Szegedi Híradó, 1881. július-december (23. évfolyam, 147-298. szám)

1881-07-01 / 147. szám

Huszonharmadik évfolyam 1881. Megjelen: az ünnep utáni napokat kivéve mindennap. Előfizetési föltételek: Szegeden Mzhozhordással és vidékre postán: Egész évre . . . 15 frt — kr. Félévre .... 7 „ 50 „ Évnegyedre . . 3 „ 75 „ Egy hóra ... 1 * 25 „ Előfizetések legcélszerűbben posta- utalvány utján eszközölhetök. POLITIKAI És VEGYESTABTALMU NAPILAP, ütörtök, julius l-én. Hirdetések dijai: A héthasábos petitsor vagy annak tereért egyszeri hirdetésnél 6 kr. kétszerinél 5 kr., többszörinél 4 kr és minden beiktatásnál 30 kr. kincs­tári illeték fizetendő. A bizonyítékul kívánandó lapok és a nyugtabélyeg külön fizetendők. A „Nyilttér“ ben a négyhasábos petitsor iktatási dija 15 kr. Hirdetések fölvétetnek a fővárosi és a külföldi nagyobb hirdetés­irodákban is. Szerkesztőségi iroda: hol e lap szellemi részét illető ügyekben értekezhetni, Klauzál tér 209. sz. a. az udvarban balra. Egyes szám á-ra. S Isr. Kiadóhivatal : Barger Gusztáv könyv- és kőnyomdája, könyvkötészete, papirraktára, hova az előfizetési pénzek és hirdetések küldendők. Előfizetési fölhívás szegedi' híradó 1881-ik évi huszonharmadik évfolyamának második felére. Fél- és negyedéves előfizetőinket tiszte­lettel kérjük, hogy ajun. hó végével lejárt meg­rendeléseiket idejekorán megújítani szíves­kedjenek s bizalommal kérjük elvbarátainkat s Szeged igaz barátait helyben és a vidéken lapunk támogatására. A közönség, melynek kezén lapunk meg­fordul, tanúságot tehet róla, hogy buzgalmunk nem lankad s hogy az elmúlt félévben is emel­tük e lapok tartalmasságát. Ez lesz törekvé­sünk jövőre is. A választási mozgalmak lezajlásával ismé módunkban álland, figyelmünk s erőnk javát az árvíz után kiadott programmunk első és legfőbb pontjának : Szeged rekonstruk­ciójának szentelni s tüzetesen, a városunk szeretetéből merített lelkesedéssel fogjuk föl­karolni s megvitatni mindazon fölmerülendő és függőben levő nagy és fontos kérdéseket, a mik Szeged ujjáteremtésével kapcsolatlan álla­nak. Ezen a téren soha nem lesz reánk befo­lyással a pártpolitika, hanem tisztán Sze­ged érdeke fogja toliunkat ve­zetni. Számítunk mindazok támogatására, helyben úgy mint a vidéken, a kik Szeged nagy jövőjéért lelkesednek, mert azt nemzeti érdeknek tekintik. A szerkesztőség. Előfizetési föltételek. Helyben házhozhor dással, vagy vidékre postán; Egész évre : 15 frt, félévre: 7 frt 50 kr, negyedévre : 3 frt 75 kr, egy hóra: 1 frt 25 kr. A kiadóhivatal. Budapest, junius 27. n—. Lázas érdeklődéssel várja min­denki a közvélemény nyilatkozását. Min­den nap újabb meg újabb vonását adja meg azon képnek, mely a nemzet sou- verainitásának képviselőjét, az uj ország­gyűlést fogja mutatni. Részünkről kimondhatjuk már ma, hogy teljes okunk van örömmel s meg­nyugodva tekinteni a választások végső eredménye elé. Fő körvonalaiban előt­tünk van már annak képe s a későbbi eredmények már nem igen módosítanak azon. A szabadelvű-párt az eddig tör­téntek után bátran elmondhatja, hogy az ellene oly merészen, oly válogatatlan eszközökkel intézett támadást diadalma­san visszaverte s ellenfelein nagy fölény­nyel győzedelmeskedett. S az eddigi eredményekkel szemben mily nevetségesnek tűnik föl most már az ellenzék elbizakodott beszéde a sza­badelvű-párt népszerűségének elveszésé­ről s a kormány és a nép közti véle- méuy-egység teljes hiányáról s azok a vádak, a melyeket Tisza Kálmán, a kormány feje ellen szórtak. Az egy­hangú, lelkestiltséggel kikiáltott válasz­tások legnagyobb részben a szabadelvű- párt tagjaira esnek és ennek vezérei egytől-egyig megválasztattak, mig a szélsőbal vezérférfiai az első debutben eddig — Irányit kivéve — mind meg­buktak : Simouyitól Svarcz Gyulán át Eötvös Károlyig. Az egyesült-ellenzék­nek főemberei — Sennyei kivételével — szintén bukásuk fölött gyászolhatnak: megbukott A p p o n y i Albert, Lich­tenstein, Cborin s bukott Sz.- Gotthardon Széli Kálmán, e jeles államférfiu is, a kinek valószinüleg használni fog ez a lecke s fölismervén, hogy a nemzet a tétlen töprengést s a neheztelő félreállást nem tekinti rokon- szenvvel, ismét arra a térre fog lépni, a hol jeles tehetségeivel magának ba­bért s a hazának hasznot fog szerez­hetni. Széli már Pozsonyban megválasz­tatott s a többiek is meg fognak vá­lasztatni valószinüleg, de ezek a jelen­ségek legkevésbé sem a szabadelvű-párt, hanem az ellenzékek népszerűség-vesztése mellett bizouyitanak. S aztán azok a Tisza-ellenes haj­szák ! Nem volt nap, a melyen azt. nem hirdette volna egyik-másik ellenzéki újság, hogy Tiszát gyűlöli az országban mindenki. Persze kellett ezt hirdetni kivált az egyesült ellenzéknek, mert nyilt titok volt, hogy ennek a pártnak a létele, minden elfogadható és el rém fogadható programm híján, csak a Tisza elleni gyűlöleten alapszik. Nos, az ellen­zéki korifeusok Tiszát vereségeik után még jobban gyűlölni fogják, mint ha­talmi álmaik megvalósulásának élő, hatalmas gátját; de már eddig két vá­lasztás bizonyította be, hogy ebben a gyűlöletben a nép nem osztozik. Tiszát a székelység egyik fő helyén egyhangú­lag választották meg újra s óriási több­séggel választották meg Biharmegye székvárosában is, a hol pedig az ellen­zék minden árnyalata összpontositá el­lene minden erejét s fogásait. A szabadelvű-párt eklatáns győzel­mét nagyon is természetesnek találjuk. Egy oly érett s helyes potitikai ösztönü nép, mint a magyar, nagyon könnyen választhat a létező pártok közt, mikor az egyik, az uralkodó, a pénzügyek biz­tos rendezésének útját, teljesen helyre­állított s csak nemrég Európaszerte dia­dalt ült magyar hitelt s a jövő kormány- működés megítélésére minden téren ha­talmas kezdéseket mutathat föl s mikor az egyik ellenzéki árnyalat csak a kor­mányelnök személyének gyűlöletére, a másik pedig egy kecsegtető, de határo­zatlan programm kivihetetlen s vészt rejtő álmaira alapíthatja bizalmi igé­nyeit. De az eddigi választások még ennél is többet mutatnak. Nemcsak a szabad­elvű-párt, hanem a belőle szár­mazott kormány is a nemzet teljes bizalmi szavazatát kapja az eddigi választá­sok által. A kormány minden egyes tagja, a melyiknek kerületében vagy ke­rületeiben a választás már megtörtént, vagy egyhangúlag vagy roppant több­séggel választatott meg. Mily nagy kü­lönbség a mostani és a három év előtti választások között s mily hatalmas bizo­nyíték arra nézve, hogy a közvélemény most már meg van győződve, hogy a mit ez a kormány Ígért, azt becsülete­sen, az ország hasznára, be is váltotta. A többek közt különösen ki kell emel­nünk Szende Béla honvédelmi minisz­ternek szegedi eklatáns győzelmét a szélső­bal egyik korifeusa ellen, a mely győ­zelem Szende államférfiul jelességének, rendületlen magyar érzületének s a nem­zet szemefénye, a honvédség szervezése kö­rüli érdemeinek méltó jutalma, — és Ke­mény Gábor kereskedelmi, földmivelés- és iparügyi miniszternek érdemeit, a miket magának reszortja minden ágában bok­rosán szerzett s a mik előidézték, hogy a szélsőbal egyik erős várát, Budapest iparüző választó-kerületét, a Ferencvárost, aszabadelvü-párt számára visszahódította. Örvendetes és megnyugtató képpel biztat tehát bennünket a jövő. A szabad- elvü-párt minden valószínűség szerint imponáló többséggel fog visszakerülni az uj országgyűlésre s igy ez az erős, tiszta célú s tántorithatlan erélyű kormány vezetése mellett akadálytalanul szerez­heti meg Magyarország erejének s jövő biztosságának föltételeit. Adja Isten, hogy a mint a nemzet akarata nem gördít, úgy a külső, váratlan események se gör­dítsenek gátat működése elé ! Szeged, jun. 30. — Aválasztások eredménye teg­nap éjfélután 1 óráig 369 kerületből ismeretes. Ezekből 209 szabadelvüpárti, 73 független­ségi, 56 egyesült ellenzéki, 11 pártonkivüli, 15 nemzetiségi és 5 kerületben (Nagylak, Margittá, H.-M.-Vásárhely, Enying, Ny.-Bog- dány) uj választás lesz. A sz ab a del v ü-p árt tegnap megnyerte Bálfát, Gyulát, Peert, Jákóhalmát, Nagykikin- dát, Szászsebest, vesztette Szolnokot, Versecet, Marosvásárhelyt. A tegnapelőtti nyereségi és veszteségi arányt hozzávéve, nyeresége 16 uj kerület. — A szultángyilkosok pőrében tegnap (29-én) hirdették ki az ítéletet. A törvényszék kilenc vádlottat, és pedig: M i d b át pasát, MahmudDamat pasát, Nuri Damat pasát, Fabri beyt, Ali beyt, Ned- zsib ”beyt, Musztafa csauszt, Musztafa Dsezairilt és Hadzsi Achmet-et halálra, Said beyt és Riza beyt tiz évi kényszermunkára Ítélte. A tápéi választás. Szeged, junius 29. A csöndes kis falu nyugalmát a hosszú kocsisorok meg a szokatlan kurjongatások egy napra egészen megzavarták. Mindenki félre tette a maga dolgát és sietett — az ország dolgát intézni. A község néptelen nagy utcája a reggeli órákban benépesült Dorosma, Horgos, Algyő, Kistelek, Sándorfalva és Sövényháza népei­vel ; muzsikaszó, éljenzés hangzott mindenfelé. A pártok vonultak föl s a község háza előtt foglaltak állást, közöttük — tekintettel a múlt választások harcias jellegére — egy szakasz katona képezett sorfalat, a melytől jobbra- balra kedvök szerint éljenezhették képviselő- jelöltjeiket. Nov ák Gusztáv szélbali jelölt személye­sen lelkesítette híveit s éltettette magát; de a jobboldal zászló erdője alól hallatszó lelkes éljenzés egészen elnyomta a szemmel látható kisebbséget. Háromnegyed 9-kor a vál. elnök, Hegedűs István ur, szép és hazafias beszé­det intézett a választókhoz, figyelmeztetve őket a fontos jogra, a mit most gyakorolnak s föl- hiva a különböző meggyőződésben levőket, hogy e nemes jog gyakorlásához nemes nyu­galommal közeledjenek és tartsák tiszteletben egymás meggyőződését. Végül lelkesen éltette a mindnyájunk által egyenlően szeretett édes­anyát, a hazát. Hosszan tartólag és egyetértő- leg éljenzés volt rá a lelkes válasz. Félóra múlva megkezdődött a választás, még pedig az elnök szép szavainak hatása alatt kellő nyugalommal és példás rendben. Először a tápéiak szavaztak valamennyien Csejteyre; majd Sándorfalva és Algyő részben Novikra, részben Csej teyre. Azok következtek ezután a dorosmaiak közül, a kik Novákra szavaztak, s utánuk a Csejtey- pártiak. Bár a dorosmaiak nagyrésze Novák-párti volt, az eddigi leszavazás után is Csejtey már több szavazattal bírt. A kisteleki és horgosi, meg a sövényházi szavazatok aztán Csejteyt 125 többséggel juttaták győzelemre, mely által pár­tunk ezt a kerületet is visszanyerte. Valami nagy érdeklődés itt sem mutatko­zott a választás iránt, mert az 1003 választó közül csak 466 gyakorolta legszebb polgári jogát. Novák ur a választás eredményét az egyik duttvánban várta be az ürült palackok között. A szegény feje ríva fakadt, úgy búcsúzott el a mandátumától ; azután pedig hamarosan elpárolgott abból a kerületból, melyet az árvú nehéz napjaiban még annyira sem méltatott, hogy csak egyszer is meglátogatta volna. A zászló-fölavatási ünnepély. A szegedi pincér-betegsegélyző és temetkezési egyesület“ zászló- fölavatási ünnepélyéről múlt számunkban már röviden megemlékeztünk s kiemeltük annak impozáns voltát s egyes fényes momen­tumait. Mielőtt most ezen ünnepélynek ott nem ismertetett részleteiről szólanánk, megemlítjük, hogy az ünnepély iránt a részvét roppant nagy volt s az érdekeltség nagy mérvben kiterjedt a fővárosra és a vidékre is. A rokon-egyesüle­tek mind képviseltették magukat , többen zászlóikat is elküldték az ünuepély diszének emelésére. Budapesten kívül képviselve volt majd minden vidéki város, igy Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, Temesvár, sat. A fényes menetről, mely a városházától iudult zeneszó mellett, már szóltunk ; itt még megemlítjük, hogy az — városi tűzoltók által kordonnal körülvéve — a Széchenyi és Klau- zál-téren, az oroszlán-, iskoln-, Somogyi-, Ká­rász- és Kölcsey-utcákon keresztül vonult a színházhoz, nagy néptömegtől kisérve. A színházban lefolyt fölavatási ünnepélyről pótlólag följegyezzük, hogy az üdvözlő beszédet a zászlóavató egyesület elnöke, Kass János ur tartotta s bogy a szögbeverési szertartásnál egész sora hangzott el a szép és szellemes jel­mondatoknak. * A d i s z e b é d.' Az ünnepély második fő momentuma a délután 3 órakor tartott d i s z e b é d volt a Próiéta ponyvával bevont udvarkertjében. A helyiség igen szerencsésen volt vá­lasztva, mert a forró nyári nap dacára a leg­kellemesebb atmoszféra uralkodott. A tágas udvarban, a hosszú és egészen kényelmesen hozzáférhető asztalok mellett 206 személyre volt terítve. A kiváló csinnal terített asztalok illatos virágcsokrok sokaságától diszlettek; a mikor pedig a zászlóanya, Strőblné Vedres Kle mentin úrnő, koszoruleányaival elfog­lalta helyét, akkor igazán gyönyörű látvány tárult elénk. A koszoruláuyok kedves, üde arcaikkal, egyenlő hófehér ruháikban, széles vörös és fehér szalagjaikkal, vegyitve a szintén vörös és fehér szalagos, fekete frakkos fiatal urak­kal, mint pompás szinvegyületü keret foglal­ták körül a zászlóanyát. Alig emlékszünk, hogy nálunk ily sikerült és szép banketet láttunk volna, sa pincér-egylet valóban szerencsésnek érezheti magát, hogy ünnepélyét a nagy és disztingvált közönség jelenléte által oly fényessé tudta tenni. A notabilitások között ott láttuk Pálfy polgármester, Szlu ha főkapitány, K á 11 a y miniszteri titkár urakat s azonkívül számos kitűnőséget a helyi társadalom minden osztá­lyából. A kitünően sikerült ebéd étlapját itt adjuk : Mayonnaise hal és hideg fölvágott. Angol rostbeonf és vesepecsenye. Cukorborsó, karfiol és ppenát. Sültek: Borjú, csibe, kacsa és liba. Befőttek, saláták, ngorka. Tészták: Sült tészták és Créme. Gyümölcs és sajt. Fagylalt és kávé. Sör, bor és savanyu vizek. Pezsgő. Az étlap nemcsak sokat mondott, de ki­tűnőt is adott. Ab ebéd valóban dicséretére vált Ferencsevicsnek sa Budapestről lejött vendégek nem győzték az ételek jóságát és a pompás rendezést dicsérni. Ferenesevics György mint egy kis Napoleon, derék főpin­cére, Bányai pedig mint adjutánsa dirigálták a legszebb rendben az ételhordók seregét. így történt aztán, hogy minden bauket-tapasztalat ellenére mindenki teljesen kielégítve hagyta el az asztalt. A pecsenyénél megeredt a toasztok árja. Az első felköszöntőt Kass János mondotta a fölséges királyi párra. Utánna Schleifer Lajos, a nagyváradi pincér küldöttség tagja, tartott egy tüzes beszédet s élteté Kass elnö­köt és az egyesületet. Utána dr. Lázár György élteté azt, a kit a szegedi embernek mindenkor éltetnie kell .'Tisza Lajost. Sza­vait harsány éljenzés követte. Poharat emeltek még Pálfy polgármester az egyesületre, Vasi Pál igen csinos beszéd­ben a zászióanyára, A p á t h y a koszorú- lányokra, K r i k k a y Szeged város közönsé-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents