Szeged és Vidéke, 1917. október (16. évfolyam, 224-250. szám)

1917-10-01 / 224. szám

V SZEGED ÉS VIDElÉ iVI Mlolnam, 224 (4B44j n. SKK iBBlTOsaa, KIAöOHÍVATAL 4í KT0«0A i AI.'PÄBIA-'Ü^OA 8. SXAK, ratBiOHszAa w, JAiaSSH DSI4UXAI. POLITIKAI ESTILAP. Sisgad, !9I7 okttlier i, liittfi SfOSZBRKEHZTÖ . BALASSA ARMISi ctr, *. ttiiif&rsnifta iűlaSgctuníi 1. VBLlüLOS SZiCKRUaZTÖ : PRAKS: JÓBSEP. Xyoautűtl a läaäfliaUJdoiio. Diigoclu-ayanu). r.-l, beiqrTa;roind4|U>ui 8iest«<ia!i. Kdlrdrtit-ut.« >. *>. ELŐFIZETÉSI AbAK! BBLTBÜIN: 710888«: irrt . 24.— E Bgjr ÍTH) . . Stt— K F«! dTn . 12 — K ill érre . . IS.— K Kegyed 4.re . 6.— K Negyed 4vre . 7.60 K Bgy kdr. . . 2>— K Bgy bSre . . 3.50 K RüTBs uAm Ara s fillér. Nők választíljoga Vázsonyi választójogi miniszter föl- hatatmazta a nőtisztviselők budapesti értekezletén megjelent képviselőjét arra a kijelentésre, hogy készülő javaslata választójoggal ruházza fői mindama nőket, akik legalább négy polgárit, vagy ezzel egyenlő értékű középiskolát végezlek. A nők föladata lesz azután, hogy a közvéleményt megnyerjék a női vá'asztójog tör­vénybeiktatásának. A közvélemény hajlandóságának megvívása talán nem lesz már nehéz ostrom. A választójogot követelő nők régi harcot folytatnak s az egész országra kiterjedő mozgalmuk, élő­szóval, tollal kifejtett agitációjuk mindenütt sok fegyvertársat sorakoz­tatott melléjük. Ellenzői azért bizo­nyára lesznek a női választójognak, a megszokotiság, a régi jó csökönyös öregjei, akik hideg borzongást érez­nek mindentől, ami uj, csak azért, mert uj, mert elméjükbe nem férő változtatása a kényelmes hagyomá­nyoknak. Pedig abból, hogy ezer évig nem volt választójoga a magyar nőnek — ami egyébként igy általá­nosságban nem is igaz —, hogy e nélkül a modern hóbort nélkül meg tudott élni a haza, ebből bizony nem következik a női választójog lehetet­lensége, vagy károssága. Ellenkezőleg, ez ma már szükség, mert friss és nagy erőt visz a törvényhozás inté­zésébe. Hét-nyo!cszázezer nő lesz hir sze­rint választó a választójogi javaslat szerint, intelligens és túlnyomó több­ségben magyar nő. Ebből pedig az következik, hogy még olyanok is, akik félnek a választójog radikális kiter­jesztésétől, örömmel üdvözölhetik a nők helyet foglalását a poliükai jogo­sultságban. A nemzetiségi veszedelem ellen, amitől oly nagyon rettegnek az elzárkózók, az iskolázott szavazó magyar nők tömege egyik hathatós védelem lesz. S az asszonyok sem mind született radikálisok és fölfor­gatók, hogy tőlük minden áldott réginek a gyökerében való, hirtelen lerombolását, a képéből való teljes kivetkőztetését lehetne csak várni. Radikális és konzervativ egyaránt megtalálja majd a híveket a nők között. De női tisztuttabb embersé­güktől, nemesebb méltányosságuktól azt lehet remélnünk, hogy a társa­dalmi bajok iránt, mint csupán vá­lasztók is, figyelmesebbek, érzéke­nyebbek és résztvevöbbek lesznek, például az iskola, a gyermekvédelem, a közegészség, mint amilyen fontosak hogy nekik majd fontosabb lesz ; ezek tnoslig voltak nálunk. Távirat, telefon.- A Sxeged és Vidéke budapesti tudósítójának jelentései. ­Az angol kormány a belga kérdést hídnak tekinti a béketárgyalásokhoz. BERLIN, ohtóber 1, Troeistra holland szo- ciáliHta vezér a Vorivärts mimkntársánaU kije­lentette, sajnálja, hogy Németország, amikor a pápa jegyzékére válaszolt, nem használta föl az alkalmat arra, hogy határozottabban nyilatkoz­zék Belgiumról, Szerinte Asquith beszédéből vilá­gosan kitűnik, hogy az angol kormány reméli, hogy a belga kérdés megoldását hídnak használ­hatja föl a béketárgyalások megkezdéséhez. fi bípodalmi konceiláp beszéde és fl iiitigyop sajtó liedvezőtlen liPítíliája. BERLIN, október 1. Azt a kedvezőtlen fogad­tatást, amelyben Michaelis és Kűhlmann beszéde az ellenséges és semleges sajtóban, sőt a szövetsé­ges államok egy részében is részesült, berlini több­ségi politikusok természetesnek tartják. A magyar sajtó kedvezőtlen megítélése azonban némi ideges­séget keltett. A kancellár csütörtökön nyilatkozni fog a birodalmi gyűlés plénumában és ezúttal a hadicélokat bővebben fogja kifejteni. Újabb repülötámadás London ellen. ROTTERDAM, október I. A Reuter-Ugynökség jelenti: Kent és Essex partvidékei fölött ellenséges repülőgép-csoportok cirkáltak és este támadást intéztek London elien. A német repülőgépek bombákat dobtak ie London északkeleti és délkeleti részeire, vala­mint Kent és Essex több helységére. ROTTERDAM, október I. A tegnapi német repülötámadás mun­kába szólította valamennyi angol elhárité ágyút. A lövöldözés nem szűnt meg és ennek köszönhető, hogy a német repülök egy részé­nek nem sikerült a belvárost elérni. Egész London rengett az ágyuk dörejétől. ROTTERDAM, október I. A Reuter-ügynökség jelenti: Az ágyu- dörgés egyre hevesebb lett és sikerült az ellenséges repülőket távoltartani a város közepétől. A színházakban és mulatókban megszűntek az előadások, amelyek a támadás után tovább folytatódtak. Az olasz király látoga* tása a nyugati fronton. GENF, október 1. Az olasz király a római francia nagy­követ és Russini közoktatás- ügyi miniszter kiséretében szerdán Belforiban volt. Pén­teken Poincaré és Ribot ki­séretében a sommei frontra ment, ahol konferencia volt, amelyen még Retain és Cas- t ein au vettek részt. A király szombaton a belga főhadi­szállást látogatta meg. Hivatalos jBleníBseii. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, szept. 30. (Távirat.} (A miniszterelnöki safíőirodátói.) Keleti harctér és Albánia: Változatlan. Olasz hadszíntér: A Bainsizza-Heiiigengeisti-fensik délirésze és a Monte San Gabriele tegnap ismét elkeseredett harcok színhelye volt. Az olaszok sehol sem hatoltak keresztül, A vezérkar főnöke. Cérnát hivatalos jelentés. BERLIN, szept. f30 (Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti; (A miniszterelnöki sajiólrodálól.) Nyugati hadszíntér: Rupprecht bajor trónörökös had- csoportja: A harci tevékenység ked­vezőtlen látási viszonyok mellett az összes hadseregeknél csekélyebb volt, mint az előző napokon. Fland­riában a tüzérségi harc a tenger­parton és este az lsertöl a cormi- nes—yperni csatornáig erős volt, előretörő angol földerítő osztagokat több ponton visszavertünk. Verdun előtt a tűz átmeneti fokozódásától eltekintve mérsékelt volt a harci tevékenység. Repülőink ismét megtámadták a londoni, ramsgatei, cheernei ésmar- gatei dockokat és magtárakat, a bombák hatása tűzvészekben volt fölismerhető. Valamennyi repülőgép sértetlenül tért vissza. Keleti hadszíntér: Nagyobb harci esemény nem volt. Macedón arcvonal: Az Ochrida-tó és a Cserna között élénkebb volt a tüzelés, mint más­kor. Lkdendorft, első főszáliásmester.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents