Szeged és Vidéke, 1917. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-02 / 1. szám

SZEGED ÉS V X"l ítfolyaiii, 1 (4821) u, POLITIKAI ESTILAR Szeged, l9Í7%UPredd SíBriKEBZTÖSÉG, KIADÓHIVATAL «1 NYOMDA : KÁLVÁBIA-UTCA 8. SZAM. THLEVONSZÁM 81. aLBajKl.EN UINSBN DÉLUTÁN. POsZBRKBSZTÖ : B.A.LASSA ARMIN dr. A ICuOTlcaMUI Uilsloo»&n>^3. FELELŐS SZKRK.BSZTÖ: FRANK JÓZSEF. Nrouutott ■ Idadötnliíjdonca DsMonloa-nyomda r.-t, kSnTTnyomd&j&ban Bzegedsn, K&Ivárln-Dtoa 6. ELŐFIZETÉSI ABAK: HELYBEN: VIDŰKKK: Egy évre . ; 18.— K Bg> óvta . . 24.— K Vél ívre . . 9.— K Fél évra . . 12.— E Negyed évre . 4.50 K Negyed é\re . 6.— K Bgy bére , . 1.50 K Egy hóra . . 2.— K eoYES szAm Ara e fillér. A válasz. Briand francia miniszterelnök át­adta az Egyesült-Államok párisi nagykövetének az ántánt válaszát a központi hatalmak békeajánlatára. Az ántánt e válasz lényege szerint megtagadja azt, hogy „egy minden őszinteség és jelentőség hijján levő javaslattal foglalkozzék“. Szóval, az újév nem éppen kellemes meglepe­tésül hozta Európa szenvedő népei­nek a hirt, hogy a béketárgyalások megkezdésének reménye egyelőre kútba esett. Nem volt nagyon vér­mes már az utóbbi napokban e re­ményünk. Csúnya hollókárogások előzték meg a választ. Briand, Son- nino és Lloyd George beszédei csak ellenségeink konokságáról győzhet­tek meg bennünket. Ámde Lloyd George ■ a parlamenti beszédében nyitva hagyta azt a bizonyos sok­szor emlegetett ajtót: legalább arról szólt, hogy ismerni kellene a béke­föltételeinket. Most, a Briand-át- nyujtotta válaszban, mintha ez a hátsó ajtó is bezárult volna, mert békeföltételeink iránt nem érdeklő­dik benne az ántánt. Briand és Lloyd George dalversenyében bizo­nyos kiegyenlitődés történt. ^ Briand faunsipjának primitivebb dallama, az egyszerű, de talán nem is sziv- ből fakadó káromkodás és az angol miniszterelnök ihletettebb, Apollóibb lantzenéje, e furfangosabb s bonyo­lultabb művészet a válaszjegyzékben — összehangolódtak. Lloyd Geor- genak az angol parlamentben el­mondott beszédéből meriti érveit, motivumait, a békeajánlatunkra adott feleletet; de a hangja, a ridegen el- utasitó konklúziója Briandé. A válaszjegyzék megismétli, hogy a háborút nem az ántánt, hanem Németország és mi kezdtük. Csodá­latos, hogy ezúttal velünk is be­hatóbban kegyeskednek foglalkozni, nem csupán szövetségesünkkel El­mondják, hogy mi voltunk azok, akik Szerbiához 1914 júliusában/»í/- dátlanul ultimátumot intéztünk s bár nyomban megkaptuk az elégtételt, megüzentük a háborút. Ez az állítás tartalma szerint a legvaskosabb ha­zugság. Mert vájjon Anglia olyan példátlannak tekintette volna-e a mi ultimátumunkat akkor, ha egy szom­széd állam az ő területi épsége el­len dolgozott volna titkos egyesüle­tekkel s ha a szomszéd ország föl­bérelt gyilkosai az ő trónörökösüket ölték volna meg ? Továbbá nyilván­való hazugság az, hogy Szerbia ne­künk az elégtételt megadta. Ha ez megtörtént volna, bizonyára nem in- indultunk volna a szerbek ellen. Azt mondja tovább az ántánt vá­laszjegyzéke, hogy nem áll, mintha mi győztesek lennénk. A haditérkép csak átmeneti, külső képét fejezi ki a helyzetnek. Nos hát vezéreink, seregeink gondoskodnak majd arról, hogy ez az átmenet állandóság ma­radjon. S a győzelmes helyzet, akár­mit mondjanak is Briand és Lloyd George meg a többiek, mégis köze­lebb hozta már a békét. Távirat, telefon. ! A Szeded és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. — Spanyolország nem csatlakozik Wilson békeközTotitéséhez. GENF, január 2. A Havas-Ügynökség jelenti Mad­ridból : A spanyol kormány válaszolt Wilson elnök jegy­zékére. Az Egyesült-Államok elnöke fölhívta a hadviselő feleket, hogy keressenek alkalmat föltételeik megismerésére, amelynek alapján megkezdhető volna a béketárgyalás. Wilson akciójának támogatására kérte föl a semleges országokat. E kívánsággal szémben a spanyol kormánynak az a véleménye, hogy miután az Egyesült- Államok békejegyzéke által keltett benyomás már isme­retes, Wilson lépésének támogatásától nem várhatna eredményt. Sokkal jobb volna a spanyol kormány szerint, ha a központi hatalmak kinyilvánítanák azt a szilárd akaratukat, hogy a békeföltételekre nézve a hadviselő államok egyezzenek meg. A válasz rámutat arra, hogy a spanyol kormány nem zárkózik el minden tárgyalás elől, amely alkalmas volna arra, hogy a háborút befeje­zéshez segítse. A spanyol kormány azonban közvetítését egyelőre függőben kívánja hagyni és cselekvését arra az időpontra akarja halasztani, amikor a békére irányuló erőfeszítések hasznosabbak és hatásosabbak lehetnek, mint most. E pillanat elérkezésére várva, kijelenti, hogy hajlandó támogatni a háború által anyagilag érintett összes semlegesek egyesülését, amennyiben azok meg­károsítva érzik magukat és szükségesnek tartják a szen­vedett károk jóvátételét. A duma többségének békeéhaja. BOTTERDAM, január 2. A Times jelenti Pétervárról: Az orosz parlament többsége azon a nézeten van^ hogy az ántánt föltételeit közölni kell, ha a középponti hatalmak nem győztesek­nek, hanem egyenrangú feleknek tekintik ma­gukat. A Daily Telegraph Írja: Örülni lehetne a békejavaslatnak, ha a központi hatalmak nem tekintenék magukat győzőknek. Az ántánt sem tekinti magát győzőnek, ha a középpontiak egyenrangú félnek ismeri el. A tegnapi bivatalos jelentések. A tegnapi hivatalos jelentések ismét szép sikerekről számolnak be. Höfer jelenti, hogy a román síkságon Brailától délnyugatra, továbbá a Rimnicul-Sarat és Focsani közt fél­úton előre elkészített állásába szori- tpttuk vissza az ellenséget. Harja környékén zászlóaljaink több egymás mögött fekvő állást rohammal elfog­laltak. A német jelentésben olvassuk, hogy az Uz és Futna völgy között német és osztrák-magyar zászlóaljak több magaslati állást rohammal el­foglaltak, a románok és oroszok he­ves ellentámadásait visszaverték. He- restraut és Ungurenit a Zabala- völgyben elfoglaltuk. Mackensen ve­zértábornagy hadcsoportja Nagyoláh- ország északi részében az oroszokat ismét visszavetette. A kilencedik had­sereg az ellenséget Rimnikul-Sarat és Focsani közt félúton levő állá­sokba, a dunai hadsereg pedig a Braila hídfőbe szoritotta vissza. Bolgár jelentés. SZÓFIA, január 2. A főhadi­szállásról jelentik január 1-én: Román front: Dobrudzsában a Macin liidfő ellen megkezdett harc tart. A foglyok száma (> tisztre, 1150 emberre emelkedett, négy ágyút és tizennégy géppus­kát zsákmányoltunk. Keleti-Oláh* országban a támadás még tart. Krobatin lemondása. BÉCSjjan. 2. (Tele fon jelen­tés.) Krobatin hadifgyminisz- ter legközelebb megválik állásától. Utóda nem, mint politikai körökben biresztelik, Konrád báró, hanem Schaible tábornok, a Körber kormány volt vasutügyiminisztere lesz. Párisban elejtették Hofflániát. ZÜRICH december 30. A Corri- ere della Sera hangulatképet közöl Párisból, amely szerint a helyzetet éppen nem látják rózsás színben. Különösen Románia miatt aggódnak; Románia katonai helyzete — ez a párisi vélemény — a lehető leg­komolyabb.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents