Szegedi Híradó, 1923. január-július (66. évfolyam, 3-146. szám)

1923-01-05 / 3. szám

1923. Január 5. Péntek. Egyes szám ára iO kiróna. Szeged, LXVL évfolyam. 3. sz. IRADO Dőflzetésl Éra taelySaa: Eg,r hóra .........................180 korona e$}LITlKAí HmUKP Előfizetési ára vidékre: Egy hóra; 200 korona íízerkesztés&j; ' Tlisa Lajr^^-kftnit í'. Teleíonszám 102. Kiadóhivatal : Tisza Lajos-körut 71. Teleionszíim 102 9 jiivö liözgyíiiésnsi! hÉpe Tarnay Ivor, Csanádvármegye ki- lünö alispánja, a kővetkező indít­ványt terjesztene a vármegye köz­gyűlése elé; A földadóról szóló 1922, évi XXII. f.-c. 13. § a elrendeli, hogy a legtöbb adót fizetők 1923. évre szóló névjegyzékének összeáliitásá- nál ezen törvény rendelkezései fi­gyelembe vétessenek, azaz a virilis jog szempontjából számításba vétes­sék az 1922. év második felében a törvény rendelkezései szerint fizetett buzaadó. A vármegye igazoló választ­mánya megfelelt a törvény alapján kibocsátott belügyminiszteri rendel­kezésnek s a| névjegyzék összeállí­tásához a szükséges előmunkálato­kat megtette. Indíttatva érzem magam, hogy előterjesztéssel, helyesebben indít­vánnyal lépjek a törvényhatósági bizottság elébe, kérvén a vármegye közgyűlését, intézzen feliratot a nemzetgyűléshez s kérje az idézett törvénynek oly iránya módositdsái, amely lehe­tővé teszi, hogy a földbirtokkal rendelkezőkön kivül az e^éb foglalkozási ágak képviselői is hfiyet Jogiaina^sanak a törvény- hatósági bizottságban, a városok s községek képviselőtesiületeiben. A merev ragaszkodás az általam kifogásolt törvényszakaszhoz azt fogja eredményezni, hogy az értel­miségnek számos kiváló egyénisége nem jut többé szerephez a közélet­ben, nem lesz módjában részt venni az önkormányzati szervezetek életé­ben, ami mindenesetre a kulturális szinvonal hanyatlását fogja maga után vonni, épp akkor, mikor e szin­vonal fentartása a nemzetnek létér­deke 8 jóformán egyetlen fegyvere a bennünket körülvevő ellenségek­kel szemben. Hogy e törvény nem igazságos s ellenkezik azzal a szellemmel, amely a korábbi törvényhozást vezérelte, elegendő reámutatni arra, hogy szé­leskörű politikai jogokat juttat egy bizonyos társadalmi osztály részére oly adónem után, amely csak igen csekély hányada az általuk élvezett igen nagy jövedelemnek. Bár számösszegre nézve igen je­lentékeny összegnek tűnik fel a földadó, végeredményben mégis csak igen csekély hányada a búza magas ára révén elért jövedelemnek. Emellett nagyarányú kedvezése a törvénynek az, hogy a törvény­hatósági és községi közterhekben nem adózik a földnek a birtokosa a teljes összegű földadó, hanem csu­pán a kataszteri tiszta jövedelem kétszerese után, amely alig vala­mivel több, mint amennyit az előző években fizetett. Egyrészt tehát jóformán kizáróla­gos lehetősége van meg az önkor­mányzati élet irányításához, más­részt az^ önkormányzati terhek­h;z eícile-j csekélyebb mérv ben adózik, mint a nonorációs, a kereskedő-, vagy iparososztály. Ez sérti az igazságosság és egyenlő elbánás elvét, de kardinális hibája az egyoldalúság, amely az érvé­nyesülési lehetőséget csakis egy társadalmi osztálynak adja meg. A társadalmi osztályok közötti harmónia s az összes értékkel bitó tényezők erőinek egyesiíése követeiévé teszi a törvénysza­kasz módosítását s nem kételkedve abban, hogy a törvényhatósági bizoliság elismerve indokolásom helyességét, tisztelettel kérem, méltóztassék a felirat elhatá­rozását kimondani. Franciaország egyedül Is hajlandó behajtani a német jóvátételt Páris, jan. 4. A konferencia teg­napi ülésének lefolyása példátlan izgalmat kelt a francia fővárosban. A helyzetet súlyosan aggasztónak látják. A pesszimizmusban legtovább m-gy a Daily Mail párisi híradása, amely azt újságolja, hogy mivel Bonar Law nem volt hajlandó a francia jóváléleli tervet a tárgyalás alapjául elfogadni, másrészt Poin­caré tárgyalni sem akarja az angol javaslatot valószínű, hogy a konferenciát még ma este eredménytelenül befejezik. Angol kormánykörökben — Írja a Daily Mail — azt hiszik, hogy Bo­nar Law és munkatársai még ma aznak PárisbóL_ A lap hoz­záfűzi, hogy FranolaorszÉg a pÉrlsl koala- renola meghiasolása ntán egye- dfil fogja tervét végrabajtanl 8 jár el Némotersaag ellen. Janaár 15'l!:«i alán a francia kormány Németorsiágho.znlti­mÉtnmot intéz, melynek vlszsa- ntasltÉsa bizonyossággal vár­ható. Fooh tábornok erre nta- sitást kap, hogy vonuljon be a aabr vidékre és szállj a meg Essent és Bohninot. Ehhez 2—3 hadosztály lesz szük­séges Meg lehet azonban állapítani, hogy a ma reggeli párisi sajtóban ezzel a pesszimisztikus felfogással a Daily Mail teljesen egyedül áll. A német lapok erélyes állásfogla­lása a franciák ellen Berlin, január 4. A berlini lapok állásfoglalása a francia lapok ellen példátlanul éles. A Deutsche Allge­meine Zeitung szerint Poincaré terve a rablásvágy gyalázatos önleiepleztse és európai gonosztett. A „Vorwärts* igen pesszimisztikusan ir, mert attól tart, hogy az ántánt megmentése ér­dekében újra fel fogja áldozni az igazságot. Németország még mindig csupán e politikának az eszköze. Titilos hatonai szeFZfidÉs a németeb és az oposzoIí hözőtt LingyelopszÉg leigázásápa Budapest, ianudr 4. A Magyar Kurír jelenti: A Narodni Politika ma jelentést közöl, amely szerint Németország és Szovjetoroszország kö­zött titkos katonai szerződés jött léire, mely Lengyelország ellen irányai. A németek e híradás szerint arra kötelezték magakat, hogy ajjászervezik a vörös hadsereget és ellátják hadianyaggal. Oroszországban erős had­sereget szerveznek német tisztek és altisztek vezetésével. A titkos szerző­dést állitólag hossza tárgyalások előzték meg is a németek körében erős mozgalom indult meg e szerződés ellen. Az ellenmozgalom élén Laden- dorff áll. Ellenzéki pártvezérek tiltakozása a kísántánt állítólagos demarsa ellen Budapest, jan. 4.: A kisántánt minden befolyását latba veti az ántántnál, hogy Magyarország belügyeibe ka­tona lépés utján demarssa! bele- avatkozhassék, ürügyül használja fel arra azt, hogy a kormány a nemzet­gyűlés elé terjesztette a rendtörvény­javaslatot, amelynek a munkakény- szerröl szóló paragrafusából a kis­ántánt casus bellit olvas ki, mert szerinte ez a paragrafus biztosítaná a kormánynak azt a jogot, hogy a munkakényszer címén visszaállíthassa a békeszeríödésben kifejezetten meg­szüntetett általános védkötelezettséget. A kisántánt tervbe vett demarsa hivatalos helyre, értesűléBünk sze­rint még nem érkezett meg, sőt arról autentikus értesítést sem ka­pott a magyar kormány. Maga a beavatkozás a kisántánt részéről pártkülönbség nélkül a iegerélyesebb tiltakozást váltja ki nemcsak a nem­zetgyűlés tagjaiból, hanem az or­szág minden rétegéből. Maga a kormány is a legerélyesebb vissza­utasításra és tiltakozásra készül. A kisántánt állítólagos demarsa e pillanatban tényleg azért bir külö­nös jelentőséggel, mert az ellenzék' íudniilük éles és kétlelhefctien harcot hirdet a rendiörvériy ellen s a demars folytán az a képtelen hely­zet állott elő, hogy az ellenzék egyuton látszik haladni a kisántánt- tál, hololt kétségtelen, hogy az el­lenzéktől ez a szándék teljesen távol áll. Mint Ugrón Gábor alábbi nyilat­kozatából is kiderül, ez a demars, ha tényleg igaznak bizonyul, az el­lenzéket a rendtörvény ellen meg- meglnditotl harcban esetleg passzi­vitásra kényszerítené. Az ettenzcK felfogásáról ebben az esetben az alábbi nyilatkozatok számolnak be: Ugrón Gábor; — A kisántánt okveleflínkcúésé- hez már szokva vagyunk, főleg ahhoz, hogy mindig olyan dolgokba akarják beleülni az orruka', melyek­hez semmi joguk. Magyarország belügyeibe való beavatkozásukhoz sincs semmi joguk. Bassay Károly: ^ — Nem tudom megfelel «*a valóságnak az a hir, mely a ‘ ániántnak ilyen demarsáről Setnmi körülmények között se hetjük, hogy belügyeinkbe iJulíjyiíá' mok beleavatkozzanak. <■ J. Friedrich István : * Ha a kisántánt demarssal akár a magyar kormányhoz, vagy a dmv-' hatalmak értekezletéhez fácduioi. helyes, de ehhez a tervhez ffizötó összes kombinációk mulattatóla - vagyok barátja az uralmon ie^ re- zsimnek, de azt mégis a legrAjKzVbb' akaratú fantázia szüieménfének keli tartanom, hogy itten fehér iprror van és katonai készülődésekkel' akarjuk a békét megzavarni. Minden ember, aki Magyarországra Ipkilr, . vagy itt megfordul, láihaHaf ' semmiféle katonai készülődés-nincs, i sőt valóságos pzeifizmus ufágrodik ^ minden vcralon. Itt a cseheke! és a kisántántot valaki ugratja, azt - hí*. szem, hogy ezeknek a rémmeséknek * kitalálóit az úgynevezett i'^|yar emigránsok körében lehetne keresni, v — A magyar fascizmusrö elíi» • jedt rémhírek is minden etáp.) külöznek. A fascista-tábor í la.:; > gyűlésén elmondott beszéJt r ?ei:i miféle újabb momentumot nem tar talmaz. Hogy én Rómába és Kc".- stanlinápolyba utazom, ehhez f.f r nek és a többi cseh uraknaa közük. Én nem utazom sem a '.or­mány, sem az állam, sem a nemvr«- gyülés megbízásából, h£.neir magánember tapasztalatokat iv, politikum információkat kívánok . ^ rezni. Én sem törödöm a.zí?, > g a cseh urak merrefelé uta »-. i.- éi kikérem magamnak, hog ó i magánügyeimbe ökbeleavatti í '^4 r '\

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents