Szegedi Híradó, 1867. január-június (9. évfolyam, 1-52. szám)

1867-01-03 / 1. szám

vánatainak tolmácsául, Önt, a nemzet nagy orvosát, a haza bölcsét, a haza és király őszinte tanácsadóját! Tévé ezt Pestváros azon 'erős hitben és ingathatlan meggyőződésben, miszerint Önnek, ki a hazának szentelé életét; ki a nemzet jó és rósz napjaiban tánto$itl)atlan »Ylárdság- gal állott a törvényes téren,' ki törvényeinken, alkotmányunkon és az ország jólétén ütött sebeket mélyen érezi, s anynyira ismeri, — sikerülni fog kijelölni azon gyógyszert, mely eme sebeket megorvosolni, a Fejedelem és nemzet közötti megrendült bizalmat helyre­állítani, és az ország szellemi s anyagi jólétét ismét visszaidézni képes leend. Azon magasztos elvek és nyomatékos ér­vek, melyeket Ön, mélyen tisztelt hazafi, a folyó december 6-án tartott képviselőházi ülésken oly nemesen és oly ildomosán, a haza és trón javára, férfiúi bátorsággal védeni, ol­talmazni és érvényre juttatni törekedett, és melyek a már nyilvánosságra jött felirati javaslatban hű s remek kifejezést nyertek, Pest város polgárságának hitét s reményét, mely, mint nem kételkedünk, egyszersmind hite s reménye az egész nemzetnek, ismét legfényesebben igazolták. Fogadja ezért Ön, mélyen tisztelt hazafi, Pest város polgárainak, kik az On által ko­rábbi időkben már s most legújabban is oly meggyőzőleg kifejtett nézeteket, elveket és ki- vánatokat teljesen osztják, — mélyen és őszin tén érzett háláját és engedje eme osztatlan bizalmunk s hálánk ismételt kifejezéséhez még azon egy, az ég Urához intézett kérelmet csatolni, miszerint Önnek, a nemzet képvi­selői által hazafiui lelkesedéssel támogatott férfias küzdelmeit áldás kisérje és a haza és trón javára mielőbb maradandó siker koronázza! Isten áldja meg Önt, tisztelt hazafi, Is­ten tartsa meg Önt sokáig, igen sokáig a hálás nemzetnek! Kelt Pesten, dec. 12-én 1866.“ Ami a dísz-albumot illeti, az Posner ké­szítménye s méltó párja a szegediek által nyújtott albumnak. Tégla-vörös bőrtokban nyug­szik, melynek szegélyeit góth stylű kézi-fa - ragványok s a négy sarkot arany-domborula­tok ékítik. Az előlapon félkörben e felirat áll: „Pest város polgárai Deák Ferencnek.“ A to­kot a Deák homor-nyomatu képével ékített aranykulcscsal kinyitván, elénk tárul maga az album, mely sötét-zöld bőrbe van kötve, s góth faragványok és ezüst ékítmények díszítik. A külső előlap közepén ezüst koszorúban az évszám díszük :„1867.“ A tok tábláinak bel­seje fehér selyem, a szegélyek pirosak, mi az album zöld kötésével a nemzeti színeket tünteti elő. Az album első lapját gyönyörű színes ékítmények között Deák legutóbbi felirati beszédéből vett amaz idézet foglalja el, mely a felirat fentebb közlött szövegének elején olvasható. Ezt követi a legfinomabb at- laszpapiron a felirat s utána 48 ive i az alá­írások, számszerint körülbelől hatezer. Emez ivek felső részét barnás díszítmények foglalják el s ezek alatt csoportosodnak a nevek. Az egésznek stylje szintoly eredeti és sikerült, mint a conceptio egyátalában. Egyebekről közelebb. R. I. Vidéki levelezések. Szentes, dec. 29-án 1866 Egyleti életünkben örvendetes esemény történt, melyet mint a szentesi tisztelt höl­gyek minden jó és nemes iránt fogékony keb lének egyik szép vonását, az olvasó közönség elé juttatni tartozó kötelességünknek ismer­tük; ugyanis egyleti elnökünk folyó hó 12-én a következő levelet vette: „Tisztelt elnök ur! Biztos tudomására jutván annak, miszerint a szentesi dalegylet számára egy díszes zászló készül, elhatároztuk alólirottak ezen díszes zászlóhoz egy épen oly díszes szalag készít­tetését s e célból Szentes városa igen tisztelt hölgyeihez egy felhívást intéztünk. E felhi vásnak rövid idő alatt oly szép eredménye lett, miszerint képesek lettünk azon ide mel­lékelt díszes szalagot készíttetni, melyet mint a szentesi nők adományát és a művészet iránti érdekeltségüknek bizonyítványát, elnök urnák átküldve, ezennel a tisztelt dalegylet rendel­kezése alá bocsátunk. — Kelt Szentesen dec. 11-én 1866. Zolnayné, Eisdorfer Gusztávné.“ Az aranynyal gazdagon hímzett, király­vörös szinü, nehéz selyem szalag, mely a ki­állítónak, Grünwald Kálmán pesti arany-him- zönek is becsületére válik, mint a szentesi nők adománya, mint jele az elismerésnek a gyöngéd nem részéről, ösztönül, buzdításul szolgál egyletünknek arra nézve, hogy a nem­zeti dal és ének művelése, nemesbítése, mint kitűzött cél felé lankadatlanul törjön előre; fogadják a tisztelt gyűjtő hölgyek, valamint azok is, kik adakozásaikkal a zászló-szálig készíttetéséhez járultak, az egylet hálás kö­szönetét. A gyűjtő hölgyek megbízásából egyszer­smind közlöm azon tisztelt nők neveit is, kik a zászló-szalagra adakoztak: Eisdorferné 4 frt, Hutiray Ottil 2 frt, Demjén Lajosné 3 frt, Mihályiné 3 frt, Mitlasoczki Karolina 1 frt, Weisz Karolina 2 frt, Dobrai Sándorné 2 frt, Abafliné 1 frt, Hankiss Károlyné 3 frt, Pollák Sándorné 2 frt, Hódy Berta 1 forint, Farkas Lajosné 1 frt, Rába Dénesné 1 forint, Jurenák Vilma 2 frt, Stammer Sándorné 1 frt, Szél Bálintné 2 frt, Árvái Sándorné 50 kr, özv. Balogh Lajosné 2 frt, Macskási Pau­lina 1 frt, Kiss Pálné 1 frt, Csík Ludmilla 1 frt, Nagy Ferencné 1 frt, Beke Kálmánná 2 frt, Sarkadi Józsefné 1 frt, egy valaki 20 kr., Pokomándi Károlyné 2 frt, Sarkadi Mi­hály né 1 frt, Krengel Vilma 2 frt, Glazer Kunigunda 80 kr, Erlich Józsefné 1 forint, Balassáné 1 frt, Czukor Jetti 50 kr., Jurenák Edéné 3 frt, Königné 50 kr., Garai Imréné 1 frt, Sarkadi Ferencné 40 kr., Váradi La­josné 50 kr., Vucsák Amália 1 frt, Kiss Fe­rencné 2 frt, Jurenák Lujza 1 frt, Kiss Zs. 2 frt 57 kr., Hadzsy Györgyné 50 kr. Ösz- szesen begyült 61 frt 47 kr. A szalag került 60 forintba, csomagolási és szállítási költség 1 frt 47 kr. Összesen 61 frt 47 kr. A szalagrai gyűjtés körül sok buzgóság- gal és sikerrel járt el Borsos Irén k. a., fo­gadja szives fáradozásaiért köszönetünket. Midőn t. szerkesztő urat a dalegylet és a gyűjtő nők nevében ezen sorok felvételére kérném, vagyok teljes tisztelettel Zolnay Károly. egyl- jegyző. Helybeli újdonságok. * Az ó esztendő végre hátunk mögött van s az újévben először találkozván a kö­zönséggel, nekünk is jó kívánságokkal kellene kezdenünk, azonban ezúttal eltérünk a szo­kástól, hisz úgyis eléggé el voltak halmozva a fizetni képesek a jámbor óhajtások özöné­vel. Ha az előítéletekre adnánk valamit, az esetben rósz jelnek tartanók, hogy a kö­szöntő-versek fekete betűi többnyire sárga pa­pírra voltak nyomva, mig ellenkezőleg ked­vező jelnek tekintenék szárazsággal több szőr sújtott földünkre nézve azt, hogy az ég csatornái az év első napjának éjjelén meg­eredvén , azóta ugyancsak derekasan esik. — A zenede első évi vizsgája múlt vasárnap délután csakugyan végbement. A vizsga fél 3-kor vette kezdetét a zongora­szakmában Cerny Károly 100 gyakorlatából, melynek 7—9-ik számát Vidra Amália, a 23—24-iket Rámer Etelka, a 31-33-ikat Bokor Erzsébet, a 49—50-iket Vitkovszky Angéla, a 39—40-diket Hánki Erzse s az 52—59 iket Páska Mária játszák. A hegedű- szakmában Jansa L. hegedű-gyakorlataiból az első számot Ligeti Géza és Haiddegger Lajos/; Rode és Kreutzer hegedű-iskolájából pedig a 2-ik számú hegedű-kettőst Gábriel József és Ulrich Lajos adták elő. Ezt ismét zongora követé, és Burgmüller zongora-iskolájából az 5—6-ik számot Gál Kálmán, a 4—7-iket ifj. Rábel József: a Czerni-féle gyakorlatokból pedig a 6—9-ik számot Wagner Ernő, a 11 —12-iket Gábriel Józseí, a 71 — 72-ik szá­mokat Becker Vilmos s két magángyakorlatot hegedűn Vitkovszky Lajos adott elő. — Végre játszottak még zongorán a kis Eisenstädter Kiérni, Neuwirth Julcsa, Weltner Sándor, Gál Béla s még egy kis tauonc, kinek nevét fel­jegyezni elmulasztottuk. A kis tanoncok játéka tiszta, ütenyszerinti és szabatos volt, némelyiké szintén felejteté velünk, hogy a zenede csak egy év óta áll fen. A kis előadók mindegyike sok tapsot aratott a szép számmal jelen volt vendégek részéről. A vizsga bevégeztével a jelen volt alelnök nehány meleg szóval kö­szönte meg a közönségnek az első vizsga iránt tanúsított érdekeltségét s felhívta a dal- és zeneegylet további pártolására; elismerőleg nyilatkozott az ott működő zenetanárok buz- gósága s jeles tanmódjuk fölött s végre egy jelen volt műbarát által a két legkitűnőbb tanonc jutalmazására adott két darab ezüst forinttal, Páska Máriát és Becker Vilmost tüntette ki. A zenede jelenleg 30 növendéket szárait, ezek közül 19 zongorát, 11 hegedűt tanul. E zenede alapítása által a dalárda s az ezt pártoló közönség hervadhatta n érdemet szereztek maguknak. Hiszszük, hogy a zenedei növendékek számával a közönség pártfogása is egyformán fog növekedni. * Jutalom játék. Jövő szombaton, dec. 5-dikén, Deési Zsigmond jutalmára elő fog adatni: a „Küzdők“ vagy „Toldi Miklós első viadala.“ Eredeti dráma 3 fölvonásban, Dugonics András történeti adatai után irta a jutalmazandó. Érdemes veterán sziuészünk, ki már 35 éve futja e küzdelmes pályát s a vi­déki színészek legjobbjai közé bátran soroz­ható, méltán számíthat a közönség pártfo­gására, melynek átgondolt és átérzett szép játékával már sok élvezetet szerzett. *A helybeli kath. világban a múlt 1866-ik évben született összesen 2328 gyermek, meghalt 2862 egyén, házasságra lé­pett 482 pár. És pedig: a palánkban szüle­tett 444 gyermek, meghalt 636 egyén, há­zasságra lépett 92 pár; a Rókuson született 308 gyermek, meghalt 755 egyén, házasságra lépett 78 pár, a felsővároson született 642 gyermek, meghalt 442 egyén, házasságra lé­pett 114 pár; az alsóvároson született 934 gyermek, meghalt 829 egyén, házasságra lé­pett 208 pár. E szerint a múlt évben a szü­löttek számát a megholtaké 534-el múlja felül. * A „Szegedi olvasó-egylet“ m. hó 30-án tartott tisztujítása következő eredmény­nyel ment végbe Elnökké választatott közsza­vazattal : Burger Zsigmond, alelnökké Gut­man Ármin, jegyzővé Klein Salamon, pénz­tárnokká Déry Ede, ellenőrré Leopold Izsó, könyvtárnokká Jónás Adolf, házgondnokká Pollák Samu. Választmányi tagok lettek: Sil­berstern Lipót, Redlich József, orvostudor, Freudenberg Ede, Eisenstädter Robert, Cer- kovitz Jónás, Strummer József, Gunst Ber- nát, Rothauser Ignác, Traub Bernát, Mahler Ármin, Hening Gyula, Goldberger Salamon, Rényi Gyula. * Felolvasás. A szegedi olvasó-egy­letben jövő hétfőn, azaz f. hó 7-én Mayer Miksa ur ily című humoristikus fölolvasási fog tartani: „A világ különféle bolondjai.“ * Ligeti Dániel urat vagy 30—40 iparos-segéd az újév előestéjén zene- és ének­szóval tisztelte meg, mely alkalommal a tisz­telgők egyike üdvözlőbeszédet olvasott föl, melyre Ligeti ur válaszolt; de nem lévén je­len , sem az üdvözlőbeszéd, sem a válasz tartalmát nem tudjuk. * A helybeli selyemtenyésztési föl ügy elő, Vérkúti Sebestyén ur az idén is küldött föl gubó- és selyemmutatványt a helytartótanácshoz, honnan az az országos gazdasági egyesülethez fog áttétetni. Volt al­kalmunk látni a csinos szekrénykébe helye­zett belföldi és japáni gubókat s a fehér és sárga motolláit selymet. A mutatvány össze­állítása becsületére válik a selyemtenyésztési fölügyelő ur Ízlésének, a selyemtenyésztés kö­rül kifejtett eredmény pedig igyekezetének szolgál szép bizonyságául. * Együgyes fiatal embert ajánl­hatunk, ki a zongora-játékban igen jutányos áron kész tanítást adni. Bővebb értesítéssel szolgál kiadóhivatalunk. * Múlt vasárnap este a színházban a közönség figyelme hirtelen egy helybeli ifjú birtokos alsó páholya felé volt irányozva, melyben ezúttal kivételkép szolgái foglaltak helyet. A közönséget meglepte e látomány, a mi nem csuda, miután a mi közönségünk előtt a párisi ilynemű nagyurias szokások is­meretlenek. — Egy kis brutalitás. Pénteken estve egy gyermek a buzatéren egy késestől tolikést csent. — A mester rajta kapta s egy vasdarabbal úgy fejen vágta, hogy vér­szalag jelölte a tántorgó s menekülni igyekvő gyermek lépteit. Két úri ember szót emelt védelmére, de a késes a leggorombább sza­vakkal fizette ki őket. — Valamelyik katonatiszt inasa múlt vasárnap gazdája két lovát a gymnasi- umi épület járdáján jártatá, midőn a hívők sokasága a templomból s az ifjúság a hittani magyarázatokról jött, kik aztán, nehogy a lovak patkóinak tegyék ki magukat, az ut közepére mentek, a hol tulajdonkép a lova­kat kellett volna jártatni. Vegyesek. * A „Pesti Napló“ érdekes bécsi le­velet közöl a helyzetről. E tudósítás szerint legfelsőbb körökben a követendő politikára nézve az eldöntés már megtörtént. Azon nézet, miszerint a magyar országgyűlés utolsó fölira­tában kifejezett kivánatokat rögtön és föltét­lenül kell teljesíteni, nem maradt győztes, de azért egyetlen lépés sem fog történni hát­rafelé. A kir. leirat szövege még nincs meg­állapítva, de hirképen említik, hogy ő Fel­sége a nov. 17-iki álláspontot nem hagyaudja el, föl fogja szólítani az országgyűlést a kö­zös ügyek körüli munkálat folytatására, aztán több-kevesebb nyomatekkal fog utalni a laj- tántuli képviselet egy belépésére, mely ország­gyűlésünknek alkalmat adaud az ottani népek nézeteivel megismerkedni s azokat tekintetbe is venni. * Uj évtől kezdve, mint a „Schu. Koir.“ Írja, a sajtóügyek vezetése a császári ház és külügyek minisztere kezébe megy át, s ez által megvalósul a már régebben nyilvánított sejtelem, hogy b. Beust hivatalba lépésekor a sajtóügyek vezetését határozottan föntartotta magának. — Ugyancsak b. Beustról azt Írják a „Politik“-nak, hogy egy alkalom­mal arról lévén szó, hogy Sz. István koroná­jának, a magyarok iránti vonzalomból nagyon is sok engedményt tesz, igy felelt: Magyar- országnak mindenkor különálló helyzete volt, és ezt nem lehet tekintet nélkül hagyni. * Akadémiai hírek. A magyar tudo­mányos akadémia január hó végső napjaiban nevezetes ünnepélyeket ül. Az egyik a gyász­ünnepély az akadémia üdvözült elnöke, gróf Dessewffy Emilért, ki fölött b. Eötvös elnök tart emlékbeszédet. Ez, a mint eddig megálla pitották, jan. 28-dikán fog megtartatni, é pedig valószínűleg a délutáni órákban, hog a netán ugyan e napon tartandó országgyűlés üléssel össze ne essék. Az akadémia nagy gyűlései 20 dika körül tartatnak, az ünne pélyes közülés pedig jan. 31-dikén. A közülé tárgyainak megállapításával az osztályok mos foglalkoznak. * Zágrábból távirják a „P. L.“-nak hogy a horvát udv. cancellaria megtagad min den további országgyűlési költséget, s ig; minden órán várják az országgyűlés felosz látását. * A „P. L“-nak távirják Londonból hogy a sydenhami kristály-palota leégett. * A Kisfaludy-társaság nagy gyű­lését febr. 5-dikén, mint Kisfaludy Károly születése napján tartja meg. * A pesti állatkertnek ó Fölségt 4 fehér nemes szarvast ajándékozott, melyek még e hét folytán szállíttatnak Pestre a hell- bruni császári kertből. * Személyzetik. Beust b. Dresdából, hová családi ügyekben ment, Becsbe vissza­érkezett. — Tegetthoff, a lissai győző Angol­országba utazott, hol rendkívüli kitüntetéssel fogadták. — Benedek táborszernagy jelenleg nejével együtt Toulonbnn van, honnan Niz­zába megy. — Rothschild Salamon és Nándor volt frankfurti lakosoknak pár nap előtt ada­tott meg Becs városa részéről az illetékesség és polgári jog, a midőu letették az esküt az ottani polgármester kezébe.—B. Rothschildot — hir szerint — grófi rangra akarják emelni. * Első magyar gőzkenderáztató intézet. A magyar ipar emelésére ismét egy nagv lépés történt. Tudva van ugyanis, hogy kenderkivitelünket s következőleg a ken dertermelés terjedését is nagyon akadályozta eddig a magyar kender silány minősége; si lány volt a hiányos kezelés, megmunkálás miatt, mert a nyers termény magában kitűnő minőségű. E bajon ezentúl, legalább a bács­kai kendertermelést illetőleg, segítve lesz. Mint az „Alföldinek Írják, Apatinban „első magyar gőz-kenderáztató intézet“ cég alatt egy társulat alakult, mely feladatául tűzte ki, a kendernek gőz általi elkészítését. Az e téren történt újabb feltalálások felhasználása és 120 lóerőnyi gőzerő alkalmazása által képesítve lesz a társulat naponkint 200 mázsa készter- melvényt bocsátani a kereskedelembe, mely termelvényről már eleve is fel lehet teuni, hogy az a legjobbféle külföldi termelvénynvel is ki fogja állani a versenyt. Remélhető, hogy ez által az apatini kendertermelés, mely már eddig is 80,000 mázsát tett évenkint, még nagyobb lendületet fog nyerni. Nagyon kívá­natos lenne, hogy e példa hazánk egyéb vi­dékein is utánzásra találna; nemzeti vagyono- sodásunk- s bevételeinkben némi egyformaság leginkább a termelés sokoldalusításától félté- teleztetik; ez pedig csak úgy létesíthető, ha a termelvéuy kivitelképes. * Petőfi műveinek terjedése külföl­dön. A mióta Bowring Petőfi egy kötetnyi verseit bemutatta az angol közönségnek, nap- rol-napra több és több lap kezd Petőfiről tü­zetesen beszélni. Ezen cikkezés már most azon jó éredménynyel járt, hogy az angol kiadás elkelt és egy második kiadásra készül Bowring. * Mint Aradról írják, ottan kará­cson éjjelén, a város kellő közepén, a főtéren lévő Ándrényi-féle vaskereskedés irodájában levő Wertheim- és Wiese-féle rendkívül erős szerkezetű pénz- és ,iromány-szekrény, emlí­tett éjjel erőszakosan föltöretett! Továbbá az ezen rablást megelőzött éjjel Iritz műlakatos­nál törtek be, s onnan a Wertheim szekrény föltöréséhez szükségelt szerszámokat, valamint kulcsokat loptak el, s e szerszámok az An- drényi boltban másnap meg is találtattak. Szerencsére csak oly fiókot volt idejük fel- szakitni, melyben nehány irományon kívül, alig volt 20—25 frt pénz, s e miatti bosszú­ságukban egy cédulát hagytak hátra, e né­metül irt szavakkal: „Diese verfluchte Wert- heimcassa.“ Azonkívül a bolt pénzfiókjából nehány forint aprópénzt s egy uj fölöltönyt vittek el. * A görög-török háború közeli ki­törése most a legfontosabb hir. A keleti moz­galmakat — mint tudva van — orosz izgatás táplálja, s átalános a hir, hogy később Orosz­ország nyíltan s egész erejével bele fog avat­kozni a keleti ügyekbe, melyek egész Európát készülnek lángba borítani. Némely francia la­pok már arról beszélnek, hogy Napoleon, szükség esetén mennyi katonát küldhet kelet felé. A „Wanderer“ belgrádi levelezője Szer­biában is közelinek tartja a kitörést Török­ország ellen és átalános felkelést jósol keleten. * Bismarck, Roon és Moltke, mint a „Nordd. Alig. Ztg“ irja, egy-egy drága por­cellán vázát kaptak ünnepi ajándokul a porosz királytól, ennek arcképével. A másfél millió tallérnyi dotatiót melyet a porosz országyülés engedélyezett, következőleg osztották föl: Bis­marck gróf kapott belőle 400,000 tallért, Roon hadügyminiszter 300,000-et, Moltke, Steimetz, Herwarth von Bittenfeld és Vogel von Falken­stein, egyenkint 200,000 tallért.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents