Friss Hírek, 1922. szeptember-december (8. évfolyam, 223-301. szám)

1922-09-27 / 223. szám

FB!äS HIHBZ Szerda, 1922. szeptember 27. 9 tubiiFliullias (llBní tűzdelem A Magyar Orvosok Tuberkulózis- ellenes Egyesülete tárgyalásait nagy figyelemmel kiséri az egész ország. Ismeretes, hogy ez a betegség, kü­lönösen az AlfOldOn nagyon elter jedt, a halálozások 40 százaléka a tüdövészre esik. A gyógyítás pro blémája sajnos még ma is probléma és hiába hirdetik egyes orvosok, hogy már megtalálták a baj ellen­szerét, ez sajnos máig még nem következett be és Kuthy Dezső dr egyetemi magántanár meg is mon dotta, hogy ezideig még nem sike­rült megtalálni azt a szert, mely az emberi szervezetet a tuberkulózistól immunizálná, vagyis amely ennek a fertőző betegségnek a bacillusait az emberre ártalmatlanná tenné. Minduntalan merültek fel uj eljá­rások, amelyekről azt hirdették, hogy velük sikerült végre megszabadítani az emberiséget ettől a nagy csapás­tól. Különféle szérumokat alkalmaz­tak, amelyek egyes esetekben talán kedvező eredményekre vezettek, azonban biztos gyógyszere ennek a pusztító betegségnek máig nincsen. Ma már körülbelül ott állunk, hogy az orvosok bizonyos, nagyon álta­lános irányelvek alapján ugyan, de szinte egyénileg kezelik a bajt, vagy mondjuk, inkább vagyonhely- zet alapján. Köztudomású ugyanis, hogy szá­raz, tiszta levegő, erőt adó táplálko­zás elősegíti a betegség gyógyulását, de sajnos, ehhez a gyógyuláshoz nem igen van alkalma a szegény páciensnek. Fokozottabb mértékben áll ez a jelen gazdasági helyzetre. A kevésbé vagyonos betegeket ma szanatóriumokba, kórházakba, üdülő­helyeken elhelyezni sokkal nehezebb, mint békében volt. Ezért volna szükséges, hogy az orvosok valami különleges tüdővészellenes szert al­kalmaznának, ami mellett a betegek házilag is kezelhetők volnának. Erre szolgálnának az oltások, amelyek között most nagy feltűnést kelt a Friedmann-íé\e oltási eljárás s ekörül indult meg igen élénk vita a tuber* kulózisellenes orvosi gyűlésen. Egyes vélemények szerint a Friedmann-féle eljárás kitűnően beválik, mások pedig ellenben, kü­lönösen a sebészeti bántalmak ellen egyáltalán nem javasolják. Igen ér dekes volt Korányi Sándor báró egyetemi tanárnak a hozzászólása, aki atyja nyomdokain ma egyik igen érdemes vezére a tüdővészellenes küzdelemnek. Szerinte nem szabad a közvéleménybe olyan jelszavakat dobni, hogy most már egy olcsó el járással minden gyógyító tényezőt feleslegessé lehetne tenni. A vita eredménye az, hogy a Friedmann féle eljárással sem találták meg a tüdővész különleges gyógyszerét. Külvárosi lapárusitókat fix fizetéssel felvesz a Friss HirekSzssedí HM kiadóhivatala Jelentkezni kőznapokon délelőtt 8-tól lO-ig HAN&U—UHfZI QUURZ-LillHPíl GVÍÍIi Bach—Jeiionek-féle mesterségei napok Kromayer, Sollnr Képviselője: HERZ KÁR OLT 1 „Tisza nagyszálloda'* 5112 Inditviíniioii a szeptenilien hOzgyOlds elült Kormányos Benő dr két Indítványa — Botrányosan elhanyagolt a fo­gadalmi templom környéke — A feltöltött házak elötU lejáróknál már tizenöt szerencsétlenség történt Szeged, szept* 26. (Saj. tud. A szerdai közgyűlés előkészítését már megkezdte a város tanácsa, nagyjában már képet lehet arról al­kotni, hogy milyen lesz a szeptem­ber havi közgyűlés. A tárgysoroza­ton szerepelnek a polgármester je­lentése és a tanácsi előterjesztések. Ez utóbbiak között érdekesebb lesz a tápéi takarmánytermelö üzem lé tesitésére vonatkozó javaslat, melyet a pénzügyi bizoilsíg pártoló véle­ményével terjeszt a tanács a köz­gyűlés elé. Tárgyalják a hidvámok felemelését célzó javaslatot; a hid- vámokat már három héttel ezelőtt felemelték, de a közgyűlésnek ezt csak szerdán jelentik be utólagos jóváhagyás végett. Előterjeszti a ta­nács a kövezetvám és az építési enge­délydijak nagymérvű emeléséről szóló javaslatait, melyek a bevétel fokozását célozzák. A műit évi zár­számadást is most, szeptemberben fogja a tanács a közgyűlésnek be­mutatni. A tanácsi előterjesztéseken kívül ezideig négy indítvány szerepel a tárgysorozaton: Balogh Lajos két indítványa, amelyeket már ismertet­tünk és Ktrmátiyos Benő dr két in­dítványa. Kormányos dr a fogadalmi templom környékének botrányos el­hanyagoltságával foglalkozik első indítványában; megemlíti, hogy az építkezés szünetelése folytán vissza­maradt építkezési anyagokat ellop­kodják és Ca I templom környékét szeméttelepnek nevezte ki a kör nyék, mert a szemetet a lakásokbó odahordják. Indítványozza ezért Kor­mányos dr, hogy a fogadalmi tem­plom környékét sürgősen rendez­te: se a város és az építkezési anya­gok őrzésére rendőri felügyelet el rendelését kéri. Kormányos dr másik indilványa a feltöltött házak előtti lejárók élet- veszélyességéről szól s bizonyára tetszéssel fog találkozni az a kíván sága, hogy a város nyolc napon belül kerítéssel láttassa el a lejáró­kat, mert a kerítés hiánya míat sűrűn ismétlődnek a szerencsétlen­ségek. A Szentháromság-utca 11. és 15. számú házaknál már legalább tizenöt szerencsétlenség történt, mert az utcát nem világítják és az arra felé bolorkáiók könnyen beleesnek a mélységbe, amely a feltöltött utca és a ház között van. Legutóbb egy ilyen szerencsétlenség halállal vég­ződött. A rendőrség ebből kifolyólag felhívta a tanácsot, hogy sürgősen javíttassa ki a lejárókat, de még a rendőri felhívásnak sem volt ered ménye. Csak előnyös volna, ha most a törvényhatósági bizottság egyhangú állásfoglalással utasítanii a tanácsot, hogy az életveszélyes lejárókat haladéktalanul vétesse kö­rül kerítéssel. 9 Város nomlhajlanilli Madni hezdbölaz ujszegsdiföldeliBt Eladás esetén holdankint nyolcvan mázsa bnza értéke a vételár Szeged, szeptember 26. Lapunk hasábjain már több íz­ben megemlékeztünk arról a moz­galomról, melyet az újszeged! városi földbérlök indítottak meg, hogy a jelenleg bérletükben lévő földeket a várostól örök áron megvásárolják. E célból az ujszegediek földbérlö egyesületet szerveztek s ennek utján kérték a Földbirtokrendezö Bírósá­got, hogy kérésüket, mivel a város­sal kötött bérleti szerződésük leg­nagyobbrészt ez év végén lejár, a lehetőség szerint teljesítse. Ugyan­ilyen kérelemmel járultak a szöre- giek is a Földbirtokrendezö Bíró­sághoz. A bíróság a kérés felülvizsgálá­sára és javaslat'tétel végett kiküldte Pollner Kálmán kúriai bírót, aki már másodízben tartott értekezletet, amelyen megjelent Szeged város ki­küldötte, Turóczy Mihály dr vá­rosi főügyész is. Legutolsó értekez­letüket e hó 19-én tartották az uj- szegedi vigadóban. Megegyezést lét­rehozni nem sikerült, mivel az uj­szegediek csökönyösen ragaszkod­nak ahhoz, hogy a várostól meg­vásárolják a földeket. Turóczy fő­ügyész most egy terjedelmes bead­ványt szerkesztett, amelyben megin­dokolja a város földbirtokpolitikáját és rávilágít azokra a hátrányokra, amelyek a kispénzű embereket ér­nék abban az esetben, ha a bíróság az eladás mellett döntene. A bead­vány szerint a földbirtokrendezö törvényjavaslat inkább a százezer holdas nagybirtokok egy részének kisajátítását célozza, hogy ezzel megszűnjön az úgynevezett zsellér­rendszer, de ez az eset a város bér­leti rendszere mellett soha be nem állhat. A törvényjavaslat ezenkívül (Saját tudósítónktól.) nem követeli azt, hogy a földhöz juttatandók a föld tulajdonjogát is megszerezzék, hanem csak azt ki vdn/a, hogy az érdemesek és az arra jogosultak főidet nyerjenek. Ez pedig a hosszú időre szóló bérleti rendszer mellett is elérhető. Nem lehet eladni a földeket már abból a szempontból sem, mert a pénzzel rendelkező, nem kívánatos elemek ráiicitáiással birtokukba ve hetik ezen területeket, ami különö­sen nemzetpoiitikai szempontból hátrányos. Nem kívánatos továbbá az eladás azért sem, mert a földekért jelent­kezettek közül sokan vannak olya nők, akik a megszabott értékét a földnek készpénzben nem tudják megfizetni s ez esetben előáll az a helyzet, hogy nagypénzü emberek, bankok kapariijúk meg a Msembe tek felsegitésére szánt földeket, mert számolhatnak azzal az eshetőséggel, hogy a koronánk rövidesen javulni fog és a ma még tulmagasnak nem látszó földek horribilis értéket fog­nak képviselni, aminek megfizetése ebben az esetben a kisemberek szá mára teljesen lehetetlenné válik. A város pedig garancia arra, hogy ki­zsákmányolás nem történik, mert a kiszabott bérösszeg állandóan a pénz értékéhez igazodik. A város hajlandó — azonkivü, hogy ily módon biztosítja a bérlők nyugalmát a bérleteikben — kilenc­venkilenc évre szőlő bérleti szerző­déssel kisparcellákat kiosztani azok között, akik főidet akarnak vásá rolni házépítkezés céljából. A főfasorban lévő villák bérletét a város hajlandó újabb huszonöt évre meghosszabbítani, a marostői bérföldek maximális ideje pedig fiz esztendő. Abban az esetben, ha a Földbirtokrendezö Bíróság a föld eladása mellett dönt, holdankint nyolcvan métermázsa búzának megfelelő ellenszolgáltatást kér a város. Indokolja a memorandum ezt a magasnak látszó eladási árat azzal a körülménnyel, hogy a földek ki­vétel nélkül elsöranguak. Ha azon­ban bérletek további fentartása mel­lett határoz a bizottság, úgy a vá­ros a föld holdanként! jövedelmé­nek négy métermázsa búzában való megállapítását kéri. A városnak ez a földbirtokpolitikája mindenki elölt ismeretes. Az érdekeitek most kí­váncsian várják a Földbirtokrendező Bíróság döntését, ami, ha a bérlők javára dönt, megindul a többi vá­rosi bérföldekre is az igénylés. Értesülésünk szerint a Földbir- íokrendező Bíróság rövidesen ha­tároz a kérdés felett. 9 lugosiMv állam ás a katDias egjliáz glszaniiBak szakáljrozása Szabadka, szept. 26. (Saj. tud.. Az állam és a katolikus egyház viszonyának szabályozására irányuló munka már hosszú ideje húzódik és a rendezés alapjául elsősorban az az egyezmény szolgálna, ame­lyet az állam a Vatikánnal akar kötni. A konkordátum tervezetét, amelyet a nemzetgyűlésnek a szent­székkel való letárgyalás után fog­nak benyújtani, most egy szükebb parlametiti bizottság tárgyalja. A belgráni Vreme értesülése sze­rint a bizottság befejezte munkáját. A konkordátum tervezetben az SHS állam legfontosabb követelései ezek: 1. Az SHS államban lévő katolikus templomokban kizárólag az ószláv nyelv használata engedhető meg. 2. A kormánynak legyen beleszólása a magasabb egyházi méltóságok be­töltésébe. Egyesek azt követelték, hogy a templomokban az élő nemzeti nyel­vet vezessék be, ettől azonban el­álltak, mert előrelátható, hogy a pápa ezt nem fogja elfogadni. Az is hallatszik már, hogy a pápa az ószláv nyelvet sem hajlandó enge­délyezni, mert ezt a pravoszlávság felé vezető lépésnek tekinti. A szükebb bizottság nyolc—tiz nap alatt befejezi munkáját, azután a tervezetet a bizottság plénuma elé terjeszti, amely körülbelül novem­berre készül el annak íetárgyalásá- val. Azután egy küldöttséget vá- sztanak, amely Rómába megy, hogy a pápai delegációval tár­gyaljon. Olcsó házat ós földet csak a Friss Hirek és a Szegedi Híradó hirdetései utján szerezhetsz! GgepmelitelBn házmesternek ajánlkozik. Sper. Klauzál tér 2. I. 3. ajtó. Ugyanott jégszekrény eladó. 6117

Next

/
Thumbnails
Contents