Szegedi Kis Ujság, 1947. január-május (2. évfolyam, 1-105. szám)

1947-01-01 / 1. szám

V SZEGCDIKIS UJSA6 1947. j*irair t. Boldog Ufévet kíván E BARflKONYI RÓZSI &cj^rokdt6 ttzcnio, háztartási culikeh, k«fc>, kosár*, gykktny*, bazár-, iátékáruk* és cirokseprö nagykoroskodéss Szeged, Gróf Mpponyi mbevi-uica 23* Telefon: ai>7. Foiiifiszamia I Fesü magyar KeresKegeimi Bananai jűUEká.ia, akár pártunk polgári ta-' gozatúhoz tartozó tagjainak műkö­­tiésje. A Kisgazdapárt elsősorban agrárpárt, de mert sohasem törek­szik, az egypárt uralomra, sőt am . iiak kifejezetten ellensége, hanem a gazdasági és a társudalmi egyen­súlyt. a békés együttműködést kí­vánja megvalósítani, azért smveseü fogadja tagjai és hívei között az érteiiniségieket is, akiknek muuká­­ját megbecsüli, a pártban illő he­lyet juttat nékik, auélkül mégis, hogy ez pártunk agrár jellegét ,ye­­széíyeztetnó. A magyar told szere­­tete és áldozatos művelése pártauk­­ban zavartalanul megfér a demok­ratikus magyar polgárság eszméi­vel és törekvéseivel A Kisgazdapárt nemcsak szóval, de tetteivel is a magyar demokrá­ciát képviseli Őrzi és fenntartani kívánja az ezer éves magyar múlt értékes hagyományait. De feltétle­nül hive a szabad, félelem mentes életnek és bízik benne, hogy a ma­gyar demokráiíia. természetesen az ország legnagyobb pártjának, a Független Kisgazdapártnak felvi­lágosító munkája nyomán, azokat is híveivé teszi, akik eddig méö kí­vül maradtak a demokratikus po- Htíka keretein.. Csonka volna beszámolónk, ha nem emlékeznék meg arról az ér­tékes munkáról amelyet a Függet­len Ifjúság a nemzet jövő remény­ségének nevelése érdekében végzett. Erre a munkára, a párt .iövője ér­dekében is fokozott mértékben vau szükség, tagjaink és baráteink tó­­mogat^át számukra is kérjük. A Parasztszövetség Szegeden 1946-ban bontott zászlót. Munkájától várjuk a pafasztaág egyetemes érdekvédel­mi szervezetének kiépítését. A Pa­­rasztszövetség muiíkásságának fo­kozására feltétlenül szükség van, ezért tagjainktól és barátainMól bi­­'{alommal kérjük a Párt mellett a Parasztszövetséget és szíwel-léiek­­kel támogassák Ebben a tekintet­ben az újságért, a pártért, a pa­­rasztszövetségért való áldozatok­ban, sokat tanulhatunk a munkás­pártoktól ahol a tagok nagyon is tudatában vannak annak, hogy a pártsajtó, a politikai párt és a szak­­,mai egyesülés az ő fedekeiket szol­gálja. tehát kötelességük azt támo­gatni anyagiakkal ie, Ojóvi üdvözletemet azzal szeret­ném befejezni, hogy bizalommal és tejjos munkakészséggel nézünk a nagy feladatokat jelentő 194f év elé. Pártunk sajátos céljait szívesen ^árendeljük.'a uemzet egyetemes érdekeinek megvalósítása érdeké­n. a koalíciós politika követelmé­­ijíoinek mind országos, mind helyi yiSiOnylatban, De ha a körülmé­­;^olí úíüv kívánják, hogy a mnn­­át és a elelősséget egyedül kellene selnünk, erre is készen állunk ndauoyian, a vezetőség és min- I .tag egyformán. Isten nevében •;:djők munkánkat az ni esztendő­­/->eo^ T^rt tadjuk, hogy emberé a imrhka. Istené az áldás. ^ndazoknak a jóbarátoknag, mankatársaknák, ^ik felejtbe­­' letleB fiam, illetve neveltfiam iBöi*eNÖk !Oéla temetésén megjelenti, köszörű­éül virágadományaikkal fájdal­munkat ODvbiteni igyekeztek, ezúton mmiduDk hálás köszöne- M. Börcsök Ignúczné, tírdögk László és családjuk. H főispán és a poígarmesiee fötdadó­­keavezményt név a kovmanyiot az aszálykár által sojtoU kalászos iöldterűletek ntáa is A város polgármestere a Szegedi Kis Újságban megjelent aszálykár­ral foglalkozó cikkel kapcsolatban kedden a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el a tényállás kiderítése ér­dekében. A vizsgálat eredményéről Somogyi Imre, a város gazdasági tanácsnoka a következőket ino.a­­dotta munkatársunknak: A város vezetősége a súlyos aszálykár miatt a megjelent 10.700/ 1946. ME. számú rendelet, valamint a 142.900/1946. VIU, P. M. számú végrehajtási utasítás érlelmében szeptember 20-án jelentette be a pénzügyigazgatóságuak a kapás­növények aszálykárosodását és szeptember 21-én a pénzügyi ható­ságok rendelkezésére boesájtottuk a részletes kárjelentést, amelynek ér­telmében Szeged vidékén átlag 80 százaléka pusztult el a kapásoknak aszálykár következtében. A kalászosok szempontjából nem tudtuk a földadómérséklést kérni, mert erre a megjelent rendelet nem ad módot. Az előző évek gyakorla­ta szerint azouban megkíséreltük a kalászosokkal bevetett földterüle­tek után is a földadóméi-sóklós ér­dekében kimutatást készíteni az aszálykárról s ekkor derült ki hogy bár egyes tanyaközpontok területén 70—80 százalékos aszálykár mutat­­koztftt a kalászokban is, az egész szegedi határban mégsem érte el az aszálykár a kalászosok szempont­jából az ötveu százalékot s így a kalászosok után nem tudtunk föld­adómérséklést kérni. A kapásokkal bevetett területek után a város bejelentése alapján hét százalékos földadómérséklést engedélyeztek az illetékes pénzügyi hatóságok — fejezte be nyilatkoza­tát Somogyi Imre tanácsnok. A polgármesteri vizsgálat befe­jezése után dr. P(^y György fő-: ispán és Dénes Leó polgármester Budapestre utazik, hogy az aszály­kárral sújtott termelők részére a kalászosok után is megfelelő föld­­adókedVezméuyt eszközöljenek ki. Meg kell menteni a szegedi paprika világhírnévéi Szeged gazdasági helyzetét álta­lában a paprikatermelée eredmé­nyessége határozza meg s ezért a város vezetőségének megfelelő fi­gyelmet kell a paprikatermelö héí^y­­zetére fordítani A paprikaterme­lők az elmúlt évben sok nehézség­gel küzdöttek, mégis bizakodva uéz­­nek a jövőbe. A termelők nevében Dobó Ignác a Paprikatermelők Szö­vetségének alelnöke, a Kisgazda­­párt felsővárosi szervezetének el­nöke az újév alkalmából a követke­zőket mondotta lapnn kmunkstár­­sának: _ —• Az óv, amelybe lépünk, nagy jelentőségű a magyarság számára. Ez az év m^ fogja hozni számunk­ra a békeszerződés aláírását s re­méljük ebben az évben tökéletesen helyreáll a világbéke is. ^ A béke megvalósulása gazda:^ szempontból nagy feladatokat je­lent a magyarságnak, hiszen tér melvéuyeinknek fel kell venni a versenyt a világpiacokon. Ezért el­sősorban azoknak a cikkeknek a termelésére kell a fösülyt helyezni, amelyeket a külföldöp értékesíteni tudunk. A szegedi paprika a Aiilágpiacok. keresett cikke, ezért a paprikater- JUelőket meg kell segíteni, külöm ben a szegedi paprika elveszti vi­­lághirnevét- A paprikatermelós fej­lesztése azonban fontos a városnak gazdasági szempontból is. hiszen a paprikatermelés eredménye a vá­ros gazdasági vérkeringését hatá­rozza meg. Nemcsak a termelők, hanem a kereskedelem és az iva­rosság ssempontjából is fontos a szegedi vamrika világhírének meg­óvása. A céí elérése érdekében azon­ban komoly segítséget kell a jövő­ben a paprikatermelőknek nyújtani — fejezte be nyilatkozatát Dobó Ignáa alelnök. • Nagy Fareac aúiiisztereblHt ajéyi ■yiiatkozata ' Nagy Ferenc miniszterelnök egy lap munkatárásának kérdésére a kövei­­kezőket mondotb^: óriási terhekkel indultunk az 1946- os esztendőnek. Amint az eredményi mutatják, a terhekkel jórészt meg. birkóztunk és az alkotások eredmé­nye sok reménységet sürített össze. Az Ujesztendő felé sokkal több hiza­­kóflással indulhatunk el mert tudjuk, hogy ha terveink az elmúlt évhez ha­sonlóan valóra válnak és jó terme­sünk lesz, akkor a jövő esztendő kö­zelebb visz bennünket a békeállapot­hoz. Mindenki tegye meg köteless&él poraszl munkás, értelmiségi ember, író és művész egyaránt, hogy az a lelkes szorgalom, amely az eGault éy eredményeit hozta, ne csökkenjen ős az 1946-os eredmények alapj^ állva fokozott szorgalommal gyarapithas­­suk demokráciánk alkotámüt. — Ügyvédi Mr. Dr. Csordás István ügyvédi irodáját Kálvária-utoa 211x szám alatt megnyitotta* . 20 Letartóztatfák Lesseps Feréiaáad fiát Páris, december 3t A kattmai ha­tóságok rendeletére letartóztatták Ferinand Lessepsnek, a Szuezi-csa­­tortíh építőjének fiát Az ellenség­gel való összejátszással vádolják. A vád szerint érintkezésbe lépett a németekkel hogy átengedje nekik a Csatorna részvényéit és eladja ku­tatási jogát az Alesandrette köze­lében fekvő köolajvidéken. (MTÍ) . —• Felhívom mindazon, legalább 5 munkást foglalkoztató iparüzemeket, amelyek az Iparügyi -Miniszteri Biz­tosi Hivatalhoz (Vörösmarty-utca S.) havi termelésüket stb. adatokat beje­lenteni kötelesek, hogy december havi jelentésüket legkésőbb 1947. jan. 8-ig tegyék meg. Tarjáh, miniszteri biztos. — Fényképező gépeket olosóa Wéber t&l Szécbenyi-tér 9. szám. S97 — Orvosi hir. Dr. Hunyady János műtő-sebészorvos rendelet a régi emdelőjébei^ Kálvária-utca 46b. alatt me^ezdta« „ ............985 Háring Károhr érás és ékszerész Sz«gedy,li;i«MzAMér -2. Nagy óra, éknserjaviM mUhely . Használt ezüstöt és aranyat a l^magasabb árban ■ vásárotok. IBÖJÁKÁÉiJELKS TES Gyenge szél boruil ködös idő, több helyen kisebb havazás. A hőmérsék­let alig változik. Szolgálatos gyógyszertáraki Leiuzinger Pál Horváth Al-U. 9. Téli 223. LeSko Vilmos, Újszeged, Vedres-u. ■Pó&a Balázs, Kálvária-utca 17, „Szent István“ gyo^szertár, Tichy Béla, Má­tyás-tér 4. beiíneczi Béla, Somogyite­­lep, IX. utca,*489. Éjjeli szolgálat este 7-töl reggel 8-ig. ■W Lapunk legközelebbi száma pénte­ken reggel jelenik meg, — Újévi üdvözletek. Az újévi ün­nepek alkalmából Fauov ezredes ít szentesi Szövetséges EHeuöröz Bizott, ság parancsnoksága nevében meleg­hangú üdvözlő sorokat küldött dr, Fálfy György főispánnak és Dénes Leó. polgármesternek. Remélem — írja Fanov ezredes, — hogy a magyar szovjet nép közötti jóbaráti viswny a jövőben még inkább megerősödis, dr, Fálfy György főispán ezenkívül a British Council vezetőségétől is me­­le^angú. újért üdvözletei kapott. _ Svájcból gyógyszert és mentő­autót kap a város. A városi tanács keddi üJésén' a tanács elhatározta, hogy, az ÜTC sporttelepet további 50 évre az u^zeaedi kendergyár hasz­nálatába adiá, na a kendergyár sport­­egyesület két év alatt mvé^ ’» sportpályán a szükséges beruházás©, kai Ezután a tnács kimondotta, hogy a Nemzeti Színház köteles vasárnap délután előadásokat tartani. A tanács tudomásul vette, hogy a váios a tápéi kompot 40 ezer forintért eladta Tápé községnek. Dobm tanácsnok közöm ezután á tanáccsal hogy a svájcú se­­gólyakció vezetősége gyógyszert éa mentőautót fog a városnak adni ^ gül Csányi tanácsnok közölte, hogy a kormáiiy által Szeged részere ki­utalt pontonhíd megérkezett s a ta.­­vasz folyamán fel is állítják a Tiszán, —. Szigorlati és alapvizsgálati na­pok a jogi fakultáson a két és félév közötti szünetben. A két és félév kö­zötti szénszünet ellenére is tart w jog- és államtudományi kar ianuár, valamint február havában két-kél rendkívüli vizsganapot Január 14-én és. 15-én szigorlatok és alapvizsgála­tok lesznek, február 12-én és IS-ái* pedig csak szigorlatok. , — Szerszámokat CZÉKJBLY-től UsZa Lajus-körút 57 szám. SGü — Koszorümegvált^ Bönüsök Bé­la elhunytával a Sz^edi Kis Újság kiadóhivatala és szerkesztőséga 110 forintot adományozott — Rendőrségi hírek. A rendőrség őrizetbe vette Csizmadia Béla, Apáca, utca 11 szám alatti lakost, akit a' Bajcsi-iZsilinszky-utca 17 számú ház mosoókoDybájában alva találtak. Mint kiderült a b^an lakó Gerseb Mária laboránsnő lakásának pincéjéből sze­net lopott pár héttel ezelőtt pedig Háning Károly, Apponyi-utca 2 szám alatt lakó kereskedőnek kézikocsiját lopta el ^ mázsa morzsolt tengeri­vel, aminek árát elltta. — Fejes Zsu­­zsánna Hétvezér-utca 7 szám alatti lakos feljelentést tett ismeretlen' tet­tes ellen, aki ellopta bőröndj^ Vá. sárhelyröl utazott Sz^edre s mikor a baktói állomáson megMlt a vonat egy ismeretlen férfi felkapta a .bőröndöl és eltűnt a sötétben. A kára körül» belül 1600 forinl — Hegedűs Tibor, a Nemzeti Szín­ház főemdezője, a Szinmfivészeii Akadémia volt tanára magántanítvá nyokat vállal Tanít dramaturgiát, színpadi rendezési előkészít szón» kokal színpadi és filmszinészjelölte­­két vizsgára. Jelentkezés naponta 3-4 óráig, Deák Ferenc-utca 2. II. emelet FIGYELEM! Papip-féle huscsamo-. kol Sajka-utca 12 szám alatt január 4-én me^yitom. Friss húsok és hen tesáruk állandóan vásárolhatók. Köz­­ellátási jegyekre z.sír előjegyzést el­fogadok, Szíves pár tiltást kér CSÜFf ILLÉS., hentes ét:-mészáros.

Next

/
Thumbnails
Contents