Szegedi Gyorsíró, 1918. szeptember - 1919. június (15. évfolyam, 1-10. szám)

1918-09-20 / 1-2. szám

vró t?T j Szeged, 1918. szeptember—október hó. 1—2. szám. SZEGEDI GYORSÍRÓ havi folyóirat a Gabelsberger—Markovits rendszer szerint. A SZEGEDI GYORSÍRÓK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal : . Szeged, Földváry*utca 2. Felelős szerkesztő - Dr. KATONA DÁVID tanár. Kiadja : A Szegedi Gyorsírók Egyesülete _ Ára (előre fizetve) 6 K., tanulóknak 5 K. Az uj év elején. A Szegedi Gyorsíró 15. évfolyamát kezdjük meg. A világháború 5. évében erőnk megfeszítésével, anyagi áldozatokat nem kiméivé ki­adjuk lapunkat azért, hogy tanulóinknak segédeszközt nyújtsunk a gyorsírás alapos megtanulásához. A gyorsírási szaklap a gyorsírástanár­nak legszükségesebb segítőtársa, anélkül — tanítása bármilyen intenzív volt is — az elért eredmény nem lehet teljes. Ez indít bennünket arra, hogy a papíráraknak 1.500“/o-hal való emelkedése dacára előfizetési dijainkat alig észrevehetően emeltük és azt az 1918—1919. évfolyamra 6 koronában, tanulóknak 5 koronában állapítottuk meg. A boríték és a portódijaknak drágulása miatt több számot összevonva, nagyobb terje­delemben adunk. A gyorsírással írt melléklapjaink terjedelme — taní­tási célunknak megfelelően — ugyanannyi lesz, mint az előző háborús években : 112 oldal, a nyomdai rész azonban csak akkor fog megjelenni, há fontosabb esemény annak megjelentetését szükségessé teszi. Kérjük előfizetőinket: nézzék meg mindig az elküldött lapok hónapjait és eset­leges reklamációjukat csak azután tegyék meg. Gyorsírástanításunk ügye. I. Rendszerünk tanítása mindjobban tért hódít. Második fél­századunknak csaknem minden esztendejében újabb haladásról, frissebb sikerről számolhatunk be. Eddig csak a levelező gyorsírás szerepelt a kötelező tárgyak sorában, de a vallás- és közoktatásügyi minisztérium­nak 141330—1918. V. számú rendelete folytán — amellyel a leány középiskolák újabb szervezetét kibocsátotta — a víla-gyorsírás is köte­lező tárgy lett ez iskola kereskedelmi tagozatának hatodik osztályában, heti egy órában. Kezdő siker, de silrer. Gyorsírásügyünk e jelentős hódításáért hálás köszönetét mondunk gróf Zichy János kultuszminiszter úrnak, egyesületünk illusztris védnökének, aki a gyorsírás iránti meleg rokonszenvének az Országos Gyorsíró Tanács szervezése alkalmával már kifejezést adott, de meleg elismerésünk illeti a tanügyi köröket, első sorban dr. Schack Béla felsőkereskedelmi iskolai főigazgatót, aki a vita-gyorsírás kötelező tanításának már több ízben hangot adott. Remélhetőleg valóvá válik a női felsőkereskedelmi iskolákban is a vita­írás kötelező tanítása, csakhogy nem egy, hanem a tanítás sikere érde­kében heti két órában, II. Középiskolai tanáraink közül többen Írtak hozzánk a gyorsírási tandijak ügyében. Itt az ahány ház, annyi szokás elve dívott. Van iskola, 1 É /.■ \

Next

/
Thumbnails
Contents