Szeged és Vidéke, 1916. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

1916-11-02 / 255. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE E íyfoljfam, 255 (4573) a. POLITIKAI BSTILAP. Szigg(l,19l8nQyeiDli8r2,csfltörtil( BÍBKKESZTÖSÉa, EUDÖHIVATAL £• NYOMDA i kAlvAeia-utoa e. bzAm, TKLETONSZAM 84. MBajBLEN MfNDXN CSIíDTAH. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. A WenrtcvtiM Ulcloussima 8. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓEtBF. Nyomatott a Madötolajdonos Di»onlot-nyomda r,-A knnyvnyomd4]4ban asasadan, KUvirla-atoa (. ai. ELŐFIZETÉSI Arak: HKLYBEN: Effy érp# . 18.— K Fél éTT* a . 9.— E Kegyed évre . 4.60 R Égy hóre . . 1.60 K VIDÉBIRBI Bgy évre . • 24»— K Fél évre . . 12.— E Negyed é\ ra.. 6.— R Bgy hőre . • I*— S EGYES szAm Ara e fillér. WILSON. Elnökválasztásra készülnek Ame­rikában, arra a nagyünnepre, ami­kor a százmilliós nemzet minden tagja megmozdul. Mert nem igen akad közömbös, akit kényszerrel kellene szavazásra erőszakolni. Min­denki közvetlenül érdekelt fél abban az egész világon páratlan választási harcban, amelynek kortescéljaira a milliárdos trösztök beledobnak mil­liókat erjesztő kovászul s amelyben szenvedelmes tömegek úgy forrnak, úgy nyüzsögnek, hogy szemet-lelket kápráztató. S most az idegeket vég­letekig csigázza egy különösen fon­tos kérdés, amely minden amerikai­nak személyesen megy a bőrére; minden amerikainak, aki módfölött önérzetes és büszke abban a hité­ben, hogy ö, mint állandó szó­lam is tüntetőén hangoztatja, sza- bad amerikai poigár. A kérdés az, hogy az uj elnöknek mi lesz a magatartása a háborúval szemben? Mert hiába vallják olyan igen sza­badoknak magukat az amerikai pol­gárok, náluk is van titkos diplomá­cia és külügyekben az elnöküknek igen nagy hatalma. Most képzeljük el, ha ugyan el­képzelhetjük, lehet-e szürke és hala- vány szóval egyszerűen érdeklődés­nek nevezni a tömegek ezreinek azt a lelkiindulatát, amellyel Wilson „programbeszédét“ várták, lesték és figyelték és az ujságlepedők apró betűiből olvasták, nemcsak a dalla- mosnevü nagy terménygyüjtő és kereskedővárosban. Cincinnatiban, hanem egész nagy Amerikában a két óceán között. És Wilson csaknem kizáróan a fökérdésről nyilatkozott, a legizgal­masabbról, amely olyan közelről ér­dekel bennünket is, mintha már nem is lennének ezer mértföldek köztünk és az Unió között. Azt mondotta, hogy „a semlegességnek vége, mert a háború most olyan arányokat öl­tött, hogy a semleges államok állá­sát előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi. Ezentúl senki sem maradhat semleges, ha arról van szó, hogy a világbékét megzavarják“. Ez a jö­vőre szólna, akkorra talán, ha majd e mostani háború után akarná vala­melyik nemzet a békét megsérteni. És ez esetben semmi kifogás sem eshetnék a szabad amerikai polgá­rok részéről sem az ellen, ha Ame­rika minden eshetőséggel szemben „egész erkölcsi és fizikai erejével készen áll“. Ámde arról nem szólott tisztán, világosan és határozottan Wilson, hogy fönn akarja-e tartani az Unió semlegességét egészen a jelen háború végéig. Pedig ezt vár­ták tőle azok, akik feléje kiáltották, hogy „a békét akarjuk!“ Ez lett volna a programbeszédben az a gyö­nyörű lendület, amely kívánatos a népnek. Csakhogy, úgy látszik, a szabad amerikai polgár szabadsága abban merül ki, hogy szabadon beszéljen, szabadon kívánja a békét. Ámde Amerika békéjét is majd a pénz érdeke dönti el. Mert a pénz nem­csak j)eszél, de cselekszik is. Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. — A Deutschland 750 tonna áruval érkezett Amerikába. AMSTERDAM, november 2. A Reuter-ügynSkség jelenti Washingtonból: New>London vámhatósága Je­lenti, hogy a Deutschiandon sem fegyver, sem munició nincs. A hatóságok ntasitást kaptak, hogy a Deutsch- landot kereskedelmi hajónak tekintsék. A buvárhajó hétszázötven tonna festékanyagot, gyógyszert és vegyi-árut vitt magával. Dobrudzsában tizenháromezer négy­zetkilométert foglaltak el a bolgárok. SZÓFIA, november 2. A hadügyminisztérium lapja Írja: Szep­tember 14-töi november i-ig, tehát 48 nap alatt a francia, orosz És szerb csapatok a nyugatmacedéniai fronton Kenali állomásig és a Cserna folyóig jutottak. Ezzel szemben szeptember 2-tól 19-ig és október lO-től 29 lg a bolgár-német csapatok Dobrudzsá­ban elérték az Osztrovo—Babadag-vonalat és elfoglaltak tizen­háromezer négyzetkilométernyi területei Azonkívül az ellenség veszteségei úgy északon, mint délen hasonlíthatatlanul nagyobbak a mieinknél. Az ellenség Nyugatmaceddniában negyvennyolc napon át min­den nap támadott és naponta alig tett meg ötszáz métert előre, a mai napig minden főállásunk érintetlen. Dobrudzsában mind a két offenzívában csapataink hét kilométerrsi Jutottak előrt, le­győzve néyy megeröaitett vonalat, elfoglalva öt várai Negyven­ezernél több foglyot ejtettünk, megszámlálhatatlan hadianyagot és élelmiszert zsákmányoltunk. Ha Sarrail helyzetét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy oly nagy erőfeszítéssel és mértéktelen ember- és anyagi áldozattal alig érkezett el azokig az állásokig, amelyeket jobbszárnya a mi augusztusi ellenotfenzivánk előtt foglalt el. Ilyen módon érthető az ántánt jajveszékelése a balkáni helyzet miati (Az Esi) Bukerestliől sltávolitjÉ a polyiri lakosságot. GENF, novembcp 2. Bukarestet polgárilag már majdnem teljesen kiüritették. Az udvar és a vezérkar Jassyba költözött. A román főváros nagyon éokat szenved a légitámadásoktól. Hivotalgs|eieníBSB!{. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, nov. 1. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Keleti hadszíntér: Károly kir. herceg, lovassági tá­bornok harcvonala : A predeáli völgy­től nyugatra csapatainknak sikerült az ellenség állásába behatolni, mely alkalommal 10 gyalogsági ágyút és 17 gépfegyvert zsákmányolt. A Vö­röstoronyi szorostól délkeletre tért nyertünk. Lipót bajor herceg vezér­tábornagy harcvonala: Az ellenség a sötétség beálltával heves tüzérségi előkészítés után megkísérelte, hogy az október 30-án elvesztett állásait a Narajovka keleti partján ismét ha­talmába kerítse. Ötszörös tömegro­hamok ellenére állásainkat kivétel nélkül megtartottuk. Hasonlóképen meghiúsultak az ottomán csapatok ellen intézett támadások is. A Biitr- zica-SoIotvinoka mellett ellenséges osztagokat tüzelésünkkel elűztünk. Olasz hadszíntér: A tengermelléki harcvonal déli szárnyán a tegnapi nap folyamán az ellenséges ágyú- és aknavetőtüz ismét nagy erőre fokozódott. Az el­lenséges gyalogság délután három órától kezdve a Wippach völgyben és a Karszt-fensikon tapogatódzva előrenyomult. Ott, ahol úgy vélte, hogy szétlőtt árkaink már megértek a rohamra, támadásba is fogott, amelyet azonban zárótüzünkkel vagy ellentámadással visszavertünk. Olasz repülők Duttouléra, Sasanára és Miramaréra számos bombát dobtak, anélkül, hogy számottevő kárt okoz­tak volna. Schuenfeld százados le­lőtt egy ellenséges Capronit. • Höfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, november 1. (Táv- irat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Rupprecht bajor trónörökös hadcso­portja : A látási viszonyok javultával a Somme területén több szakaszon élénk tüzérségi tevékenység indult meg. Az angolok az esti órákban Courcelette vidékéről, valamint (3ue- dencourt—Les Bueufs vonal felöl támadásba fogtak. A támadás Cour- celettétöl északra védötüzelésünkben nem juthatott előre. Fransloitól nyu­gatra veszteségteljesen, egyes helye­ken közelharcban összeomlott a tá­madás. Keleti hadszíntér: Lipót bajor herceg vezértábornagy harcvonala: Az oroszok a Narajovka keleti partján október 30-án az ál­talunk elfoglalt állások ellen a sötét­ség beálltával erős tüzérségi hatás után heves ellentárpadásokat intéz­tek, amelyek ötszöri ismétlés után véres veszteségek mellett meghiú­sultak. Az ottomán csapatok is meg-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents