Szegedi Friss Ujság, 1923. október-december (24. évfolyam, 233-307. szám)

1923-10-02 / 233. szám

SZEOEöl JiÄiSS ÚJSÁG loao. öSlöDer 2. fctükséges intézkedéseket, hogy, a tör­vényhatósági bizotts^ szerdán délután t órakor tartandó rendkivüli közgyülé- lén a 6 tagú bizottságot megalakítsa. A bizottság megalakulása után azon­nal munkába áll. Kijelöli a felesleges hivatalokat, melyek megszüntetendők cs hiegjelöli az elbocsájtandó, illetve nyug- Idijarandó tisztviselőíéet. A bizottság ia- vaslata alapján a város tanácsa végre­hajtja a felmondást. Amennyiben a tör­vényhatóság ezeket az intézkedéseket nem foganatosítja, úgy a belügyminisz­ter hajtja végre a törvényt. A felmon- dtósokat október 1-én kell közölni az Érdekeltekkel és a felmondás 1924. évi junius 1-re szól. 1 liőjségi bor- és busfogyasztásl adó, A pénzügyminiszter megengedte, hogy a városok, községek október 1-től a te­rületükön fogyasztott szeszes italok és hús után fogyasztási adót szedhetnek. A város él is ezen jogával s hétfőtől kezdve már szedi az uj adót. A pezsgő- bor adója a beszerzési összeg 25 száza­léka. A bor után literenkint 50, a bor- must és szőlőcefre után 40, gyümölcsbor után 15 korona. A vágó- és kisebb mar­hák (ökrök, bikák, tehenek és egy éven felüli borjú) darabja után 13.000 korona. Az egy éven aluli borjú fogyasztási adó­ja 2500 korona. A juhok, kecskék, flrük, birkák fogyasztási adója darabonkint 700 korona. Bárányok és malacok után a fogyasztási adó 450 korona. Hétszáz ko­rona a süldő fogyasztási adója, ha 6—20 kiló közt váltakozik, raig a 20 kilón felüli sertés után 6000 koronát kell fi- tetni. A fogyasztásra alkalmas friss mar­hának, a besózott, füstölt, pácolt hús. kolbászfélék, \“égre a szalonna 100 kiló­ja után 6000 korona. A szalámi és sze- lence-hus mázsájának fogyasztási adója 15.000 korona. A sör 100 literje után, ha 11 cukor­fokos, a mindenkori söradó és kincstári 'árrészesedés 20 százaléka. Az égetett szeszes italok és folyadékok után, a mennyiben szesztartalma közönséges szeszmérővel megállapithatő, a minden­kori szeszadó és kincstári szeszeladási részesedés 10 százalékát fizeti fogyasz­tási adóként. Aki ily szeszes italokból 10 hektoli­ter-fokot, bornál 5 hektolitert, húsnál egy mázsát, sörnél egy hektolitert meg­haladó mennyiségű készlet felett ren­delkezik, legkésőbb október 8-ig a vá­rosi adóhivatalnál bejelenteni köteles. Alfréd Abe! és Friedrich Kühne a ■ Cárswiüi nagy monumentális íilmdrámábaii szer­dán és csütörtökön a Belvárosiban ! hírek. N^ffvarárivü vámcsalás Budaoesten Budapestről jelentik: A rendőrség nagyarányú vámcsalás ügyében kezdett nyomozást. Néhány nappal ezelőtt egy nagykereskedő feljelentést tett a főka­pitányságon, hogy külföldről nagyobb mennyiségű textilárut kapott, amelynek beszállitásával egy szállító céget bízott ineg. Vagondij és vámköltség elmen a megfelelő illetéket lefizette, ennek da­cára értesitést kapott, hogy a IX. kerü­leti pénzügyőrség vámeltitkolás miatt 9 millió koronával bírságolta meg. A kereskedő emiatt felelősségre vonta a sz'állitó céget, amely a 9 milliós bün­tetésről nem tudott felvilágosítást adni. A detektívek erre kinyomozták, hogv itten egy nagyobbarányu vámcsalásról van sző. A szállító cég egyik alkalma­zottját gyanúsítják, aki a vámhivatal alkalmazottaival állott összeköfte'ésben. A nyomozás megállapította azt is, hogy ezek az emberek még öt kereskedőt ká- rósitottak meg hasonló 'módon. 'Vala- mennyiüket őrizetbe helyezték. l^yermekszerető tnlndenes- Á* leány vagy asszony azonnal felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. — Kösző államtitkár itthon. Kőszó fstván dr. belügyi államtitkár szombaton családja látogatására Szegedre érkezett. Kősző dr. államtitkárt ezalkalommal Pon- grácz Albert gázgyári igazgató vezetésével kfildöltség kereste fel. A küldötiség szó­noka azt a kérelmet tolmácsolta, hogy járjon közbe, miszerint a III. kerületi pol­gári fiúiskolában most szervezendő torna- lanítói állásra a kultuszminiszter Szegszárdy Boldizsár szeged-felsőtanyai tanítót, aki elsőrendű képzettségű szakember, nevezze ki. Az államtitkár jövő vasárnap résztvesz a pécsi országos tüzoltőkongresszuson. Valószínűleg azonban még ebben a hó­napban Alsóvároson nagyobb arányú be­számolót tart, amelyen a belügyminisz er is részt óhajt venni. A beszámoló idő­pontja még bizonytalan. — A paprikaminősités. Vasárnap dél­előtt és délután az alsóvárosi népkörben a paprikaérdekeltségek értekezletet tar­tottak a paprikaminősités és egyéb pap­rikakérdések reformálása ügyében. Az értekezlet Csiszár István előadása és többek hozzászólása után helyeselte a mai időknek m.egfelelő minősítő és egyéb reformokat. Ez ügyben szerdán este 8 órakor Schandl Károly földmi- velésügyi államtitkár résrtvételév'el nagy megbeszélés lesz a városházán, amelyen minden érdekelt résztvehet. — A vagyonváltság búza. Budaoest- ről jelentik: A kormány a vagyonváltság búzát 9O.OC0 koronára emelte októberre. — A város középületeinek bízto- sitása. A város középiiíeteinek biztosítását, amely f. évi szeptember 17-től kezdődöleg 10 évre szói, az Első Magyar Bizfoshó Intézet vállalta el, amelyből 45 százalékot Gazdák Biztosító Társulatának, 10 száza­lékot pedig a Turul Bizlosi'ó Intézeinek adóit át. A középületeket együttvéve két miliiárdra bíztositotfa a város. — Mattasich Géza meghalt Buda­pestről jelentik: Mattasich Kegle\ich Gé­za, Kóburg Lujza hercegnő, az egykori szász királyné volt férje, akinek házas­sága annak idején oly sok port felvert, tegnap egy garni szállóban meghalt Halottas ágyánál ott volt Kóburg Lujza hercegnő is. — Drágul a cukor. Budapesttől je­lentik: A cukor árát holnaptól kezd-v« a Hitelbank felemeli. A gyufa uj ára 220 korona. — Eljárás Garami Ernő ellen. Buda­pestről jelentik: A törvényszék teádat emelt Garami* Ernő ellen kormányzósér­tés címén »Forrongó Magyarorsz^« c. könyve miatt. — Elfogott zugáros. Budapestről ie- lentik: Szombat délután a Szabadság­téren Albert Károly detektivelüfgyelő mellé egy fiatalember lépett és fülébe súgta: Nagyságos Uram! Nagyon szép zsebkendőim vannak. Olcsón adom őket. Majd a legközelebbi kapu alá mentek, de közben a cfetektivfelügyelő azonnal tudta, hogy zugárussal van dolga, aki lopott holmikat kjnál eladásra. A fiatal­embert előállította a főkapitányságon, ahol csakhamar megállapitot.ák, hogy neve Esztergályos András, 24 éves, több­ször büntetett üvegessegéd, akinek bűne a nyilvántartóból igen érdekes lajstro­mot mutatott. Megmotozásakor 3 millió készpénzt és 14 tucat zsebkendőt ta­láltak nála. Részletesen bevallotta, hogy kitől vette a lopott holmikat és eláruha a többi hasonló zugárus nevét is. A rendőrség erélyes nyomozást indított. — Fö'nyársalta a kés. Súlyos termé szetü baleset játszódott le tegnap Bár- kányi Ferenc Fehértó 3. szám alatti portáját. Bárkányi kis leánya, a 6 éves Mariska egy hatalmas konyhakéssel ját­szadozott. Játék közben elesett, de oly szerencsétlenül, hogy a kés pengéje mé­lyen a mellébe hatolt s életveszélyes sérülést szenvedett. Szülei erő^n vérző sebét ideiglenesen bekötözték s azután a kórházba szállították. A rendőrség mindezicíeig nem tudta a kis leányt ki­hallgatni, mert eszméletlenül fekszik. — Két felügyelő tisztviselőt alkal­mazunk. 25—40 éves nőllen, intelligens férfiak okmányaikkal személyesen jelent­kezzenek Gazdák Biztosító Szövetkezeténél Tisza Lajos-körut 38 szám. M£o rzó-Mozi Telefoi^^IgazgatőságHtSS^^é^ Ma kedden Nagy kacagó esiék! 11 FATTY menyasszonyt cserél Vígjáték 6 felvonásban. Főszerepben: Fatty és LilaLee. Egyidejűleg: „O** és az anarchisták Pazar vígjáték 2 felvonásban. ________Főszerepben : »őc_________ E lőadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. Co. mesíermüve! ¥ ■Tiüíandos tőríénef egy eíkárí)ozoíí íéíekrőí: két részben, 16 feívondsban, Beiiiyteíja a Korzó-liazi! október 4-5-én, csötörtökón, póníoken. I. rész: Aki a halálnak se kell II. részt A tnivilág küldötte. legyek elővételben kaphatók a Korzó-Mozi elővételi pénztáránál. Ma kedden Csak 16 éven felülieknek! POLA NEORI a >Tflzek« főszereplőjével Fcftogatffi esbfl Dráma 7 felvonásban. — Azonkívül: FATTY gokat ivott Kitűnő burleszk 2 felvonásban. Egyidejűleg s Községbiró menyasszonya Amerikai hurleszk 2 felvonásban. Előadások kezde'e 5, 7 és 9 órakor magas dron keresek megvételre bríliíáns ékszereket, arany és ezüst disztáryyakat és antikvitásokat (fazont is fizetek)! Orfáisi raktUr @8^ ékszerekből és órákból. 7SP@ Na^yóraéséltszeriaiflIöinOtieíyl Fischer {őzsef órás és ékszerész Kárász utca 14., villamos megálló. (Korző-kávéház mellett). Tel. 1338. — Egy budapesti hatalmas áruház eladása lehetővé teszi, hogy Szegeden a nagybani árnál is jóval olcsóbban szerez­hesse be szfiksépleteit, mert ezt a hatal­mas készletet a Belvárosi Illatszertár sze­rezte meg és annak most folyik hallatlan olcsó kiárusítása. Legfinomabb an»o! toa- lellszappanok már 1000 koronától, pozsonyi gyártmányú fogkefék 2000 koronától, az összes gvártmányu fogkrémek, eredeti kölni vizek, legfinomabb parfümök 1500 koronától, higanynélküli készilményü leg­finomabb pouderek, arckenöcsök és ha - vizek, kéz- és körömápolószerek, amíg a készlet tart. Belvárosi Illatszertár, Széchenyi fér, Kék Csillag melleit Telefon 7 06. EKSZEREKERT óriási árat fizet Fischer Testvérek, Szeged Kárász-utca TÍZ, Telefon lO-öS, — Halálozás. Id, Hábel Jánor volt kovácsmester hosszas szenvedés után el­hunyt. Temetése 2 án, kedden délután 4 órakor lesz a Zsóiér-utca 8. számú gyász- házból. Az engesztelő szentmise 2-án reg­gel 8 órakor a felsővárosi r. kath. temp­lomban. — Tört arany, ezüst, arany és ezüst pénz, brillíáns beváltás Tótb, Kölcsey-u. 7. — Időjárás. A Mefeorologiai Intézet jelenti: Változékony idő várható, helyen- kint esőve! és hősülyedéssel. — Levél van a kiadóban: Vidéki, Téli esiék, Szerelem az élet. Osszuk meg a szeretetet stb. jeligékre A klotoföíiiios ékszeiraiilii. A kontinens összes nagyvárosainak rendőrközegei már hónapok dia kutat­lak egy veszedelmes ékszerrabló banda után, amely a legmodernebb eszközök­kel, kloroformmal do'gozot s a vak­merő társaság feje, amint a külföldi* rendőrségek megállapitolták, gárdonyi Faragó András volt. Számtalan bűn­cselekményt hajtottak v^re s eltűntek mindig nyomtalanul. Legutóbb a bécsi rendőrkongresszuson is szóbakerült a világhírnévre szert lett gárdonyi Faragó András személye s Wetter bécsi rendőr- tanácsos felszólalásában küíön felhívta a magyar rendőrség képviseletében je­lenlévő Biró Zsigmond deteklivfel- ügyelőt, hogy a legújabb nyomok azt mulatják, mintha a kloroformos banda­vezér Budapest felé vette volna útját. Bíró Zsigmond azóta állandóan fi­gyelemmel kisérte a szállók külföldről érkező vendégeit, — Faragó Andrást egyébként egy bárom év előtti bűncse­lekmény során is kereste —, s szom­baton a véletlen Biró kezére juttatta az európaszerte keresett szélhámost: a Vilmos császár-ull London-száUőban elfogta. Faragó egy bécsi kereskedő társaságában volt, akivel a vonaton is­merkedett meg s szobát akart bérelni a szállóban, amikor a detektivfelügyelö felismerte s elfogta. A hires szélhámos egész bünlajslro- mát összeállította már a rendőrség. Bécsben szervezte meg társaságát, nagy­szabású csekkhamisitásokat és ékszer­lopásokat követtek el. Faragó nemso­kára Berlinbe szökött, majd Pirisb.t telte át székhelyét bandájának többi tagjaival. Annak idején, párisi táviratok beszá­moltak arról, hogy egy amerikai szár­mazású táncosnőt lakásán kloroformmal elkábilo ták s 200.000 frank értékű ékszereit elrabolták. A leltes Faragó András volt, akinek mindig sikerült megszöknie. A banda két tagját azután sikerült elfogni. Prágában néhány hét előtt letartóztatták Zugán Vilmost is. Az európai világvárosok legfőbb tö­rekvése az volt, hogy a társaság vezé­rét, Faragó Andrást kézrekerifse. Ez most sikerült, egy budapesti detektív érdeme, hogy a világszerte körözött kloroformos rablóvezért efogla. A fő- kapitányságon szombaton egész napon át folyt a liihallgalása. Elmondta, hogy amikor legutóbb a bécsi rendőrség ke­zei közül megszökött, Wiesbadenbe ment, ahol egy külföldi nőnek miliiós ékszereit ellopta. Kloroformos ékszer­rablást követett el Wormsban is és leg­utóbbi kloroformos rablása volt a pá­risi eset. Legutóbb Bécsben bujkált, de útle­velet nem tudott szerezni s áfszökött Hidasnémetinél a magyar határon, mert elha<ározta, hogy Magyarországon fog egy Ideig rejtőzködni. Útközben fel­szállt a Bécsből érkező vonatra s így került a fővárosba, megismerkedvén a bécsi kereskedővel, akit a London szál­lóban szintén ki akart fosztani, amint vallja, sikerült rábeszénie, hogy közösen béreljenek egy szobát. A főkapitányság táviratban értesiteíle az összes európai rendőrségeket Faragó András elfogatásáről

Next

/
Thumbnails
Contents