Szeged és Vidéke, 1917. december (16. évfolyam, 276-298. szám)

1917-12-01 / 276. szám

VIDÉKE tVI. irtoljfiai, 276 (4896' u. POLITIKAI BSTILAP. Szeged, 1917 decemberi, szombat «■EBCUKTOBSO, XkAOOHITAXAI. «> XTUHDA t XlLVÁBIA-UTOA 6. BXAX. rai/MOKBSAlt S4. ■«9J1II.KP VTHDBR DltLOVA». POSZBBKBSZTO : BALASSA ARMIBí dr .-t teloIoatvAin« D 7BLBLŐS SZBREBSZTO : FRANK JÓZSEF. HsensIoM ■ UadAtaliOdonoi Dosonlw-iiiroaidi) r.-l, llSsijrT070iodft]&bu> Biegadsc. K(UTtr!n-atec t. »a. XII.ÓFIZBTéSI ÁBAK: BBLTSBH: VIDflKRB; ■ffv érre . í 24.— K Bgy . . 80.— K rlt én» . . 12 - K Ml éne . . 15.- K ■egred érte , 6.— K Hegyed 4^ re . 7.60 K ■gy hőre . . 2.— K Bgy hör» . , 2.50 K BOTBa beAm Ara b hllCr. Lenin. Az emberiség jófevöjeként fogják emlegetni e szlávosan s lágybangzásu név viselőjét, ha lelkének tüzes ener­giája csakugyan megteremti majd a békét. Eddig is csodás példával mu­tatta meg, hogy egyetlen talentum mily sokat tehet. A minden eszköz nélkül való forradalmár, ahogy szám- kivelettségből tért hazájába, bátran szállt szembe megalkuvó társával, Kerenszkivel, aki szociáldemokrata létére a kapitalista renddel annyira összebékélt, hogy annak alapján akarta az uj köztársaságot megszer­vezni, aki a végsőkig kivánta foly­tatni az imperialista orosz háborút. Lenin, elveihez híven és következe­tesen, uj társadalmi rendnek óhajt megépitője lenni a hazájában s a háború mielőbbi' végét cselekvőén sürgeti. Három hét alatt, küzdelmes agitáció és véres polgárháború so­rán, megtörtént a roppant változás: uralmon Lenin szélsőséges forradalmi pártja s ma már parlamenterek vált­ják az orosz fronton az orosz kor­mány és Németország, Ausztria- Magyarország, Bulgária s Török­ország üzeneteit a fegyverszünetről és az általános béke 'tárgyalásának le­hetőségéről. Természetes, hogy az ántánt há­borús uszitóinak szemében Lenin az Antikrisztus, sőt, amint már lapjaik megírták, Lenin a legföltolakodottabb arcátlan zsidó. Lehetetlenné akarták őt tenni, kormányát el nem ismerték az ántánt-diplomaták, a békeüzenetét, megtorlástól remegve, nem merték közvetíteni a semleges államok kor­mányai. De ő minden nehézségen túltette magát, mert acélból való s meggyőződésének ereje és törhetetlen fanatizmusa isteninek érezteti vele a küldetését. Közvetlenül az ellenség­gel állott szóba s minden fenyegetés és minden terror ellenére szilárdan kitart amellett, amit oly forrón akar; a béke s az ujrendü Oroszország mellett. Tegyenek ellene bármit is az ántánt-hatalmasságok, öt egy fön- séges és győzhetetlen erő támogatja: nemzetének és Európa népeinek ki- irthatatlan békevágya. S Lenin szava kell, hogy kedvező visszhangot keltsen az ánfánt-nem- zetek között is. Hiszen ennek vilá­gos bizonyitéka Lansdowne lord­nak, a volt angol külügyi államtit­kárnak megnyilatkozása, aki már olyan mérsékelt és okos szavakkal formulázta honfitársai előtt a béke föltételeit. Ha Angliában az ő enyhe és humánus fölfogásának lehet ime nyílt kifejezést adni a keményen ve- yetett, a gonosz sugallatok igájában tartott közvélemény előtt : ott sem lehet már távol az idő, amikor a tömegek békekövetelése fog fölhar- sanni. Az egész emberiség érdeke most, hogy Leninhez hü maradjon a siker. Az orosz kormány békekíáitványa. Megérkezett az eredeti szöveg. BUDAPEST, december 1. Az Est stockholmi tudósitója közli az orosz kormány békekiáltvá'iyának teljes szövegét. Eszerint a nálunk megjelent békekiáltványnak hiányzott az eleje, amely igy szól; — Arra a fölhívásunkra, hogy minden fronton kössünk haladéktalanul fegyverszünetet és kezdjük meg a tárgya­lásokat a demokratikus béke megkötése érdekében, a német főparancsnokság azt válaszolta, hogy megindítja a tárgya lásokat. Az orosz főparancsnok, Krylenko zászlós, erre azt ajánlotta, hogy halasszák el a tárgyalásokat a fegyver- szünet körül öt nappal, vagyis december elsejére, hogy ő a szövetséges kormányokat tájékoztathassa a béketárgya­lások tekintetében elfoglalt álláspontjáról, addig pedig az orosz fronton kölcsönös megegyezéssel szüntessék be az ellenségeskedést. A nálunk megjelent szövegből hiányzik még az orosz kor­mány kiáltványának ez a része : — Mi, a népbiztosok tanácsa, tihozzátok, Németország, Ausztria, Magyarország, Törökország és Bulgária munkás­tömegeihez fordulunk. A béke, amelyet javasoltunk, a népek békéje legyen. Az ántánt tiltakozása a fegyverszünet ellen. ROTTERDAM, december l. A Times jelenti Pétervár- ról: Anglia, Románia, Olaszország, Japán, Franciaország és Szerbia katonai képviselői a következő jegyzéket küldték Duchoninnak: A szövetségeseknek az orosz vezérkarnál akkreditált katonai misszióinak vezetői teljes határozottsággal tiltakoz­nak az orosz főparancsnoknál a szeptember 5-én aláirt megegyezés föltételeinek bárminő megszegése ellen, amely­ben a szövetségesek Oroszországgal ünnepélyesen kötelez­ték magukat, hogy egyedül nem kötnek fegyverszünetet és nem szakítják meg a hadműveleteket. A szövetségesek katonai misszióinak aláirt vezetői kötelességüknek tartják, hogy figyelmeztessék a vezérkart, hogy a szerződések Oroszország részéről való bárminő megsértésének a leg­komolyabb következményei lesznek. Krylenko parancsa a harcok meg­szüntetéséről. ROTTERDAM, december 1. A Daily Ohionicle jelenti Pétervárról: Krylenko megparancsolta, hogy a harcot valamennyi orosz fronton meg kell szűn­tetni és csak akkor szabad újból megkezdeni, ha az ellenség tüzeléssel provokálja. A németek a fegyverszünetet ahhoz a föltételhez kötik, ha az oroszok teljesen megszűntetik az ellenségeskedést. 9ezÉpliapunl! mai jelentése. BUDAPEST, december I. A főhadi­szállásról jelentik; OLASZ HARCTÉR; A Monte Perti- cán olasz előretörést visszavertünk. KELETI HARCTÉR Változatlan. ALBÁNIA: Korzától nyugatra al­bán önkéntes csapatok azonnal meg­indított ellenlökéssel megh'usitották a franciák támadását. A vezérkar főnöke. Cambrainál uj harcok kezdődtek. BERLIN, december I. A Wolff-ügy- nökség jelenti tegnap este; A Cam­brainál levő csatatéren uj harcok kezdődtek, amolyek eddig reánk nézve eredményesek voltak. Románia is békére kény­szerül. AMSTERDAM, december 1. Ro­mánia jegyzéket, intézett Angliá­hoz, Franciaországhoz és Ameriká­hoz. .legyzékéheii kifejti, hogy az orosz viszonyok rákányszeritik, ha a szövetségesek segítség nélkül hagyják, hogy a frontot föladják, hogy tárgyaljanak az ellenséggel. Romániá olyan könnyítéseket remél a párisi konferenciától, amelyek segítségével a szövetségesek meg­elégedésére oldhatja meg helyzetét. BmigTaiar i*» WEKERLE ma békenyilatkozatot tesz BUDAPEST, december 1. (Te­lefonjelentés.) A képviselöház ma délután tartandó ülésén a tegnapi javaslatokat fogadják el harmadszori olvasásban, majd a konzuli biráskodásről szóló törvényjavaslatot tárgyalják. We- kerle Sándor miniszterelnök nyilatkozni fog a külpolitikai helyzetről. Seidlep bfiheiiyilatliozatát tovlbbitottáli OnotszÉsba. BÉCS, december 1. (Telefon- jelentés.) Azt a nyilatkozatot, amelyet Seidler miniszterelnök az osztrák képviselöház november 30-iki ülésén tett a béke ügyében, szikratávíró utján továbbították Orosz­országba. Hohenlohe herceg marad. BECS, december 1. (Telefonjelen­tés). Azok a hírek, amelyek szerint Hohenlohe herceg főudvarmester meg­válik az udvartól, nem felelnek meg a valóságnak,

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents