Szegedi Gyorsíró, 1920. szeptember - 1921. június (16. évfolyam, 1-10. szám)

1920-09-20 / 1-2. szám

c '■!f^ i09 J(VI. évfolyam. Szeged, 1920. szept.—okt. hó 1—2. szám. SZEGEDI gyorsíró Havi folyóirat a Gabelsberger—Markovits- és a Reform-rendszer szerint. Kiadja: A Szegedi Gyorsírók Egyesülete. (Földváry-utca 2. szám.) Ára (előre fizetve) 25 kor., tanulóknak (csoportos rendelésnél) 20 kor. Szabályzat a györsírótanítók képesítéséről. A vallás-és közoktatásügyi miniszter 59575/IV/a. 1920. számú rendeletével a gyorsíró-, szépiró- és gépirótanítók képesítéséről szabályzatot bocsátott ki. A szabályzat a Budapesti Közlöny 1920. évi junius 27. számában jelent meg és a gyorsirá'sra vonatkozó főbb részei a következők : Mindazok, akik hazai tanintézeteinkben a gyorsírás tanítóiként kívánnak működni, kötelesek szakukba vágó tanfolyamot hallgatni és a tanfolyam befejeztével az Országos Gyorsíró Tanács szerveiként működő vizsgálóbizottság előtt szabályszerű képesítő vizsgálatot tenni. A gyorsíró vizsgálatokra előkészítő tanfolyamokat a miniszter engedélyezi. E tanfolyamokra mindkét nembeli olyan magyar honos jelöltek vehetők fel, akik 18. életévüket betöltötték, legalább is közép vagy felsőkereskedelmi iskola érettségi bizonyítvánnyal, vagy elemi iskolákra képesítő tanítói oklevéllel rendelkeznek és orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy nincs oly testi hibájuk, amely őket a tanításban gátolná. Oly legalább 24 éves egyének, akik, bár a fenti minimális képesítések egyikével sem rendelkeznek, de a gyorsírás terén jelentékenyebb irodalmi működést vagy hosszabb eredményes tanítási gyakorlatot tudnak felmutatni, az OGYT. elnökének előterjesztésére a miniszter engedélyével vehetők fel a tanfolyamra. A tanfolyamokon a gyorsírásból előadásra kerülő anyag a következő: a) A gyorsírás elmélete; b) a gyorsírás története; c) a vizsgálat tárgyául választott gyorsirórendszer tüzetes elméleti ismertetése; d) a gyorsírás tanításának módszere; e) a gyakorlati képesség fejlesztése, percenkint legalább 140szótagig. Azok a jelöltek, akik a gyorsírásból kereskedelmi oktatási intézetekben való tanításra kívánnak képesítést szerezni, a tanfolyamon a fent felsorolt tárgyakon kívül a kereskedelmi alapismereteket, a kereskedelmi ismereteket, a kereskedelmi levelezést és a könyvviteltant is kötelesek hallgatni. Képesítő vizsgálatra, még pedig a tanfolyam tanárainak hozzájárulásával csak olyan jelöltek bocsáthatók, akik az illető tanfolyam előadásait pontosan látogatták és a megkívánt munkálatokat lelkiismeretesen elvégezték. A gyorsíró tanítójelölteket vizsgáló bizottság egy elnökből és három rendes tagból áll. Ezeket a tanács elnökének előterjesztésére a miniszter nevezi- ki és a tagokat a vizsgálatokra kettenként felváltva a vizsgáló bizottság elnöke hívja be. A kereskedelmi iskolákra képesítő vizsgáló bizottság egyik tagjául a tanács tagjai sorából mindig egy szakember hivandó be, aki a kereskedelmi alapismereteket vizsgálja. A vizsgáló bizottságnak rendszerenként három-három rendes tagja a magyar gyorsírásból, még pedig a Gabelsberger—Markovits, Stolze—Fényvessy vagy Nagy Sándor-féle gyorsíró rendszerek egyikéből vizsgálja a jelölteket. Idegen nyelyü gyorsírásból való vizsgálatra a vizsgáló bizottság elnöke külső szakembereket is meghívhat. A vizsgáló bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság legidősebb tagja helyettesíti, akinek

Next

/
Thumbnails
Contents