Szeged és Vidéke, 1918. december (17. évfolyam, 270-292. szám)

1918-12-02 / 270. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE XVII. ivfolyam, 270. (5189) szám. « POLITIKAI ESTILAP « Szeged, 1918 december 2, hétfő Meglalenik délutáa. « icti^outSséi}, kiadóhivatal ót lyofflda: Xálvórla-iitea 6. «zéb. Ttlefoarzáai 84, Kéziratokat Mm ad vlMza a mrkMztiaÓ|. Nlrdotóttk dijazabáa azeriat Fősxerkegxfő: BALASSA ABMUI dr. Felelős iserkeiztö: HEBCZE6 ISTT^ll. ElOflzatéal Arak: helyben egész évre 52, vidéksn 6i‘20 kor., fii évre helyben 26, vidéken 3O'60 kor., negyedévre helyben I8‘—, vidéken IB'30 kor., egy hóra helyben 4‘3Ő kor., vidéken 5‘iO kor. Igyts azám ára 18 flllór. « nyomatott a kiadótuiajdoaoa Sagoalot-iyomda r.-L kóayviiyotiidájibao Szagtdta, Káhrárta-utea 6. szám alatt. • Egyes szám ára 18 flilár Távirat, telefon. A tót Nemzeti Tanáccsal folyó tárgyalásokat felfüggesztették. BUDAPEST, december 2 Illetékes helyről közük, hogy Jászi Oszkár és a szláv Nemzeti Tanács megbízottai közt minden tár­gyalás, azon Prágából érkező kommüniké alapján, mely Hodzsá Mi­lán megbízatását kétségbe vonta, nehány napig függőben marad. A minisztertanács tegnap elvben hozzájárult Jászi miniszternek a tárgyalások folytatására vonatkozó propoziciójához. A részletkér­désekben vannak ugyan ellentétek, de remélhető, hogy ezek ki­egyenlíthetők lesznek. Hodzsa Milán egy újságírónak a következőket mondotta: — Nem felel meg .a valóságnak, hogy a magyar kormány és a tót Nemzeti Tanács közti tárgyalás megszakadt volna. A tár­gyalásokat csupán felfüggesztettük. Erősen zavaró körülmény, hogy az érintkezés Prágával nehézkes, nincs direkt telefonösszeköttetés. Szombaton délután jelentést kUliitem Prágába, azonkívül Dula Máté és Bazowszky Lajos Prágába utaztak, hogy ott előadják a tót Nemzeti Tanács álláspontját, mely az enyémmel azonos. Téves, mintha a prágai kormány azon kérdésnél okozna nehézséget, hogy a cseh csapatokat nem akarják visszavonni. Ez csupán alárendelt jelentőségű kérdés és nem okoz nehézséget ' fSIdmivesek és munkások nem akarnak Romániához csatlakozni. BUDAPEST, december 2. {Távirat.) Mialatt a nacionalista románok a gyulafehérvári nemzetgyűlésre készüllek, a román föidmivesek és munká­sok választmánya román nyelvű fö'hivással fordul a román néphez. A fölhívás szövege ez; Román testvérek! Elűztük a magyar királyt, de a román urak most a román királyt akarják nyakunkra hozni. Pedig a királyok mind e^yjoma rosszak. Meg­szabadultunk a grófoktól, a nagy uraktól, de a fiskálisok a romániai bojárok kezére akarnak most juttatni, akik a mi grófjainknál és nagy urainknál is jobban elnyomják a népet. A szociáldemokrata és radikális köztársaság az erdélyi román népnek főidét kiván adni és nem akarja, hogy Erdélyben a Hohenzollernek utálatos, becstelen családja uralkodjék, Iianem maga a földmives és munkásnép. Miként mi elűztük a grófokat és nagy urakat, úgy űzzétek, dobjátok ti is pokolba nagy uraitokat, akik titeket elnyomnak, hogy jöldeteket, melyet munkáltok, tisztán tietek legyen. Szent földünket nem fogjuk a részeges Ferdinánd kezére juttatni, sem feleségéére, aki egy rakás szeretőt tart, hogy azokkal együtt elprédálja verejtékkel folytatott munkánk gyümölcsét. Nekünk nem kellenek sem királyok, sem tisztek, akik csupán lukszust űznek és tétlenül lopják a napot, sem vérün­ket szívó nagyurak. Nekünk föld és szabadság kell! Éljen a szociáldemo­krata és radikális köztársaság ! A Károlyi-párt és a Kőztársasá(|i-páit fúziója. BUDAPEST, december 2. A Károlyi-párt és a Köztársasági Párt kiküldött bizottságai elhatározták e két párt egyesitését. Hétfőn este a pártok már közös értekezletet tartanak. A csebefa, románok és szerbek elő­nyomulása magyar főidőn. BUDAPEST, december 2, A hadügyminisztérium sajtó­osztálya vasárnap este jelentést adott ki a Magyarország területére nyomult nemzetiségi csapatokról: Csehek: A Vág völgyében előnyomuló cseh csapatok megtámadták Lipútváii és Galgócot és éleikkel Velenicéig jutottak. Megkezdték előnyomulásukat a Pozsony és Lipót- vár környékén Nyitra felé vezető utón is, ahol Radosmáig és Elecskéig jutottak. Az utóbbi helyen nemzetőreink szét­verték őket. A Nagyszombatnál álló cseh erők újból meg­kezdték előnyomulásukat Ciffer felé, de Bánó őrnagy po­zsonyi karhatalmi csapatok gyalog-, géppuska- és tüzérségi tűzzel visszaverték őket. HOmánok: A Maros völgyében előnjlomuló román oszlop elérte Szászrégent. Csíkszereda felől román különít­mény megszállotta Csikszent-Domonkost. Szerbek: Semmi újság. A németeb szétvertek egy rabló cseh csapatot Felsőmagyarországoo. BUDAPEST, december 2. .{Telefonjelentés) Galántáról jelentik; A 113. számú személyvonatot, amely 9 órakor indult el Marchegg állomásról, a csehek Dévényujfalunál ki akarták rabolni. A csehek még szombaton este megszállották a Morava hídjának a magyar határ felé eső részét és birtokukba vették Dévériyujfaluí. A Marchegg felöl jövő vonatot nagy tüzeléssel megállásra kény- szeritelték. Ugyanekkor közeledett egy vonat, amely Mackensen seregébe tartozó német katonákat szállított Bées felé. A magyar utasok közölték a németekkel, hogy a csehek megállították vona­tukat, amire a németek harcba keveredlek a csehekkel. A német kaíonavonalon nagymennyiségű lőszer, géppuska és kézigjránát volt. Egyidejűleg Marcheggböi osztrák katonaság is érkezett, ámely a magyarokkal egyesülve, szintén fölvette a harcot a csehekkel. A magyarok két ágyúval kűlönvonaton jöttek. A harc este féltiztöl hajnali két óráig tartott. Sok cseh elesett, mig végre a magyar, osztrák és német katonáknak sikerült a csehehet elkergetni és a személyvonat folytathatta útját Budapest felé. A gynlafehérvári román nagygyűlés csatlakozott Romániához. BUDAPEST, dec. 2. Gyulafehérvárról jelentik: Mint­egy kilencvenezer ember jelenlétében tartották meg a román nemzetgyűlést, amely teljes rendben folyt le. Goldis László beterjesztette a határozati javaslatot, amely kimondja, hogy Erdély és Magyarország románlakta területe, minden föltétel nélkül csatlakozik Romániához. Megalakítják a nagy Nemzeti Tanácsot, amely jogosítva van a Romániától kapott autonómia alapján intézni Er­dély, Magyarország és Bánát románlakta részeinek ügyeit idegen államokkal szemben, imperiumból folyó jogokat gyakorolni, a közigazgatást teljesen kézbe venni. Teljes szabadságot és önkormányzatot adnak a többi nemzetek­nek, úgyszintén kimondják a teljes vallásszabadságot, a radikális birtokreformot, a latifundiumok csökkentését, a hitbizományok föiosztását, végül fidvözlik a monárkia igája ától fölszabadult testvérnemzeteket.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents