Friss Hírek, 1922. szeptember-december (8. évfolyam, 223-301. szám)

1922-09-27 / 223. szám

fill isfgj^E ZZ3 d, ISZZ. SzEFdii, szeptemliBF Z7. FRIS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Szerkeszföaég': Helyben; I 1 hóra .........................90 korona 1 negyed évre . . . 250 , | Vidéken: TISZA LAIOS-KCRUT 71. - Telefon n i 1 hóra.........................100 korona 1 negyed évre . . . 3(X) A felelős szerkesztő telefonja 14—30 sz Kiadóhivatal: nSZA LAJOS-KÖRUT 71. — Telefon 102. Fiókkiadóhivafal: KELEMEN-UTCA 7. - Telefon 107. sz. (Endrényi könyvkereskedés.) rmm isa 9JaprFáPt“isasztrliSiiiti Szeged, szepf. 26. (Saj. tud.) Közöltük már régebben, hogy a szerb megszállásu területen, az úgy­nevezett Vajdaságban a magyarság politikai párttá szervezkedett. A Magyar Párt a múlt vasárnap tar­totta alakuló gyűlését. Érdekesen foglalkozik ezzel az alakulással a Balkán c. szerb lap, amely gyű­lölködéssel eltelve a kővetkezőket írja: „A napokban a vajdasági Zen- tán megtartották a Magyar Párt gyűlését. Ez alkalommal határozatot hozak, amelyben követelik a Vajda­ság au'onömiáját. Hazánk magyar­jainak ez a vakmerő követelése köz­vetlenül az állam léte ellen irányul. A magyarok, amig az Osztrák- Magyar birodalomban a mi né­pünkön és más népeken uralkodtak, nem engedték meg a bármiféle auto­nómiának még a gondolatát sem. Ma azonban ők a mi államunkban, bár jelentéktelen kisebbségben van­nak és nemzeti területünkön csak a múlt rendszerének a maradványai, előírásokat akarnak szabni ahelyett, hogy hálásak lennének, hoqy a győ­zelem is felszabadulás óráiban hara­gos és igazságos büntetés nélkül hagytuk őket. Sokkal jobb és hasznosabb lesz nekik, ha magatartásukat hoz­zánk és az államhoz mérik, mert kihívásaikat nem fogjuk tűrni. Me;; kell elégedniük azokkal a jogokkal, amelyeket a békeszerződés ad ne­kik, valamint a törvényes jogokkal, amelyekkel minden polgárunk ren­delkezik. Az autonómiáért való mozgalom és az állam szétszakítása, a mi nemze­tünk fiainak sincs megengedve, an­nál kevésbé a magyaroknak. Ha nem tetszik nekik nálunk, kiköltöz­hetnek Magyarországra". A Balkánnak e cikkéhez a sza­badkai Hitlap a következő meg­jegyzéseket fűzi: A Balkán-nal nem érdemes vitat­kozni. Elfogultságánál csak a gyű­lölködése nagyobb. Ezért felesleges a ferdítéseit helyreigazítani és ijeszt­getéseit komolyan visszautasítani. Cikkét csak azért közöljük, hogy a jugoszláviai magyarság lássa, hogy még mindig lehet igy Írni és hogy ebből a tényből a szükséges követ­keztetéseket levonhassa. JA román politikai foglyok ügyét iloserélés helyett királyi kegye­lemre terjesitik fel. A nagyváradi ügyészség fogházában őrzött 29 po­litikai fogoly ügyét a kicserélés el­rendelése helye t királyi kegyelemre terjesztették fel Bukarestbe. A magyar jóvátétel teljesítése Budapest, szeptember 26. A ma­gyar kormány már a nyár folyamán megkezdte a trianoni békeszerződés­ben ránk rótt állatállomány kiszol­gáltatását. Srállitottunk Szerbiának, Görögországnak, később Olaszor­szágnak is. Törlesztésünknek meg­kezdése után is a szállitások folya­maiban voltak és vannak, annak bi­zonyságául, hogy a kormány a tria­noni békeszerződés minden szaka­szát lojálisán teljesiti. Néhány héttel azelőtt ezen visel­kedésünk ellenére jegyzék érkezett a párisi jóvátételi bizottságtól, mely­ben felszólítja a magyar kormányt, hogy a jóvátételi köteiezettségeii, amelyeket a jegyzék szerint illetékes magyar körök elodázni igyekeznek, pontosan és minden vonakodás nél­kül teljesítse. Erre a jegyzékre a magyar kor­mány mindezideig nem válaszolt A magyar kormány szeptember 25 ét jelölte meg h atáridőként a kérdés elintézésére, amire a mai napon a jóvátételi bizottság helyi­ségeiben a budapesti bizottság tag­jai, a magyar kormány, illetőleg a kereskedelemügyi és föidmivelés- ügyi miniszteriun, továbbá a Máv. kiküldöttek részvételével konferen­ciát tartottak. A konferenciára megérkezett Stop- páni, a párisi főbizottság visszaszol­gáltatási osztályának vezetője is. A tanácskozás bizalmas jellegű volt és végleges döntés nem történt. Mi azonban a magyar társadalom ne­vében hangsúlyozni kívánjuk, hogy Magyarország minden nyomora és lerongyolódása ellenére is eddig is a legpontosabban teljesítette a tel­jesen jogtalanul ráhiritott kötele­zettségeket. Száznyolcvan mázsa liszttel kevesebbet utalt ki a kormány a szegedi ellátatlanoknak Hiromeiren nem kapták meg a Ilsztjárandóságakat — Elégedetlenség az Ipari munkások között a llsztkategorlábél való törlés miatt Szeged, szeptember 26. Szeptember elsejével uj gazda­sági év vette kezdetét és innen szá­mítják a kedvezményes lisztre szo­rulók ellátási idejét. Szegeden egy héttel ezelőtt, a múlt héten kezdték meg a hatósági lisztosztást, miután már az ellátatlanok összeírását be­fejezték. A lisztosztást azonban be kellett szüntetni anélkül, hogy az összes ellátásra igényjogosultnak kiadták volna a fejadagot. Tizen­egyezer a lisztellátatlanok száma Szegeden. Amikor összeáiiitották a kategóriát, a közélelmezési hivatal szigorúan vigyázott rá, hogy illeték­telenek ne kerüljenek abba. Kétség­telenül konstatálták, a névjegyzék többszöri felülvizsgálása során is, hogy a tizenegyezer ember, akiket felvettek a lisztellátatlanok közé, teljesen igényjogosultak erre. Tavaly pontosan kétszer ennyi ellátatlan volt, mert huszonkétezren kaptak hatósági lisztet, az idén éppen a közélelmezési miniszter rendeletére, mint köztudomású, kizárták az ipari munkásokat az ellátatlanok kate­góriájából. A múlt héten kezdtek hozzá a hatósági liszt kiosztásához, azonban ez alkalommal csak nyolcezren kap­ták meg a szeptemberre esedékes lisztet. A közélelmezési miniszter ugyanis annyi lisztet küldött, hogy az nyolcezer fő kielégítésére ele­gendő. A tizenegyezer ellátatlan szá­(Saját tudósítónktól.) mára havonkint pontosan hatszáz- hatvan mázsa lisztre van szükség, most azonban csak 480 mázsa liszt érkezett és ez hat kilós fejadagolás­ban alig nyolezer ellátatlan részére elégséges. A városi liszthivatal a kimaradottakat liszt hiányában kény­telen volt elutasítani, ezt a körül­ményt azonban Fodor Jenő tanács­nok azonnal jelentette a közélelme­zési minisztériumnak és kérte a még esedékes száznyolcvan mázsa lisztnek sürgős kiutalását Szegedre. Teljesen érthetetlen, hogy miért küldött kevesebb lisztet a közélel­mezési miniszter, hisz a hatóság annak idején jelentette, hogy tizen­egyezer az ellátatlanok száma, sőt a kilátások szerint még növekedni fog ez a szám. Éppen Fodor tanács­noktól szerzett értesülésünk szerint máris többen kérték, hogy fölvegyék őket az ellátatlanok közé, mert a százharminc koronás lisztárakat kép­telenek megfizetni. Naponkint 8—}0 uj jelentkező van és a városi liszt­osztály számit arra, hogy a gabona­árak tovább emelkednek, a tél fo­lyamán sokszorosan megnövekedik Szegeden az ellátatlanok száma. Az ipari munkásokat az idén nem vették fel az ellátatlanok, közé, ha­nem azok ellátását a munkaadókra utalta a kormány. De sok olyan munkaadó van, aki nem képes el­látni olcsó liszttel a munkásait, igy azok is kénytelenek a drága, sza­badforgalmi lisztet megvásárolni. E miatt közöttük nagy és érthető az elkeseredés és a munkaadóikon kö­vetelik a kedvezményes lisztellátást. Úgy halljuk egyébként, hogy az ipari munkások sérelmével legköze­lebbi teljes ülésén foglalkozik a ke­reskedelmi és iparkamara is s az érdekeitek kívánságára esetleg fel- terjesztésben kérik a közélelmezési minisztert, hogy az ipari munkások számára is biztositsa a hatósági lisztellátást. Panaszkodnak a liszteliátásra, ille­tőleg annak jelenlegi rendszerére, elsősorban maguk az ellátatlanok. Ugyanis későn jutnak a fejadagjuk­hoz. Eklatáns példa erre, hogy a szeptember hónapra esedékes lisztet is csak most a hónap vége felé osztják. Tavaly hasonló volt az eset, sőt megtörtént, hogy az előző hó­napi lisztjárandóságot már a kö­vetkező hónapban osztották ki. Er­ről nem tehet a helyi hatóság, a közélelmezési minisztérium sem, mert a liszthivatal információja sze­rint a minisztériumból pontosan a hónap elején kiutalják a szükséges lisztmennyiséget, hanem a kiutalás­sal megbízott malom nem teljesíti idejében a megbízatást. Emiatt már több Ízben tett jelentést a hatóság a kormánynál, meg is Ígérték, hogy orvosolják a panaszokat, de ugy- látszik, nem történt semmi, mert csak késedelmesen utalják ki a lisztet. Erdíljliiiii nem engedflyezib a Magiar SzDnetsÉg migdtsdt Kolozsvár, szeptember 26. A Mji- gyár Szövetség második betiltása után a legutóbbi nagygyűlésén uj alapszabályokat dolgoztak ki, ame­lyet holnap terjeszt a belügyminisz­ter elé Methes kolozsvári prefektus. A prefektus már elkészitette kisérö jelentését és az ujságirók előtt csak annyit mondott, hogy a jelentés a belügyminiszter ismert álláspontja szerint készült és nem ajánlja az alap­szabálytervezet jóváhagyását. Ez szó­val azt jelenti, hogy a belügymi­niszter el fogja utasítani ez újabb alapszabálytervezetet is és lehetet­lenné teszi a Magyar Szövetség mű­ködését. Uds a bolgir fOgMaa(?) Páris, szept. 26. A Chicago Tri­bune értesülése szerint Szófiában pénteken és szombaton lázadás- szerű események történtek, melyek következtében a városban kihirdették az ostromállapotot. Az utcai harcok­ban több mint 50 ember halt meg 8 több mint 100 megsebesült. Heísz Izsó posztó, szövet és bélésárak s a legfínoniabii nfii costOin feelmtb h vBloarob mindea szinbta kerzshedtsz Radolf-tér S. sz. a. Boha-gzadtglí inzliztt Bfilt aizg hol ugjszlnttn férfidivat szOvztzh a izgjutdnyosabb drbaa szzrzzbztSh bz.

Next

/
Thumbnails
Contents