Szegedi Friss Ujság, 1922. július-szeptember (23. évfolyam, 155-232. szám)

1922-07-01 / 155. szám

XXlií. évíolyani, 155. szám * Szeged, 1922 julius 1. Szombat Egyes szám ára korona Egyéb szám ára mindennap mindenütt 3 korona ELŐFIZETÉSI ÁR HsiJtVSEn Vi .............210 K 1 llőrft M «• •• M *t M •! ^ VIDÉI^EN Vt évre.. .. .. 240 K 1 hóra........................ 80 K sz Eica-iaiDi P O L 5 T n< A í rd A P i L A P Nemzetgyűlés. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Oaál Gaszfon elnök. Jelenti, hogy a következő képviselők mandátumai ellen érkezett be panasz: Pakots József, Nagy Ernő, Rakovszky István, Haller István, Berky Gyula, Apponyi Antal gróf, Lukács György, Peidl Gyula, Szeder Ferenc és Urbán Péter báró. Ezek megbízóleveleit a B) osztályba teszik át. Több bejelentés után a Ház az indem- niiási javaslat tárgyalására tér át. Ivády Béla, a pénzügyi bizottság elő« adója ismerteti az 1922—23. költségvetési év első hat hónapján viselendő közterhek* ről és fedezendő állami kiadásokról szóló lörvényjavaslafot. Ezután Bethlen miniszterelnök emelke­dett szólásra. Munkaprogramot kívánok adni — mondotta. — Ennek az országnak elsősorban is békés, belső munkára van szüksége, ha élni akar tovább. A magyar kormány a kíengeszielődés, a szeretet politikáját kívánja egyedül szolgálni. Es a kormány — ezt határozottan leszögezem — e téren nem akar és nem fog sem felekezeti, sem osztálykülönbséget ismerni. Tegyen le egyszer és mindenkorra min­den osztály és minden felekezet arról, hogy uralmat gyakoroljon. Ebben az ország­ban ma csak egyenrangú, magyar embe­reknek van helye. Közös munkára szőlilok föl ennek az értelmében mindenkit és bejelentem, hogy a kormány minden téren, mint objektiv közvetítő fog működni, hogy a társadalmi harmóniát mieiőbb mégteremtse. A jövő ettől a nemzetgyűléstől függ. Megígértem és meg is tartom, hogy a kivételes hatalmat fokozatosan hatályon kivül helyezem. Az internálás és rendőri felügyelet terén is tovább fogunk menni. Egyre nem vagyok hajlandó, hogy az emigránsokat amnesztiában részesítsem. Akt külföldre ment és nem követelt el olyan bűnt, amely a magyar törvénykönyv jzerint a független magyar bíróság álla) büntetendő, hazajöhet nyugodtan, bánló- dása nem lesz. Ma is még sokan az emigrációból megrontják külföldön az or­szág jőhirnevéí, propagandát folytatnak hazájuk ellen Amíg megbánást nem mu­latnak, addig amnesztiával sem élhetünk veiük szemben. Hat hónapon belül, azt hiszem, nieg- ran a garancia, hogy a kivételes hatalom /eljesen megszűnik. Gazdasági téren is a I endet helyre fogjuk álütani, bár ma ne­hezebb itt a dolog sokkal, mint a háború a'a’l volt. Kiálló a nyomor és azért bűnö­zik a hazával, pclgárlársafval szemben az, aki közjogi harcokat akar felidézni, a he­lyett, hogy kenyérről gondoskodna a nem­zetnek. Nem akarom és ennek az ország­nak el kell kerülni, hogy pénzügyileg Ausztria sorsára kerüljön. Elősorolja a közigazgatási reformlerve- ket, majd bejelenti, hogy a kereskedelmi, népjóléíi, földniivelásügyi minisztérium­ban a jő gazdasági forgalmat és.szociális liclyzeiet javító törvények egész sora van készen. így a tisztességtelen verseny, a magáira kalinazo'.íak és kereskedelmi alkal­mazottak ellátásáról, gyermekeik bizfosi- tásáról szóló javasia'ok. A munkásbizio- sitó pénztár reformja, özvegyek, árvák, rokkan'aU ellátása, nagy lecsapolási és küziniiiikák az országban slb. Kén 3 Házat dot.gozzon minit többet a haza és a nyomorgó magyar nép üdvére és boldogulására. Kállay pénzügyminiszter kijelenti, hogy a takarékosságot minden irányban be fogja vezetni. Az ellátatlanok kategóriáját átvizsgáljuk. A lísztviselőkérdést rendezni kell. Fokozatosan kell visszatérni a béke­beli nívóhoz. Legfontosabb föladat ma a többtermelés. Kereskedelmi mérlegünk már arra enged következtetni, hogy köz­gazdasági életünk fejlődik, a termelés fokozódik. A kormány minden erővel a külfölddel és szomszédos államokkal gaz­dasági megegyezésekre törekszik, A be­vételeket fokozni kell. Egységesíteni és arányosítani, de egyszersmind egyszerűsi- teni fogjuk az adózási rendszert és sza­bályozzuk a viszonyokhoz alkalmazva a földadót. Se.m protekcióból, sem léhaság­ból nem szabad ebben az országban tovább megélni, csakis munkából. A munka és a rend kell hogy legyen az ország alapja. Egyetértésben kell az or­szágot anyagilag falpraállitani és ehhez a képviselők segilségét kéri. Friedrich Isiván mindenben helyesli az előadott programot. Ma tényleg a kenyér és a rend a fontos. 0 gazdasági és szo­ciális téren legmesszebb támogatja a kor­mányt és ha az indemnitást nem fogadja el, oka csak az, hogy több politikai kér- désben nem ért egyet a kormánnyal. Sür- gélt, hogy a kormány a fölösleges tisztvi­selőket magánalkainíazáshoz juttassa. Temesváry Imre a közmunkák fejleszté­sét kéri, H'dak és utak építését sürgeti és kéri, hogy erre a célra a tervezettnél 50 millióval többet fordítson a kormány. Az ütés vége 3 órakor. Minisztertanács. Ma miniszter­tanács lesz, amelyen a lakásrendelet kerül tárgyalás alá és egyben dönteni fognak a mezőgazdasági haszonbérek szabályozásáról, még pedig úgy, hogy ezt a jövőben természetben, azaz ga­bonában kell majd fizeini. A llsziviselői lélszáinGSökkenlés. A megszállás után megindult tisztviselő- vándorlás annyira megnövelte az ország tisztviselőinek létszámát, hogy azok java­dalmazása súlyosan érintette az állaniház- tarlási, A kor.mány a kényszerítő szükség hatása alatt elhatározta, liogy csökkenti a tisztviselők létszámát. Először a tisztek létszámát csökkentették a minimumra s most bekövetkezett a po'gsrlisztviselők lélszámcsökkenlése. A lanfelügytlűséglöl Jánossy Gyula és Balló dr. tanfelügyelőket, Török dr. és Vidacs segédlanfelügyelöket nyugdíjazta a közoktatásügyi miniszter, mig a iani'ók létszámának apaszlása julius 15-ére kerül döntésre. A pénziigyigazgalóságnál m'nd- összc három tisztviselőt bocsájlottak el, iüe've nyugdijaz'ak íz eddigi létszám- csökkentés során. A legnagyobb létspmr.paszlást a Máv. vitte kérésziül, ahol jóval nagyobb volt a léiszám a- szükségesnél. Összesen ötezer vasiit.asaak niondiák föl a szotgálaio*. Az évi tizetésüeknek a íölmondási idő szep­tember 30-áii jár le. Az elbocsájlotlak vég- kieiégilést kapnak, mig azok, ak iinek tíz éven leiül van a szolgálati idejük, vagy végiiielégitik, vagy nyugdíjazzák. ■ A szegedi üzletvezelőség területén kö­rülbelül nyolcszáz vasutast bocsájtottak e!. Az elbocsajtotiak közöli két titkár és három mérnök szerepel. A középiskolát végzett és elbocsájiott t'-ziviselők között a ieg- inaga-a'ib r-iici e i velő. szimtik 44. •• ünnep után­A tegnapi gyönyörű és einlékezeies kulíurűnnep után, nem volna teljes a pompázó csokor, ha a körültekintő és tapintatos rendezésről ne emlékezne meg a nap krónikása. Szeged város közönsége igazán büszkén könyvelheti el, hogy min­den nagyobb esemény az utóbbi években mintaszerű rendezéssel, a lakosság és lAtósági közegek olyan fegyelmezett és előzékeny magatartása keretében folyik le, amely dicséretére válna még békeidőkben is a világ vezető kullurállaraai bármelyi­kének. Ha valaki konszolidációról, rendről, nyugalomról beszél e csonka országban, önkéntelenül idéznie kell Szegedet, amely város e téren mérlföldes léptekkel vezet ma és világilő fáklyaként példáját szolgál­tatja annak, hogyha az idők szavát meg­értő vezetők és polgárság kéz a kézben dolgozik, nincsen az a nehéz probléiíia, amelyet dicséretesen és közmegelégedésre megoldani ne lehetne. Mint a város polgárságának feje és vezetője, Somogyi Szilveszter dr, pblgár- mesler ez alkalommal is annak a körül­tekintő, mindenre kiterjedő figyelmes házi­gazdának bizonyult, aki méltóan képviselte városának polgárságát. Nem volt az áz apró hely, ahol tegnap valami történt, hogy személyesen ott ne lett volna és ahol fölszólalt, vagy cselekedeti, mindenki csak a szellemi és testi fürgeségét cso- Öáita, azt a rendületlen kitartást és gon­dosságot, amely különben egész polgár­mestersége alatt jellemezte. Az egyetem tanácsáról és tanári karáról is csak a legnagyobb dicséret harigján lehet megemlékezni. A többhetes rendezés és fáradságos előmunkálatok után, niéllóat produldllak ahhoz a fogalommá vált híréhez, amely Kolozsvár egyetemét jelentette mindenki szemében. A katonai rész rendezése régi, lapasz- iait magyar katonák munkája volt. Janky Kocsárd altábornagy, Shvoy Kálmán ez­redes, vezérkart főnök úgy állitofiák össze az egész programot, mint művészember a finom órát. K csendőrség és vámőrség is helyén volt mindenhol, öregbiletle a mi fiatal katonáink és rendfentartó közegeink nagy hírnevét és dicsőségét. Mint kalauz és vezető nagy tapintattal és körültekin- léssel végezte feladatát Pach Dezső szá­zados. A legne'iezehb munkát a tegnapi napon a rendőrség végezte. -Kora reggeltől késő estig az ő fetadala volt a rend föirtarlása és biztosítása. Végtelen örömére szolgát Szeged polgárságának, hogy az ország kor­mányzója és miniszterelnöke személyesen raeggyőzcdlie'elt arról, hogy a helyőrség mellett, a szegedi rendőrségben is milyen biztos, erős támasza van az átlamhata- lomnak. Szalay jőzsef dr. kerületi és Botlka Sándor dr. városi főkapitányok büszkék tehetnek íeljesüméuyükre, a szegedi rend­őrség minden lisztjére és rendőrére. De büszke lehel az ő szükebb hazája rend­őrségére, annak kiváló és kö'elessé delje- si!ö két vezetőjére Kőszó István dr, ál­lamtitkár, a rendőrség jelenlegi országos feje. Amit Szeged rendőrsége, élén Szalay és Boltira dr.-okkal tegnap teljesített, csak az ő és a kormány legnagyobb megelé gedését vonhatja maga u'án és Szeged népe meg van győződve, hogy ennek az eíismerésnek kézzelfogható btzonyiléka nem is fog elmaradni. A kormányzó útja, Horthy Miklós kormányzó ma reggel 5 órakor folytatta útját Szegedről. Délelőtt 9 óra 30 perckor érkezeti Sz'olnokra, aliol lelkesen fogadták. A ligetben katonai szemlét tartott, majd résztvett a diszebéden. Délután Békés­csabára utazott. Itt is óriási leikesedéssel fogadták. Röviddel későbben megérkezett a Kormányzó neje is, aki a kormányzóvá! mint zászlóanya résztvett a csabai ezred zászlószentelési ünnepén, A kormányzó este a lakosság lelkes ünneplése közben utazott Biidanesire. Szerkesztőség es kiadóhivatalt Szeged, Jókai-utca 4. szám Telefon számok: 12-62 éa 2-93 t'elelőa szerkesztő WENNER SÁNDOR Kiadótulajdono& : ENDRÉNYI LAJOS nyomda és blrlapkiadó váliali.:« rt Igazgató: RÁCZ ANTAL PrQgramlieszédek Dorozsmán. Kiskundorozsmán Schandl Károly lemon­dása folytán megürült a mandátum. A ke­rületben máris erős szervezkedés folyik, A kerületben előreláthatóan a küzdelem az egységespárt két jelöltje közölt folyik majd. A hivatalos jelölt Eckhardt Tibor sajtófőnök, mig Dorozsma és Kistelek la­kosságának tekintélyes hányada Szélt Gyula dr, szegedi ügyvédet kérte a jelöltség vál­lalására. Eckhardt Tibor dr. sajiófőnök, hivataloi jelölt élénk érdeklődés mellett tegnap dél­előtt 11 órakor mondotta programbeszédét Dorozsmán a községházán. Varga György bíró felszólifására a sajlőfőnököl a gyülét képviselőnek jelölte. Eckhardt Tiborért küldöttség ment, majd lelkes éljenzés kö­zepette kijeleritelle a képviselőjelölt, hogy fájlalja, hogy a polgárság két részre sza­kadt. Meg van arról győződve, hogy Ma­gyarországot csak békés munkával és csak Úgy lehet megmenteni, ha minden polgár­ember összefog a mindinkább felburjáiizé széisőségekkel szemben. Ezután kitért Do­rozsma község kívánságaira s megjegyezte, hogy a kívánságokat — mivel szók lelje- sithetők — teljesiteni fogja. Ezután még beszélt a külpolitikai viszo­nyokról, majd a belpolitikára tért át éi végül békés együttműködésre hívta fel a polgárokat. Az Eckli.ardl-párl vasinisp reggel 9 óra­kor a göbölyjárási központnál, délben 12 órakor a Djdás-kápoiiiánál és délután fél 4 órakor pedig a dorozsmai községháza udvarán tartja legközelebbi gyűléseit. A tegnapi gyűlésen résztvett sokorópátkaf Szabó István is és nagy beszédben ismer­tette Eckhardt sajtófőnök érdeme'!. « Szélt Gyula drt, aki tegnap ajerney-es- kövőn veit részt, küldöttség kérte fel, hogy programot adjon, A gyűlés délután 3 óra- l:or volt a községház udvarán élénk érdek­lődés mellett. Az ütést Czékus Imre nyi­totta meg, üdvözölte Szélit és felkért« programbeszéde megtartására. Szét! Gyula dr. ránmtafoU arra, hogy nem kereste a jelöltséget, de ha a kerü­let lakossága kívánja, a kérelemnek en­ged, Bejelenti, hogy az egységes párt tagja programját vallja ő is, mert nézete, hogy ez az ország csak úgy lehet egy­séges, újból nagy és erős, ha mindenki összefog. Faji, felekezeti, oszfálykülönbség nélkül a testvériségnek, a közös szenve­désnek és a közös gyógyulásnak kell len­nie a nemzeti célnak. Segíteni az aggot, gyámoltalant, gondoskodni az árvákról, özvegyekről, rokkantakról, földhöz juttatni a földbirlokreform által az arra rászo;ul- takat és igényjogosultakat, megalapozni ezt a nemzetei egy újabb ezredévre. E« az ö programja. Több főlszólatás után Czékus elnök zárszavaival véget ért az ülés. Szélt dr. vasárnap folytatja pro raui- beszédét, délelőtt 11 órakor a Dadás- temp'omnál, d. u, 3 órakora göbölyjüási kápolnánál. Mb|í!!íjI a lanyáltra az aitó- íorplom. Megírtuk, hogy a város tanácsa már régóta foglalkozik azzal a tervvel, hogy a Szegedhez tartozó tanyák népét jó köz­lekedést eszközökkel közelebb hozza ■ városhoz. Fontos pedig ez különösen azért, mert a tanyavilág lakossága közül a sze­gényebb néposzlály nem hozhatja piaci áruit a városba, aminek következménye az egyes életmicikkek hiánya és folyton emelkedő drágulása. Legutóbb a Magyar Olasz Bank autószlndikátusa tett ajánlató' a városinak, hogy hajlandó három személy szállító autót eladni a városnak két és fé millió koronáért. A városi tanács ezt az ajánlató’ drága- i nak találta és elhatározta, hogy a város j leheraulói közül báromat megfelelő álala- ' ki'ással forsalomba helyeznek Alsótanva

Next

/
Thumbnails
Contents