Szeged és Vidéke, 1916. július (15. évfolyam, 151-176. szám)

1916-07-01 / 151. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE XV. iiíoljfam, 15t (4469) sz. POLITIKAI ESTILAP. Szeged, )916 jullus 1, szomiiat «ZBRKBisZTÖBKIG, KIADOHIVATAI. él mrOMDA I KALVABIA-ÜTCA «. SZÁM. TBl.BFf>NaZAM M. MSOJB1.EN MINDEN DÉLUTÁN. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. A íCsxerRoeztO telofoDBsáma 3. FELELŐS SZBREE.SZTŐ : FRANK JÓZSEF. Nyomatott a Kladótalajdonos Du^milob-oyomda vi, kCnyniyomdájábao Szegroden^ K.&lvArla-ntoa 6. ai. Bgy évit . . Ijfp S'** ílKKtíy . . 24— Fél évr« 'í . ,?C— 1? f^l étre' . . 12.— K ifeg^ *\re . 6.—K BC^ n(l>» . . 3.— K Ara g fty-ÉR. NesryedíéHte . #490 E B(ry Uőp» -»i . mi .Ml E EOY Villamoson Bocsásd meg, hogy bizalmasan tegezlek és engedd meg, mindig kegyes, szives és nyájas olvasó, hogy figyelmedet egy-két pillanatra el­vonjam a harctértől. Ha ugyan lehet, hogy a nagyszerűségtől elfordítsam és a távol frontoktól hazairányitsam ide. Szegedre, egy apróság felé. Hiszen, amióta háború van, még inkább megszűntek a távolságok a képzeletnek. És Verdun, ahol német és francia ágyuk pergőtüze bömböl, Mexikó, ahol háborús védelemre komolyabban készülnek, mint az Unió a támadásra, épp olyan közel van nekünk, mint a magyar hatá­ron Jakobeny. S amióta háború van, még inkább tudjuk, milyen közel a fenségeshez a kicsinyes. Nőkről kell beszélni, akik tiszte­letreméltó igyekezettel helyettesítenek harcos férjeket és családapákat nehéz, fárasztó munkában. Néni mind- annyinkról, csak a villamt asut női kalauzairól. Férfimunkát végeznek, de sajnos, nem úgy, hogy az a sokszáz ember, aki naponkint igénybeveszi a szolgálatukat, elismeréssel mond­hatná : jól dolgoznak, a férfiakat jól helyettesitik. Az ember nem is gon­dolta volna, hogy a férfikalauzok mennyivel előzékenyebbek, szívesebb, jobb modornak tudnak lenni. S nem gondolta volna viszont, hogy meny­nyivel durvábbak lehetnek a nők. Most már kétségtelenül meg lehet állapítani ezt a sajnálatos lehetőséget. Éppen nem állítjuk azt a valótlan­ságot, hogy minden nőnek már a női mivoltánál fogva okvetlenül „nőiesnek“, gyöngédnek, finomnak kell lennie. Ezek a tulajdonságok vérmérséklet és nevelés eredményei. Azt pedig nem kívánhatjuk, hogy aki kalauznönek megy a villamoshoz, az föltétlenül az Angolkisasszonyok zárdaiskolájából vigyen oklevelet s föltétlenül előkelő birtokos-családból származzék. Isten ments! Menjen akár mosogatótál mellől, amely mel­lett szintén tiszteletreméltó s ma már örvendetes módon, mindjobban fize­tett állás kínálkozik. De igenis meg lehet kívánni a férfimunkát villamos kocsikban helyettesitő derék nőktől, hogy sértők, gorombák ne legyenek s hogy ne a gorombaságban legyenek győztes vetélytársai a férfiaknak. A szegedi derék villamoskalauznők, hogy úgy mondjuk, demokratábbak a férfikalauzoknál: ők válogatás nél­kül gorombák, sértők nőkkel és férfiakkal szemben. Bár a néphad­sereg csinosabb és ifjabb tagjai iránt az ő érthetetlen hivatali gőgjük és szigorúságuk is némi elnézést mu­tat. S ez a gyöngeség, mely közös a kellemesebb női arcok iránt fogé­kony férfikalauzokéval s amely tehát emberi fogyatkozás, vagy erény: még igazán megbocsátható. Ezennel meg is bocsátjuk nekik. De arra kérjük viszont a villamos vasút veze­tőségét, hogy a maga hatáskörében ne bocsássa meg a kalauznőknek azt a tűrhetetlen modortalanságot, azt a kihívó, sértő magatartást, amit nők­kel szemben majdnem kivétel igéikül tanúsítanak s amitől a férfiak közül csak a fegyveres erő ifjabb évjáratait s jobbképü elemeit szokták meg­kímélni. Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósítójának jelentései. — Csapataink kivonultak Eolomeából. BUDAPEST, Julius 1. A sajtóhadiszállásról, jelentik: Miután Lesitzki seregének zöme nyugat felé fordult, a Dnyeszter és Czeremosz között visszavonultunk. Pystin vá­roskánál sikerült az ellenségnek arcvonalunk egy részét visszanyomni. Hadvezetőségünk, hogy a frontot kiegyea- litse és elkerülje Kolomea városnak a harc gyújtópontjává válását, nyugati és délnyugati irányban visszavonulást rendelt el. A visszavonulás teljes rendben, az ellenség be­folyása nélkül^ történt. Az első orosz járőrök akkor vonul­tak be Kolomeába, amikor mi már befejeztük visszavonu­lásunkat. A városért magáért nem folyt harc. Kolomeát puskalövés nélkül ürítettük ki. Kolomeától északra, Obertyntől északra az orosz lovas­ságot olyan módon használták föl, amely a háború első hetei óta példátlanul áll. Egész orosz lovasdivizió vágtában intézett attakot megerősített állásaink ellen. Sőt többizben megismételték ezt a támadást. Magától értődő, hogy ez a támadás tüzérségi, gyalogsági és gépfegyvertüzünkben összeomlott. Ez az obertyni attak megint csak bizonysága annak, hogy milyen kíméletlenül áldozza föl az orosz had- vezetőség emberanyagát. á román szociálisták tüntetnek a bábom ellen. BUKAREST, Julius 1. A román szociálista párt a galaci tragikus eset következményeképpen mára általános sztrájkot hirdetett és Bukarestbe naggyülést hivott össze. A szószéket fekete lepellel vonták be. Követelték a törvényellenesen eljárt hivatalnokok elbocsátását. A háborus-párt ki akarja használni a helyzetet és az oroszbarát párt mellé akarja sorakoztatni a szociálistákat a kormány ellen. A mai népgyülésen élesen til­takoztak ez ellen. A gyűlés után tűntető fölvonu­lást rendeztek. Az utcákon ezt kiáltozták: — Le a háborúval! Iskolákat akarunk, nem ágyukat! Békét akarunk, maradjunk semlegesek ! A tűntető szociálisták csak ^y ízben tűztek össze a katonasággal. X' Újabb topok siker az irak-fronton. KONSTANTINÁPOLY, julius I. Hi­vatalosan jelentik; Irak-front; A perzsa határon Kerindtöl elűzött orosz haderők, amelyek Kernandsal felé menekültek, itt összeszedték magukat és ellenállást tanúsítottak. Nyolcórás harcban megvertük az ellenséget, amely most Harunabad felé menekül. Csapataink üldözik a futó oroszokat. A központi hatalmak kö­vetei Athénben mpadnak. BÉCS, julius 1. A külföl­dön elterjedt híresztelésekkel ‘ szemben meg kell állapítani, hogy az athéni osztrák-ma­gyar és német követek Athén­ben tartózkodnak és nem is szándékoznak elhagyni a gö­rög fővárost. A Casement-pör utolsó napja. BASEL, julius I. Casement pőre tárgyalásának utolsó napjáról jelen­tik; Az esküdtek egy óra hosszat tanácskoztak és minden kérdésben bűnösnek mondták ki Casementet. A verdikt után Casement nyilatkoza­tot olvasott föl az angol igazság­szolgáltatás ellen. Beszéde közben azt mondta, büszkébbnek érzi magát q, a vádlottak padján, mint az ügyész. A törvényszék ezután kihirdette a halálos ítéletet. Azt az ir katonát, akit Casementtel együtt fogtak el, bizonyítékok hiányában fölmentették. Hivatolosjelentéseh. Vezérkarunk jelentése, BUDAPEST, junius 30. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: Kirlibabától északkeletre oszta­gaink visszaverték az orosz támadá­sokat. Pistinnenél, Kutytől észak­nyugatra tegnap újra elkeseredett harcok folytak. Itt harcbavetett, túl­erőben levő ellenséglfes erők nyo­mása következtében csapatainkat a Kolomeától nyugatra és délnyugatra fekvő területre visszavontuk. Ober­tyntől északra több orosz lovastá­madás súlyos veszteségek között tüzünkben összeomlott. Sokultól nyugatra a Styrnél az ellenség hiába kísérelte meg, hogy az előtte való nap német csapatok által elfoglalt állásokat visszafoglalja. Olasz hadszíntér: A doberdói fensik-szakaszon a harcok tovább tartanak és éjjel San Martino területén különösen heve­sek voltak. Csapataink ismét viséZa-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents