Szeged és Vidéke, 1917. március (16. évfolyam, 50-76. szám)

1917-03-01 / 50. szám

.' Vn%''.'¥ ' ■• ’ ■ í •' j. 3 '^íaa.Ou ár tti. évfolyam, 50 (4670) s?, POLITIKAI BSTILÄP. Szeged, 1917 március 1. csütöitillr a»BHKE8ZTÖ8Éa, KÍADÖHIVATAL 6. NTOMDA 1 jKAlvAbia-utoa a. szám.. TBUüB'ONSZAU m. MBOJELSK MINDBN DfiLÜTÁK. 7ÖSZERKEB2TO: BALASBA ÁRMIN dr. A t&sserMaitO tolofoniaAina S. ^ FSIiBLÖB SZERE ESETŐ: FRANK JÓZSEF. t VlfomAlott 11 kUdötuluJdono« Dngonles>nyoixiőA kO'iyTDyomdftjáb&o flcegeden. iTftlv&rla-ntos 6 «i. ELŐFIZETÉSI Arak: BSLTBBN: VIDBKRB: Ogy 4rr» . • i8.—■ K Bgy érre . . 54.— * íréi érv . . 9.— R 7é\ érre . . IB.— R Negyed évre • i.60 K Negyed é\ re . 6.— X Bgy hórak . . 1.60 K Bgy bóra . . fi.— X envKs hzAm 4ra b pillSr. Várni! katonák állnak az utcán, szép sorjában, egy magánházban beren­dezett konyha előtt s várják a menázsit. Farkasorditó hideg van, s bizonyosan éhesek is, de ők várnak rendben. Mennek aztán a nagy üsthöz, amiből a szakács ügyes szemmértékkel méri ki az egyforma porciókat. Megint várnak, amig mindenki megkapja a magáét. Vár­nak fegyelmezetten. Hát még a fronton! Tűzben nem mindig lehet pontos időre adni a harcosok ételét s ők támadás után, lesben uj táma­dásra, várnak, várnak, ha szenvedve is, de mindig megadón, mindig tü­relmesen. S várnak fagyban, hóban, esőben, aszaló forróságban ételre, talra, uj meg uj parancsra, hazul­ról sóvárgott levelekre, uj harcra, talán halálos uj rohamra. S itthon is várunk. Asszonyok, most már csöndes, megszokott sut­togó csoportban várnak a szén jegyre, a cukor-, a petróleum-jegyre a közélelmezési hivatalban, várnak a kereskedőnél fára, élelemre. Várnak békésen, önmegtagadással, noha ők nem fegyelmezett katonák. S várnak ők is megnyugtató hirt, hogy a ked­ves, aki harcol, aki szenved, él és majd épen visszatér. Várunk mindnyájan, amióta tom­bol a háború, várunk gyakran sziv- szakadva, mindig bizva, mindig re­mélve, hogy egyszer csak vége lesz, hogy egyszer mégis megjön majd a drága, akiért álmatlan sokszor az éjszakánk, hogy egyszer nem kell majd reszketve félni, babonásan sápadttá ijedni, amikor a bútor pat­tan, amikor üres szobában pohár­széken csörren az üveg, hogy egy­szer lesz még jobban, szép nyugod­tan, békességben, hogy majd lesz még kedvesebb a munka, édesebb a pihenés, hogy jobban izük majd az étel és üdítőbb lesz az italunk. Most még várni kell, türelmesen. Mindig várni, várni és hinni, szi lárdan, rendületlen, hogy nem vá­runk hiába. Mert a béke, az aranyos béke, amire várunk, ránk fog kö­szönni és ünnep lesz ezen a vilá­gon, olyan ünnep, amilyen még sohasem volt. Millió és millió ember megkönnyebbült lélekzeíe fog mint egy imádság az ég felé szállni, hálakönnyek fognak harmatozni és kiderül a föld, elmúlik róla e bus sivárság, S nem k«ll soká várni! Mi a mi vezéreinknek higyjOnk, mert ők békejósok s közeire hirde­tik a vigasztaló véget! Nem ők az ámitók, hanem az ellenség vezetői, akik a rosszal, a hosszú, a végtelen háború jóslatával minket akarnak ijeszteni... Várni, várni, várni! A jóra, a közeli jóra várni! Hisz az ellenségeink is csak emberek, a hadakistene, aki a béke istene is, nem őbennük lakik s általuk nem kor- mányoztatja magát! A Laconia elsülyesztése, Wilson és az amerikai közvélemény. ROTTERDAM, március 1. A Reuter-ügynökség jelenti Washingtonból: Wilson elnök és stz államtanács azon az állásponton vannak, hogy a Laconia megtorpedózásának ügyében nem tesznek semmiféle lépést mindaddig, amig a kongresszusnak nem lesz meg az alkalma arra, hogy az elnököt fölhatalmazza a kereskedelmi hajók fölfegyver- zésére. Az amerikai kormány különösen arra mutatott rá, hogy nem kívánatos meg nem engedni a muníciót szállító hajók föl fegyverzését, mert a hajóknak a népjogok értel­mében joguk van muníciót szállítani. ROTTERDAM, március 1. „Niew Bureau“ washingtoni jelentése szerint Wilson be­széde után a republikánus pártvezérek kijelentették, hogy még mindig ellenzik Wilson kívánságát, hogy telj­hatalmat ruházzanak rá. ROTTERDAM, március 1. A „Manchester Guardian“ jelenti: Kitünően értesült londoni amerikai körök véle­ménye szerint a Laconia megtorpedózása nem hozza Wilsont abba a helyzetbe, hogy az egész amerikai köz­véleményt maga mögött lát­hassa, mert nem amerikai, hanem csupán angol hajó megtorpedózásáról van szó. AMSTERDAM, március 1. A Handelshladed jelenti Londonból: A Laconia elsülyesztésénél négy amerikai is életét vesztette. Két nŐ és két szerecsen. Az egyiknek Austin, a másiknak Hay a neve. Az egyik áldozat űa táv­iratozott Wilsonnak, amelyben azt kéri, hogy bosszulja meg atyja és nővére halálát, önként belép a Németország ellen induló amerikai hadseregbe. BERLIN, március 1. Az a tény, hogy a Laconia elsü- lyesztésénél amerikaiak is életüket vesztették, Berlin poli­tikai köreiben bizonyos nyugtalanságot kelt, de még sem hiszik azt, hogy háborúra kerülne a sor. A németek sikerei a keleti arcvonalon BERLIN, március I,. A Wolff-ügynökség jelenti; A keleti arcvonal eseményei már elárulják a tavaszi és nyári nagy hadműveletekre való ké­szülődést. Az oroszoknak a Tatár-szorosnál február 23-án és 24-én végre­hajtott az a törekvése, hogy előkészítsék a későbbi esetleges betörést Ma­gyarországba, kudarcot vallott. Az oroszok nem is ismételték meg kísérle­teiket. Ellenben a németek a Valeputnához vezető utón a Mesticanestinél elért eredményeket tervszerűen fejlesztették. Az úttól délre levő, a német vonatra kényelmetlen állásokat elpusztították, a födözékeket fölrobbantot­ták. Az úttól északra levő magaslatot tartós megszállásra berendeztük és a német árokvonalhoz csatoltuk. Az eredménynek nagy taktikai jelentősége van, amihíiz a zaákmány tekintélyes mennyisége is hozzájárul. Hívatol jeieniese Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, febr. 28. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Knleti harfszintór ■ Mackensen vezértábornagy had- cs^portja: Nincs jelenteni való, Jó­zsef főherceg vezérezredes harcvo­nala: Campuriletől keletre megsem- misitettünk egy ellenséges tábori őrséget. A valjeputnai ut két olda­lán csapataink tegnap délután meg­lepő támadásban rohammal elfog­laltak több magaslati állást. Az „ala­gút támaszpontot“ a védelmi müvek szétrombolása után kedvezőtlen fek­vése miatt az ellenség beavatkozása nélkül kiürítettük. Az összes többi elfoglalt területet több makacs tá­madással szemben megtartottuk. A nap zsákmánya 12 tiszt, több mint 1300 főnyi legénység, II gépfegy­ver és 9 aknavető, Lipót bajor her­ceg vezértábornagy harcvonala: Lucktól nyugatra rohamcsapataink rajtaütöttek egy orosz előőrsön. Olasz hadszíntér : A tengermelléki harcvonalon a tüzérségi tevékenység mérsékelt ha­tárok között maradt. Repülőink a görzi grófságban sikeresen dobtak bombákat olasz csapattáborokra. Marmolatától délre tüzelésünkkel rajtaütöttünk az ellenség Ombretta- állásain és 2 ágyút, egy lőszerrak­tárt és az olaszok födözékeit meg- semmisitettük. Délkelet) hadszíntér: mztositó csapataink Maliktól észak­nyugatra szétugrasztoitak egy ellen­séges osztagot. Höfer. altábornagy. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, február 28. (Táv- iral.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Az Artois-arcvonal néhány helye ellen intézett angol földerítő előre­töréseket visszavertünk. Az Ancre- területen állásaink előterében gya­logsági harcok hadvezetésünk szán­dékai szerint folytak le. Vaillytól nyugatra, az Aisne mentén, folyó­biztositó csapataink egyikén a fran­ciák rajtaütöttek; az örállás és a már fogságban lévő megszálló csapat ellentámadással ismét a miénk lett. A Maas balpartján a franciáknak erős tüzelés után éjjel Avocourttól északkeletre fekvő árkaink ellen in­tézett résztámadásai meghiúsultak. Markirchtől nyugatra (a Vogézekben) négy francia földerítő osztag vállal­kozásai kudarcot vallottak. Keleti hadszíntér: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: A helyzet változatlan. József főherceg vezérezredes arc­vonala: A valeputnai ut mindkét é

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents