Szegedi Kis Ujság, 1946. október-december (1. évfolyam, 159-234. szám)

1946-10-01 / 159. szám

K«dd, 1946. október 1.1. évf. 159. sz. Arai 40 UtiäK SUJSÄG A Fttggetlen Klogazd«-, Főidmimkás- és Pcigári Párt napilapla A Szsoedi Kis Uisóg pórisi ie’efen|elenféso: Az «an^oi bizottsó^ közvetlen tórgyoSásoksit ajánl Csehszlovákia és Magyarország kSzStfi Az első fórgyalóson ne;n jőu iétro megegyezés 300.000 magyar haäifiogqly van még távol A l^kekonferencia, miután az el­ső kilenc hetet a legképtelenebb nyelvsryakorlatokkal, szó- és ?on- dolatkéozésekkeL definíciókkal vesz- teeette el> most napok és órák alatt nryekszik behozni hosszú hetek ké­sedelmeit. A konferencia úarv dol- rozik> mint az ördö? malma és a szörnyn ütem nem ismeri mésr a vasárnapot sem. A hét utolsó nap­ján a eépkocsik óriási áradata Kör- dűlt ^ a Lnxembursr-palota udva­rara és az ősi ívboltokat a hangos viták zűrzavara verte feL Juqoszlóv^a nem ir aló Az olasz területi és politikai bi- zottsásf a trieszti határok kérdésé­ben méffesr.vszer meírhalliratta Kar- deljü aki a véerpillanatbaii, már minden vita bezárásával meppró- ^éitnu^a belerádi álláspontot leg­alább részben érvénvre .iuttauii. — Ha a konferencia nem tel.iesíti kö­veteléseinket. Jugoszlávia nem írja nla a békeszerződést — kiáltott fel végső konklúzióként. Az Egvesüít- államok küldöttje hevesen tiltako­zott e bejelentés ellen, ellentétben Visinszkvvel, aki feltűnően kérdez­te: „hogy az ember demokrata le­hessen, vakon alá kell, hogy vesse magát a többség döntésének? A Szovietnnió tehát Jugoszlávia mel­lett foglalt állást, az azonban már a _ konferencia számos ellentinodá- sainak egyike, hogv ellene szava­zott. Erre kényszerítette a négy nagyhatalom között már előre lét- reiött megállapodás. A pozsonyi hídfő A magyar albizottság szombat délutáni ülésén Castelló újzélandi előadó jelentést terjesztett be a po- ssonvi hídfőről. Ebben a csehszlo­vák területi terjeszkedés csökken­tését javasolta. A jóváhagyott je­lentés szerint Csehszlovákiához csa­tolják Pozsonnyal szemben eredeti­leg kért terület északi részét, vala­mint a Cseh Szlovákia 'által kért öt község közül hármat, névszerint Oroszvárt, Horvátnjfalut és Duna- csunt. Az ausztráliai és a kanadai delegátus ragaszkodott ahhoz, hogy az albizottság jelentésébe vegyék be azt a záradékot, hogv a döntés az Atlanti Charta elveinek megfe­lelően jött létre. A szavazás során 9Z albizottság négy szavazattal el­fogadta, Ausztrália, tartózkodott a szavazá.stól. Csehszlovákia képvise­lője is hozzáiárult a ielentésben megjelölt területi döntéshez. Kőtvetíen ?crgyo^óso!< Már előzőleg is fejtegetett cseh- szlovák-magvar közeledés nagy mozzanata^ kezdődött szombaton es­ze. Ez teTúúészetesen nem a cseh- szlov.ák igénvek csökkentését ielen- .’i, hanem abból a tényből indul ki. hogy maguk a győztesek is sokal­ják a cseh követeléseket és a ru­galmas Prága! politika ígv aliar megoldást találni. A szopibat esti ülés után az elnök bejelentette, hogy a bizottság valószínűleg hét­főn ül össze 8 ezen szerepel a cseh­szlovákiai 200.000 magyar kitelepí­téséről szóló csehszlovák indítvány. Castelló újzélandi kiküldött felszó­lalásában kívánatosnak tartotta köz­vetlen magyar-csehszlovák tárgya­lások felvételét. Szlavik csehszlo­vák kiküldött ehhez hozzájárnlt. Az elnök azonban leszögezte, hogv ez ,a találkozás nem jelent kötöttséget az albizottság határozatára nézve, azonban szívesen delegálnak bizott­sági tagokat az ülésre megfigyelő­ként. A magvar delegátusok ezt a lehetőséget örömmel fogadták ^ vasárnap hajnalig tartó megbeszé­lésen körvonalazták a magyar ál­láspontot kifejezésre inttetó őpljla- ráció szövegét. A csehszlovák és a magyar de­legáció az ügyrend tisztázása után 47 percig tartó zárt ülésen tanács­kozott a 200.000 szlovákiai magyar sorsáról. Az ülés befejezése ntán a következő hivatalos közleményt ad- tákták ki: „A csehszlovák és ma­gyar delegáció a magyar területi és politikai bizottság albizottsága meghívásának eleget, téve szeptem­ber 29-én délután 4 órakor Pope tábornok elnöklete alatt tanácsko­zott a Luxemburg palotában. A megbeszélésoJc nem vezettek^ megol­dáshoz.“ A ielenté« kiadásával a 200.000 magvar ügye természetesen még nincs elintézve és ez a kérdés a hétfői albizottsági ülésen újból napirendre került. A végső szó... A kétszázezer szlovákiai magyar drámai problémáiában a békekon­ferencia .mondia ki e, dönti) szót. Me,gindul tehát a szóbeszéd arról, hogy melyik fél ^hány szavazatra számíthat. A kettő döntés után a 21 nemzet plenáris ülése vitatja meg ezt a kérdést A 21 hatalom kö«öi Cseh­szlovákia a következő nyolc szava­zatra számíthat biztosan; Oroszor­szág, Ukrajna, Fehéroroszország. Jjengyelország, Csehszlovákia. Jn- goszlávia, Ujzeland és Franciaor­szág. Megy t«i országnak tíz bizo­nyosra vehető voksa van: az Egye­sült Államok, Anglia, Kanada, Dél- afrika, Belgium, Hollandia, Görög­ország. Ausztrália, Kína és Bra­zília. Tehát tieznnyolc szavazat ele ve eldöntött már és a:^ arány re­ánk nézve kedvező. A döntést azon­ban aá a három voks jelenti majd- amely hiányzik: Abesszínia, Nor­végia és India. A zűrzavaros körül­mények között csak annyi kétség­telen, akár Prága- akár Budapest álláspontia érvényesül, a többség minimális lesz s a napv nagyhata­lom Tdllüayminiszter.e mint teafel- f^őbb forum tetszés szerint mond­hatja ki n végső szét. Fordulat Az angol békekűldöttség köreiből kaptuk a következő hiteles érdekes információt. Az angol delegáció va­sárnap közvetlenül a magyar-cseh­szlovák küldöttség tárgyalásának megkezdése előtt egy-egv azonos szövegű átiratot terjesztett a buda­pesti és prágai megbízott elé_ azt sugalmazván nekik, hogy a kitele^ pítés kérdését a kölcsönös területi kiigazítással kössék összm és ezen az alapon próbáliák az ügyet ren­dezni. Ez az átírat a két delegáció vasárnapi tárgyalásán még nem éreztette hatását, de ^az angol kül­döttség meg van gvőződve afelől, hogy javaslatát a felek nem hagy­ják finveimen kívül, tehát a két állam között a közvetlen megbeszé- lések nem zárultak le. Az angol de­legáció reménykedik, hogv a szlo­vákiai magyarok problémájává bé­kekonferencia hatókörén kívül ol­dódik meg. Egészítsük ki informáci.nkat av­val, hogv a londoni rádió hétfő dél­áílamfífkár a Kístfazdapárí toríénelmi feladatáról Budapest, szeptember 30. A heves- megyei Kál községben vasárnap es­te nagygyűlést tartott a Független Kisgazdapárt és ezen résztvett dr, Balogh István miniszterelnökségi államtitkár is. Beszédében rámuta­tott arra, hogy. a Független Kis­gazda Párt történelmi hivatást töl­tött be, amikor 16 esztendővel ez­előtt megalakult és olyan progra­mot hirdetett, amelyről ft történel­mi alakulás is bebizonyította, hogy helyes volt- és hozzájárult á legna­gyobb katasztróf.nból kivezető út megtalálásához. Hűnek kell marad­nunk programunkhoz és meg kell valósítani azt bármilyen nehézsé­gek közepette, hármily'ein megpró- ® báltatások árán is, mert a tuda.tá­han vagyunk annak, hogy a ma­gyar nép velünk van és velünk ma­rad. A mostani politikai feszültsé­get valamennyi demokratikus párt céljának megértésével kell levezet­ni talán, nem pártunk előnyére, de minden körülmények között a haza javára. Dr. Balogh István a továbbiak­ban a készülő új pártprogramról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a szak­értelmet kívánó helyekre megfelelő Szakembereket kell állítani és rész- letes.en ismertette az időszerű prob- lóh-iákat A í'öggetlen Kisgazda Párt a parasztság érdekeinek kép­viseletén kívül szilárdan őrt áll a poiffárí gondolat mellett és ezzel ts történelmi feladatot tölt be. (MTI) nfSm jetenlésé szerint a magyar és csehszlovák küldöttségek között közvetlen tárgyalások újabb felvé­telének küszöbén állanak. A koronái bizottság ülése Ezzel kapcsolatban megemlíthet jü-k még azt, hogy a katonai bi' zotteág hétfői ülésén elfogadták- hogv Magyarország szárazföldi had­serege 6-5.000 főnyi lehet, légiereje pedig 90 repülőgépből állhat 51)00 főnyi személyzetteL Az óvatos Bel­gium a tiltott hadiszerek közé be- sorakoztatta az atombombát is, úgy­hogy Magyarországnak nem sza­bad gyártania sem atombombát!^ sem önhailátú vagy irányított lő-' vedékeke*. A hadifoglyok hazaszál­lítását a 19. cikkely írja elő- arnely- nek értelmfben a magyar hadif ivek amilyen gyorsan csak lahetsé' ges hazaszállítandók oly megállapo­dások szerint,, amelyeket errevonfttko; zóan az egyes hatalmak kötnek Ma- gyarországigal. A költségeket a may gyár kormány viselL 300.000 maqyor hadífo';o?y Baranyai 2kíltán a magyar küldött­ség szóvivője elismerte, hogy a szeav zödés záradékai nem megalázóak éft nem is szigorúak. A bizottság felvilágosítást kért ss( magyar küldöttségtől, mennyi a hadi­foglyok száma és milyen övezetben- vannak. A magyar kiküldött bejelen­tette, hc^ a magyar hadifc^lyék száma 300.dÖ0-re tehető és legna^obbf rés2dik a Szovjetunióban van. Oehsziovék engedmény A katonai bizottság ülése nem térfl ki a csehek már ismertetett katonai, követeléseire, amellyel a magyar had-' erő létszámát és technikai felszerelé-i! sét a többi legyőzött államok réazéra engedélyezett mennyiség öt ven száza-f lékában akarta megállapítani. Ezt * javaslatot a csehszlovákok az' utolsÄ pillanatban visszavonták Ennek ma-* gyarázata az, hogy a bolgár határerö- dítésekkel kapcsolatos törekvések és, Magyarországai szemben elfoglalt) csökkentési igények között összefér­hetetlenség állott fent, A Duna-k4rdés A konferencia gazdasági bizbttsága hétfőn tárgyalta a Duna-problémát. Az első felszólaló az orosz kiküldött- azt az álláspontot képviselte, hogy ez a kérdés' nem tartozik a békekonferen­cia elé, hanem a parti államok tár­gyalásán vitatandó meg .Az amerikai és angol kiküldött ezzel ellentétben azon a vélményen volt, hogy a kérdést a békekonferencián tárgyalandó le. Allástfoglaltak-a dunai hajózás feltét­len szabadsága mellett kérvén a Du- na-konferenciának hat hónapon hc!ü! való összehívását. A bizottság kilenc szavazattal öt ellen az orosz álláspont ellen foglalt állást. Ugyancsak 9:3 arányban egy francia közvetítő javas­latot fogadtak el, araelv naevjáhan megegyezik az angolszászok álláspont­jával. Z<*r» ülés A magyar területi és politikai bi zottság albizottsága hétfőn, délután 3 és félórás zárt ülést tartott, amelynek napirendjén a 200.000 szlovákiai ma­gyar kitelepítése szerepelt. A zárt ülésre megnivták és meghallgatták a magyar békeküldöttséget is, amely Gyöngyösi János külügyminiszter vc- zetésé'vel teljes számban megjelent. A zárt ülés lefolyásárófl részltek még nem váltak tsmeretessé Tüiiy Zeif£is: & esí ‘töMünk az Srek ntagyar föld - a. mi zásztöak a airas, fekír, zöld !

Next

/
Thumbnails
Contents