Szeged és Vidéke, 1918. november (17. évfolyam, 244-268. szám)

1918-11-01 / 244. szám

XVI!. évfnlpm, 244., (5163) mim. * POLITIKAI ESTILAP * Szeged, 19(0 november 1, péntek MagfáMtik sbírííp* átfutás. * ftKerkeazföeég, kiadóhivatal és nyomda: Kálvária-utoa C. széni. TefefonazáKt 84. Kéziratokat nem ad viasza a *zerlre«?<taég. Mrdeiéeek díjszabás szórtat. ?Ö83*rtaatö: BALASSA ÄB1IÜ dr. Felelős sasrkesstő: EEBCZE6ISTYÁR. Előfizetési árak: helyben egész évre 52, vidéken 61-20 kan., fél­évre helyben 26, vidéken 30-60 kor., negyedévre helybe« 13'—, vidéken I5‘30 kor., egy hóra helyben 4 30 kor., vidéken 510 kor. Egyes szám im 18 fillér, » Nyomatott a Madétetajdonea Cfcpaícvfiytiwda r,~t. könyvnyomdájában Szögeden, Kálvária-utca 6. szám alatt. * Egyes szám ára 18 fillér. A villámhárító. A nép hite megkapta kielégülését: Károlyi Mihály grófot a király ki­nevezte Magyarország miniszter- elnökévé, aki nyomban kineveztetése után megalakította kabinetjét, amely­nek névsorát más helyen közöljük. Budapestről kapott megbízható magánértesülés alapján mi azt irtuk, hogy Budapesten a Nemzeti Tanács vezérlete alatt a nép kikiáltotta a köztársaságot, elnökévé választotta Károlyit. Ez a hir valótlannak bizo­nyult. Szegeden az egész napnak forradalmi jellegű mozgalmai a köz­társaság jegyében folytak le annyira, hogy amidőn este a Szeged és Vidéke budapesti tudósítójának te­lefonjelentéséből értesült Szeged népe a királyi kormány kinevezéséről, izgalmas morajlás hömpölygőd végig a \ ároson, mert mindenki kétséggel fogadta azt a hirt, hogy a csütörtök délelőtt megszületett köztársaság csü­törtök estére csütörtököt mondott. A hihetetlen megtöitént és a Károlyi kormány tagjai leteszik az esküt IV. Károly király kezébe. Rendben van. A nép egész teg­nap elődig igazán nem gondolt az államforma megváltoztatására, ami­dőn Károlyi Mihály személyét legen­dás hittel kegyeibe fogadta. Hitének ereje a béke haladéktalan megköté­sének, Magyarország függetlenségé­nek és q. nemzet megmentésének reményéből sarjadozott. Ha tehát Károlyi Mihály nem mint köztársasági elnök, hanem mint IV. Károly király miniszterelnöke jutott is a végrehajtó és kormányzó hata­lom birtokába, ebben a pillanatban a súlypont odanehezik, hogy valósítsa meg haladéktalanul a nemzet fönn­maradásának föltételeit, — az állam­forma átalakításáról lehet majd még tanácskozni. A kinevezett kormányt békéihozó, nemzetmentő és égetően sürgető néppolitikei programja alapján biza­lommal fogadjuk. Egymással ki nem egyenlíthető világnézetű pártok ve­zérei kerültek Össze, akiknek lehe­tetlenség egységes kormányzati pro­gram végrehajtására állandóan együtt- maradniok. Az óráknak, perceknek, pillanatok­nak rohanó sodrában ennél a szem­pontnál lehetetlenség időznünk. Ha azt a programot, ameiynek végrehajtására őket a világháború forgószele összehozta, késedelem nélkül végrehajtják, ezzel olyan nagy, dicső és eléggé soha meg nem há­lálható munkát, világtörténelmi jeten- íőségü missziót végeznek, hogy a normális kormányzati programok érvényesiíését átengedhetik másoknak. A magukra vállalt föladatoknál csak a felelősségük nagyobb. Adja az Isten, hogy a roppant sulyok alatt össze ne roskadjanak. Negyvennyolcban szilaj nófát fü- tyürésztek a szelek, — dalolta Sárossy Gyula az Arany trombita költője. Tizennyolcban viharmarsot böm­bölt az orkán, fölcsapott az égig s lesöpörte az égről Hadúr trónusát. A levegőben hulló meteorok, ér­zéseknek, indulatoknak, szenvedé­lyeknek, tébolyodottságnak sziklái röpködnek, senki sem érezheti ma­gát biztonságban. A Károlyi*kormánynak a villám­hárító szerepét juttatta a történelem. Rozsda ne férkőzzék hozzá, mert az első csapás őt zúzná össze ott fönn a legmagasabb ponton, ahol Ma­gyarországnak kormányzói valaha ültek. / BBUUUdMSK..''. & József főherceg beszéde & kormány eskütétel® áfán. BUDAPEST, november I. A Politikai Híradó jelenti: Amikor a kor­mány tagjai letették az esküt, József főherceg a kővetkező beszédet intézte hozzájuk: Uraim! Ezen magasztos p üanatban, amidőn imádott szent hazánk hajnala pirkad, magyar szivem egész melegével üdvözlöm Önöket, akik hi­vatva tennak egy uj korszakba, boldogabb jövőre ve»et<í az évszázadodon át sokat szenvedett nemzetet. Négy év küzdelmének veres förgetegében láttam e népet hü kötelességgel, bámulatos önzetlenséggel, még nem látott hösiességgei. Ez b zonyitja azt, hogy egy szebb, boldogabb, dicsőbb jövőre kell, hogy ébredjen. Most, amidőn küldetésem befejeztem, lelkem mélyéből kérem Önöket, hogy a nemzetei, a népet elégedetten, jólétben láthassam. Nagy föladatukban pedig a Mindenható segítse és vezesse Önöket útjukon és szivem legforróbb üdvkivánafa kísérje mioden lépésüket. Károlyi veiej&'á béketárgyalásokat Batthyány lesz & miniszterelnök, BUDAPEST, november I. A belső nyugalom biztosítása után a kormánynak a külső béke megteremtése az első föladata. Károlyi Mihály gróf a függetlenségi tőrvény deklarálása után valószínűleg átveszi a külügyi tárcát és ez esetben Batthyány Tivadar gróf veszi át a miniszterelnökséget. Meglehet azonban, hogy Károlyi megtartja a kormányelnök­séget is. Kétségtelen azonban, hegy a béketárgyalásokat Károlyi fogja vezetni. A fegyverszünet megkötése a harctereken parlamenterek utján fog történni. Az olasz és deli fronton ennek nem lesz nagyobb nehézsége. Esetleges román betörés ellen, amelyre az ántánt közvetlen befolyást gyakorolni nem tud, az országnak keli védekeznie és erre az olasz frontról visszavont csapatainkkal képesek is leszünk. Hol von a királyi család ? BECS, nov. 1. Ama hírekkel szemben, amelyek szerint a király és a királyné Gödöllőre utaztak volna, mivel Bécsiben magukat nem érez­ték biztonságban, a bécsi lapokat úgy értesítik, hogy á királyi család a schönbrunni kastélyban tartózkodik, ahol a király az egész nap fo­lyamán pártvezéreket és politikusokat fogad kihallgatáson. BECS, november 1. A királyi pár Schönbrunnban van. Itt fogadja a király kihallgatáson a politikusokat. BECS, november 1. Schönbrunnban nagyon aggódnak a királyi pár gyermekei iránt, mert még nem érkeztek meg, holott még tegnap elutaztak autón Gödöllőről. Tárgyalási Erdély felső fefejéKli biztosításán. BUDAPEST, november 1 (Telefonjelentés.) A Nemzet Tanács néhány tagja ma dél előtt megjelent a központi vá rosházán. Jászi Oszkár is meg jelent s itt keresték föl az er délyi román képviselők, Popp Caicsó István a tárgyalásokról a következőket mondotta: — A miniszter úrral természetesen nemzetiségi kérdésekről tanácskoztunk. A tanácskozás még nem ért véget és délután foly­tatjuk. A tárgyalások kö­zéppontjában Erdély bel- békéjének biztosítása állott és arra vonatkozott, hogy az erdélyi három nemzeti­ség: a magyarok, néme­tek és románok közti egyet­értés megtartható legyen. inni ••ciwssiÄsnwjEÄmssmsxi&sEm M qIpsz taton fejpiip- szineti tárgyalást kezdtünk [S tárgyalások a tiroli arcmlon folynak. BUDAPEST, november 1. A főhadiszallásrói jelentik: A hadsereg főparancsnoksága már október 29-én reggel parlamenter utján összeköt­tetést létesített az olasz had­vezetőseggét. A további hasz­talan vérontás elkerülése cél­jából egyetlen módot sem akartunk fölhasználatlanul hagyni arra, hogy az ellen­ségeskedések beszöntettes- senek és fegyverszünet köt­tessék. Az olasz főparancs­nokság eleinte félreismer- hetetlenül elutasító álláspon­tot foglalt e! ezzel a legjobb szándékunktól sugalmazott lépésünkkel szemben. Csak október 30-án este tudott Weber gyalogsági tábornok egy küldöttséggel az olasz főparancsnokság beleegye­zése alapján átlépni a harc­vonalon a tárgyalások meg­kezdése céljából. Ha tehát az olasz harctéren a háború borzalmainak folytatódniok kell, ebben a bűnösséget és felelősséget csak ellensé­geink számlájára írhatjuk. A vezérkar főnöke.

Next

/
Thumbnails
Contents