Szeged és Vidéke, 1916. augusztus (15. évfolyam, 177-202. szám)

1916-08-01 / 177. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE ll éyfsljfaiii, 177 (4495) %i. POLITIKAI BSTILAP. Szeged, 1916 augusztus 1. kedd BaSSKESZTÖlílSa, EIíDOHIVATAL é. KYOiíDA ! KÁLVAHIA-ÜTOA 0. SZÁM, TH1.SFON8ZÁM «. HSaJSLIIN MINDEN DÉLOTÁN. l-ÖSZEUKKHZTÖ : BALA.SSA ÁRMIN dr. FELELŐS SZERKESZTŐ; FRANK JÓZSEF. Njomábott M kiddölnUJdonoi Ddjyrouiot^-uyomdft r,-t, kdayrnyoTUdájAbfta Biagdden, 6. bi. ELŐFIZETÉSI Arak : HSLVBKN: VIDÉKRH: Byr évra . . 18.— K Bgy érre . . 2i.— K Fél érra . . V.— K Vél érre . , U.— K Nogyod évre , 4.50 K Negyed é\re . 6.— Ä Bgy bóra . , 1.50 K Kgy hór* . . D.— K EGYES SZAiSi AKA 6 FILLÉB. Királyi SlflVäk I ^ szózata a nemzethez. A valóban királyi szavakban, amelyeket a király a nemzethez intézett, valami szokatlanul meleg emberi bensflség érződik. Ezeket a szavakat nem csupán a király mondja, aki fényben, hatalomban milliók fölött van, de az ember is, aki sokat tapasztalt és sokat szenvedett. A királyok nagyon vigyáznak sza­vaikra, náluk a stilus nem csupán az ember, de maga a sors és végzet lehet egész nemzetük javára vagy kárára. A királyi proklamációk szinte személytelenek szoktak lenni, nem is egy ember szokott beszélni belőlük és általuk, de maga a népek fölött őrködő hatalom, amely, jól tudjuk, szent és sérthetetlen. A királyok szava parancs és igéje Ítélet. És most előttünk fekszik egy ilyen királyi szózat, amely tömör és for­más, dokumentumnak szánva száza dók és nemzedékek számára. Két esztendő emléke gyullad ki és sajog föl benne, két nagy év nagy dicső­ségei és szenvedései orgonáinak ebben a királyi kéziratban. Semmi oktalan dicsekvés és jogtalan biza kodás nincsen a fölséges szavakban, de annál komolyabban csendül ki belőlük a jóleső megelégedés kifeje­zése egy vitéz és hü nemzet példát­lan hadi teljesítményei fölött és a szilárd bizalom, egy bölcs aggastyán mélységes hite, „hogy az Úristen kegyelme és igazságossága nem fogja tőlünk a győzelmet megta­gadni.“ A király komoly és remény- teljes napoknak nevezi ezeket a pá­ratlanul nagy és úgy látszik, a végső eredményt és kifejlést is lassan meg-. érlelö nagy nyári napokat. De a legemberibb, szinte vallo- másszerüen őszinte az egész prokla- mációban az, mikor a magyar király e nehéz idők terhét maga is vállalva és viselve, atyai szívvel és szóval biztosítja hü népét, akinek nem csu­pán ősi erénye, de uj erőpróbája is bizalmát érdemelte ki, hogy együtt érez, együtt szenved ő is a szenve­dőkkel. Siratja a hazáért és király­ért elesetteket és osztja a gyászolók bánatát. A nemzethez intézett királyi szózat valóban királyi szavakat ta­lált és megtalálta azt, amit pedig nem mindig keresnek a népek urai, megtalálta a vox humanát: egy nagy ember szive dobog ezekben az őszinte és egyszerű szavakban. A Budapesti Közlöny keddi száma a következő legfelsőbb kéziratot közli: Kedves Gróf Tisza! Második évfordulóját éljük azok­nak a napoknak, amelyekben ellen­ségeink engesztelhetetlen gyűlölete harcra kény szeritett bennünket. Mélyen fájlalom bár, hogy ilyen hosszú ideig tart az emberiségre sulyosodó nehéz megpróbáltatás, mégis föl­emelő elégtétel tölti ei keblemet, ha arra a kemény tusára visszatekintek, amely a monarchiába vetett megtör­hetetlen bizalmamat újra igazolja. Az ellenséges túlerő folyton meg­újuló támadásait dicső szövetsége­seinkkel vállvetve, hősiesen vissza­verő bátor fiaihoz méltón, otthon is azt a lelkesitő kötelességérzetet tanú­sítja a nemzet, amely egyedül méltó a mai nehéz és komoly időkhöz. A győzelem kivívására irányuló egyet­len nagy elhatározásban egyesülve, férfias elszántsággal hoz meg a dicsőséges és állandó béke ktküzdé- sére szükséges minden áldozatot. A haza javára szükséges érzület helyes megértésével viseli el a gazdasági életnek a háború igényelte korláto­zásait és hiúsítja meg ellenségeinknek a békés lakosság létének rendszeres veszélyeztetésére irányuló gonosz szándékait. Szivem atyai együttérzésével osztja meg minden egyes hívemnek olyan állhatatos, lelkierővel viselt gondjait: a gyászt az elesettekért, a harcban való szeretteik miatti aggodalmat, az áldásos békemunka megzavarását, az összes életviszony érzékeny súlyosbo­dását. De a mögöttünk lévő kél hadiév lélekemelő tapasztalataira tá­maszkodva, teljes bizalommal nézek a lassanként kialakuló jövőbe abban a boldogító tudatban, hogy derék nemzetem valóban megérdemli a diadalt és a hívőnek azzal a remé­nyével, hogy az Úristen kegyelme és igazságossága nem fogja tőlünk a győzelmet megtagadni. Szükségesnek érzem, hogy ezekben a komoly, de reményteljes emlékna­pokban kifejezésre juttassam, hogy büszke örömmel tölt el a nemzetnek soha nem lankadó hazafiul áldozat- készsége és hogy hálás szívvel isme­rem el a végleges sikert biztosiló el­szánt magatartását. Megbízom Önt, hogy ezt nevem­ben köztudomásra juttassa. Bécs, 1916 julius 31. /. FERENC JÓZSEF s k. Gróf Tisza István s. k. Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. — A második orosz offenziva is le­csendesedett. BUDAPEST, augusztus 1. Vasárnap a leghevesebb küzdelmek folytak Középgaliciában a Strypa és a Koropiec közti terepen, ahol az oroszok tömegei állandóan megkísé­relték a támadásokat Bothmer frontja ellen. Az orosz táma­dásoknak célja volt északi irányban a Siyr' felől haladva az osztrák-magyar frontot felgöngyöliteni. A szövetségesek hadállásaikat mind megtartották és óriási veszteséget okoz­tak az ellenségnek. Délkeletgaliciában a Tatár-hágótól északra a kárpáti fronton az oroszok ereje annyira meggyöngült, hogy kény­telenek voltak támadásaikat beszüntetni. A volhyniai fronton elkeseredett harcok folytak. Ezek­ben a harcokban azonban az oroszok már elgyöngülést mutattak. Ha a jelek nem csalnak, az oroszok általános oífenzivájának második főfejezete is nyugodtabb mederbe terelődött. Az általános helyzetre befolyással volt Lesiczky tábornok hadseregének kudarca Kirlibaba környékén, amely támadások több mint 20,000 orosz éleiébe kerültek. Elsülyesztett olasz gőzös. ROTTERDAM, augusztus I. Lon­donból Jelentik: A Dandolo nevű 4977 tonnás olasz gőzöst olsülyesz- tették. Ango! jelentés. LONDON, augusztus 1. Hivatalo­san jelentik: Nem került sor gya> logsági harcokra. Semmi különös esemény nem történt. Itepülöink élénk tevékenységet fejtettek ki. Összesen hét tonna súlyú homhát dobtak le az ellenség összekötő vonalaira és táboraira. Egy muni- ciós vonatot a levegőbe röpitettek és egy raktárt fölgyujtottak repü­lőink. Sok légi harc volt. Három angol repülőgép eltűnt. Tripoiiszt elvesztették az olaszok. LUGANO, augusztus I. A Corriere della Sera cenzúrán átengedett jelentésében közli, hogy az olaszok Tripoiiszt el­vesztették. Hívatalos]elentéseli. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, julius 31. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: Kirlibabától keletre emelkedő ma­gaslatokon a Pflanzer-Baltin hadse­rege csapatai az utolsóelőtti éjjel visszavertek egy orosz előretörést. Délkeletgaliciában a nap aránylag nyugodtan telt el. Bucactól nyugatra és északnyugatra az ellenség táma­dásait változatlanul a legnagyobb szívóssággal folytatja; itt tegnap is elkeseredett és makacs harc folyt. A szövetséges csapatok összes állá­saikat megtartották. Brodyíól köz­vetlenül nyugatra az ellenség több éjjeli támadása meghiúsult. Az el­lenség tegnap Volhyniában is akár­hol* intézett rohamot, ismét minden eredmény nélkül áldozta föl harco­sainak olvasatlan ezreit. Rohamosz­lopai Stobychvanál, Lucktól nyu­gatra és északnyugatra és a Sarni- ból Köveibe vezető vasút mindkét oldalán egyáltaián összeomlottak. Stobychvatól délre, ahol a Stochod balpartján átmenetileg megvetette a lábát, ismét visszaüztük. A Volhyniá­ban harcoló szövetséges csapatok tegnap több orosz tisztet és kétezer főnyi legénységet elfogtak és három géppuskát zsákmányoltak. Olasz hadszíntér: A Dolomitokban a Tofana-sza- kaszban tegnap több alpini zászló­alj támadását véssen visszavertük. Százharmincöt olaszt, köztük kilenc tisztet elfogtunk és két géppuskát zsákmányoltunk. Az Isonzó harcvo­nalon ellenséges tüzérség hevesen ágyuzta a tolmeini és görzi hídfőt,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents