Szeged és Vidéke, 1918. november (17. évfolyam, 244-268. szám)

1918-11-01 / 244. szám

SZS6ED Hs VIDÉKE. 1918 november 1 Budapestről jelentik: A Po­litikai Híradó jelenti: Az uj kormány békeakciójának egy látható eredménye van: az olasz fronton Wéber tábornok veze­tésével egy bizottság megkezdte a fegyverszüneti föltételekről az ellenséggel való megállapodást. A bizottságban a magyar kor­mány külön meghatalmazottal képviselteti magát. BÉCS, november 1. (Távirat.) Hivatalosan jelentik : Bécsben és más helyeken, minden lehetsé­ges hiób-hirt terjesztenek a délnyugati fronton lévő had­seregünk helyzetéről. Ezek a hírek egyáltalán nem felelnek meg a valóságnak. Bár az utolsó hét belpolitikai fejlődése nem múlt el nyomtalanul a véderő különböző részei fölött. Általá­ban összes népeink szerencsé­jére mégis azt lehet mondani, hogy a belpolitikai viszonyok visszahatása a hadseregre cse­kélyebb volt, mint várni lehetett volna. A Brenta mindkét olda­lán meg olyan teljesítményeket vittek véghez hadosztályaink, amelyek rendkívül nyomaté­kosan megmutatták, milyen eiő tartotta össze a régi néphadsereget. A kiürítés súr­lódás nélkül ment végbe. Ter­mészetesen súlyosabbak voltak a viszonyok a Pia ve-fronton, a hol csapatainkat harc köz­ben kellett visszavonni. Moz­dulataink azonban itt is nyu­godtan, rendben, az ellenség erősebb nyomása nélkül mentek végbe. Ezt közölhetjük a köz­vélemény megnyugtatására. A Nemzeti Tanács fölbivása Szegedhez A Nemzeti Tanács ma központi körözvényt küldött az ország összes törvényhatóságai első tisztviselőjé­nek. A körözvény szövege a kö­vetkező : A Nemzeti Tanács közli Magyar- ország népével, hogy Budapesten átvette a hatalmat, egyetlen csepp magyar vér sem folyt ki. A király Károlyi Mihály grófot nevezte ki miniszterelnöknek, a Nemzeti Ta­nácsból alakult a katonaság, a mun­kásság, a polgárság, a vidék föl­esküdött a Nemzeti Tanácsnak. Bu­dapesten nyugalom van. A Nemzeti Tanács fölhívja Magyarország népét, hogy szent fegyelemmel, önfelál­dozó nyugalommal őrizze meg a rendet, a személyes életbiztonság megóvása a legnagyobb érdek. Aki pusztit, rombol, a Nemzet életét ve szélyezteti. A magyar Nemzeti Ta­nács a Haza üdve, függetlensége, a béke szent érdekében parancsolja meg, hogy mindenki, nép és ka­tonaság, a rendben, nyugalomban várja be a Tanács utasításait. Föl­hívjuk, hogy ezen táviratunkat a legsürgősebben plakatirozza és röp­cédulán terjessze, minden eseményt nekünk jelentsen, utasítjuk, hogy a legtapintatosabban lépjen föl, uta­sítjuk, hogy alakítsák meg a Nem­zeti Tanácsokat. Nemzeti Tanács. A magyar hadügyminiszter tájékoz­tatása a helyzetről. BUDAPEST, november 1. (Telefonjelent.és.) Az Est seerkesz- tősége, a magyar hadügyminisztériumtól a következő hiteles tájé­koztatást kapta az olasz-fronton és határszélen történő esemé­nyekről : — A fegyverszüneti tárgyalások a Tiroli-fronton folynak s parlamentairek utján indultak meg. Intéz­kedés történt, hogy ezen tárgyalásokon a magyar had­ügyminisztérium képviseltetve legyen. A magyar csa­patok között, amelyek az olasz-fronton vannak, teljes a rend és fegyelem. Intézkedés történt, hogy e csapatok rendben haza hozassanak. A magyar határszéli vidék­ről érkező jelentések általában megnyugtatók. Az uj magyar kormány máris hozzáfogott azokhoz az intézkedésekhez, amelyek a határ védelmére szük­ségesek. A múlt éjszaka telefonjelentést kaptunk a határszéli vidékről és konstatálhatjuk, hogy ha kisebb rendzavarások előfordultak is, ezek inkább csendőri, mint katonai beavatkozást igényeltek. Megtörtént, hogy az északnyugati vidéken kisebb cseh-tót csapatok garázdálkodtak. A Dunántúl, Sopronmegyében előfor­dult, hogy éhes osztrák munkások és kisebb rablócsa­patok beakartak törni, de a csendőrség itt is elégnek bizonyult. A román határszélen és a Dcáva-vonalon sem történtek nyugtalanító események. A fegyverszüneti tárgyalások és a határokvédelme ügyéhen ma délben minisztertanácsot tartanak. Elsősorban gondoskodás fog történni, hogy a front­ról hazatérő katonák közt a rend és fegyelem fontar- tassék. A Katona Tanács működését meg fogja szün­tetni (?), mert a magyar királyi hadügyminisztérium veszi át az ügyeket. Szabad a katonáknak sapkarózsa helyett szallagot viselni. BÉCS, november I. A bécsi Militerkommandó mai parancsa a következőket mondja: A legutóbbi napok a nemzeti államok keletkezését eredmé­nyezték. Ezek a változások a hadsereget is érintik. Hogy ez hogyan történjék, azt a nemzeti kormányok fogják megállapítani. Ennek a változásnak azonban nyugalomban és rendben kell végbe­mennie. Az összes csapatoknak és intézeteknek a hazába való visszahelyezése már megkezdődött, azonban a vasút igénybevétele folytán csak lassan folyhat. Az összes parancsnokságoknak kötelessége azonnal kioktatni a havidíjasokat és legénységet, hogy az átmeneti idő alatt őrizzék meg a nyugalmat és rendet, tanúsít­sanak engedelmességet és fegyelmet eddigi elöljáróikkal szemben. A nemet-osztrák, a magyar és cssh-szlovák kormány kép­viselői ki fognak menni a csapatokhoz és ebben az értelemban fognak beszélni hozzájuk. Magengedteiik, hogy a havidíjasok és a legénység nemzeti szinti jelvényeket hordjanak sapkarózsáikon. Fiamét, Pólát és Triesztet megszállták az ántánt csapatok? BÉCS, november 1. Fiume, Póla és Trieszt kikötőibe tegttap és tegnapelőtt angol és amerikai hadihajók ér­keztek. Fűimében amerikai csapatok szálltak partra, amelyeket a horvátok örömrivalgással fogadtak. A dal­mát partvidék többi kikötőiben is csapatok szálltak partra. Hir szerint az angol csapatok Stájerország és Karinthia szlávrészeit is meg fogja szállni. A Laibachba érkezett angol és amerikai katonák száma 500 ra tehető. Leg­közelebb uj csapatok érkeznek. BÉCS, november 1. Megcáfolják azt a hirt, hogy Triesztet elfoglalták volna. Nem igaz, hogy amerikai vagy angol hadihajók érkeztek volna a kikötőkbe. Lai- bachból megcáfolják azt a hirt, hogy Laibachba amerikai csapatok érkeztek volna. Adler Viktor az osztrák külügyminiszter. BÉCS, nov. 1. A német Nemzeti Tanács Adler Viktor dr., a szo­ciáldemokrata párt vezetőjét nevezte ki külügyminiszternek. 9 szegedi Hatosa Tanács megalakult. A szegedi helyőrség összes tisztjei és önkéntesei a Nemzeti Tanács sze­gedi intéző-bizottságának fölhívására ma délelőtt 9 órakor alakuló-gyűlést tartottak, amelyen végleg megalakí­tották a szegedi Katona Tanácsot. A gyűlést Becsey Károly dr., a Nem­zeti Tanács szegedi intéző-bizottsá­gának elnöke nyitotta meg. Meleg szavakkal üdvözölte a jelenlevőket és lendületes beszédben mutatott rá a Katona Tanács megalakításának szükségességére. Majd fölkérte Hollós József dr. ezredorvost, hogy tegye meg javaslatát a megválasztandó szemé­lyekre nézve. Ennek megtörténte előtt indítványozta a gyűlésnek, hogy a tiszti gyűlés jegyzőjévé Rózsa Andor dr.-t válasszák meg, amit a gyűlés elfogadott. Hollós József dr. indítványozta, hogy a Katona Tanács elnökévé Fülöpp Artur altábornagyot, helyet^ tes elnökévé farádi Vörös Tibor tá­bornokot, ügyvezető-elnökévé Tabödy ezredest és tanácselnökévé pedig Zimmer Alajos huszárezredest vá­lasszák meg. Árky vezérkari száza­dos, Darvas huszárfőhadnagy, Alt százados, Barta Dezső dr. főhad­nagy hozzászólása után a gyűlés a kijelölteket megválasztotta. Ez­után B:c;ey Károly dr. indítvá­nyára kimondották, hogy a Kitona Tanács Szegeden megalakult és hogy minden csapattestből két tiszt és két közlegény választhatók be a tanácsba és a Nemzeti Tanács is abban képviselteti magát. A kőbányai rabokat kiszabadították. BUDAPEST, november 1. (Tele­fonjelentés.) Tegnap délután több száz íőnyi tömeg érkezett a kőbá­nyai gyüjtőfogház elé, amelyet meg­ostromoltak. A tömeg a fogházban levő 1016 rabot kiszabadította, a karhatalmi csapatok azonban ezek­ből már 369 foglyot ismét elfogtak. Ovegezési munkákat jotásyosan elvállalok, meghívásra liár- bit megyek. Knöpfler Jakab éptt­let-mreges, Szies-utea 19. sz. esi Fölkérjük a hivatalokat, egyesületeket, köröket és mindazo­kat, akik a „Szeged és Vidéki-vet összeköttetésben állanak, hogy köz­leményeiket délelőtt 10 óráig küld­jék be szerkesztőségünkbe. A később érkező kéziratok, vagy tudósítások ssak kivételesen jelenhetnek meg lapunk aznapi számában. Reklamáció t, amely a lap késedelmes, vagy nem pontos kézbesí­tésére vonatkozik, szíves­kedjék akár telefonon, akár levelező-lap utján hozzánk beejlenteni.

Next

/
Thumbnails
Contents