Szegedi Friss Ujság, 1922. október-december (23. évfolyam, 234-312. szám)

1922-10-01 / 234. szám

XXilí. évío5yam, 234. sz. * Szeged, 1922 október 1. ♦ Vasámap Irij^es szán} ára mindennap is fflináeuütt 6 korona HH ELŐFIZETÉSI ÁR V* évre „ U i ^ 450 K 1 hóra » » «... 150 K vioé^ken ^vre„ M •««. M «é M 675 K 1 lióra ...„„„-«225 K SZE <3-353X31 FRISS ÚJSÁG Egyes szám ára korona. I Szerkeszíőség és kiadóhivatal: Telefon axámoli 12-02 it 2—6| POLITIKAI NAPILAP Felelöt szerkesztői WENNER SÁNDOR KUutőtulajdonos ENDRÉNYI LAJOS aveade é$ blrlapkíadó villáiéi rt Igizgiü él leleiös klaiö: ANTAL igunld 6 RACZ Felhívás a város közönségéhez! A kerífíánytó ur ófóméltós'ága kez­deményezéséül Iflegindult örsiágos In- s^enyhitö akció Szeged sz. I^ir. várös területér« ffiffalakult bizottsága nevében felkérem a Várös kdzöns^ét, hogy, az Snhibáfukoü kívül munka nélkül 'ma­radt vagy tfiunkára képtelen egyénekre rákóvetkezó börzalWas téli nyomor eiiy*' hitésére szánt ósszeget a hlvatalöTnban felfektetett gyüjtödv utján Juttassák ke­zeimhez 8 ugyanitt inindazok, kik az inség-akcióban természetbeni, különösen gabona és egyéb nem romlandó élelmi­szerek, dpó vagy, ruhanemüek adomád nyozása által akarnak résitvenni, ezen szándékukat ugyanitt jelentsék be. A magyar nemzetre most tóakád rí a legdermesztőbb tél, melyre csak úgy kö­vetkezhet tavasfri feltámadás, ha a tél halálos hidegségét enyhíti és kiengeszteli a testvéri szeretet Melege. A nyomor netrf ismer felekezeti, faji, társadalmi, vajy poHtlk.; különbségeket, ennek eny­hítése körül szűnjön Meg a turáni átok és tehetségéhez mérten, mint sZeretó Családtag, siessen mindenki testvéreinek megMentisére, mert sohasem yolt annyi­ra igaz a köúnondás, hogy kétszer ad, akt gyorsan ad. Az inségenyhltö akfclót városunkban személyesen IrányltöM és ellenőrzőm az « Célból megalakult jótékonyságukról közismert Önzetlen egyénekből álló bi- zotts% közreműködésével s az adomá­nyok hírlapi nyugtázásán felül úgy aZok nak bevétele, mint kiosztása a belügymi­niszter nr önagylnéltósága ellenőrzése alatt is áll, úgy hogy a korttiányző ur ófőmfltóeiga Intenciójának megfelelőleg minden buzasZenf annak Jut, akinek er^ re legnagyobb szüksége van. Munkaké­pes egyének munkaalkalmat kapnak s kizárólag munkájukért részesülnek az in- ségalapból, nem könyöradományban, ha<j nem Mérdemelt díjazásban. EIIenszolgáN tatás nélkül csak a munkára képtelene­ket segélyezzük. Szeged, 1922. szeptember 39. Aigner Károly dr. főispán. Október 6. Szeged város politikai és társadalmi egyesületei az egyetemi hallgatókkal rakozáson álul maradt. Az Időjárás külS- együtt ünneplik iiíeg október 6-ikát. A»i *ősen az ősziekre kedvezőtlen volt, A «keleti helyzet. A helyzet a Keleten m^ állandóan bonyolódik és úgy látszik, közel van a kirobbanáshoz. A török kamara vissza­utasító felfogása után most Harrington tábornok kapott felszólítást aZ angol kor- 'mánytól, Intézzen ultimátumot a törő' kökhöz, hogy a Dardanellák mellől vo­nuljanak el. Úgy látszik, Anglia, amíg tárgyalások Cirttén huzta-halasztotta a dolgokat, most elég erősnek érzi magát a törökökkel való küzdelemre. Kemal pasa szintért jól felkészült, csa­patai mind előre vonultak, a semleges zó­na jelentékeny részét megszállva tartják, sőt párisi katonai felfogás szerint az angolok stratégiai helyzete nagyon ké­nyelmetlen és kínos a Dardanelláknál. Venizelosz és a görög forradalmárok angol közlekedési eszközökkel néhány ezer görögöt átszállítottak Tráciába már. A görögök hír szerint azonban ugyszól« váll ruha nélkül vannak, a legrosszabb felszerelésben és teljesen fegyélmo zetlcnek. Szerbiában egyes hírek szerint for­rongások vannak, sőt már a király meg- gyiüiolásáról is beszéltek, de természe­tesen ezek a hírek koraiak. Minden jel arra initat, bőgj' forronganak az esemé­nyek és Európa iijabb, nagy megráz- kóiii.aláíok élőt« ünnepély délelőtt ÍO 'órakör kezdődik a rókusi templomban tartandó gy'ászisten' tisztelettel, ahová a* egyesületek, körök és testületek hivatalos helyiségeikből zászló alatt vonulnak fel. A gyászlsten^ tisitelet után a Vésztvevók a Glzella-téreíl lévő Szabadság-szobor elé vonulnak. Ott Szeged város összes dalárdái eléncklik a Himnuszt, utána következik ai «gye* térni ifjúságnak szavalata és beszédt, majd elénekÜk a dalárdák a Hiszek­egyet, ezt követi a polgárság szavalata és szónoklata. Az ünnepély a Szózat eléneklésével nyer befejezést. A rendezös^ felkéri SZege'd város mindén rendű 'és rangú népét, vegyen részt ezen az ünnepélyen, ifiért amit Aradnak nem lehet megtenni, azt Szeged városnak kell megtennie, hogy soha el ne halványuljon annak a 13 hős vértanú­nak az emléke, akik megtanltpttáK, Mint kell a hazáért élni, halni és akik'szolga' földben nem nyughaínak. Véíijűk mg a \M évi lermést­Orszígunk idei g^böijatermése a yá­A kOzgpliés negyedik napja, A közgyűlés negyedik nap}ín Somcv gyi Szilveszter dr. polgármester elnökölt. A kövezetvám, a közúti Wdvám, a part Ja vada!mi dijak, a taérlegelésl és be tegsaálUtási dijak felemelése tárgyában a közgyűlés a tanács javaslatát elfo­gadta, Egytíiásután, ventatottan peregnek le ezután a tárgysérozat egyes pontjai. Na­gyobb vitára csak az 1921. é\i zárszáma­dás bemutatásának ttiegtárgyalása adott alkalmat. Magyar József Hrottági tag kárhoztatja, hogy a városi adóhivatal élén nincs adóügyi tanácsnok, aki a vá­rosi tanácsban bent fiive, felelősséggel, tartozna a város közönségének. Kérdi, hajlandó-e a város tanácsa intézkedni, hogy legrövidebb időn belül az adóhiva­tal élére egy felelős adóügyi tanácsnok kerüljön? A polgárriiester röviden válaszol Ma­gyar József bizottság! tag kérdésére, hangsúlyozza, hogy a városi tanácsnak szándékában volt már az adóhivatal élére felelős adóügyi tanácsnokot állítani és az adóhivatalnál lévő esetleges rendszer-' telenséget megszűntetni. A polgármesteri előterjesztések után következtek az interpellációk és Indít­ványok. Az első indítvány Kormányos Benő dr.-é, aki a Szentháromság-utcai támfalak és a világítás rendbehoz'ása tár­gyában interpellál. Eördögh Lajos dr. tanácsnok válaszol az interpellációra, me­lyet az interpelláló és a kőzgy’ülés tudo­másul vesz. Sóreghy Mátyás dr. a külváros világí­tása tárgyában nyújtott be interpellációL Egyes városrészek nagyon rosszul van­nak világítva, ami a közbiztonságot nagyban veszélyezteti. Kéri a közgyű­lést, hogy a külső városrészek vllágitá- sáről minél előbb történjen Intézkedés. A polgármester megnyugtató választ ad. Ottovay Károly Újszeged rendezése, Korom Mihály a stérüskertck bérletének meghosszabbítása tárgyában nyújtott be indítványt. A közgyűlés úgy határozott, hogy a jelenlegi bérlőket meghagyják bérletük­ben. A közgyűlés 7 óra után ért véget. amire jüég igy is számithattimk, erősen megtizedelték a különböző betegségek. Különösen pedigi ad üszög. Országos te kintélyü szakférfiak teljes hitelt érdemlő, megállapifása szerint aZ ’évi gabönater- mésönkbem az öszi^ által bkozott kárt ló-só százalékra beisüKk'. Pénzérték­ben kifejezve több mint 2 milHírd kö- ropár^, vagyis olyan összegre, amely­ből a gazdák a földadót kifizethették volna, fis cz a tény annál lesujtóbb. mert a* Üszög kártétele ellen teljesen Witös védekezési módokat, illetőleg sze­reket lsíiíe|ünk. Ilyen pl. a már régeb­ben Istóert rézgállccal való csávázás. Azonban ezzel is úgy vagyunk, hogy az örvösságot sokan ismerik, de helye­sen alkalmazni nem tudják. Nem isirterik a használat pontos módját s mivel a iréz- gáHo anyaga, különösen a háborús gyárt­mányoké, sokszor igen változó összeté­telű volt, nemcsak hiábavaló költségek­be keverték Inagukat, de a helytelen adagolással a vctőmagb.an kárt is tettek. Ma már a tudomány számos olyan szert állított elő, amelynek az alkalma zása igen egyszerű a bennük a rézgá- licnak sokszor káros mellékhatása sín­esen meg. A gabonaüszög öközfa nagy károk a védekezés mOst ftár tökéletesebb vol fa azon elhatározásra vezették a sze-| gedi gazdatársadalom' Vezető embereit, hogy nagyobb mozgalmat fognak indí­tani nemcsak a városi, hanem a tanyai gazdaközöaség körében is a gabönavető- magvak okszerű csávázására. A legtekin­télyesebb vezető gazdákat fogják felkér­ni, hogy a saját gazdaságaikba« mutas­sák a^ be az érdeklődő gazdatársaik­nak. A Népfőiskolások Sréchenyi-Szövet- ségének fdkárésére Ouláősy Sándor dr. gazdasági tanár és Tuhá.sZ Árpid, a gyógynövénykisérletl állomás igazgatója f£>gják ezen gyakorlati bemutatásokat ve­zetni, amelyek Iránt a gazdaközönsfg körében már is rendkívüli érdeklődés mutatkozik. Az első bemutatás október hó 1-én, va­sárnap dflelótt 9 'órakör Alsóvároson; Csiszár István Széchenyi-szövetségi el­nök udvarában, FöldmJves-utca 13. sz alatt, délután 3 őrakör pedig Felsőváro­son, Korom Mihály, a felsővárosi gazda­kör nagytekintélyű elnökének házánál Sándor-uttía lö. s*. alatt lesz. A későbbi előadó bem'utatásök helyéről és időpont­járól olvasóinkat szintén tájékoztatni fog­juk. — DIszkard Kemal basának. Buda­pestről jelentik: Ha^ay László dr. s főváros legközelebbi közgyűlésén a kö­vetkező indítványt terjeszti elő: Mondja ki a székesfőváros törvényhatósági köz­gyűlése, hogy a testvér török nemzetei és Kemat pasát a neWzetl önérzet fel- lángolásából fakadó önvédelmi harcod ragyogó fegyvertéteményel és diplomá­ciai sikerei alkalmából lelkesedéssel é< örömmel üd\'ör!i és Keffia! pasának, t túrán testvémemzet nagy fiának nagyra­becsülésének jeléül tílszkardot ajánl fel B célra társadalmi gyűjtést Indít, mely­hez megffeieló összeggel a blaga Részé­ről is JiozrájáruL : — A kivitel korlátozása. Budapestről jelentik: Térffy közélelmezési miniszter a tegnapi minisztertanácson bejelentetle, hogy a drágaság enyhítésére a kivitelt legközelebb erősen korlátozzák, hasonlóan a behozatalt is. A kormányzó szemleutja Budapestról jelentik: 'A kormányzó m'i r^gel 9 ór* 3Ó perckör Sátoralfaujhelj fellobogÓíött pályaudvarára érkezett, hö| a váröá tanács, a hatóságok és a társa­dalmi egyesületek küldöttségei, élükön Bernáth 'Aladár alispánnal üdvözölték. Ar­ra kért* a Körmányz'ót, érezze Magát otthonosan a városban 'és fogadja szét retettel a lakosság ir’ádta megnyilv’ánuK hódoló tlstteletét, . A kormányzó megköszönte az Ddvöa léseket és kijelentette, hogy örömmel lát) ijí hogy a híres Zemplén vármegyébeá a még a nagy Rákóczi erÓs nemzeti szelleme. 'A világháború, a forradalmak viharai pusztították végig az Őrszágol és a béke nekünk nem hozott enyhülést Am tornyosultak már sötéfebb felhők ii a Magyar ^en, tomboltak er-5sebb vlha-; rok az ország felett, de győzött minden-^ kor az erős akarat, mert aZ a nemzedék, amelynek a pusztulás jutott ösztályré. szül, nem csüggedt, neM tört ffleg, hanem újabb eróvel kezdte meg a Munkát. Az építés munkájában fontos szerep jut ma önökneik, mert ez a várös a Magyarság« nak egyik végvára most. ApoIJ& tehát továbbra is a múlt dicső emlékét, őriz­zék meg a nemzet jövőjébe vetett erős hitüket A’ jelent pedig szenteljék egy­beforrva a Munkának, Ha megfogadják szavaimat, a magyarságnak ffiegvlvhalaf- lan vára lesi e város, 'A kbrmányiö délután 3 óra 30 percko* indult vissza Budapestre, ahová 8 óra után érkezett meg. Aki azért iopott lia^ a Hrésés elé kerOijön. Érdekes kis emberke állott tegnap a szegedi törvényszék Pókay-fanácsa előtt, A mozgékony, ötletes kis őszülő fe}8 Lichtblau Jakab érdekes múltra tekint­het vissza, ugyanis 1888-ban került elő­ször összeütközésbe a törvénnyel s s». óta apróbb-nagyobb szünetek után új­ra és újra visszavándorolt a börtönbe. De azért, mint társas lény, családot, alapított, öt gyermek apja lett s mind-« ezek dacára Még, mindig akad valami­lyen apróbb esete, amely állami ellátás- hoz ’és lakáshoz juttatta. A legutóbbi esete Szegeden a tiyár végén játszódott le. Ide mint Menekült került és családjá­val együtt vagonban lakott. A nyár végén egy kis kirándulást tett. Benézett egy Iskola-utcai lakásos természetesen a tulajdonos távollétében Szerencsétlenségére a tulajdonos előbb érkezett vissza, mint gondolta volna éf ffilöncsipte, m^ mielőtt valamit köze« lebbröl m'egteklnthetett volna. Ä rendőrs^ előtt azzal védekezett hogy a nagy nyomor kényszeritette errg a lépésre. A bíróság előtt azonban mii más yáltozatban Indokolta tettét. Elő« adta, hogy nagy szegénységét a bíró« Sággal kívánta megismertetni s Így gon­dolta ki aZ utat, azaz, hogy ez oda vis|,^ Erről a tisztességes szándékáról azon« ban Csak a Jó Isten tudna ianuságö^ tenni s aZt tanúság^ is hívta, de a bi« róság mindezek dacára hat hónapi bőn tönre Ítélte. — Tüntetés Komáromban. A cseh megszállás alatt levő Komáromban csü­törtökön kb, 5000 munkás gyűlt össze s Dunaparton, ahol a drágaság ellen tönte- telt. A rendőrség megpróbálkozott a tömeg szétoszlaiásival, de sikertelenül. Katona­ságnak kellett kivonulni, hogy a teret meg­tisztítsa.

Next

/
Thumbnails
Contents