Szeged és Vidéke, 1916. december (15. évfolyam, 280-302. szám)

1916-12-01 / 280. szám

SZEGED ÉS VIDÉK XV. tifolyam, 280 (4598) sz. POLITIKAI ESTILAP. Szegeil,1916decBiiib8rl, péntek •*BRKB8ZTÖ8ÉG,KIADÖmVATAL é* NYOMDA kAlvAbia-utca 8. szAm. TBLÍBVONBZAM M. IkBaJIiLBN MINDEN DÉLUTÁN. FÖSZBRKKSZTÖ : BALASSA ARMIN dr. A fAcaerKeHtO tolaluaniAm. 3. FELELŐS SZERKESZTŐ : FRANK JÓZSEF. Njromatott a Idadöfcnlajdonoo Dv^onlos-nyomda bönyvnyomdftj&ban Bzegedeu, Kálrftria-atoa 6. ss. ELŐFIZETÉSI Arak ; HELYBEN: VIDfiKBK i Hcy ívre . . 18.— K Egy ívre . . 2A.— K Fél ívre . . 9.— K Fél évre . . 12.— K Negyed évre . 4.60 K Negyed é\re . #.— * Egy hóra , . 1.50 K Egy hör» . • 2.— — eoYEs SZÁM Ara b fillCr. A mi testverünk... A föszertartásmester díszes botjá­val háromszor kopogott a sírbolt ajtóján. — Ki az? — kérdezte belülről egy hang. — Egy császár és király, — vála­szolt a föszertartásmester. — Ignosco, — volt a válasz. — Első Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország apostoli királya, — ismételte a szertartás­mester. — Ignosco, — szólt az előbbi hang. , — Egy bűnös ember van itt, Fe­renc József, a mi testvérünk. A sírbolt ajtója megnyílott és a mi testvérünk, egy szegény bűnös ember, bársonnyal bélelt érckoporsó­ban, hercegek, főhercegek és kirá­lyok diszkiséretében bevonult az örök csend, az örök nyugodalom birodalmába. A halál országában mindnyájan egyek vagyunk. Mindnyájan szegény, bűnös emberek, mindnyájan test­vérek. Az egész spanyol etikett által szabályozott gyászpompában talán ez az első és egyetlen dolog, amely megkapó. A pompa mindig hideg és merev, éppen ezért, sohasem őszinte. És a királyi temetéseknek ez az egyetlen őszinte hangja. A királyi trónust körülcsillogó fényen át amely ném tud áthatolni, hogy a fény központjában egy embert is meglásson. Bók és hódolat illeti meg a királyt, az állam legfőbb urát. És ha meghalt ?... A sírbolt ajtói nem nyílnak meg a császár, a király, csak egy bűnös ember előtt A király nem hal meg soha. Emléke öröklődik nemzedék- röl-nemzedékre, a történelem bírá­latot mond róla, elemeire bontja, széttágolja élete alkotásait és embéri szavai, emberi cselekedetei legen­dákká színesednek. Csak az ember hal meg és a kapucinusok sírboltja most is csak egy embert fogadott magába. A temérdek pompa, a va­kító fény, a császári dicsőség, a királyi tragédiák mind kívül marad­tak és a sírhely nyugodalmas csöndje egy nyolcvanhatéves, fájdalmaktól sújtott, kálváriát járt öreg embert ölel körül. Koronás ur volt. Uralkodott. El­fáradt és pihenni tért. Hiszen 6 is ertibér volt. (ji.) Ferenc József a kapucinusok sírboltjában. BÉCS, november 30. A komor és ónfelhős reggel után délelőtt szép téli nap derült Bécsre, a természet is segítette a temetés pompáját. Csak amikor Ferenc József már ott pihent a kapucinusok sírboltjában, borult újra ködös és fekete este a császár- város fölé .. . Közel négy óra volt, amikor Ne- pallek szertartásmester megjelent a Szent István templom sekrestyéjében és Károly királyt és Zita királynét, Ferenc József Ottó királyi herceg trónörököst, a külföldi uralkodókat, hercegeket, a Habsburg-ház tagjait, a rendkívüli követeket és az udvar­tartásnak azokat a tagjait, akik nem vettek részt a temetési menetben, bevezette a templomba, hogy ott helyüket elfoglalják. A templomban katonai sorfal nyitott a koporsó szá­mára szabad utat. A halottaskocsit a templom előtt a papság fogadta és lakájok és ne­mes apródok kíséretében vitte be a templomba. A koporsó előtt a püs­pökök haladtak, akik Piffl herceg­érseknek a nagy halott beszentelé- sénél segédkeztek. A koporsót a templomi utjánál is Montenuovo herceg főudvarmester követte, to­vábbá azok az udvari méltóságok, akik a hosszú temetési menetben résztvettek. Az ünnepélyes beszen- telés után az udvari énekkar éneke­sei elénekelték a Liberót. A holttest beszentelése nagy egyházi fénnyel történt, résztvettek benne az összes püspökök, akiket egészségi állapotuk nem akadályozott meg abban, hogy jelen legyenek I. Ferenc József te­metésén. A beszentelés utón a főkomornyi- kok és lakájok vállukra vették a koporsót és visszavitték a halottas- kocsihoz. A Szent István-templomtól a kapucinusok sírboltjáig uj menet kísérte a halott királyt: a koporsót Károly király és Zita királyné kö­vette, mögöttük haladtak Lajos bajor királlyal az élükön az idegen ural­kodók, majd a főhercegek és főher­cegnők következtek, azután a kül­földi követek, az idegen tisztikül­döttségek, 1. Ferenc József ezredéi­nek tisztiküldöttségei. A Szent István- templomtól a kapucinusok templo­máig egy harctéri különiimény állt sorfalat. Félöt elmúlt már, amikor a me­net megérkezett a kapucinusok tem­ploma elé és a legszűkebb udvari környezet elfoglalta helyét a tem­plomban. A főkomornyikok és laká­jok azután bevitték a koporsót a kapucinusok templomába, ott elhe­lyezték a katafalkon, ahol aztán a kapucinusok beszentelték. Ez volt a temetés előtt az utolsó egyházi ak­tus. A kapucinus szerzetesek gyász­imáinak kíséretében vitték le a holt­testet a sírboltba, ahová már csak Károly király, továbbá az első fő- udvarmester és a két kamarás ki­sérte el a világi férfiak közül. Ká­roly király rövid imát mondott a sírboltban, ahol az előirt ceremóniák után a kapucinusok gvardiánja át­vette a főudvarmestertől a koporsó kulcsát. A király ezután visszatért a templomba és a királynéval és a trónörökössel együtt a Burgba haj­tatott, ahová utánuk visszatértek az idegen uralkodók is. A temetési menet pedig lassan oszladozni kez­dett. Téli sötétség borult a gyá­szoló császárvárosra, amikor I. Fe­renc József temetése véget ért. Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósítójának jelentései. — A tarn-szeverini román sereget elvágtok a f&csapattál. PÁRIS, december I. Az Echo de Paris írja: Az a román seregrész, amelyet a küzpontiak Tum-Szeverinnél visszanyomtak, minden valószínűség szerint el van vágva a fóseregtdi. Ezt lát­szik bizonyítani az is, hegy a román hivatalos jelentések már napok óta nem említik ezt a seregrészt. Az angol flotta föladata. ROTTERDAM, dec. 1. A Daily News jelenti: Az angol hadi tengerészeiben régen vita tár­gya, hogy Angliának az-e a föladata, hogy őrködjék a ten­gerek fölött, vagy hogy bevárja a német flottával való össze- ütközéss. Beatty admirális az utóbbit vallja, de az a vélemé­nye, hogy az összeütközést nem szabad siettetni s be kell várni, mig a támadás az angol flotta kezében lesz. A lengyel csapatok bevonulása Varsóba BERLIN, december 1. Ma reggel ment végbe a lengyel csapatoknak Varsóba való ünnepélyes bevonu­lása. A csapatok a pályaudvarról a főtérre mentek, ahol üdvözlőbeszéd hangzott el, azután tovább vonul­tak. Délbén dejeuner volt, melyen a csapatok tábornokai, törzstisztjei és kapitányai vettek részt. A román kormány Jassyba menekült. GENF, dec. 1. A Havas-ügy­nökség jelenti Bukarestből: A román kormány néhány nappal ezelőtt elhagyta Buka­restet és Jassyba tette át szék­helyét. Vasárnap odaérkeztek a diplomáciai kar képviselői is. December 20-án lesz a koronázás. BÉCS, dec. 1. Dletékes helyről nyert információ szerint Károly király december 5-én délután érkezik Budapestre, ahol két napig marad. A király fogadja a magyar kormányt és Tisza István gróf miniszterelnök bemutatja a koronázás programját. Ezután el­utazik a király, de december 15-én Zita királynéval és a trón­örökössel együtt tér vissza Buda­pestre, ahol bevárja a koronázást. Jó forrásból vett hir szerint a koronázás december 20 ánlesz, A cár és a román király találkozása. LUGANÖ, november 30. A román királynak a cárral való találkozása küszöbön áll. A cár Kievbe érkezett

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents