Szeged és Vidéke, 1918. augusztus (17. évfolyam, 169-192. szám)

1918-08-01 / 169. szám

$¥il, évfolyam, 169. (5087) szám. * POLITIKA! ESTÍLAP * Szeged, 1918 augusztus 2, péntek Megjelenik minden délután. • Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda: Kálvária-utca 6. szám. Telefonszém 84. Kéziratokat tem ad vissza « szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint. főszerkesztő: BALASSA AH1IN dr. Felelős szerkesztő: HERCZEG ISTVÁN. Előfizetési árak: helyben egész évre 30, vidéken 36 korona, fél­évre helyben 15, vidéken 18 korona, negyedévre helyben 7’60, vidéken 9 korona, egy hóra helyben 2'50, vidéken 3 korona, Sgyes szám ár« 10 fillér. * Nyomatott a kiadótulajdonos Ougonlcs-nyomda r.-t. könyvnyomdájában Szegeden, Kálvária-utca 6. szám alatt. * Egyes szám ára 10 fillér, Ecce homo. Az erkölcsiség, az egység, a sza­badság és a béke s az egyedül egyesitő és boldogító szeretet biro­dalmának napsütéses templomát fekete, kemény malomkővel dobták meg. Az üvegpalota finom, metszett falain fájdalmas zengés rezegett át és egy díszes, művészien égetett velencei ablaküveg-festmény csö­römpölve hullott a sziklák közé. A templom előtt Ottó püspök állt, az összetört, összezúzott üvegporfréban saját képmását ismerte föl. E mü remek disze volt a templomnak. Hires velencei' üvegfestflk müve, a melyet a királyi művészet szabad építőmesterei helyeztek el templomuk ékeként, Ottó püspök tiszteletére. Ottó püspök, a „homo melancho- likus“, „az élet énekese“ gyakran járt a templom körül. Az ezüst hold fé nyénél, míg a mesterek lázasan dol­goztak munkájukon, gyakran haisant föl a sziklák között Ottó püspök dala . . . Éneke „fölényesen emel­kedett ki az é'et és világ fölé“ s a mestfctek azt mondották : „Vele együtt eltaláltuk a nekünk való mértéket, az isteni szépség mértékeinek tit­kát“ és testvérüknek tekintették. És amidőn a kockavetők tövisko­ronát akartak szorítani homlokára, láthatatlan ujjak szent kendőkkel tö­rölték le a szenvedő, az eszme meg­váltójának véres verejtékét és tiszta szűzi ajkak csókolták föl a mély életbarázdákat. InV az apostolból képromboló lett 1 Halkuljon el az „élet harmóniája“, amelyet ő úgy szeretett és ti, a királyi művészet szabad építőmesterei ne takarítsátok, el az üvegszilánkokat, legyen ez emlék, fájó emlék, egy nyitott sir, emlékezés a halott Ottó püspökre! Fájó szívvel látjuk, hogy ő, aki elleste az élet mértékének titkát a kék búzavirágoktól, a vörös rózsák­tól és a tengerszinü nefelejtstől, aki­nek eddig a napsugár és mécses világa drágább volt, mint a vak éj­szaka rubinló kincse, az élet temető­jének holt házába jutott s ivott a feledés fekete kutjából. S aki valamikor isteni hősként bátran és elszántan dobta magát az élet zuhaiagának tüzes sodrába, amely halhatatlanságot lehelt ki hullámaiból, mint a Genezaret tava, amelyen a Megváltó átkelt, — fekete varjak titkos hajójának lett kormá­nyosa. Eihalaványulnak a kafarnumi par­tok ; a húsvéti sir szája összecsu­kódik ; eltűnnek a véres, verejtékes keszkendő szent látományai; Ottó püspök ajkán elhalt a szeretet szava 1 Sötét, fekete hegyek felé tart, ahon­nan nincsen visszatérés s ahol bolygó lidércek zöldes fénye döb­benti meg a reszkető vándort s a hol borzalmas tüzszinü gőzök ölik el a fehérlő mirtusoka*. S a munka templomától az élet énekese mindjobban és jobban tá­volodik. Elhalkulnak lelkében az ezüst csengésű kalapácsütések, ame­lyek lerombolták a középkor lelki börtönei. Kigyulladnak a szent inquizició embervérben füstölgő máglyái. De az emberiség meg fogja óvni a tüzhaláltól Anderson prédikátor szent könyvének pergament lapjait, minden iniciálét, minden elhalaványult betűt megment majd az enyészettől, a pusztulástól, a szentségtöréstől. Ottó püspök elhagyta az élet kék v izét, útja mély fekete szakadékok felé vezet, ahol nincsen égbolt, ahol nincsen fény, nincs életharmonia. Vájjon nem némul-e el az élet énekese e nagy némaságban s mivé lesznek életének fáradsággal gyűjtött gyémántékszerei a szénégetők kat­lanában? Alaktalan szénné, füstölgő korommá égnek. És majd ha a gonoszok az ő lel­két is megostorozzák,nem hangzik föl egy ajakon sem: „Imhol az az ember!“, — mert nem ismer­nek reál Letartóztatták az ukrajnai összeskiivés vezéreit KIEV, augusztus 2. Az Utro szerint a politikai letartóztatá­sok alkalmával a kormány, valamint a német hatóságok megtud­ták, hogy bizonyos körökben fölkelést terveztek az államhatalom ellen. A kormány a szélső baloldali és jobboldali pártok nevesebb vezéreit letartóztatta, az egész összeesküvést meghiúsította. Pot- lure volt hadügyminiszteren kívül letartóztatták a szárnysegédjét, Charcsenkot, a volt odesszai polgármestert, Pelikent, Proceh volt hadügyminisztert. Kievl orosz tisztek egyidejű letartóztatásáról az ukrán távirati iroda köziig .hogy ez az intézkedés ukránelienes irányzatokkal árt összefüggésben. Mirbach gróf gyilkosai Angliában. BERLIN. sagDSztns 2. Moszkvából jelentik, hogy Mirbach gróf gyil­kosai az orosz lapok jelentése szerint Angliák* szöktek. Közvetlen a merénylet ntán a gyilkosok Észak-Oroszországba menekültek, eljutottak a tengerpartra, ahol egy angol hajóra szálltak, amely Angliába szállí­totta őket. A kozákok megütköztek a boisevikiekkel. — A bolsevikiek a Don balpartjára vonultak vissza? — KIEV, augusztus 2. Choner szakaszában a kozá­kok a bolsevikieket megverték, mire ezek vissza­vonultak a Don folyó balpartjára. Üski Medvedjez- kajánál a bolsevikiek széles fronton szintén vissza­vonultak. Fölfedezték az orosz forradalmi szocialista-párt főirodáját. GENF, augusztus 2. Az Echo de Paris pétervári jelentése szerint az oroszországi forradalmi szocialista párt főirodáját meg­találták Moszkva egyik külvárosában és a vezéreket letartóztatták. Szovjefellenes összeesküvők Nisnij-Novgorodban. KIEV, augusztus 2. A cseli hadtestet nyugatszlbériai csapatokkal és helyi szovjetellenes elemekkel megerősítették. Cseljabinszkban ezer tisztből rohamcsapatot alkottak, amely Jekaterinenburgnál jelentékeny sikereket ért el. Nisnij Novgorodban számos letartóztatás történt. Hir szerint a város szovjetellenes összeesküvők központja. A mai tőzsde. BUDAPEST, augusztus 2. (Tele­fonjelentés..) Az előtőzsde hangulata tartott és üzletfelén volt, mert a berlini és bécsi tartott ár­folyamok befolyásolták az üzletfelén árfolyamokat. Magyar Hitel 1334, Fabank 974, Nasici 3470 A képviselöház ülése BUDAPEST, augusztus 2. (Tele­fonjelentés.) A képviselőház mai Illé­sét negyed 11 órakor nyitotta meg Szász Károly elnök. A Ház folytatta a katonai ellátásról szóló törvény- javaslat általános vitáját. Az első szónok Hrelyanovich horvát képviselő volt, aki horvátul kezdte meg beszédét, majd magyarul foly­tatva fölolvasta a horvátok deklará­cióját. A deklarációban a horvátok tiltakoznak a „magyar királyi hon­védség“ megjelölés ellen. Wekerle Sándor dr. miniszterelnök nyomban reflektált a deklarációra — Hogyha Magyarországról be­szélünk,— mondotta többek között — beleértjük Horvát Szlavonországot és Daimátországot is. A horvátok úgy fogják föl a dolgot, mintha közös kormányról volna szó. A ki­egyezés szerint a magyar szent ko­rona országainak központi kormá­nyáról van szó. Mikor törvényekkel szabályozták a Horvátország és Ma­gyarország egymáshoz való viszonyát, tisztáztatott az is, hogy a honvéd­ség a magyar szent korona országai­nak egységes szervezete és amellett közös intézmény. Itt a magyar el­nevezés helyénvaló. (Nagy zaj a horvátok padsoraiban.) Barta Ödön előadó szólalt föl ezután. A „magyar királyi honvéd­ség“ megjelölés elleni támadásokat utasítja vissza. Minden olyan törek­vés, amely a magyar állam egysé­gének rovására partikuláris országok és államok fölállítását célozza, egy- szersmint a magyar király ellen is ilioya itás. A maga részéről állatn- e.lenes cselekedetnek tart minden olyan beszédet, amely horvát kor­mányról és hadseregről beszél. Ezután Fényes László szólalt föl a katonák hátramaradóéinak hely­zetéről és segélyezéséről. Az ülés folyik. isszEhiíjaíaliiiciM BÉCS, _ aug. 2. (Telefon­jelentés.) A Neues Wiener Tagblatt szerint a delegációkat szeptember végén összehívják. T

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents