Szegedi Híradó, 1891. január-március (33. évfolyam, 7-88. szám)

1891-01-07 / 7. szám

Szerda, 1891. január 7. SZEGEDI híradó. 3 beállta előtt erős amerikai hajóhadat fog­nak szervezni, mely 23 hajóból fog állani 118 ágyúval és 3000 emberrel. — Vak lárma. A vitéz-utezaiak még mindig a tegnapelőtti lövésekkel foglalkoznak, melyek — mint a rendőrség előtt állítják sokan — éjjel dördültek el l—2 óra között. A dörgés rémesen visszhangzott az éjféli csöndben s utána szaka­dozott kiáltás következett, melyet néha állati üvöltés tört meg. Az álmaikból fölzavart vitéz- utezaiak álmainak folytatása persze nyugtalan és rémes volt. Rosszat sejtett mindenki. Sokan izgalommal várták a reggelt, mely alig kelt föl szürke ködruhában, jégvirágokat rajzolva az ah- laktáblákra, midőn a jégcsapos ajtó csikorogva nyilik ki s kopogós csizmában becsörtet a vitéz- utezaiak lakásába két rendőr. A két csillagos beszél: — Nem öltek meg a házban senkit? Általános elsápadás. A házigazda sorba olvassa családtagjait, nem hiányzik senki. — Nem. — Lövést sem hallottak ? — Hallottunk ám valami dördülést. A rendőrök elcsörtetnek s a család tag­jait ott hagyják, akik most borzalommal néznek egymásra s találgatják, kit ölhettek meg. A nyomozás folyt tovább s kiderült a való. Két bakafántos gavallér verte föl az éj csendjét, elkésve érkeztek haza, a kapuajtón hiába zörgettek : meghallotta egész utcza ; a boros torkokból feltörő kiáltásokra visszavonitottak a szomszéd utczák kutyái, hanem a két gavallér háznépe fülét sem mozgatta, aludt feneketlen mélyen. — Egy uép»«xer. A ,,ifIoll-féle exia borMísesjB és só“ által a betegeknek egy épp oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csuzos bántalmaknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utáiA-ételle! Moll A. gyógy-szerész és cs. k. udv. szál litótöl, Hécs, 1. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárak­ban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készitmény kérendő, az ő gyári jelvényével és aláírá­sával Színház. Vizkereszt­Shakespeare 5 felvonásos vigjátékát adták tegnap alkalmi darabul, elég nagy számú és hálás publikum előtt. A teljesen készületlen és döczögős előadás daczára egyes szerep­lők kellő elismerést nyertek. Nyílt színen is megtapsolták F e n y é r i részeg Böffen- jét, Réthey Malvolióját, Ardai Oliviá- ját és V á r a d i n é Máriáját. Ardaiban különben sok volt a páthoszból, Váradiné- ban pedig a jókedvből. Az est legjobb alakjai Fenyéri és Réthej' voltak. Molnár Orsin! herczeget játszotta, szokott gondos­sággal s elegancziával. Műsorváltozás, H. Pauli Mariska közbejött betegsége miatt a mára hirdetett «G ár dis t a» helyett «Vizkereszt», Shakespeare kitűnő vigjátéka kerül színre, páratlan bérletben. Hangverseny a színházban. Érdekes hangversenyt tervez most Makó színigaz­gató. Liszt egyik kedvencz tanítványa: Hauser J. világtalan zongoraművész, aki rokonai látogatása végett most Szegeden időzik, megígérte Makó színigazgatónak, hogy február első felében, egy színházi hangversenyen játszani fog. Érdekes lesz ez a hangverseny azért is, mert szegedi műkedvelők is részt fognak benne venni. Hauser J., aki a fővárosban a vakok zongora-tanára, hosszabb idő után most fog ismét nyilvános hangversenyekben föllépni. Szegeden ma már szép számú közönsége van a hangversenyeknek is, e hangverseny pedig nagy közönséget fog vonzani, különö­sen’ azért, mert a föllépő. Liszt egykori kedvencz tanítványa: világtalan, aki­nek művészi pályája iránt a nagy mester is kiválóan érdeklődött. TAKOSI Párat), évadbérlet 93. Szerdán, SZOHAZ. Párat!, havibérlet 3. jan. 7-én VIZKERESZT, '•agy Amit akartok. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: ShakespeareV. Fordította: Lévay József. Kezdete 7 órakor. Holnap: Bukow. Irodalom. A Petőfi-társaság nagygyűlése. A Petőfi-társaság — mint tudósítónk Budapestről sürgönyzi — Jókai Mór elnök­lete alatt ma tartotta 15-ik évi nagygyűlé­sét. Az akadémia nagyterme a szorongásig megtelt ez alkalomra. K o m o c s y József alelnök rövid megnyitó beszéde után Szabó Endre olvasta föl a titkári jelentést, mely­ben a hazai irodalom pangása, sőt bizonyos mérvben visszaesése miatt panaszkodott, a szépirodalom esküdt ellenségének deklarálva a napi sajtót. A titkári jelentés után Pulszky Ferencz olvasta föl «Élet és művészet» czimü tanulmányát, majd J a- kab Ödön bemutatta «Kerekes Pál* ez. hatásos költeményét, Szász Gerö pedig «A legszebb költemény» czimü elmefutta­tását, melyből kitűnik, hogy ö Petőfinek «Falu végén kurta korcsma» czimü költe­ményét tartja a legszebbnek. Ezután B e- niczkyné Bajza Lenke lepett a felol­vasó asztal elé, hová Jókai Mór vezette öt s felolvasta «Három király» czimü elbeszé­lését. Bercsényi Béla szavalta el ezután Endrödi Sándor «Orth János» czimü rhapsodikus költeményét, mely zajos tet­szést aratott. Utolsó és legérdekesebb pontja volt a tárgysorozatnak Jókai Mór cPetöfi eszmecsirái» czimü munkálata, melyben sok érdekes adatot mondott el Petőfivel '/aló barátsága és ös.szezördülése felöl. Szűnni nem akaró éljenzés és taps fogadta a ko­szorús Író fclolva-sását, melylyel a Petőfi- társaság idei nagygyűlése véget ért. Törvénykezés. A szegedi járásbíróság. Előttünk fekszik a szegedi kir. járás­bíróság múlt évi ügyforgalmáról és tevé­kenységéröli kimutatás, melyből kitűnik, hogy 34,411 darab beadvány érkezett és nyert elintézést. A kir. járásbíróság működéséről e sta­tisztikai adatok alapján csak elismerőleg nyilatkozhatunk és bizton állíthatjuk, hogy évek során keresztül a jogász közönség tel­jes elismerését vívta ki. A járásbírósághoz érkezett 1890 év­ben 4269 sommás kereset. Ebből elintézte- tett ítélettel 2136, végzéssel 1259, egyez- séggél 439, vagyis összesen 3834. Kisebb polgári érkezett 4016, folya­matban maradt 498. Büntető beadvány érkezett és elintéz- tetett 9348. Ezen adatokból kitűnik, hogy a sze­gedi kir. járásbíróság ügyforgalma a buda­pesti járásbíróságok után következik : mégis a budapesti bírák helyzete sokkal könnyebb, mint a szegedieké; egyrészt, mert a folyó munkát a beosztott joggyakornokok végzik, másrészt, mert ott igen sok a liquid tarto­zás iránt indított kereset, — amivel pedig igen kevés baj van. A szegedi kir. járásbíróságnál a folyó munkán felül esik egy bíróra naponként 3 per elbírálása, vagyis egy évre 854. Oly szám ez, amelyet a külföldön egy bíróság­nál sem tapasztalunk. És ez alkalmat ad nekünk néhány rövid észrevétel meg­tételére. Ha a kisebb polgári peres ügyek a sommás eljárás alá fognak tartozni: abban az esetben a szegedi járásbíróságnál — te­kintve a mostani ügyforgalmat — egy bí­róra jut évenkint 1600 kereset, vagyis na­ponkint 6 pör elintézése. Bármily magas fogalmakat tápláljunk is a szegedi járásbí­róság iránt, még sem hiszszük, hogy ezt. a mostani bírói létszám mellett elintézni lehetne. A királyi táblák deczentralizácziója előhírnöke a szóbeliség-és közvetlenségnek; de ennek életbeléptetése természetesen sok gondot fog adni az igazságügyminisz­ternek és pedig azért, mert a mostani fel­sőbb bírói létszám a kisegítő bírói intézmény daczára nagyon is bőven akad hátralék, holott egy tanácsülésen 10—15 ügydarab referáltatik naponként. No, már most ha a közvetlenség és szóbeliség hozatik be a felsőbb bíróságnál; mennyivel kevesebb ügydarabot lesznek képesek egy tanácsban elintézni ? Azt hisz­szük 3—4 darabot legföljebb. Ezen arány mellett tehát a bírói létszámot a felsőbb bíróságnál legalább 30°/o"kal, az alsóbb bí­róságoknál pedig 50/0-kal emelni kell; mert különben megérjük, hogy egy per elinté­zése, amely most i-—2 évet vesz igénybe, 5 — 6 évig is el fog húzódni. Nem akarunk ezen kérdés fejtegeté­sébe ez alkalommal bővebben belebocsát­kozni, azonban annak idején esetleg még visszatérünk reá. Jurista. Közg-azdaság. A budapesti gabonatőzsdéről. — Január (5. — Búzát ma mérsékelten kínáltak, a vá­sárlásban csak nehány malom vett részt. A napi forgalom mintegy 8000 mm. tehető, amely jól tartott árakon adatott el. Határ­idő üzletben a forgalom gyér volt, s zárult: Búza tavaszra: 8.08—8.10 Uj búza őszre 1891. : 7.78—7.80 Tengeri máj.—jun.-ra 1891.: 6.15—6.17 Zab tavaszra : 6.94—6.96 A budapesti értéktőzsde. A mai értéktőzsdén kevés üzlet volt, köttetett: 306.70 359.00 102.60 Osztr. hitelrészvén)’ Magyar hitelr. 4% aranyjár. M. leszám bank 117.50 I d ö J á r á s. Szeged, jan. 6. reggel 7 órakor. t/ l8l E § ■ 0 r-j '4) a' S’« bo 5 , so - 5 ; .<S« 5 ; 1 »-* í a ^ ® ; C ^ V ® ! SO ^ 1 W : V © ~ 0 ’ ^ ■” T i zs II ; || Jegyzetei .l •£ i «2 N 4) .“-0 1 1 45‘9| —5'3 j ] 1 &3 7 i t t 1 : ' Légnyomás ! |9*2 mm sülyedt ÉNyj 1 0 j hőmérsék j CTneJkcclett 1 1 gyönge köd. A meteorologiai m. k. közp. intézet idő­járási jelentése jan. 6-án: Az időjárás lényegesen megváltozott, ha­zánkban és Németországban sok helyütt havazá­sok voltak, a hőmérséklet pedig nálunk majdnem kivétel nélkül emelkedett. Kilátás: Élénk észak-nyugoti szelek mel­lett változóan felhős, hideg idő s helyenkint még havazás várható. Felelős .szerke.szto: Lipesey Ádám. Kiadótulajdono.s: Endrényi testvérek

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents