Szegedi Híradó, 1923. január-július (66. évfolyam, 3-146. szám)

1923-01-05 / 3. szám

SZfiOBDI H1RAD0 P<'ntfk, 1923 jínuír 5. n II szBgedí ÉS jÉrásÉMg uj ébbszIési A szegedi kir. íOrvényszéken s járás­bíróságon ezidószerínt szünetet tar­tanak. A szünet a|büntetö bíróságon tizedikéig, a polgári bíróságon tizen* Ötödikéig tart és azt az elmúlt jogász­év likvidálására, valamint az uj év előkészítésére használják föl. Sta­tisztikák készülnek és a bírósági személyzet uj beosztását állapítják meg. A Szegedi Híradó munkatársának alkalma volt megtudni az ügyvéde két és általában a pörösködöket nagyon érdeklő uj bírósági beosztást a törvényszéken és a járásbíróságon, úgy, amint az itt következik. Érde­kessé teszi az uj beosztást az, hogy a szegedi törvényszéken két uj bíró alakja jelenik meg: Tarajossy Béla dr és Berze A*^pdd törvényszéki bí­róké. Az előbbit Kalocsáról, az utóbbit Miskolcról helyezte át az igazságügyminiszter és mindketten január vé^gén kezdik meg szegedi működésűket. Uj biró Zöld Jenő dr is, akit a múlt évben neveztek ki tö ■ cnyszéki bírónak. Két bflatetőtanáos müköűik a törvényszéken az uj esz­tendőben. Az első számú elnöke Pókay Elek táblabiró, szavazóbirái: Gömöry Andor táblabiró és Kiss Balázs törvényszéki biró. A máso­dik tanács elnöke Wild Károly dr, szavazóbirái: Habermann Gusztáv és Rácz Andor dr törvényszéki bí­rák. Az uzsoratanács elnöke Tóth Qy^la dr, helyettese Juhász István 4r, beosztott szavazóbirák Berze . Árpád dr és Zöld Jenő dr. Egyes 'l Inrá^- lesznek Fischer Frigyes dr ta- '■hács^ök és Juhász István dr tábla- büntető felebbezési tanács ^•ké Fischer Frigyes dr, szsvazó- birák Zöld Jenő dr és Tarajossy Béla dr. A vádianács elnöke Tóth Gyula, dr, referensek Bátky Zoltán dr s Tarajossy Béla dr bírók. A járásbíróság büntető részén - *10bbnyire a tavaly beosztott járás- bfrák működnek. Uj kinevezett biró * J$ölcsházy Zoltán dr. Járásbirósági , • ’büntető bírák Máthi Gyula dr. Gasz- ’^WfBéla és Gábris Gyula. A polgári peres ügyekben I ■« év elejével a következő beosztás .‘ lépett érvénybe: Törvényszéki egyes bírák polgári ügyekben Ludvig Rezső dr tanácselnök, aki egyszersmind . az úgynevezett milliós tanács elnöke IS, azután Nagy Antal dr, László Adolf <lr táblabirák és Szkicsák István ^dr törvényszéki biró. Az első polgári felebbviteli tanács elnöke a törvényszéki elnök: Kanczwald Endre dr, helyettes elnökei Brückler István és Slmonjay Emil dr tanácselnökök, tagok: Szkicsák István dr ésBuday Kálmán dr. A válóperek ügyeit továbbra is Sim$n Ákos dr, a lakás- és munka­ügyi bir>iskodási pedig Ivánkovics A pád dr aielnök intézi. Vt;/ül a földbirtokreformmal kap­'latos vegyes bíróság összeállítása köve kezzék: ennek elnöke Muntyán ’stván dr, helyettes elnöke Brückler i-itvAn d', tagok: Nagy Antal dr, "-.:1s Miklós, póttag Sáfár Sándor .-i Szkicrék István dr. CM — :Slsőrendfl kárpitos munkák kéF2‘íé?i és raktára. Jároli Géza kárpitos. Fodor-utca és Szentmihály- utca ;.arok. Telefon 480. 855 X Os. Joaohtm Ferenc festőművész nén^riállitása Iskola-utca 23. (mü- ÍLrem.) Nyitva naponta 10-töl 6-ig. Ékszerlopással vádolt sportember Lopott, hogy mulathasson Ma délelőtt a makói csendörség két csendőre felfűzött szuronnyal egy városszerte ismert szegedi sport embert szállított be a szegedi állam- rendőrség detektivtestületének helyi­ségébe. A sportember, kinek nevét egyelőre nem közölhetjük, különös előállításának okáról a következőket tudta meg a Szegedi Híradó munka­társa : A napokban Szegedről megkere­sést kapott a makói csendörség, hogy az egyik ottani nagyvállalko­zás hivatalnokát sürgősen vegye őrizetbe és kisérje át a szegedi államrendőrség detektivtestületéhez. k megkeresés szerint az illető hi­vatalnok ellen, aki fentebb említett jónevü sportemberrel azonos és mellesleg egy előkelő, dúsgazdag szegedi kereskedőcsalad tagja, nagy0bbardnyu ékszerlopás miatt több feljelentést tettek. A kapott utasításhoz híven a szóbanlevő hivatalnokot a makói csendőrök elfogták és behozták Szegedre. Itt azután a detektívek még a délelőtt folyamán megkezdték kihall­gatását, amelynek során a sportember megtörtén vallotta be a terhére rótt ékszerlopások egy részét, mig a másik részéről hallani sem akart. Beismerő vallomásával egy­idejűleg azt is elmondotta a fiatal­ember, hogy a jóréezben szüleitől és rokonaitól összelopkodott éksze­reket Makón és Szegeden értékesí­tette és az Így szerzett pénzt, amely az eddigi megállapítások szerint több százezer koronára tehető, elmulatta. A detektívek a beis­merő vallomás alapján most azokat keresik elő, akiknél a jeles sport férfiú az ékszereket értékesítette. Az érdekes ügyben mindaddig, mig ezeket az érdekelteket, valamint a károsultakat ki nem hallgatják, a rendőrség nem ad ki felvilágosítást. A SZEGED munkatársainak harca a kenyérért A Szeged című lap igazgatósági elnöke tegnap délután egyezkedési tárgyalásra hívta meg a Szeged munkatársait. Az egyezkedésre azon- i ban csak üres ígéreteket tett az el­nök és arra akarta bírni a munka-! társakat, hogy vegyék fel a munkát, | amíg az igazgatóságnak megfelelő} kényelmes időpontban ülést nem^ tartanak és a kért fizetésemelési megadása felől döntenek. A Szeged munkatársai, azonban jól ismerve az í igazgatóság összeállítását és íudv^,| hogy ezek az ígéretek csak arra-j valók, hogy az igazgatóság időt! nyerjen, nem állottak munkábl E«tf csak abban az esetben tették volna meg, ha az igazgatósági elnök ga­ranciát nyújtott volna arra, hogy a munkatársak követeléseiket meg­kapják. Ottovay Károly azonban erre nem volt hajlandó és igy a[ tárgyalások megszakadtak. I A Szegedi Újságírók Egyesülete} tegnap esti gyűlésén egyhangúlag! elhatározta, hogy a Szeged munka­társaival teljes mértékben szolidáris, az ügyet magáévá teszi és egyben a nagyközönség támo­gatását veszi igénybe az olyan lop ellen, amely munkatársaival szemben kiéheztetési politikát folytat. A nagyközönség szimpátiája már a tegnapi napon megnyilatkozott abban, hogy a Szeged munkatársai részére rövid időn belül jelentékeny összegű sztrájkalapot lehetett te remteni. A Szeged a munkatársak sztrájkja ellenére is megjelent ma az utcákon, jellemző, hogy a lap saját has. bjain saját munkatársai ellen intéz tá madást, természetesen egyoldalú be állitások alapján. A lapot különben Lövik Károly felelős szerkesztő ál litrkfiA AC&7P A lap előállításában Balta Jenő segédkezett neki. A Szegedi Újság írók Egyesülete a lap szellemi elő­állítóit figyelmeztette a sztrájktörés következményeire, ezt a körülményt bejelentette a Magyarországi Újság Írók Egyesületének és kérte a kollégiálhás megtagadói nak, a sztrájktörő, sőt a sztrájk letörésére jrállalkozó kartársak­nak bojkottálását és az egyesü­let tagjai sorából való kizárását. A szegedi újságírók különben sztrájkbizottságot alakítottak, amely az ujságíróérdekek megvédésére, a sztrájkoló újságírók kenyerének biz­tosítására a legmesszebbmenően felveszi a harcot a Szeged álliberális igazgatóságával. A sztrájkbizottság felvilágosítja a nagyközönséget arról, hogy nem az igazgatóság és nen? az a szerkesztő liberális, aki kartársait elárulja, hanem azok képviselték a tapöan a humanitás és liberálizmus szellemét, akik ma sztrájkban ál lanak. szÉCHEnrf)-Mozi Csülörlök péntek A legkiválóbb két attrakció I üsztpétergárlIsinBrEtleD drámai film az orosz vörös pokolból 5 felv. Azonkivül : sivaíag királya dzsungeldrámák gyöngye 5 felv. Előadások fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. ]ön Göre Gábor biró ur! HlegjagitjÉli a színház vlllaq- telepÉt Slmássggolt szinigazgatá tzrhÉrz Tfibbsuácezer korona loss a Javítás költsége A háború kitörése elölt a városi színházat villanyáramfejlesztő akku­mulátorokkal szerelték fel, hogy arra az esetre, há a légszeszgyár valamilyen előre nem látható zavar miatt nem tudna áramot szolgáltatni, a színház maga világíthasson. Az akkumulátorok néhány évvel ezelöll, Almássy Endre színigazgató idejé­ben, elromlottak. Mostanában gya­korta előfordul, hogy a gázgyár villanyáramszolgáltatásában zavar áll elő és ilyenkor a színház is kellemetlen szituációba kerül, mert nem tudnak világítani. A városi mérnökség nemrégiben kérte a tanácstól, hogy az akku­mulátorokat javíttassa meg. A tanács Buócz Károly mérnököt bízta meg az akkumulátorok javítási költségei­nek elkészítésével. Buócz a csütör­töki tanácsülésen telt erről jelentési és elmondotta, hogy az akkumulá­torok megjavítása sürgős volna, de nincs Szegeden olyan villanyszerelő, aki ezt a munkát elvállalná. Ennél­fogva a hibás akkumulátorok celláit Budapestre kell szállítani, mert csak a fővárosi villanygyár képes a javí­tásra. A tanács megbízta Buócz mérnököt, hogy tárgyaljon e kér­désben a pesti villanygyárral. Buócz Károly azt is bejelentette, hogy a javításnál néhány százezer korona költségre lehet elkészülve a város, mert értesülése szerint az egyik szegedi gyár, ahol szintén nem sokkal nagyobbmérvü javítást vég­iéi a budapesti villanygyár, egy­millió koronánál többet fizetett ezért a munkáért. A tanács Thuróczy fő­ügyész propoziciójárR ciliatározla, hogy az akkumulátor javítását bi- róilag is felülvizsgáltatja és annak költségeit Almássy volt szinigazgatO e len folyamatban levő pörben a város javára kéri megállapittatni. FÉrfi ingeliBt, nyahhendiiliEt, hettyOhüt óriási választékban jegolcsóbban cSakis KOMLOSIIVÁL vásárolhat Kölcsey ~u. 3 szám í,^r%55.K0BZÓ-lW0ZI Csütörtök, pén ek szombat Nagy kacagó esfék Soha ilyen nevelés még nem volt 10 felvonás, mindig csak nevelés Egy bolond százat csinál Chaplin burleszk 2 felvonás Chaplin iskolába Jár. burlesZk 2 felv. Hogy lett magából lekvár vígjáték 2 felv. A Sivatag rózsája vígjáték 2 felvonásban Egy Izgalmas éjszaka burleszk 2 felvonásban Mind uj először bemutatóit vígjátékok. Előadások fél 5, fél 7, és tfél 9, szombaton 3, fél 5, 6, fél 8 és 9 érakor. Linder és Benes tÉrgyelesa A Magyar kurír irja: Egyes pá­risi lapok azt a hihetetlenül hangzó hirt közük, hogy Linder Béla, a Károlyi-kormány volt hiihedt hadügy­minisztere Párisban találkozott Be- nessel és hosszas megbeszéléseket folytaiott a cseh külügyminíszterieU A lapok tudni vélik, hogy Linder egyenesen Benes meghívására uta­zóit Parisba. Ebből a találkozásból bizonyos körök messzemenő követ­keztetéseket vonnak le és úgy állít­ják be a találkozást, mintha ez Benes utjának egyik legfontosabb célja leit volna. Egyik cseh lap párisi ludósitója meginterjúvolta Lin­dert, akinek minden szava tajtékzó gyűlölettől fűtött. Ezt a Linder- nyilatkozatot persze sietnek a cseh lapok közölni és kommentárjaikkal a tótok körében igyekeznek h^ngu latot kelteni a magyarok ellen. Friss Hírek hangverseny irodo Balassa József — Gödry Kató operaénekesek WAGNERESTJE január 23-án a Tiszában Jegyek kaphatók a Friss Hírek hang­versenyirodában (Endrényi könyvkeres­kedés.)

Next

/
Thumbnails
Contents