Szegedi Kis Ujság, 1947. január-május (2. évfolyam, 1-105. szám)

1947-01-01 / 1. szám

' . 1 StP^ 1947. január 1, II. érf. 1. si. OSZK KÖNYVELOSZTd „fOlös^éldíny Ara 40 iilléf itügyar Közp. Statisztikai Hivatal Könyvtára Budapest A Fttggotloii Kiocasdo«, FdldniiinF é»- éo Polgári Párt nopilopja Újévi üilTözlgt Irta: Török FeraiC a szegedi kis­gazda párt elBüke. 1947. liajualán szeretettel kosaön- íöm pártunk tagjait és mindazokat akik eszsuéinkkel, munkánkkal ro- konszíjnveznek. ^utiüuket. támogat­nak. öröm )B3 megnyugvás, hogy ezt az üdvözletei már pártunk napilapja utján juttathatom el. mindenkihez. Napilapunk megteremtése és meg­izmosodása szegedi pártszex'veze- tüuk mait évi munkájának egyik legjelentősebb érdeme. A lapért an­nak továbbfejlesztéséért dolgozni, azt pártfogásunkkal előmosdituni tagjaink és barátaink egyik legfon­tosabb és el nem buuyagelható kö­telessége. Lapunk megindítása és fenntartá- saazonban csak egyik, de nem egyetlen érdeme szegedi szerveze­tünknek. Nagy mnuka volt szerve­zetünk fenntartása és továbbépitése az tilmnit évben. Az inflációs idők nyomorúságában szérvezeíünk nem csak hogy nem esett vissza, hanem tenrább fejlődött, ami világosan bi- zpnyítja. hogy pártunk célkitűzései és közéleti munkája milyen mélyen belegyökeredzett a magyar ^rsu- dalom ieKküiöuüuzojb réiogol..c. Gyűléseink látogatottsága minden várakozásunkat kielégítette, iagja-‘ iuktól az idén sem kérhetünk mást minthogy az eddigi bnzgósággal vegyenek részt pártunk gyűlésein és tgycbh megmozdulásain. Gyűlé­seink lelkes előadóinak, és partéle- tiink szervezőinek a szervezet veze­tősége nevében ezutón is köszönetét mondok és eszméink megvalósítá­sáért folyó küzdelmünkhöz további segítségüket kérem. Küzdelmet említek, mert pertiiiA: és következésk'épen helyi szerveze­tünk sem éi-to még el mindazokat a célokat, amelví^ket a Független Kis- gazdax»árt Magyarország gazdasági társadalmi és szellemi újjáépítése szempontjából feltétlenül megvalósí- taudónak tart. E célok ismertetésé­re itt nem térek ki részletesen, mert állandóan foglalkcíznak azokkal gyű­léseinken, valamint helyi és orszá­gos sajtónkban is. Itt csak két cé­lunkat akarom kiemelni, az egyik a községi választások megtartása, a-melvtől biztosan reméljük, hogy a többségi párt a közigazgatásban is elfoglalhatja az őt megillető he­lyet. A másik a mezőgazdasági ter­mékek és az iparcikkek ára között levő széles.rés, az úgynevezett ag­rárolló megszüntetése. A mostani állapot, amikor a gazda olcsón kénytelen terményeit és állatait ér- tékesteni ugyanakkor, amidőn az • iparcikkek ára legtöbb esetben a hé kebel! árszínvonal felett mozog, a le­hetetlenséggel határcís és nem tart­ható fenn soká. A kisgazdapárt a kis és nagygazdák, földmivesek millióit egyesíti tábbrában, mindent elkövet ennek az aránytalanság­nak mielőbbi kiküszöbölése érdeké­ben. De mindezeknek, mind a párt egyébb céljainak elérésiéhez szüksé­ges, hogy a pái-t tagjai és b.arátai bizalommal és fegyelmezetten á11.ia­Az atombizetiság egyhangúlag fegadla el gz amerikai javaslatét ^ • A szovjet és t lengyel megbízott tartézkodott a szarazistól London, 'december 31. Az Egye­sült Nemzetek aíombizottsága hét­főn délutáu tartotta befejező ülését. A’bizottság kedden terjeszti jelen­tését a biztonsági íanács elé. Az ülés első szónoka Gromikó volt. Kijelentette, hogy a Szovjet­unió kizárólag a közgyűlés decem­ber 14-; határozatát feladja el az atombizottság munkájának alapjá­ul, már pedig az Egyesült Államok javaslata véleménye szerint nem mindenben egyezik a közgyűlési határozattal, Gromikó ezután beje­lentette, a Szovjetunió hajlandó az amerikai ipdítványt szakaszonként tagolni, ámbár annak egészében sn- lyos fogyatékossá.gokat lát. Barucb amerikai kiküldött a ja­vaslatot formális elfogadásra aján­lotta és kérte az atombtzottságcrt, hogy terjessze azt a biztonsági ta­nács elé. Ansztrália kiküldötte, majd pe­dig Cadogán Anglia nevében támo­gatta az amerikai javaslatot. A brit ^ ■-r t tervek, szerint a nemzetközi éllen- őraéséuek az Egyesült Nemzetek ha iskörébeu kell maradnia, már periig ez azt jelenti, hogy a bizton­sági tanács lesz .majd erre az ille-* tékes hatóság, Cadogan hozzáfűz­te: Anglia uem fogadhatná el azt, hogy bármelyik tagállam adandó esetben vétójogát használja, leg­fontosabb ugyanié az, hogy- ne kö- vetkezbessék be olyan erőszakos támadás, amelynek a biztonsági ta­nács valamelyik tagja, vétójoggal oltalmat nyújthat. Kína é» Fran­ciaország kiküldötte szintén támo­gatták az amerikai Javaslatot. Pa- rodi Franciaország nevében beje­lentette, hogy egyetért a munkabi­zottság jelentésének lényeges pont­jaival. Az elnök bejelentette, hogy a bizottsághoz benyújtott jelentéet Diódosító indítvány nélkül terjesz­tik a tanács elé. (MTI) London, december 31. A londoni rádió jelentése szerint az atombi- z('ttság hétfői ülésének végén az e'iitök szavazást rendelt el az ame­rikai indítvány felett. Az indít- v* le <> arányban elfogadták, a Szovjetunió os Lcügyelorszúfe tar tózkodott a szavazústóL (MTI) A Saar-kérdésbea Franciaország egyoldalaan íntézkedeH Paris, december 5L A francia fő­városban megjelent Le Monde cí­mű esti lap, amely gyakran a fran­cia külügyminisztérium felfo.gását tükrözi vissza, támogatja azt a lé­pést, hogy vámhatárt létesítettek Saar-yidék és Németország többi ré­sze között. A lap szerint Francia- ország nem az egyetlen ország, amely „egyoldalú“ intézkedéseket foganatosított Németországban. A lap szerint a Saar-vidék kérdése nem lenne a legfőbb akadálya a szövetségesek közötti megegyezés­nek a külügyminiszterek tanácsá­ban. Hivatkozva a németországi brit és amerikai övezet gazdasági egyesítésére, valamint a kelet-né- inetországi „hékeórtekezésekre“ a Le monde ezeket írja: A megszálló hatalmak által tartott értekezlet óta az egyoldalú intézkedések lis­tája végelárthatatlan. Egyik sem vá­dolhatja joggal a másikat, tekintve, hogy valamennyien bűnösek. (MTI) London, december 31. Az angol rádió jelenti: A francia hatóságok egy legújabb rendelkezése Irtelmé- ben minden németnek, aki a Saar- vidék területére lép, kedd -éjszaká­tól különleges igazolványt kell felmutatnia, másrészt viszont eny­hítették a megszorításokat. így a lakosságnak nem kell éjfélre h^za- témiök. (MTI) Felíílvizsgálják az Észak*Eptmzra Tonalkozó görög igényt Athén: december 31. A Newyőrk- hói hazaérkező Caldarisz miniszter- elnök visszaérkezése után adott nyi­latkozatában kijolentette. ho^ a négy szövetséges külügyminiszter a moszkvai értekezlet során, miután megoldotta a német és az osztrák kérdést, ismét felülvizsgálja az Égzak-Epiniszra vonatkozó görög igényt. A görög miniszterelnök a továbbiakbau közölte, hogy a többi görög igényt feláldozták a négy nagy által a newyorki értekezleten tanúsított engedékenységi hangu­lat miatt. Caldarisz miniszterelnök megállapította, hogy a biztonsági tanács által felállított vizsgáló bi­zottság január 15-én érkezik meg Görögországba. A görög miniszter- elnök végül kijelentette: Nem ka­pott felhatalmazást kormánya ki­bővítésére. (MTI) Ax atonbizot.ság ja?aslalál átkfildik a bizttnsági tanácshoz New'vork, december 31. Az atombi- ZOttság bétfön délután elfogadott ja­vaslatát kedden továbbították a tonsági tanácshoz. Most tehát a bö> toüsági taiiácsrir taitozik i<z a b ladat, hogy megvizsgjálja és elfogadja ua atombizottság jelentését és a jeien* tésben foglaltakat ajánlások alapján ellenőrzési rendszerbe dolgozza ki fia ez megtörténik aiz Eg>'eaült Ncm- zt.'tek swn'ezetcnck valamcninn tag' ja köteles lesz ennek az eilenőraésneS alávetni magát, ellenkező e.setben me,gtorló rendszert alkalmaznak vele szemben. .Ezek a rendszabályok a leg­végső esetben egy incgelö'ző háború lehetőségeit is magmban foglalják. Tuntetésdk a veleacei pátriárka bcsréde alatt ' Ráma, december 31. A Tclonc^l pátriárka vasáruaT» Ifszédét iuté* zett nagy tömegbe^, atucly u pápá­hoz való hűséget akarta kifejezni és a sajtóban megjelent antikjerj- kális hadjárat ellen tiltakozott. \ me.gjelent pápa-ellenewk azonháu lehurrogták a pátriárkát., ezek '3'* rös lobogókkal vonultak el. A páriái áldást, amelyet a pátriárka kios/'.- fou.,e) .omtájk a füulctők UáT' — zásai,' valamint az egyháztámoga* tók „Éljen a I’ápa“ kióltásöi ífa- sonlójellegü tüntetések zajlottak Bolonyában ós más olasz városok­ban is. (MTI) Belpoti'tíka! hírek Xagy Ferenc minisatereínokőí kedden számosán üdvözölték az 'új­év alkalmából. Délben a miniszter­elnökség tisztv-iselői tisztelegtek Nagy Ferencnél, akiknek noTébeit dr. Baloffh István mjiüszterelnök- ségi államtitkár kívánt boldog’új- csztendőt, Nagy Ferenc válaszában hangsúlyozta, hogy a koalíció volt, az, amely átsegítette az országot a kezdet nehézségein. Délután 4 óra­kor a Kisgazdapárt öemmelwcis- utcai helyiségében a párti e-.etőls köszöntötték Nagy Ferenc minisz­terelnököt. Varga Béla bázeli, i yót és Kovács Béla főtitkárt. Az á jéjM üdvözlések után a mii..iszterefn érdekes politikai beíAédvt — A Hírlap értesülése szerint Nemzeti Parasztpárt politikai zottsága Szabó Zoltán írói a k gyar Közlöny felelős bzorkC'sr.ói jelölte knltnszminiszterTifc!' Montgomerryt várja Mofik.*a.* szovjet fővárosból szer/<^ értés szerint Montgomerry tábormav^ brit birodalmi vezérkar i'fnölét . , jövő hét elejére várják Mn-szki’^-y. nak a helyi es az országos pártve­zetőség mögött. Amikor a kormány egyik' vagy másik cselekedetét bí­ráljuk vagy tifogásoljnk. « ezek miatt a pártveaetőséggel szemben is elégedetlenkedünk, sohasem , fe­lejtsük el, hogy az ország még min­dig a fegyverszünet áHaiwtában van, s ez a körülmény a béke életé- belépéséig igen sok, a nagy közön­ség által nem is sejtett vönatkozás­ban megköti a kormány és a pártok kezét Tagjaink megtartása sem a pártban, sem a párton kívül soha­sem lehet olyan, ami alkalmas vol­na arra, hogy Magyarország de­mokratikus politikája iránt bárhol is kétséget 'támaszthatna. Kényes külpolitikai helyzetünkről tagjaink és barátáink sohesem felejtkezze­nek meg, ezt nem a pártfegyelem, 00 az ország érdeke igy kívánja. Elismerjük, hogy a pártiegí-'t ’tn és az együttműködés biztosv.)¥: s Kisgazdapártban nem köany-j, '' log.. Semmiesetre sem kő.inyccl'. mint a munkás pártokba ,i,^%m.eiv -V zártabb társadalmi rétegekből- ü óe- rozzák tagjaikat és pártliívtl,. -e'■ ■ dennapi munkája is sokKaV -nJ .’i'h szabályozott, mint akar a gazdé’' sok egyéni kezdeményf'ói' kívánó (Foljdaiás a ? oideloa.) fi Ilii fiíiililfliil« «7 llrÄi« , a mi a i*®****, I A KftÉper.í- St9ti*ztik8i líWatal k#aryTtárár.*k áUf>itr.ánvíb6I Pirt tÄTtsV fttcnsre-dfltt Mjlótermék.

Next

/
Thumbnails
Contents