Szeged és Vidéke, 1917. február (16. évfolyam, 27-49. szám)

1917-02-01 / 27. szám

hl íKfolyam, 27 (4647) %i POLITIKAI BSTILAP. Szeged'1917 feMr 1, csltörtölc aranKuazTOBao, kiadohiyätal é. nyouoa ■. kAlvAbia-utoa 8. szAm tslsfonbzAm m. HSQJSLBN HINDSN DÉLUTAH. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. 1 IS.iertcsuU) telstoDuams S. FELELŐS SZERKESZTŐ : FRANK JÓZSEF. Nyomatott a kiadAtnIaJdODoa Oimoaloa-oyomda r,-lL kSayTOyomd&Jiban Biegsdan, K&lT&ria-ntoa 6. ». ELŐFIZETÉSI ABAK: Hai.YBBN: VIDÉKRBi Hgy íTr» . . 18.— K Bay írre . . *í.— a m érre . . 9.— K Fél érre . . 12.— * Negfyed érre , 4.60 K Ne^ed í\ra . 6,— S Bgy hdra . . 1.50 K Egj hóra . . 1.— K ' fores SZÁM Ara e PicLeB. A fokozott harc. Németország és a monárkia a sem­leges államok összes képviselőihez jegyzéket intéztek, amelyben bejelen­tik, hogy mától, február elsejétől fogva Angliát, Franciaországot és Olaszországot elvágják a tengeri for­galomtól. E célból bizonyos zónákon belül minden hajózást minden esz­közzel megakadályoznak. Főeszközül fog szolgálni a tetemesen megszapo- ritott buvárhajók alkalmazása. Anglia és Franciaország körül a német, Olaszország körül pedig az osztrák­magyar buvárhajók megsemmisitenek minden, akár ellenséges, akár sem­leges, akár áru-, akár személyszállító hajót, amelyet a megállapított zónán belül Útjukban találnak. Ez kétség­kívül kemény elhatározás hadvezetö- ségünk részéről. Ámde hosszú és alapos megfontolás eredménye. Ki­mondott célja az, hogy megrövidítse a háborút. Azt hisszük, távol áll a monárkia és a szövetséges államok népeitől, hogy e hirre talán a fölfokozott vér- szomj lázába essenek. Távol áll tő­lünk is, hogy most talán uj harci szimfóniát harsogjunk öblös szavak orgonáján. Nem, a monárkia népeit ezután sem vezérli majd mámoro­sabb, kegyetlenebb gyűlölet! Mert hiszen a jegyzékben politikai és hadi vezérletünk erre nem is akar vezényelni minket. Csak el kell ol­vasni azt a jegyzéket! Kérlelhetetlen energia sugárzik belőle, de csakis a léte gyökerében megtámadt élő­nek az energiája, aki megrohanói irtó szándékával szemben élni akar. Kijelentik a jegyzékben a szövetsé­ges kormányok újból, hogy a cen­trális hatalmak immár elérteknek te­kinthetik tisztán védelmi háborús céljaikat. Mivel azonban az ellenség hóditó és megsemmisitö céllal to­vább akarja folytatni a háborút, noha a középpontiak becsületes bé­két ajánlottak: mint egyes-egyedül kinálkozó eszközzel, a kíméletlen tengeri harccal akarják a népeknek ezt a hosszú, véres mérkőzését meg­rövidíteni. De nem lehet eléggé ki­emelni a jegyzék tartalmából, hogy bennünket semminemű megsemmisitö szándék nem vezérel s hogy kor­mányaink el vannak telve, mint ed- dig, úgy ezután is attól a szán­déktól, hogy a háború végcélja ne legyen hódítás, hanem minden állam s..abad és biztos fejlődése. íme, a mi kormányaink valóban nem „uszí­tanak“ bennünket. Kormányaink válaszolnak Wilson üzenetére is. Válaszjegyzékében Németország most egészen határo­zottan kiemeli, hogy sohasem akarta Belgiumot bekebelezni. S ez a ki jelentés, ha mi nem lettünk volna eddig is meggyőződve arról, hogy szövetségesünk nem akart hóditó- hadjáratot, szinte ránk nézve is szenzációs lehetne, mert mindmos­tanáig ilyen preciz formában nem nyilvánította ki. A semlegesekhez és Wilsonhoz intézett jegyzék, amely elsősorban mégis ellenségeinkhez szól, tisztán és világosan hangsúlyozza egész tartalmával, hogy tőlünk a becsüle­tes békeszándék most sincs távol. Hiszen ez a két jegyzék már rész­letezi a békeföltételeinket, amire azért nem volt módunk eddig, mert ellen­ségeink már magát a békeajánla­tunkat is elutasították. Mi kényszerhelyzetben vagyunk, mert a további háborút ellenségeink konoksága ránk erőszakolja. Ámde van egy semleges hatalom, amelynek lesz szava a kiterjedt buvárhajóharcot bejelentő jegyzékhez. Ez a hatalom az, amelyet Wilson képvisel, a sza­bad, nagy Amerika. Wilson tiltako­zására mondottunk le az erélyesebb buvárhajóharcról. Most azonban ő is meggyőződhet, hogy a fokozottabb harc a tengeren nekünk életvédelmi szükség, ha a háború tovább is folytatódik. Hogy vége legyen, hogy a még hevesebb élet-halálharc fölös­legessé váljék, — bárcsak ehhez lenne Wilsonnak döntő jelentőségű, hatalmas békítőszava! Német repUiőtámadás Riga ellen negyven fokos hidegben. BERLIN, február 1. A Wolff-ügynökség jelenti: Január 30-án a nyugati arcvonalon a nagy hideg akadályozta a repülők tevékenységét, a mi repülőink ennek ellenére 30-ra virradó éjszaka Albert pályaudvarára, Vilcourt és Brey fontosabb telepeire összesen háromezer kilogram súlyú bombát dobott. 31-re virradó éjszaka repülőink háromszáz kilogram súlyú bombát vetettek Guillancourt és Nerle- ville pályaudvarára. A keleti arcvonalou repülőink sikeresen támogatták az ^ Aa-menti támadó mozdulatainkat. Körülbelől ötven utat tettek meg repülőink 30-án egy keskeny arcvonalon, ha­tásosan elősegítették ütegeink belövését, azonkívül értékes földerítő szolgálatokat tettek. Ámbár a magasabb lég­rétegekben negyven fokra, emelkedett a hideg, repülőink bombákat vetettek Riga gázgyárára, továbbá ellenséges pályaudvarokra és táborokra. Egy ellenséges elhárító-üteget egyik repülőnk vakmerő támadással elhallgattatott. Az orosz repülők közül az egész nap folyamán csak ketten mutatkoztak. Minden ellenséges és semleges hajét el- sölyesztíink Anglia kerül és a Földközi-tengeren BERLIN, február 1. Berlinben már szerdán délután elterjedt a hire, hogy a központi hatalmak hivatalosan bejelentik a legélesebb tengeralatti harcot s Anglia körül és a Földközi-tengeren minden ellenséges és sem­leges hajót elsülyesztenek, hogy ily módon teljessé tegyék a blokádot. A jobboldali pártok régi álláspontjuk győ­zelmét látják ebben, a baloldali pártok pedig remélik, hogy régi aggodalmaik most már alaptalanokká lettek. Lord Derby beteg. ROTTERDAM, február 1. Londonból jelentik; Lord Derby hirtelen megbetegedett. A német zsákmányoló bajó. GENF, február 1. Az Infor­mation értesülése szerint az uj német zsákmányoló hajó nagy­szerűen maszkírozott, fölismer- hetetlen cirkálóhajö, tizenkét ezer tonnatartalommal. Csak egész hajóraj tudná legyőzni. A zsákmányoló hajónak két hó­napra elegendő muníciója és élelmiszere van. Török jelentés. KONSTANTINÁPOLY, február 1. Hivatalosan jelentik: A Tigris déli partján egy ellenséges zászlóaljat, amely támadást kísérelt meg, tel­jesen szétmorzBoltnnk. Az ellenség­nek csak csekély része menekfilhe- tett vissza. Egy lovasezred és két gyalogos század átkaroló kísérlete tfizérségí tfizfinkben megblnsult. HíuafQlosjelBntéSBli. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, jan. 3V. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Keleti hadszíntér; Mackensen vezérfábornagy Had­ese portja: A Szereth torkolata köze­lében török csapatok visszavertek erős orosz földerítő osztagokat. Jó­zsef főherceg vezérezredes hadsereg- harcvonaia: A mestreanestii-szaka­szon az oroszok újra megkezdték támadásaikat. Két rohamukat telje­sen visszavertük, a harmadiknál, a valjeputnai országúitól délre, elvesz­tettünk egy támaszpontot. Lipót ba­jor herceg vezértábornagy hadsereg- harcvonala: A Prípjatitól délre nincs különös esemény. Olasz és délkeleti harctér; A helyzet változatlan. Höfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, január 31. (Táv­irat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) A nagy főhadiszállás jelenti; Nyugati hadszíntér: Erős fagy és havazások korlátoz­ták a harci tevékenységet. A lotarin- giai határ mentén, Leintrey-nél déltől kezdve erős volt a tüzérségi harc. Este a franciák megtámadtá^k állá­saink egy részét. Visszavertük őket. Keleti hadszíntér: .Lipót bajor herceg verértábornagy harcvonala: Az Aa keleti partján

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents