Szegedi Híradó, 1871. július-december (13. évfolyam, 79-156. szám)

1871-07-02 / 79. szám

1871. Tizenharmadik évfolyam. POLI Megjelen: hetenkint 3-szor, vasárnap, szerdán és pénteken reggel. Szerkesztőségi iroda, hová a lap Bzellemi részét illető közlemények külden­dők : iskola-utca, Vadász-ház, 1-ső emelet. Kiadóhivatal Burger Zsigmond könyvnyomdájában, hová az előfizetési pénzek küldendők. Előfizetési fölhívás a „SZEGEDI HÍRADÓ“ tizenharmadik évfolyamának 1871. évi második felére. Az uj félév kezdetén bizalommal ajánljuk lapunkat további pártolásra; részünkről igyekezni fogunk a növekedő támogatásban nyilatkozó bizalomnak az eddigi irányba fokozott buzgalommal megfelelni. Az elöfiizetési módozatok lapunk homlokán közölvék. A vidéki előfizetési dijak beküldésénél a legkevesebb költ­séggel járó póstautalványok használatát ajánljuk. Szerbia és Oláliors/jág. (K. L.) Az ó-világ nagy mathemati- kusa és gépésze, Archimedes, azt állí­totta, hogy képes lenne a földet sarkai­ból kimozdítani, ha a földön kívül egy szilárd pont állana rendelkezésére. — Az európai állampolitikában Archimedes sze­repét Oroszország játsza ; a szilárd pont, melyet hatalmába keríteni és amelyből egész Európát az eddigi kerékvágásból kiforgatni törekszik, földrészünk délke­leti része. A mindig újból és újból fölmerülő rém, melyet „keleti kérdésinek neveznek; a hydra, melynek már annyiszor ütötték le fejeit, hogy ismét kinőjenek ; a veszély, melyet konferenciák és háborúk által is­mételve elhárítottak, hogy alkalmas idő­ben annál haragosabb színben álljon elő: ez a keleti kérdés tehát, melyet már minden módon eltemettek , a békeköté­sek, a kiegyezkedések, a szerződések és garanciák sírjából még eddig mindig megifjult életre támadt föl. A krimi háborúban, melyet Orosz­ország sok egyéb kísérlet után a keleti kérdésnek az ö értelmében való megol­dására, azaz az egész török terület eltip- rása- és bitorlására előidézett, az egye­sült európai nagyhatalmak saját érdekük­ben a gyönge porta segítségére siettek és miután a dühöngő fehér medvét leütöt­ték lábairól, a párisi pontok láncát kö­tötték nyakára. Az utolsó londoni konfe­rencia eredménye , mely még mindnyá­junk emlékezetében van, bebizonyítja, hogy Oroszország a kényelmetlen és kel­lemetlen megszorítás szűk körét tágitni képes volt; ezen siker, melyet részint a kabinetek, különösen Angolország gyá­vaságának, részint a háborúnak és Fran­ciaország tehetetlenségének, de kétségkí­vül Poroszország jóakaratának is köszön, további lépésekre is fölbátoritja. A hírek, melyek közel szomszédságunkból, Szer­biából, hozzánk átszállongnak és napról- napra szilárdabb alakot öltenek , etekin- tetben mindenesetre figyelemreméltók, mi­után a keleti kérdés mibenléte legelső sorban minket érdekel. Aki az európai eseményeket és az 79-ik szám. Vasárnap, julius 2-án. TIK AI ÉS VEGYEST ARTALMU KÖZLÖNY. Előfizetési Szegeden kázhozhordással és vidékre postán: Egész évre ... 8 frt. | Félévre .... 4 frt- Évnegyedre ... 2 frt. egyes államokban uralkodó politikai han­gulatokat eddig csak némi figyelemmel is kisérte, azon föltűnő fölfedezést fogja tenni, hogy a keleti kérdés tűzhelye egy­szerre s mintegy minden közvetítés nél­kül Oláhországból Szerbiába ülíettetett át. Oláhország, a folytonos lázitások, za­vargások, palotaforradalmak, egyenetlen­ségek országa, melyet a hohenzollerni Károly ezelőtt nehány hóval még oda­hagyni készült, rögtön, váratlanul, mint egy varázsütésre lecsendesült; a pártos­kodások , a viszálykodások megszűntek ; a választási mozgalmak a csendet és ren­det nem zavarták meg és a kormány-párt az egyszerre fölötte gyönge ellenzéket majdnem mindenütt kiszorította, úgy hogy az egybehívott kamarában a konservativ elem túlsúlyban van. Soha , amióta Oláh­országban alkotmány os kormányforma lé­tezik, nem fogadta a kamara a fejedelem trónbeszédét annyi lelkesedéssel , soha nem válaszolt reá oly hódolatteljes, csu- szó-mászó föliratban. Mi e bámulatos változást a német fegyverek győzelme és a porosz-orosz barátság által magyarázzuk meg; e ba­rátság egyik föltétele : a hohenzollerni előőrs respektálása. Az orosz tehát föl­hagyott Oláhországban bujtogatásaival és miután a nemzetiek nem számíthatnak többé a cár segítségére és a kancsuka boldogító öleléseire, szépen meghúzták magukat és, mint elvnélküli egyének­nél szokás, az ellenkező végletbe es­tek, azaz testestül-lelkestül Károly fe­jedelem körül csoportosultak. Világos, hogy ez az egész helyzet, miután nem a meggyőződések szülöttje , a legelső mó­dosított alkalommal megváltozik. Szerbia, mely mindig a nemzet ke­beléből származó kormánynyal birt, az orosz csábításainak eddig ellentállt, az orosz fenyegetéseket büszkén visszauta­sította és nem engedte, hogy a keleti kér- dész orosz magvai talajába hintessenek. A részrehajlatlan történelem egykoron ki fogja deríteni, mennyi hasztalan eröködé- seket kockáztatott Oroszország Szerbiá­ban a panszlavismus nevében; ki fogja deríteni, mily összeköttetés van a véres topcsideri dráma és a szláv propaganda közt. Ha azonban a hírek valók, melyek most szomszédságunkból jönek ; ha igaz, hogy Blasnevac, a szerb regens, az orosz hálóba került és a nemzet által megvá­lasztott trónörököst egy orosz herceg ál­tal akarja helyettesittetni; ha igaz, hogy a kiskorú, de szépen fejlődő és nagyremé­nyű Milán élete ellen merényletet követ­tek el: akkor nem szenved kétséget, hogy a keleti kérdés lángjai, melyek Rumaniá bau elfojtattak, Szerbiában fognak kiütni és igy Oroszország ismét megtalálta azon szilárd pontot, amelyből Európa nyugal­mát megzavarja. Azonban bízunk a szerb nemzet józansága- és hazafiságában , bí­zunk alkotmányos önérzete- és politikai érettségében. A mi diplomatiánk legfon­tosabb föladata pedig a jelekre figyelni, az egyes mozzanatokba behatolni és min­den eshetőségre elkészülni úgy elvben, mint tervben, nehogy valamikép az ese­mények által meglepessünk. föltételek: Helyben a kiadóhivataltól elvitetve: Egész évre . . . 7 frt. ) Félévre . . 3 frt 50 kr. Évnegyedre . . . 1 frt 75 kr. A szegedi virilis szavazók. A p. ü. minisztérium által a legtöbb adót fizető szegedi polgárok jegyzéke már lekül­detett a városhoz ; e szerint a legtöbb adót fizetők, illetőleg virilis szavazatképesek a kö­vetkezők : 1.) Kárász Benő, adíja 1102 frt 1 '/2 kr. 2.) Zsótér Andor, adója 1098 frt 46 kr. 3) Id. Felmayer Antal 1060 frt 89 kr. 4) Reiner Mór 1100 frt 79 kr. 5.) Hoitzer Salamon 899 frt 87 kr. 6.) ifj Felmayer An tál 880 írt 95 kr. 7,) Bamberger S .mu 756 7 kr. 8.) Lrífter Mihály 745 frt 35 kr. 9) id. Pfann József 697 frt 39'/2 kr. 10.) Götz Gyula 558 frt 96 kr. 11.) Csiszár József 504 frt 5 kr. 12.) Rieger Mihály 465 frt 99 kr. 13.) id. Kopasz István 439 frt 84 kr. 14.) Eisenstädter István 421 jfrt 98 kr. 15.) Egresy Péter 401 frt 39 kr. 16) Josefert Ignác 329 frt 31 kr. 17.) Kiss Dávid 309 frt 31 kr. 18.) Csiszár János 310 frt 85 kr. 19.) Eisenstädter Lajos 367 frt 74 kr. 20.) Poli­tzer Salamon 316 frt 68 kr. 21.) H< ffer Ká­roly 378 frt 95 kr. 22) Heszlényi József 201 frt 99 kr. 23) Kirschuer Izsák 237 frt 54 kr. 24.) Weiner Mór 217 frt 35 kr. 25.) Okerui Gyu'a 291 frt 20 kr. 26.) Lengyel Löriuc 240 frt 40 kr. 27.) Mayer Ferdinsnd 311 frt 90Va kr. 28.) Vadász Manó 228 frt 79 kr. 29.) Burger Zsigmond 209 frt 45 kr. 30.) Hosszú Nándor 210 frt 68 kr. 31.) Scheiuberger Antal 261 ftf 66 kr. 32.) Pacher Rudolf 204 frt 23 kr. 33.) Pap István 228 frt 86 kr. 34.) Masa József 226 frt 77 Kr. 35.) Cziuner József 293 frt 64 kr. 36.) Dani Fkuenc 286 írt 85 kr. 37.) Reizner András 218 frt 6 kr. 38.) Zombory András m 79'/2 39 ) Szőri József 271 frt 76'/2 ki.40.) Répás József 208 frt 44 kr. 41.) Tombácz Mihály 201 frt 13 kr 42.) Tóth János 235 frt 20*4 kr. 43.) Beuke József 285 frt 51 kr. 44.) Lévai Ignác 124 frt 10 kr. 45.) Truub Bernát 106 frt 77 kr. 46.) Aigner József 101 frt. 47.) Porgeaz Mór 110 frt 99 kr. 48.) Simor Mihály ioö frt 29 kr. 49. Ördög János 186 frt 20 kr. 50.) László Mihály 131 frt 62 kr. 51) Lakatos Sándor 142 frt 26 kr. 52) Zászlosy János 152 frt 49 kr. 53.) Ferencsevics György 107 frt 62 kr. 54) Ma­gyar József 135 frt 48 kr. 55.) Herczl David 131 frt 33 kr. 56.) Keppich Alajos 134 frt 25 kr. 57.) Kispál Ferenc 170 frt 81 kr. 58.) Eibesitz Lipót 127 frt 50 kr. 59.) Krebsz Mihály 159 fit 14 kr. 60.) Kain József 107 frt 20 '/2 kr. 61.) Schm dt József 157 frt 53 kr. 62) Weigleiu Ferenc 110 frt 73 kr. 63.) Kiss István 133 frt 90 kr. 64.) Herczl Lipót 117 frt 70 kr. 65.) Brunner József 102 frt 51 kr. 66.) Gál Ferenc 139 frt 19 kr. 67.) Braun Mór 100 írt 99 kr. 68.) Árvái Péter 104 frt. 69.) Tóth Mihály 183 frt 12 kr. 70.) Szilberer Izidor 107 frt 23 kr. 71.) Ad­ler Ignác 164 frt 47 kr. 72.) Gloszauer Já­nos 174 fr t23 kr. 73.) Seifmann Mór 120 frt 99 kr. 74.) Hevér Dávid 188 frt 61 kr. 75) Wagner Ferencz 170 frt 15 kr. 76.) Fuchs Károly 101 frt 86 kr. 77.) Burghardt Ferenc 113 frt 10 kr. 78.) Koutrászty Jó­zsef 177 frt 977* kr. 79.) Déry Adolf 118 frt 60 kr. 80.) Rosenbaum Adalbert 152 írt 16 kr. 81.) Hencz János 111 frt 4 kr. 82.) Aigner József 148 frt 25 kr. 83.) Kirschuer Hermann 112 frt 54 kr. 84) Kéménczi Adal­bert 124 frt 38 kr. 85.) Schlesinger Henrik 118 frt 64 kr. 86.) Reiner Ferencz 173 frt 27 kr. 87.) Neubauer József 128 frt 2 kr. 88.) Kis József 105 frt 78 ki. 89.) Kis Már­ton 178 frt 47 kr. 90.) Poliák D. Simon 117 frt .70 kr. 91.) Molnár Antal 178 frt 44 kr. 92.) Babarczy József 116 frt. 93.) Blázs Kovács József 104 frt 52 kr. 94.) Szemmári József 116 frt 3 kr. 95.) Csernák Autal 132 frt 25 kr. 96.) Gál Antal 168 frt 37 kr. 97.) Lipovszki József 156 frt 93 kr. 98) Schlesinger Mihály 102 frt 97 kr. 99.) Fi­scher Ignác 158 Irt 29 kr. 100.) Poliák S. Sándor 101 frt 56 kr. 101.) Széli András 128 frt. 102.) Zombori János 110 frt 58 kr. 103.) Rózsa István 182 frt 50 kr. 104.) Szűts Hirdetések dija: A hathasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 6 kr., két­szerinél 5 kr., többszörinél 4 kr. Terjedelmes hirdetések többszöri beigtatás mellett ked­vezőbb föltételek alatt vétetnek föl. Kincstári illeték minden egyes beigtatásért 30 kr. A „Nyílttériben a négyhasábos petitsor igtatási dija 15 krajcár. Ferenc 115 frt 39 kr. 105.) Börcsök Sándor 164 frt 7 kr. 106.) Ber'a Mihály 142 frt 19 kr. 107.) id. Dobó Imre 180 frt 67 kr. 108.) Szüts József 104 frt 35 kr. 109.) id. Masa István 140 frt 76 kr. 110.) Tanáts Pál 123 frt 11 kr. 111.) Sávai János 177 frt 77 kr. 112.) Német. József 103 frt 55 kr. 113 ) Csá- nyi Mátyás 116 frt 37 kr. 114.) Fogas Já­nos 108 frt 76 kr. 115 ) Széli Imre 125 frt 84 kr. 116.) Csányi Mátyás 120 frt 34 kr. 117.) Korda István 132 frt 16 kr. 118.) Ecsedi Ferencz 119 frt 83 kr. 119.) Kátay István 191 frt 38 kr. 120.) Kopasz Mihály 106 frt 78'/2 kr. 121.) ifj. Kopasz István 117 frt 3D/2 kr. 122.) Kopasz Ferenc 177 frt 71 kr. 123.) Bánhidi Vendel 107 frt 64 kr. 124) Zsótér Jár,03 133 frt 46 kr. 125.) Ko­rom Ferenc 106 frt 35 kr. 126 ) Imre Antal 128 frt 33 kr. 127.) Gavallér Ferenc 102 50 kr. 128.) id. Kis József 133 frt 77 kr. 129.) Csányi János 115 frt 13 kr. 130.) Vetró János 119 frt 18 kr. 131.) Henz János 106 80 kr. 132.) Poliák Salamon 98 frt 46 kr. 133.) Réti Dobó János 100 frt 5 kr. 134.) Voliord József 116 frt 36 kr. 135.) Volford Miklós 132 frt 75 kr. 136.) Volford Pál 101 frt 80 kr. 137.) Papdi Antal 116 frt 62 kr. 138.) Pap József 116 frt 28 kr. 139.) Varga Illés 135 frt 77 kr. 140.) Nagy György Mi­hály 91 frt 38 kr. 141.) Zombori Józsaf 97 frt 22 kr. 142.) Dobó János 98 frt 99 kr. 143.) Nagy István 96 frt 21 kr. 144) Zsufa Antal 96 frt 53 kr. 145) Szmetán Hermann 92 frt 74 kr. 146.) Dóró Imre 97 frt 40 kr. 147.) Veszelka Ferenc 90 frt 31 ^ (kr. 148.) Kovács Albert 94 frt 54 kr. 149.) Deutsch Ábra hám 93 frt 84 Irr 150) Kriek Sándor 95 frt 8 kr. 151) Ivánkovits Károly 96 frt 39 kr. 152.) Pálfy Ferencz 97 frt 69 kr. 153) Ivánkovits János 96 frt 39 kr. 154.) Brauswetter János 90 frt 99 kr. 155.) Kun- nerth Bernát 95 frt 22 kr. 156.) Stern Jakab 96 frt 91 kr, 157.) Felmayer Janos 99 frt 37 kr: 158.) Pálfi Sándor 91 frt 47 kr. 159.) Geisler János 99 frt 98 kr. 160 ) Kispál György 96 frt 29 kr. 161.) Volford István 92 frt 89 kr. 162) Guthard Vilmos 97 frt 65 kr. 163.) Tournier Károly 90 frt 72 kr. 164.) Förgeieg József 92 frt 20 kr. 165.) ifj. Boros Mihály 98 frt 2 kr. 166.) Máté József 94 frt 81 kr. 167.) Réh János 96 frt 27 kr. 168) Szűts Ferencz 99 frt 8 kr. 169.) Vas János 99 frt 84 kr 170.) Juhász György 91 frt 67 kr. sat. — A törvény szerint Szeged városa 280 képviselővel bírván, miután a virilis szavazat­tal bírók ennek felét képezik, igy nálunk 140 leeud a virilis képviselők száma. A fennebbi sorozatban egyébiránt több hiba fordul elő, mert abban elhaltak, csőd alá jutottak, idő- közbeu vagyonuktól elesettek nevei és cégek is föl vannak véve , s néha ugyanazon adózó két helyen is szerepel. A szervezés alkalmá­val kell mindezen hiányoson szigorú vizsgá­lat utjáu segíteni, — s igy ha még megem­lítjük, hogy az okleveles adózók adója kétsze­resen számittatik, mondanunk sem kell, hogy ezen sorozat tetemes módosítást fog szenvedni. TANÜGYI ROVAT. Jegyzőkönyv, a szegedi iskolaszéknek 1871. június hó 10-én tartott üléséből. Jelen voltak: Elnök: Dini Ferenc, Tóth János, Fodor István, Szántó Leánder, Nyilassi Ferenc, Fe- renczi János, Rosenberg Izsó, Lessich Ede és Muskó Sándor jegyző. 78/74. Elnök jelenti, hogy az iskolai év vége közeledvén, közeledik azon idő is, mely­ben a Rózsa-féle alapból a községi iskolákra eső ösztöndíjak kiosztandók lesznek, e cél­ból tehát az iskolaszéket intézkedésre hívja föl. V. Miután a RAzaa-féle alapítvány ösz­töndíjainak kiosztása a múlt évben csak ide­Hiriletések fölvétetnek: Szegeden a kiadóhivatalban; Pesten «Neumann B. első magyar hirdetési irodájában, kigyó-utca 6 szám; Bécsben Haasenstein & Vogler (Neuer Markt 11), Oppelik A. (Wollzeile 22) és Mosse Rudolf (Seilerstätte 22) hirdetési ügynököknél; Majna m. Frankfurtban G. L. Daube & Cp. és Mosse Rudolf hirdetési expeditiójában; Lipcsében Eugen Fort, Parisban Havas, Laflite, Rullier & Cp. (Place de la Bourse 8), Prágában, Münchenben, Norinbergben, Strassburgban, Zürichben és Hamburgban Mosse R. hirdetési irodájában.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents