Szegedi Híradó, 1892. október-december (34. évfolyam, 236-313. szám)

1892-10-01 / 236. szám

SzBQed, 1892. XXXIV. évfolyam. 236 szám. Szombat, október I. Előfizetési árak: H^hoc hordással vagy pos­tán küldve: Bgéős évre . 14 frt — kr felrvre . . 7 » — » .Negyedévre 3 » 50 > ?Sg7 hóra « . 1 » 20 » Fgfyes SLám ára 5 kr. Kiadóhivatal: Endrényi Imre könyvkeres­kedése Szegeden, hová u elő&zetések s a lap szétkü!- déiére vonatkozó fölizólant- lások intézendók Híradó Szerkesztői iroda: Tisza Lajos-körút 73. ss Reitzer-féle ház, földszint hová a lap szellexm részét il­lető minden közlemény in­tézendő. Bé'tnentetlen levelek nem fo­gadtatnak el. Kéziratok nem adatnak vis /t«. POLITIKÁI NAPILAP Hirdetéseket SS n y ilt t éri kíSzleménya két a kiadóhivatal merséi.cl áron vess P*l. A közönséghez. A harmincnegyedik évfolyam utolsó negyedének küszöbén bizalommal fordul a • Szegedi Hiradón ahhoz a közönséghez, melynek lankadatlan buzgó támogatása annyi balszerencse, nehéz idők közepette nemcsak fenntartotta, hanem meg is izmo- sitotta a legrégibb magyar vidéki lapot. ígérni nehéz, de megtartani könnyű. Ép ezért mi óvakodunk a manapság any- nyira divatos nagyhangú Ígéretektől. A ^Szegedi Hiradó^ közönsége jól is­mer a múltból. Tudja, hogy ez a lap hü osztályosa volt a régi keserveknek, uj tö­rekvéseknek. Szolgálta és szolgálja a liberális de­mokráciát, Szeged s az alföld kultúrájának nagy nemzeti érdekeit, A szerkesztőség s a kiadóhivatal foly­ton arra törekszik, hogy a ^Szegedi Hír­adói mind szellemi összeállítása, mind ad­minisztrációjára való tekintettel minden izé­ben modem laf legyen és maradjon. Bő távirataink, kimerítő országgyűlési tudósításaink, a kereskedelmi s gazdasági élet minden említésre méltó mozzanatának gyors, pontos regisztrálása, széfirodalmi közlemé­nyeink gondos megválcgatása s a helyi, valamint az országos és külföldi napi ese­mények hü képét nyújtó rifort, nagyérdekü regények képezik azon eszközöket, amikkel a közönség folyton emelkedő pártfogását kiérdemelni törek.szünk. Szeged modern, nagyvárosias fejlődé­sének tagadhatatlanul jelentékeny tényezője a szegedi sajtó. És minden önhittség nélkül merjük állítani, hogy a ^Szegedi Híradói mint tisz­tességes s komoly irányú lap, minden idő­ben az elsők között volt, van és lesz, ami­kor Szegednek, az alföld természetes köz­pontjának bármely téren való előhaladása forog szóban. Kizárólag ezen az alapon fordulunk az uj évnegyed előtt a közönséghez azzal a kérelemmel : részesítse a »Szegedi Hiradóti ezerrtul is azon szeretetteljes támogatásban, amiben eddigelé részelteté. Megemlítjük, hogy Galitzin herceg •Szeretet nélküli című, szenzációs orosz társadalmi regényé­nek közlését nyomban a most folyó rövi- debb olasz regény befejezte után meg fogjuk kezdeni. Előfizetési föltételek: Égést évre. . 14 frt. 1 Negyedévre. 3 frt 50 kr Félévre . . 7 » | Egy hóra 1 » 20 » TisKtelettel i „Szeéedi Híradó" szerkeaztösééa él kiadóhlrata/a. A kolera. Szeged, okt. I. Budapesti távirataink minden két­séget kizáró hitelességgel konstatálták azt a szomorú tényt, hogy az ázsiai rém az ö mérföldlépö csizmáival im­már betoppant hívatlan, kelletlen ven­dégkép a magyar tö- és székvá­rosba. A dolog természeténél fogva nincs kizárva annak lehetősége, hogy azon szakadatlan, sűrű, élénk közlekedés mellett, mely minket Budapesttel össze­köt, akármelyik nap tanyát üssön a borzasztó járvány Szeged falai kö­zött is. Mindazoknak, akik hivatva van­nak a közegészség legfőbb érdekei fölött lelkiismeretesen őrködni, köteles­ségük számot vetni ezzel a szomorú lehetőséggel s nem mulasztani el sem­mit is azon óvrendszabályok közül, melyeknek pontos, gyors alkalmazása közt a tapasztalat szerint a minimumra redukálja a közvetlen közelből fenye­gető veszedelem kiterjedését, ártó ha­tását. Meg vagyunk róla győződve, hogy Szeged város hatósága, egész- ségügyi tisztviselői már jóval ezelőtt, mikor az ázsiai rém még csak Orosz­országban öldökölt, foganatosították a kellő előzetes rendszabályokat. Szó sincs arról, hogy a kolera készületlenül találja Szegedet s ép ezért egészen fölösleges lelki emóció valami túlságosan megrémülni köze- ledtétól. Valószínű, hogy ha idáig jut, el­visz néhány áldozatot a társadalom azon szerencsétlen rétegéből, melynek nincs módjában lakási és táplálkozási viszonyait az egészség legelemibb kö­vetelményei szerint is berendezni. A nagy közönség kilencvenkilenc percentje teljes nyugalommal nézhet a kellemetlen látogatás elé. Úgyszólván csak önmagától függ, hogy a legcsekélyebb bántódása se legyen miatta. Kolera idején kiki önönmagának orvosa. A legfőbb óvrendszabály az, hogy nem kell félni. A legkisebb változ­tatást sem szabad tenni a megszokott életrenden. A tiszta, gondosan szel­lőztetett lakás, a mérsékelt, egészsé- ' ges, rendes táplálkozás, az állandó, gondos fertötlenités s mindenek ’ fölött a mi speciális szegedi megvál- , tónk, az á r t é z i viz: csaknem pozi- (tiv biztonsággal mentesítenek a rémü- letes bajtól. Vigasztaló és megnyugtató mo- ’ mentuma az idei kolera-járványnak kései föllépte. Előttünk feküsznek az 1872—73. évi nagy koleráról szóló statisztikai ki­mutatások, melyek azt bizonyítják, hogy miután a pusztító járvány az év legforróbb időszakában, j u 1 i u s és augusztus folyamán elérte dühön­gésének tetőpontját, attól kezdve, a hüsebb őszi időjárás beálltával egy csapásra megszüntette dulását, úgy, hogy már október hó 9-é n hivata­losan lett mondva a járvány meg­szűnése. Az i886-iki őszi kolera alkalmá­val a fővárosban szeptember lo-én észlelték az első kolera-esetet. Sze­geden körülbelül j u 1 i u s végén lé­pett fel szórványosan a katonaság kö­zött. Azonban mind Budapesten, mind nálunk a hatóság mindaddig titkolta a kolera jelenlétét, amig csak le­hetett. Ez alkalommal Szegeden mirrd- össze két olyan kolera-eset fordult elő, melynek áldozatai az i nt eiligen- c i a köréből kerültek ki, azonban ezek sem végződtek halálosan. Mindezek szerint alaposan remél­hetjük, hogy ha ide is ellátogat az ázsiai rém, itt tartózkodása rövid tartamú s kevéssé veszedelmes jellégü lészen. Föispán-krizis. R u d n a y Béla orsz. kép­viselőnek Komárommegye és város fő­ispánjává való kineveztetését, miről már r é- g e b ben tettünk említést, most a félhivatalos «Nemzet» megerősíti. Minthogy Zichy József grófot megint miniszterjelőltül emlegetik a Szögyény helyébe, a rábízott két vár­megye uj főispánjainak nevét is tudni akarják némelyek. Pozsonymegyébc Majláth György, Trencsénmegyébe Baross Jusztin alispán menne főispánnak. A nyugdíjba menő a b a u j i főispán, Darvas Imre utóda vagy P é c h y Zsigmond s á r o s i alispán, vagy Darvas Ferenc képviselő lesz. T a 1- 1 i á n Béla helyére Somogy főispánjává állítólag gróf Széchenyi Aladár volt orsz. képviselő van kiszemelve. Üres mandátumok. Minthogy R u d n a y Béla főispán lesz, H i e r o n i m y Károly államszám- széki elnök : az ekként megüresedő s z a k o I- c a i mandátumra Csernátony Lajos, a zsombolyaira pedig Gajáry Ödön a szabadelvüpárt jelöltje. Ideje is volt, hogy a párt helyrehozza azt a mulasztást, amit ennek a két kiváló publicistának a törvényhozásból való távolléte állandó szemrehányásként képezett. A iia apja­Bár az a p j a f i a a nap hőse, ezek. a most föiclevenitett: jellemző apróságok mégis a fia apjáról szólnak. Budap>est fő- és székváros uj főkapitányá­nak apja, S c 11 e y Sándor tudvalévőleg a s z e-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents