Szeged és Vidéke, 1918. március (17. évfolyam, 49-74. szám)

1918-03-01 / 49. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ XVII. évfolyam, 49. (4967) szám. * POLITIKAI ESTiLAP * Szeged, 1918 március 1, péntek Megjelenik minden délután. * Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Kálvária-utca 6. szám. Telefonszám 84. Kéziratokat sem ad vissza a szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkesztő: BALASSA ÁRMIN dr. Felelős szerkesztő: FBANK JÓZSEF Előfizetési árak: helyben egész évre 30, vidéken 36 korona, fél­évre helyben 15, vidéken 18 korona, negyedévre helyben 7'50, vidéken 9 korona, egy hóra helyben 2*50, vidéken 3 korona. Egyes szám ára 10 fillér. * Nyomatott a kiadótulajdonos Dugonics-nyomda r.-t. könyvnyomdájában Szegeden, Kálvária-utca 6. szám alatt. * Egyes szám ára 10 fillér. Szombaton keli aláírnia az orosz forradalmi kormánynak a békeszerződést s most úgy vagyunk vele, hogy nem tudjuk bizonyosnak, vájjon csakugyan aláírja-e majd s nem talál-e ismét kibúvót. Ha pedig aláírja is, két héten belül hoz­zájárulnak-e a helybenhagyásá­hoz, mint ahogy a német ulti­matum meghagyja. Mert mi már- már úszni akartunk az öröm­mámorban, ki is tüztük a lengő lobogókat az orosz béke tiszte­letére; de mielőtt ama mámor­ban elmerültünk volna, gyorsan cselekvő események visszatartot­tak bennünket. Hohó, nincs még béke, csak tessék viszakozni, ezt mondták nekünk a német dip­lomaták. S milyen alaposan iga­zuk volt! Most hát csak óvatos határozottsággal mondjuk: meg­lesz az orosz béke, meglesz! De titokban fohászkodunk egy mély­ségeset, hogy ránk ne cáfoljanak a történések és már mielőbb legyen meg az egyezség. Legyen meg, mielőtt megkez­dődnék Nyugaton az a nagy összecsapás, amelynek reítenes- ségével épp oly komor és ke­mény bangón fenyegetődzik Lloyd George, mint a kancellár. Ha igy lesz, olyan túlsúllyal ke­rülnek szembe a németek az angolokkal és a franciákkal, hogy az végre talán nekik is imponálni fog. S ez majd lágyabb hango­kat válthat ki a vezető politiku­saikból, akiknek Wagneri heroiz- musát eddig még csak hallgata­gon unják és gyűlölhetik a saját népeik. A megegyezéses béke még mindig remélhető s bárhogy fúj­ják is a rohamfrombilát innen és tulnan azok, akik csak a löl- iétlen győzelemben látják az üdvösséget: a nemzetek érdeke mégis inkább a megegyezés, mint az egyik fél legázolő dia­dala. Mi magyarok is azt kíván­hatjuk, jói szemmel tartott érde­keink szt rint, hogy persze inkább német béke ugyan, mint angol béke, ha már választani kell a két fél teljes győzelme között; de legjobb volna ez: se angol, se német, hanem nemzetközi béke! Olyan tehát, amely nem tetézi ijesztő halmozással egyik fél hatalmát sem, amely nem támaszt folyton sajgó keserűsé­geké. amely nem veti el újabb viszályok veszedelmes magvait. A monarkia egész, ki nem meríthető erejével szemben áll mindvégig annak, hogy angol, azaz antant-győzelem, angol béke megalázhassa, megsemmi- sitheste. De a monárkiának és Magyarországnak az sem érdeke, hogy uszálya legyen egy német vezérlet alatt álló Mitteleurőpá- nak. Ennek, igaz, akkor sem kellene okvetlenül bekövetkeznie, ha a németek törnék le tökéle­tesen az ántánt-hatalmakat. Ám bizonyosabban nem következnék be, ha méltányos, egyik félre sem szégyenletes, kielégítő bé­kében tudnánk ellenségeinkkel megegyezni. Csapataink bevonultak Podoliába. Tízezer orosz letette a fegyvert. Vezérkarunk mai Jelentése. BUDAPEST, március I. A főhadiszállásról jelentik: A Brentátói keletre meg hiúsítottuk az olasa ok előre« törését. A kormány és a lakosság egyre ismétlődő és az utóbbi napokon különösen sürgetett hívására Böhm- Ermoili tábornagy csapatai tegnap békés beavatkozás céljából benyomultak Podoliába és elérték a Woven- sieüca— Kotus—Kamienec—Podolszki vonalat. A vas­utak és a fontos utak mentén eiönyomuló osztagaink­nak az a föladatuk, hogy azc'son a területeken, ame­lyeken áthaladnak, helyreállítsák a rendet és a nyu­galmat és biztosítsák a behozatalra szükséges keres­kedelmi utakat. Eddig körülbelül 10.000 orosz tette le a fegyvert. Tekintélyes mennyiségű lőszert, jármü­vet és vasúti kocsit biztosítottunk. A vezérkar főnőké. Előkészületek s román háboiu folytatására. Nem várnak eredményt a bukaresti tárgyalásoktól. BÉCS, március 1. Berlini távirat szerint a Romániá- val való béketárgyalásokat pesszlmisztikusan ítélik meg. Számolnak azzal az eshetőséggel, hegy a tárgyalások­nak nem lesz eredménye. Egyelőre elhalasztották a tulaj- donképeni béketárgyalások megkezdését, a román fronton azonban már előkészületeket tettünk, hogy a Romániának adott fegyverszünet lejárta után a katonai műveletek újból megkezdődhessenek. Az ántánt, különösen Francia- ország teljes erejével azon van, hogy a katonai segítség csalóka reményeéel csábítsa Romániát. Románia ellen­állása nem a német gazdasági követelések, hanem Bul­gáriának ama követelése ellen irányul, hogy Románia az egész Dobrudzsáról mondjon le. Czernin találkozása Feinend királlyal. BERLIN, március 1. A közpon i hatalmak megbizottainak Avarescuval va!ő előzetes tárgyalásai során kitűnt, hogy Avares- cunak vagy nincs meg a szükséges fölhatalmazása, vagy pedig nem akarja vállalni a felelősséget, hogy határozott választ adjon a központi hatalmak békeföltételeire. Ezért állapodtak meg abban, hogy Czernin találkozni fog Ferdinánd királlyal. Németország föl­tételei, hir szerint, semmi esetre sem olyanok, hogy meghiúsít­hatnák a béketárgyalásokat. Németországnak csak gazdasági kö­vetelései vannak, -melyeket Románia bizonyára hajlandó teljesí­teni. Magyarorszag teiületi kívánságai szintén nem oly nagyok, hogy Románia miattunk ismét megkezdené a háborút: Figye­lemreméltó, hogy félhivatalos helyen még mindig óvnak a túlsá­gos optimizmustól. Bécsi interpelláció a sajtó militarizálása ellen. BÉCS, március 1. Habermann képviselő és társai a következő in­terpellációt intézték a képviselőház tegnapi ülésén a belügyminiszterhez és a honvédelmi miniszterhez : — A legutóbbi napokban fontos és rendkívül izgató hírek érkeztek az újságírók körébe, amelyek sze­rint a Landwehr-miniszter a bel­ügyminiszterrel egyetértőén azt ter­vezi, hogy a katonai szolgálat alól fölmentett újságírókat behívják és katonai minőségben kivezényiik az illető szerkesztőséghez. — Ez a terv nem egyéb, mint az egész világon páratlan, végtelenül erkölcstelen és fölháboritó merény­let a sajtószabadság ellen és olyan kísérlet, amely az újságírók militari- zálásával az egész sajtót katonai parancsnokság alá akarja helyezni. Minthogy ily módon az alkotmányos élet legbecsesebb biztositékát akarják aláásni és az egész közvéleménvt önkényes diktatúrának alávetni, az alulírottak azt kérdik, ismeri-e a miniszter a sajtó ellen tervezett me­rénylet szándékát és mit szándéko­zik tenni a sajtószabadság meg­védésére. A király a szlávok kívánságairól. | BÉCS, február 28. A délszláv és \ cseh pártvezérek közölték híveikkel, hogy a király a tegnapi kihallgatáson a leghatározottabb formában ama kívánságának adott kifejezést, hogy a parlament maradjon együtt és a szlávok jogos kívánságai teljesittesse- nek a monarkia keretén belül, ameny- nyiben a többi nép érdekeit nem sérti. A délszlávok és csehek ennek ellenére nem igen mutatnak hajlandóságot arra, hogy intranzigens álláspontjukat föladják. Az eddigi jelek után ítélve kevés a remény arra, hogy az osztrák kormány és az ellenzék közt meg­egyezés jön létre. Viszo-n a kormány sem hajlandó a tárgyalások elnyuj- tásába belemenni és amennyiben rövidesen nem tisztul a helyzet, a kormány bizonytalan időre elnapol- tatja a Házat. 1 nők választójoga Svédországban. STOCKHOLM, február 28. A kor­mány az országgyűlésnek törvény- javaslatot terjesztett be, amely a nőknek megadja az aktív és passzív választói jogot.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents