Szeged és Vidéke, 1918. május (17. évfolyam, 99-120. szám)

1918-05-02 / 99. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ KVH. évfolyam, 99. (5017) szám. * POLITIKAI ESTÍLAP * Szeged, 1918 május 2, csütörtök Megjelenik minden délután. * Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Kólvárla-utca 6. szám. Telefonszám 84. Kéziratokat ••m ad vissza a szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint Főszerkesztő: BALASSA AB1IN dr. Felelős szerkesztő: FBANK JÓZSEF Előfizetési árak: helyben egész évre 30, vidéken 36 korona, fél­évre helyben 15, vidéken 18 korona, negyedévre helyben 7’50, vidéken 9 korona, egy hóra helyben 2'50, vidéken 3 korona. Egyes szám ára 10 fillér. # Nyomatott a kiadótulajdonos Dugonlos-nyomda r.-t. könyvnyomdájában .Szegeden, Kálvária-utca 6. szám alatt. # Egyes szám ára (0 fillér. Május. A tavasz hónapjának első napját ünneppé avatta a tömegek akarata. Május elseje a szegényeké, a remény­kedőké, a jogból és örömből kita­gadottaké, a jövő gyermekeié. Szim­bólum és valóságos élet egyszerre. A valóságban a dolgozó milliók élni- akarásának megnyilatkozása. Jelen­tőségében boldogabb jövő hirdetője. Szebb napot nem is lehetek volna találni a jövőben való hit ünnepléséül, mint a virágzó, életfakasztó, az egész természetet pompába öltöztető május első napját. Amikor a munkások és munkásnők az öntudatos haladás nevében ün­nepelnek vagy pedig a maguk egy­szerű és gyermeki örömvágyát bo­csátják gyeplőtlen szabadjára, min­denkinek föl kell figyelnie és el kell gondolkoznia, akinek akár kezde­ményező, akár végrehajtó hatalmat ad kezébe állása vagy hivatala. A május leheletének be kell hatolnia az irodák és hivatali szobák belse­jébe is, hogy friss illafával fölüditse az ott dolgozók lelkét és intő jelként szolgáljon:* minden munka, minden hivatal csak a népért, az összes­ségért van. Különösen jelenes ez a mai időkr ben, mikor tfeezrek megélhetésének gondja programszerűen jut ki a hatóságoknak s mikor egyesek mun­kájától, kitartásától, becsületes szán­dékától valósággal élete függ azok­nak, akiknek ellátása rájuk van bizva. A közérdek és az egyének érdeke most egyet jelent. Nem szabad, hogy ezen fölül bármily kis mértékben is módja és alkalma akadjon a nyerész­kedő önzésnek a falánkság kielégí­tésére. Kétszeresen fontosnak tartjuk ennek hangoztatását most, mikor a tavasz a legszebb biztatással igéri a föld áldását. Gondos hatóságnak mód­jában van előrelátóan intézkedni s a zabolátlan drágaságot megfékezni. Újra és nyomatékosan követeljük, hogy a nép ellátása dolgában meg­felelő, korszerű és kijátszhatatlan intézkedéseket léptessen életbe a hatóság, a halott és papirosizü akták­ból tekintsen ki az élet elevenségébe, figyelje és kövesse az életet s leg­főbb irányitója legyen a nép szük­séglete. Ezt követeli a háború Ígéretes negyedik májusa. ígéretes ez a gyönyörű május, mert nemcsak azzal biztat, hogy lesz mi­ből megélnünk, hanem azzal is, hogy végre kitombolja magát a nagy vihar, amely négy éve veri és szaggatja már az emberek földjét. A németek győzelmei kilátásosak s az utolsó órás erőfeszítések kifárasztják talán már a fegyverek rettentő munkáját. Kenyeret, életet, békét ígér a május s adja Isten, hogy ne csalatkozzunk benne. A föld, az élet, a május szép és jó. Bennük nem is csalódhatunk. Csak az emberek hozhatnak magukra újabb s újabb kiábrándulást és szenvedést. De most, az ellenséges világ legnagyobb erőfeszítéseinek kell bebizonyítania, hogy bármelyik ellen­fél teljes lebirása a lehetetlenséggel fiatáros s a megegyezéses békének legbiztosabb az útja. Távirat, telefon. A németek letartóztatták az ukrán hadügyminisz­tert, a belügyminiszter nejét és több államférfit, Dobry bankigazgató letartóztatásának következ­ményei. Németellenes agitáció Ukrániában. BERLIN, május 2. A Wolff-ügynökség közli: Hivatalosan jelen­tik, hogy Kievben az utóbbi időben erős agitáció volt érezhető, amely a rémeteknek ukrajnai befolyása ellen is irányult. A kor­mány erélytetensége miatt, továbbá mert semmi intézkedést nem tett a tavaszi vetéseket illetőleg, olyan jelenségek is mutatkoztak, hogy a kormány tagjai közlil egyesek maguk is résztvettek az ellenünk való agitációban. Ily körülmények között különös jelentő­sége volt Dobrynak, az orosz külkereskedelmi bank igazgatójának önkényes letartóztatása, akit az Ukránia föiszabaditására alakult szövetség nevében lakásán megrohantak és elhurcoltak. A polgár­őrségnek védelmül hivott katonái vonakodtak védelmére kelni és ma sem tudják hova hurcolták. Az igazgató, mint Ukránia pénz­ügyi szakértöjp szorosabb viszonyba lépett a német gazdasági bizottság tagjaival, ezenkívül jelentések érkeztek, hogy további letartóztatások vamrak tervbe véve, sőt a kormány egyes tagjai­nak letartóztatását is tervezik. Eichhorn tábornagy ezért rendkívüli intézkedéseket tett. Katonai bíróságokat áilitott föl Dobry ügyének megvizsgálását rábízták a német katonai bíróságra. A vizsgálat folytán letartóz­tatták Shukovszky hadügyminisztert, Kajevsky belügyminiszteri osztályfőnököt, Kacsenko belügyminiszter nejét, Bogazki polgár- őrségi parancsnokot és Kjubinszki külügyminiszteri osztályfőnököt. Királyi rendelettel elhalasztották az Írek szolgálati kötelezettségét. ROTTERDAM, május 2. A Reuter-ügynökség jelenti: Ma királyi rendelet jelent meg, amely Írország szolgálati kötelezettségéről szóló törvény életbelépését elhalasztja. . A Daily News a hir kapcsán megjegyzi, hogy a kormány elhatároztat hogy várakozó álláspontot foglal el Írországgal szemben a legközelebbi hetekben, amig megítél- heti, hogy milyen hatása lesz a homerule tör­vénynek, amelyet a jövő héten valószínűleg benyújt. Vezérkarunk szerdai jelentése. BUDAPEST, május 2. (Táv­irat.) (A miniszterelnöki sajtóiro­dától) A délnyugati harcvonalon az élén- Tcebb harci tevékenység tegnap is egész napon át tartott. Sok helyen meghiúsítottunk olasz földerítő kísér­leteket. » A vezérkar főnöke. A német vezérkar szerdai jelentése. BERLIN, május 2. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati harctér: Flandriában a Loker és Iranontre közti szakaszon a tűzharc nagyobb hevességgel föléledt. Frissen harcba- vetett francia erők hiába kisérélték meg a Dramontre elleni előnyomu­lást. Többszörös rohamaik füzünk­ben összeomlottak. A Somme mind­két oldalán elterülő csatamezőn eredményes földerítéseket hajtottunk végre. Az ellenség vonalai ellen in­tézett előretörések több mint ötven foglyot eredményeztek. A többi harc­vonalon nem volt jelentősebb ese­mény. Keleti harctér: Finnországban az ellenség két­ségbeesett harcokban kísérelte meg a Tavastehustól északkeletre és Lo- hitnál elhúzódó vonalunk áttöröését. igen súlyos veszteséggel vertük vissza. Finnországi csapatok elfog­lalták Wyborg erődjét. Ukrániában Krímben Teodoriát harc nélkül meg- szállottuk. v, Ludendorff, első főszállásmester. Leégett a noyoni és a nantesi municiógyár. HÁGA, május 2. A noyoni és a nantesi municiógyárakbm tűz ütött ki, amely * 1 Hamvasztotta a gyárakat. Ötvennégyezer tonna. BERLIN, május 2. A Wolff-ügyj- nökség jelenti: Buvárhajóink Anglia körüli elzárt vidéken 28.0 tonnát elsülyesztettek. BERLIN, május 2. A Wolff-ügy nökség jelenti: A Földközi-tenger nyugati részén egy tengeralattjárónk elsülyesztett 5 gőzöst 26,000 tonna­tartalommal.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents