Szegedi Friss Ujság, 1923. október-december (24. évfolyam, 233-307. szám)

1923-10-02 / 233. szám

XXIV. évfolyam, 233. sz. ¥ Szeged, 1923 október 2, Kedd Egyes szám ára SOO K Egyes szám ára: SOO korona. ELŐFIZETÉSI ÁR HKUVBSri l hóra......................5000 K V ID&KEM 1 hóra.....................5500 K S ZEia-EIIDI POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, fókái* utca 4. szám Telefon számok 12--62 és 2—53 Felelős szerkesztő iWENNER SÁNDOR Kiadőiulajdonos ENDRÉNYI LAJOS oyoAida és hiriapkiadé vállalat r.-li Igazgató és lelelös kiadó RÄGZ ANTAL 50 év. A szegedi .önkéntes tiízoltónegylet most október hóban ünnepli fennállásának fél­százados fordulóját. Az ünnep csak egyszeri pihenője az ,ctven év hétköznapjainak, amely or­szágossá lesz, mert a belügyminiszter személyesen, a hatóságok, az országos tűzoltó-szövetség és a bajtársi egyesü­letek képviselői megjelennek, hogy egy­részt a szegedj bajtársaknak, az egylet­nek egyOttérz&üket, tiszteletüket kife­jezzék, másrészt, hogy a szegedi egylet haladásáról számot 'kérjenek, arról meg­győződhesse ne k. Az üdvözlet természetszerűen és tu­lajdonképp Szeged városának szól. Derék tűzoltóink eg'észs^ük és sok­szor életük veszélyeztetésével szolgál­ják szegedi polgártársaik testi épségé­nek, vagyona megmentésének érdekeit, tnindenkor poíitösan, lelküsíiíeretesien és önzetlenül. Száz és száz esetben akadályozták! tneg a vörös kakas tovaterjedését, nagy és Ids vagyonok rö'tnlását, pusztulását; és a ímentők ezier 'és ezer esetben nyúj­tottak első segélyt a sebesülteknek és 'vitték azokat a ínentökocsin lakásukra vagy a kórházba. Mindenki tapasztalhatta itt Szegeden, hogy a tűzoltók valóságos halálmegve­téssel és teljes erőfeszítéssel dolgoz­nak, ínindig ébren és talpon vannak, őrködésükkel elejét vesllák az elemek pusztításának, vagy nagyobbmérvü ter­jedésének. Hányszor megesik, hc^y dolgozás köz­ben á tűzoltó szenved halált, vagy sú­lyosabb sérülést! De aziért a többi egy könnyet ejt bajtársának szerencsétlen­ségén és dolgozik tovább emyedetkinül, katonás fegyelmezettséggel, hétköznapon úgy, mint ünnepnapon. Éppen ezért Szeged város 'és környé­kének hatóságai és polgárai meleg részvéttel, érző lélekkel rdselietnek de­rék tűzoltóink iránt. Kell is, hogy ezen éfzelrnek az Intéz- ínény felszereléseinek tökéletesbité- sében is kifejezést nyerjenek! A tűzol­tók ingyen dolgoznak, de képtelenek a szükséges felszereléseket előteremteni, drága pénzen állandóan jókarban tar­tani, hogy tűz vagy tüzek esetén ered- inényesen használhassák. A hatóságnak és a polgárságnak éi- tíeke, hogy a már 'meglévő tüzoltófelsze- reléseket gyarapítsa, tökéletesitste, sok­szorosítsa. A biztosító társulatoknak, kereskedők­nek, iparosoknak, földmjvelöknek szó­val az egész közönségnek nemcsak az eddigi tapasztalatok nyújtanak módot, hogy meggyőződjenek a szegedi önkén­tes tűzoltók szakképzettségéről, hanem a félszázados ünnepen tartandó beszá­molóból és gyakorlatokból látni fogják, hogy a várakozlásnak, a bozzr'hik fűzött reményeknek megfelelnek; és hisszük hogy aZ országból egybesereglő, tisztán látó és higgadtan, tárgyilagosan bíráló szakértő tűzoltóság ítélete is kedvező lesz. Cseró Ede dr. — Bortőzsde Kecskeméten. Kecske­méten pénteken nyílik meg a bortőzsde. A borkereskedők kecskeméti jelentések szerint most nem vásárolnak, mert a termelőket arra akarják kényszeríteni, ' hogy minél későbben szüreteljenek. En­nek oka, hogy pl. Ausztriában a 10 szeszfokon felüli borokra 30 aranyko­rona, a 10 sz'eszfokOn aluli borokra 60 aranykorona a vám és igy az ország és a termelők érdeke a nagyobb szesztar- taioüL A németországi helyzet. Németország ma két malomkő között őrlődik. A belső súlyos gazdasági és politikai helyzet az egyik oldalon, a francia nyomás a másik oldalon, két ségbeejtő helyzet elé állítja az uj kor­mányt. Az: ész nélküli bankjegynyomás teljesen tönkretette a márka hitelét és ma már heti százmilliós keresetekből js alig képes elnyomorogni a legszeré­nyebb igényű munkás is. Ha szemügyre vesszük az okokat, me­lyek Németországot erre a súlyos lejtőre vitték, elsősorban is a belső életét kell mérlegelni. Az uj köztársa­ságban szabad folyást engedtek minden szervezkedésnek. Ez a szer\ezkedés az­után jórészben két szélsőség felé kon­centrálódott, mely szélsőségek között mint ingadozó alap a szociáldemokrata párt állott, mely azonban két részre szaikadt a csatában, állandó és alkudozó formában a koalíciós kormánynak a parlamenti ! többséghez szükséges sza­vazatokat, de erőt nem kölcsönzött. Állandó belső zavargások sorozata köi- zel két éve a hatalmas birodalom'. A szélső nacionalisták az egyik oldalon, a kommunisták a másik oldalon, a kap­kodó kormányzó pártok a középen. Mindezt komplikálja még az egyes bi­rodalmi államok más és más felfogása, nézete. Klasszikus példája a mai Né-i 'metorsz!ág annak, hogyan nem' lehet és nein’ szabad egy ország sorsát intézni és hogyan teheti önriiag'át tönkre egy állain, melyben sok a fej az élen, de nincsen központi hatalom és polgárság mely a nagy időkhöz méltóan tudná az ország tekintélyét emelni és jövőjét biz­tosítani. Oratz Gusztáv dr. volt külügyminisz­ter vasárnapi nagy beszédében nagyon helyesen vont .párhuzamot a német és inagyar helyzet között és következtetése hogy Magyarország jövője csak úgy biztos, ha neiS a ttemagógok és a szél­ső jelszavak politikusai után indul a neniZet, olyan intés, melyet minden jó­zan és hazája jövőjét szivén viselő em­bernek inegSzivlelnie kell. Mai hireink a következők: München, okt. í. A helyzet itt még mindig feszült. A nacionalista szervez­kedés erősen folyik. Vasárnap a bajor g'árdaezrednek ünnepélye volt. Az ün­nepélyen az ezrednek mintegy 1000 hoz­zátartozója vett részt. Épp tábornok be­széde után Rupprecht bajor trónörökös szólalt fel, majd a háziezred elvonult a trónörökös előtt, kit a köz|önség a fel­vonulás után ezzel a felkiáltással kö­szöntött: Éljen a király. Berlin, okt. 1. A bajor cégek vissza­vonták berlini pénzletétjeiket, mert at­tól tartanak, hogy ha Bajorország elsza­kadna a birodalomtól, a berlini kormány retorzióképpen a bajorok minden javát elkobozná. Párjs, okt. T. A Paris melletti Aily- hadiemíék leleplezése alkalmíÍYal Poincare beszédet mondott, amelyben a következőket jelentette ki; — A franciák nem fogiák magukat visszarettentetni attól, hogy a jóváté- teli követelések behajtása és egyéb köve­teléseik terén elmenjenek a legvégső eszközökig. Németország kijel°nte'te. hogy a Ruhr-vidéken kénytelen volt az ellenállást beszüntetni. A német kor­mány kijelentette, hogy a belga és fran­cia csapatok jog és szerződés ellenére nyoinultak be. Ha a nétiiet kormány azt veti a szemünkre, hogyi a lakosságot elnyoíhtuk és erőszakot követtünk el akkor ugyanolyan tetteket imák a fran­ciák rovfeára, amilyeneket az előző bi­rodalmi kormány parancsára követtek e! akkor, amikor még Franciaorsalág volt megszállva. ^ Poincare még ezeket mon­dotta: A német kormány bizonyos 'lár­mával jelentette be, hogy a Ruhr-vidék passzív ellenállásának megszüntetését most már végrehajtja. Ennek oka az volt, hogy pénzügyileg nem bírta to­vább már az ellenállást. A kényszermeg­szüntetés Semmit sem' jelent. Németorszá­got ezutáni cselekedeteiből fogjuk meg­ítélni. Németország már lemondott ar­ról, hogy feltételeket kapjon. Ezután fogja azonban megmutatni, hogy való­ban hajlandó-e a megszállott területen a lefoglalt zálogok kiváltását megkez­deni. Páris, Okt. 1. A hadügyminiszter be­szédet niondott, amelyben kijelentette', hogy a passzív ellenállás feladása után Németországnak fizetnie kéll. Egy má- boruról van szó most, amely lehet hogy időt és megerőltetést követel, de amelyet Franciaországnak úgy meg kell nyernie, mint az elsőt A franciák nem elégednek rrieg se tökéletlen békével, se félbenmaradt dologgal. Lefogott doüárliamisító banda. Budapestről jelentik: A rendőrség több névtelen följelentés alapján egy nagy­szabású nemzetközi dollárhamisitó tár­saságot fogott le. A társaság tagjai Rottgéber Károly Felberbann Miklós, CserTii 'Vilmos és Deutsch Vilmos. Kihallgatásuk során el­mondották, hogy néhány hónappal ez- elóft megismerkedtek egy Winkler nevű bécsi nagykereskedő\«el, ki ajánlatot tett nekik, hogy vegyenek tőle értékesítés végett hamis dollárokat. Wjnkler kijelentette, hogy a napi ár­folyamnál 60 százalékkal olcsóbban ad­ja a habiis dollárokat. Meg is mutatott néhány hamisítványt s fnivel ezek tö­kéletes haraisitványok voltak, mind a négyen belementek at üzletbe. Hónapo­kon keresztül jól ment az üzlet, minden héten újabb dollárszállitmányokért utaz­tak Bécsbe és a dollárokat a zugforga- loifiban elhelyezték. Azonban nemcsak Budapesten, ha'zem a többi gyenge valutájú országok na­gyobb városaiban is elhelyeztek a ha­mis dollárokból. A társaság székhelye Párisban van, azonban a párisi' vezető­séget a társaság budapesti exponensei néni ismerik. A budapeki rendőrség le­tartóztatta a pesti exponenseket és a rendelkezésére álló adatokat közölte a világvárosok rendőrségeivel. A bécsi, párisi és berlini rendőrségek értesitlése szerint már ott is nyomát ban vannak a társaság többi tagjainak. A nyomozást Budapesten tovább foly­tatják, 'mert azt hiszik, hogy újabb tár­saik is vannak még Budapesten. 335 millió értékű valuta* csempészés. Budapestről jelentik: A külfö'ldre in* dúló vonatok rendőri ellenőrző személy­zete egy olyan valutacsempészésnek jött a nyomára, amelyre példa esztendők óta egyáltalán nem volt. Néhány nappal ezelőtt a Budapestről Bécsbe induló expresszvonaton megje­lentek a rendőrség ellenőrző tisztvise­lői, egy rendőrkapitány, egy detektív« főfelügyelő és egy detektív. Sorra jár­ták a fülkéket és köteless%szieriiÍeg mindenkit végig kérdeztek, mennyi az a készpénz összeg, amelyet a határon ke­resztül vinni szándékozik. Utasitásek szerint személyi motozást csak abban az esetben hajthatnak végre, ha valaki gya­korlott szemük előtt gyanúsnak tűnik fel. Végigjárták a fülkéket s közvetleirjl az étkező kocsi mellett az eg>ik elsöosz* fáíyu TOtkében felszólították az utaso­kat, hogy pontosan mondják be, mennyi készpénzzel utaznak. Egy alacsony, köp­cös, nagyon jól öltözött ur ezt mondta; Nálam rhindössaje csak 70.000 korona van. —* És ezzel a 70.000 koronával ineíí)i; Ön Bécsbe? kérdezte a detektivf^ felügyelő. — ö kérem, én spórolós ember va­gyok, mondta. Ha spórolós ember, akkor a fülké­ből csak önt fogjuk egyedül megmo­tozni, mert nagyon gyanús nekünk az az ur, aki ejsóosztályu fülkében 70.000 ko­ronával utazik el Bécsbe hosszabb tar­tózkodásra. Az ur elsápadt, zavarba jött, dadogiü kezdett, majd később kisült, hogy. Fo­dor Géza dr. budapesti születésű, 29 esztendős, az útlevél adatai szerint ke­reskedő, mint később kiderült, ügyvéd, akinek a mellényzsebeit átkutatták ési egymásután finoman összehajtogatott, egész laposra levasalt ezres címletű szo- kol bankjegyek kerültek elő, összesen 335 millió magyar korona értékben. Le­foglalták a 335 millió értéket, elkoböz- iták a pénzt, elvették Fodor útlevelét, áld így a határon volt kénytelen leszállni * vonatról. — A miniszterelnök pihenője. Buda­pestről jelentik; iBethlen István gróf mi­niszterelnök vasárnap folyamán még nem vette át hivatalát. Délelőtt It óra­kor jött fel a ’Zugligetből a miniszter- nöikségre, ahol először a sajtó képvise­lőit tájékoztatta bizalmasan az ország politikai helyzetéről. Azután a pénz-i ügyminiszterrel tanácskozott hosszasan. Este 11 órakor elutazott a fővárosból Sátoraljaújhelyre, ahonnan Radványba tért néhány Mapi pihenőre. Egy kis ter­meskocsit csatoltak a sátoraljaújhelyi gyorshoz, amelybe besz'állott és azon­nal le is feküdt. A pál3mudvaron a Uii- nisztereliiököt Hajdú állomásfönökhe- lyettes főfelügyelő fógadia, akinek kér­désére kijelentette, hogy nem tudja, mi­kor fog á fővárosba visszatérni. így in­tézkedések se'tíí tört&ihettek vissza­térésére vonatkozóan Lélszámapasztás a torony alatt. Ismeretes, hogy a korínány és a nem­zetgyűlés mindent elkövet az állami ki­adások apasztására. A kiadások apasz« tásának egyik módja a fölösleges köz­hivatalok megszüntetése és a közalkal­mazottak létszámának csökkentése. A* létszámcsökkentésre a nemzetgyűlés tör­vényt is hozott. A törvény végrehajtat rendeleté most jelent meg s épp itgy érinti az állami, mint a törvényhatóság tisztviselőket és alkalmazottakat. A rendelet arra utasítja a törvényha-« tpságokat, tehát Szeged városát is, hogy! záros határidőn belül tegye! üteg a szük4 séges intézkedéseket a ne'm föltétlcll szükséges hivatalok megszüntetésére éí a törvényhatósági liszt'.isilök 2') s áza« lékkai való apasztására. Miután a fen-; delet sürgős intézkedéseket kivan, a vá-^ ros tanácsa már hétfőn foglalkozott ez«, ze1 a ikférdéssel. A rendelet előírja,; hogy a létszámapasztás keresztülvite­lére bizottságot kell alakítani. A bizott-i ság tagjai a főispán, a polgármester é* a törvényhatósági bizotts^ által válasz­tott hat tag. Ennek a bizottságnak oW; 10-ig 'meg kell alakulni és a létszáiií- apas'Ztás keresztülviielére vonatkozó jat vasiatokat is addig előterjesztenie. Épd aiZéft a tanács úgy határozott, hög^ felkéri a polgártfiestert, tegye meg «

Next

/
Thumbnails
Contents