Szeged és Vidéke, 1918. október (17. évfolyam, 217-243. szám)

1918-10-01 / 217. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE XVII. évfolyam, 217. (5136) szám. * Politikai estilap > * Szeged, 1918 október 1, kedd Meglelenlk minden délután. • Szerkesztéség, kiadóhivatal éa nyomda: Kálvárla-utoa 6. szám. Telefonszám 84. Kéziratokat nem ad vleaza • szerkesztőség. Hirdetések díjszabás szerint. Főszerkesztő: BALASSA AMIN dr. Felelős szerkesztő: HEBCZEG ISTVÁN. Előfizetési árak: helyben egész évre 30, vidéken 36 korona, fél­évre helyben 15, vidéken 18 korona, negyedévre helyben 7-50, vidéken 9 korona, egy hóra helyben 2-50, vidéken 3 korona. Egyes szám ára 10 fillér, • Nyomatott a kiadótulajdonos Dugoslot-nyomda r.-t. könyvnyomdájában 8zegeden, Kálvária-utca 6. szám alatt. * Egyes szám ára 10 fillér. Rémhírek. Rémhírek keringenek a külön­békéről — mondja a hivatalos köz­lemény és erélyes hangon, a nép józan bölcsességére utalva cáfolja azt, mintha a monárkia hivatalos he­lyein valaha is fölvetődött volna, vagy fölvetődhetne a különbéke gondolata. Ausztria- Magyarország nem köt különbékét, az erre vo­natkozó híresztelések, ostoba rágal­mak, hazug kitalálások. Lehetetlen, hogy józan ésszel el lehetne hinni azt, hogy Ausztria-Magyarország hátat fordítson hűséges szövetségesé­nek Németországnak. Elborzadva gondolunk arra, hogy ezen cáfolatra egyáltalán szükség volt, megbotránkozva kérdezzük; akadt volna szív, amely megfeledkezett a Németország iránti háláról és akadt koponya, amely elfelejtette azt, hogy a békekötés már csak a mi érdeke­inkkel is ellenkeznék? Hát a háború ötödik esztendejében kell még ma­gyar embernek magyarázni, mennyi mindent köszönhetünk a hatalmas és nagy Németországnak, amely annyi készséggel, tudással és jóaka­rattal sietett segítségünkre, mintha nem is valamely tőle független és különálló állam, hanem a testéből való test, a leikéből való lélek, egy kis részecskéje, gyarmata lennénk. Gondoskodott arról, hogy országunk­ban fölül ne kerekedhessen a ha­gyományos magyar rendetlenség, a történelmi időkhöz semmiképpen sem méltó pazarlás és ezért a zseniális né­met agy áldott eredményét, a jegy­rendszert fejlesztette ki nálunk. Csak természetes, hogy ezen munkáért elismerés és hála, gabona és zsir, tojás és hús jár neki! Valutánk fönntartását is kizárólag Németországnak köszönhetjük, ő állt őrt mindenkor pénzügyeink fölött és ha valaha a háború alatt semleges külföldön nagyobb arany kölcsönt akartunk fölvenni, Németország állt oda helyettünk, vette föl a kölcsönt, vállalta az adósság terhet, nem tűrte, hogy eladóscdjunk. Cserébe ezért az előzékenységért csak egy kis lisztet és zsirt, tojást és húst kért, még pedig nem ingyen, hanem ke­mény, ropogós papirmárkákért! A hálán kívül azonban a jogos és megfontolt önzés is alaptalanná teszi a rémhíreket. Vagy mi lenne belőlünk, ha — Isten ments — kü­lön békéről esne szó? A cseh, a délszláv, a lengyel kérdés megol­dása mennyit hagyna meg — Ausz­triából ? Ausztria csakis a szilárd Németországra támaszkodva mehet neki a béketárgyalásoknak, amelyeken heves vita folyik majd ezekről a súlyos belső problémákról. Lehet e szó ezek szerint külön­békéről? Kell cáfolni ezeket az ostoba rémhíreket? A Németország iránti elismerés és hála s Ausztria létérdeke lehetetlenné teszik még csak ezt a gondolatot is! Hogy Magyarország érdekeiről egy szót sem irtunk ? A lovagias nemzet még soha, ezeréves fönnállása egyetlen korszakában sem cselekedett önzés­ből, saját érdekében semmit. Éppen most, a világháború ötödik évében szakítanánk e hagyománnyal ? 1 Ezért a legrosszabb a mi valutánk, ezért nincs önálló vámterület, magyar jegybank és független Magyar­ország ... Nem kell cáfolni a rémhíreket, de strigis, quae non sunt. .. A bolgár király trónbeszéde a békeajánlatról. Csak a nép és haza érdeke lebegett Ferdinand király és Malinov előtt a béke fölajánlásakor. SZÓFIA, október 1. A szobranje mai rendkívüli ülését Mali­nov miniszterelnök a király nevében a szokásos trónbeszéddel nyitotta meg. A trónbeszédben többek között a következőket mondotta: — Szövetségeseinkkel szemben a legna­gyobb loyalitással eltöltve nekünk és kormá­nyunknak nem lebeghetett más a szemünk előtt, minthogy kötelességünket a hazával szemben teljesítsük és hazánknak, valamint bátor csapatainknak megadjuk annak a lehető­ségét, hogy tisztességes békét érhessenek el, amely béke megfeleljen azoknak a fájdalmas áldozatoknak, amelyeket a nép egysége meg­teremtése érdekében magára vett. Ebben a szellemben megtettük mindazt, ami lehet­séges volt. Végül kormányunk helyzetünk hideg mérlegelése után elhatározta, hogy számos ellenségeinknek javaslatot tesz, hogy tárgyalásokat kezdjünk fegyverszünet és eset­leg a béke megkötése érdekében. A kormány szem előtt tartva a helyzetet s a fölmerült s még fölmerülendő kérdéseket s a nemzet­gyűlést a rendkívüli ülésszakra egybehívta. Ezulán Malinov megnyitotta az ülést, majd a szokásos isten- tisztelet után javasolta, hogy a szobranje péntekig napolja el magát, hogy akkor a nemzet képviselőit az általános helyzetről, a fegyverszünet megkötéséről és a békét bevezető tárgyalásokról informálhassa. Az ülés elfogadta a javaslatot s ezzel Malinov berekesztette a szobranjet. Cambray elesett? BERLIN, október 1. Angol csapatok, amelyek tegnap befész­kelték magukat Cambray külvárosába, folyton előnyomulnak és éjszaka állítólag behatoltak Cambray belső városrészeibe is. A németek a rendkívüli harcok után állítólag föladták Cambrayt. Az ellenség hír szerint 20.000 foglyot jelent ez alkalommal. Bulgária föltételek nélkül megadta magát? ROTTERDAM, október I. A Reuter- ügynökség jelenti, hogy Bulgária föltéte­lek nélkül megadta magát. 9 magyar pártvezérek szombatén kihallgatáson jelennek meg a királynál. Károlyi Mihály pof már a BUDAPEST, október 1. (Te- le fon jelentés.) Andrássy Gyula gróf ma reggel érkezett Buda­pestre s a délelőtt folyamán tanácskozott Wekerle Sándor dr. miniszterelnökkel. Apponyi Albert gróf holnap érkezik Budapestre. Valószínű, hogy a pártvezérek még e hét folyamán a király elé fognak járulni, hogy a politikai helyzetről vélemé­nyüket közöljék őfelségével. Károlyi Mihály gróf már meg is kapta a királyi audienciára szóló 'meghívót és szombaton járul őfelsége elé. Valószínű, hogy ugyanakkor fog a király elé járulni a Hobbi pártvezér is. Az alkotmánypártban és mun­kapártban tegnap este élénk élet mutatkozott és az a vélemény alakult ki, hogy a mai komoly órákban mindent el kell kö­vetni, hogy elkerülhető legyen a pártharc. Különösen a munkapártban beszéltek a föltétlenül szükséges koncentrá­cióról. Tisza István gróf is nyi­latkozott párthívei előtt és kije­lentette, hogy csak a politikai erők koncentrációja erősítheti meg úgy a katonai harcvonalat, mint a belső frontot. A 48-as alkotmánypárt végre­hajtó bizottsága ma este érte­kezletet tart, amely után We­kerle Bécshe utazik, hogy holnap kihallgatáson jelenjen meg a királynál. Bezárták az összes buda­pesti iskolákat a spanyol- betegség miatt. BUDAPEST, október 1. (Telefon- jelentés..) A spanyol-betegség tovább­ierjedésének megakadályozása céljá­ból ma bezárták az összes budapesti iskolákat, a községieket úgy, mint az államiakat, elemi és középiskolá­kat. A szünet előreláthatólag október 14-ig fog tartani. Addigra remélik, hogy a járvány veszedelme csök­kenni fog.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents