Szegedi Gyorsíró, 1905. szeptember - 1906. június (2. évfolyam, 1-10. szám)

1905-09-10 / 1. szám

SZEGEDI GYORSÍRÓ HRVl FOLYÓIRAT h QRBELSBERQER--MRRKOVITS RENDSZER SZERItiT. n SZEGEDI GYORSÍRÓ-EGYESÜLET É5 R SZEGEDI IFJÜSRGI GYORSÍRÓ-KÖRÖK HIVRTRLO5 LRPJR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő;------- Kiadja; ------­Szeged, Fertő-utca 4. sz. JAKAB LAJOS. A Szegedi Gyorsíró Egyesület. Ara (előre fizetve) egész évre 5 K., félévre 1 K 50 f, középiskolai fanulöknak 2 K, ilietve 1 K.--------- MEQ)ELENIK MiNDESl HÓ 10-ÉN, )ULiU5 É5 RUOUSZTUS KIVÉTELÉVEL. --------­Tartalom: Meghívó. — A második év kezdetén. — Rendszeri reform- javaslatok (Téglás G.). — Tankönyv, egyesület írásegység (Katona D.). — Egyletek, körök. — Nyilatkozat. — Irodalom. — Külföld. — Vegyesek. MEGHIVÖ. A Szegedi Gyoreiró-Egyesület szeptember hó 17-én délután 3 órakor a városháza bizottsági termében 3T©n.c3.3s:±^vncLl± tart, melyre a tagokat és érdeklődő műtársakat meghívja az Llnökség. Tárgy: 1. Az igazgatóság által ajánlott tb. tagoknak megválasztása. 2. Az alapszabályok módosítása és a tagsági díj emelése. 3. Szerkesztő és könyvtáros választása. 4. Elnöki előterjesztések. 5. Titkári jelentés. 6. Pénztárosi jelentés. 7. Indítványok és interpellációk. A második év kezdetén. Programmunk változatlan, irányunk a régi. Főlapunkban általános érdekű kérdéseket tárgyalunk. Melléklapunkkal pedig a gyakorlati kiképzést igyekszünk előmozdítani, hol is úgy a kezdő, mint a haladó és gyakorló gyorsínik igényeire figyelemmel leszünk. Személyes és anyagi érdekeket lapunk nem szolgál, ilyet nem is ismerünk. Mindentől és mindenkitől függetlenül nyilvánítjuk meggyőződésünket s ebben irányadónk egyedül csak iskolánk és ügyünk érdeke. Az iskola nehéz napoknak, súlyos megpróbáltatásoknak néz elé. A heves és kíméletlen küzdelmek már előrevetették árnyékukat. Nem ijedünk vissza tőlük s zászlónkhoz való rendíthetlen ragaszkodással fogunk őrt állni, hogy rendszerünk egysége s nyugodt fejlődése veszélyeztetve ne legyen, hogy az iskolát képviselő anyaegylet az Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület magasztos hivatását háborít- lanul folytathassa. Ki nekünk e működésünkben segítségünkre kíván sietni, ne essék terhére lapunkat szellemi és anyagi támogatásában részesíteni. Lapunk kiállítási költségei növekedvén, kénytelenek voltunk lapunk árát is emelni. Előfizetési díj: egész évre 3 kor., félévre 1 kor. 50 fillér, középiskolai tanulóknak: egész évre 2 kor., félévre 1 kor. Legalább 20 íjéldány megrende’ésénél marad az eddigi ár ; 1 kor 20 fillér. A lap csak úgy expediáltatik, ha az előfizetési díj előre beküldetik. Pénz­küldemény az egylet pénztárosához (Szalay Károly, Szeged, vasúti központi leszá­moló hivatal) küldendő, reklamációk az ügyvezető igazgatóhoz (Dr. Kertész Zsigmond ügyvéd Szeged, Korona-utca 1.) intézendők. A Szegedi Gyorsíró-Egyesület Elnöksége.

Next

/
Thumbnails
Contents