Szegedi Kis Ujság, 1947. január-május (2. évfolyam, 1-105. szám)

1947-01-01 / 1. szám

SZFGEOIKISÜJSAO 1947. január 1. Boldog Ujesztendői I irta: Bartha Albert honvédelmi miniszter i tuKiOütányos szokás, ho^ az 01 '•j'.'ie íelelőe politikusai és minisz- le/ei körvetlen módon fejezik ki jókiváfisá^aikat a magyar népnek. Amiak a népnek, amelyhői jöttek, ■inifllyért diilgoznak és amelyért egész létüket, teheiségüket és képes iésüköt feláldozzák. Őszinte kíván- tóií tehát az d szájukból á boldog ijesztendő kívánság, hiszen ezért dolgoznak. Még őszintébb az a vágyam, hegy ooldogabb u.iesztendőt kívánhassak 4 magyar népnek. Boldogabb njesz- Uindői amelyet törődéses munkája és odaadó megfeszítő küzdelme üiegérdomeL Ezekből a néptelen verejtékes munkából tevődik össze a nemzet egyenes élete és ebből va-. lósúl mt'g az nj magyar demokra­tikus haza u.i.iá'építése. Ha ebből az alkalomból visszate­kintek az olmnlt esztendőre és sor- raveszem mindazokat a kiemelkedő állomásokat, amelyeket a -nemzet .szuverenitásának kiépítésében, az ország gazdasági talpraállításábön és a remek újjáépítésben elértünk, akkor megállapíthatom, hogy a leg nagyobb vívmányunk: a Kormány zászlójára tűzte a munka tisztessé­gének a megbecsülését és a dolgo- ■ sók életszínvonalának felemelését. Ezt a célkitűzést nem tévesztette szem elől a kormány ée ez a tény \ záloga annak, hogy minden uj- ísztendőben boldogabb és boldogabb ujesztendőt kívánhatunk minden magyarnak A múlt téveszméinek felszámolása után olyan munka in­dult meg és folyik országszrete, amely valóban a nép érdekeit szol­gálja. Nem kívánom letagadni, hogy nagy nehézségek várnak még ránk. Nem kívánom letagadni, hogy az elmúlt esztendő a kezdeti nehéz- sésreken kivűl bizonyos szenveilé- lyékben megnyilatkozó belső ne­hézségeket is hordott magában. En­nek meg kell szűnni. A Független Kisgazda Párt amely az ország zö­mét a magyar parasztságot képvi- toIí, 8 amely párthoz én is büszkén tartozom mindig élen járt a ma­gyar kérdések bátor megvilágitá- íában és megoldásában. Magyar •parasztság nélkül többet koi-má- nyozni ebben az országban nem le­het. megtanultuk ezt az 1918-as fő­városi becsületes szándékú forrada­lomban, amely balsikerét éppen ez »kozta. Mialatt mi politikusok a főváros­ban egy hosszú távra szóló gazda­sági és újjáépítő terv kidolgozásá­ban és megvalósításán' dolgozunk, amelyen' bídül reánk a honvédség njjászervezésének megtisztelő sze­repe ^■á^ addig, minden magyar hajtsa végre az ország jelenlegi helyzetéből rcáháruló feladatot, kis házatájának rendbehozatalát, föld­jének me-gmíivelését. ^li. akik a vidéket járjuk és lát­juk, hogy az az áldozatos munka- készség eltölt minden paraszt ta­gunkat, erőt meritünk ebből és még nagyobb szeretettel és odaadással látunk az értük való munkához. Magyarországon a. múltban a te­hetségek. elkallódtak, ma pedig a legegyszerűbb ember fia előtt is rocgnyilt a piüvelödés és-az érvé­nyesülés lehetősége. Magyarország­nak európai viszonylatban is elis­B. ü. É. K. tisztelt vendégeinek és barátainak Tálas Károly és Zalka Jenő henteömesterek SZABADSAJTÓ-UTCA 37. BOLDOG ÚJÉVET KIVAN t. vevőinek és ismerőseinek ^ Iti, Gulyás Mihály j>apofíBos mester, ősrwtca Ih. T7 mert és kellőén képzett éri>'ltn •gi rétege van. Magyarország a világ elismerését vívta ki az újjáépítés terét tett gyoT« előrehaladásával. Slindezek bizonyítják, hogy Ma- gj arország rövidesen a népek nagy családjában eloglalhatja munkájá­val kiérdemlet megbecsült helyét. Ehhez azonban az ujesztendöben be következő békén kívül szükség van arra, hogy az ország minden polgá­ra bármely párthoz tartozzon és rá ébredjen arra, hoirr a pártérdeken felül áll az ország égyetemes érdeke és. csak az erők összefogása, a tár­sadalmi megbékélés és az őszinte együttműködés hozhatja meg szá­munkra a külső és belső szabadsá­got. Én hitvallá.ssal üzenem a magyar parasztságnak, hogy az ujesztendö- ben egyedül a piros, fehér. zöld lobogót magáénak valló magyar né­pi és demokratikus honvédség fog őrtállni családi tűzhelyének nyugal ma felett. Hozza meg az ujesztendö az igazi magyar köszöntést: Bort, •Búzát, Békoségetl A kormány támogatja a várost a tűzifaínség megszentetése érdekében A főispán ttjabb sertéskíoialást eszközöli ki a lakosság zsirellálásáiak biztosítására A Szegeden uralkodó fahiány megszüntetése érdekében dr. Pálfy György főispán és Dénes Leó pol- gármseter hétfőn Budapestre uta­zott 8 eljárt az illetékes kormány- szerveknél egy jelentősebb mennyi­ségű tűzifa kiutalása éráekében. A főispánnak és a polffármesternek sikerült nappobbmennj/iségű tűsi~ fát kiutaltatni a város lakossága részére és megnyerték a kormány támogafását a város tüzifaellátása érdekben. A kiutalt fakészletek átvétele azonban komoly nehézsé­geket jelent a város vezetőségének, mert a fát csak készpénzfizetés mel­lett bocsájtják a város rendelkezé­sére s így nagyösszegü pénzt kell a városnak előteremteni, hogy a ki­utalt fa átvétele lehetővé váljon. A polgármester a kiutalás alapján ntasííást adott a Községi Élelmi­szerüzemnek. hogy gondoskodjon a tűzifa Ifjszállításáról. Az utasítás értelmóbeu az Élelmiszerüzem ve­zetője néhány napon belül Buda­pestre utazik, hogy a fa leszállítá­sa érdekében tárgyalásokat foly­tasson az illetékesekkel. A város faollátása tehát az újéír első felében lényegesen javulni fog, ha a város vezetősége megfelelő mennyiségű j)ónzt tud a fa leszállí­tása érdekében előteremteni. A főispán budapesti tartózkodása folyamán felkereste Mistéth Endre újjáépítési és közmunka ügyi mi­nisztert s 3 közmunkák továbbfoly­tatása érdekében mq^rfelelő mennyi­ségű segély kiutalását kérte a mi­nisztertől. Mistéth Endre újj8épí­tésügyi miniszter tájékoztatta a fő­ispánt, hogy közmunkák, folytatá­sához szükséges anyagi fedezet igen csekély s ezért c.sak hétre elegendő segélyt tud rendelkezésére hoesájtaui munkák továbbfolytatása ben. A továbbiakban igen eredményt ért el a főispán a aer- téskiutalás felemelése torén. A köz­ellátási minisztérium az eddigi ser- téskintaláson kívül további négy­száz sertést utalt ki a város rendel­kezésére s így a lakosság isírellá- tását sikerül biztosítani. Ugyan­csak a közellátási minisztérium két vagon korp.át utalt ki a kisállatto- nyésztök réseére. néhány a város a köz- érdeké­jelentős EmetkedeU a születések, csökkent a halálozások száma Az anyakönyvi hivatal az ó-év utolsó napján kiadta jelentését az 1946 évről. Ha másról nem is vet­tük volna észre, de az anyaköny^á hivatal adataiböl feltétlenül látni, hogy közeledünk a békeidők felé és erős javuló tendenciát állapítha­tunk meg. Az anyakönyvi hivatal adatai szerint 1946-ban a születések száma 1765 (Í586), tehát U százalékkal ma­gasabb, mint 1945-ben. (A záró.iel- ben levő szám az 1945 évi azonos adatot tünteti fel.) Még kedvezőbb a helyzet a halá­lozásoknál, mert míg 1945-ben a ha­lotti anyakönyvi bejegyzések szá­ma 2026, addig 1946-ban 1551, tehát 475-tel, azaz 23%-kal alaesonyabb az előző évinél. A házasságkötéseknél már nincsen ilyon nagy eltérés. Az 1945 évi 805 házassággal szemben 1946-ban 851-en kötöttek házasságot, tehát 5%-kal többen. . ’ Az újszülöttek kort fiú 916, leány 849. Az elhaltak közt férfi volt 786. nő 765. A legtöbb újszülött augusz­tusban (176) a legkevesebb decem- bci’ben (85) látta meg a napvilágot. A legtöbben januárban költö'ztek-el ebből az árnyékvilágból, a legke­vesebben szeptemberben. Az anya- köuywezctö a házasság kötések körül legtöbbet jiiaiusban Í93), leg­kevesebbet júliusban (45) tevékeny­kedett. — A budapesti lökapitáiiys^ adja ki az útleveleket. A belügyminiszter a hivatalos lap vasárnapi számában megjelent rendeletével a budapesti fökapdtánys^ hatáskörét útlevél- ügyekben kiterjpesztette a várme^ei felügyeleti körzet székhelyén működő kapitányságok, meg a hódmezővásár­helyi és szegedi kapitánys;^ok veze­tőinek illetékességi kőjére is. A ma­gyar államrendörség működésének egész területén január 1-tö! kezdve úUevélügyben a budapesti főkapitány­ság útlevélosztályához kell fordulni. _ Marad a kenyérfejadag. Egyes budapesti napilapokban az a téves hír jelent m^ hogy kőzellátásügyJ miniszter januárban 15 dekára csök­kenti a kenyér fejadagot Ezzel kap­csolatban hivatalosan közük, , hogy sem a kenyér, sem a lisztfejadagok enm változnak januárban a súlyos gahonaellátási helyzet ellenére sem. Erről ^^ébként a közellátási minisz­ter rendelete is intézkedett, .amely a hivatalos lap január elsejei számában jelenik meg. Dáfnoki'Veres Lajos östieeskövésf szervezett Budapestről jelentik az ort^gosau körözött dálnoki Veres Lajos nyu­galmazott vezérezredes olyan mozga­lom élére állott, amely a demokrati­kus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalmai szervezett. A magyar államrendörség a leleplezett mozgalommal kapcsolat­ban több magas állású katonai és polgári, személy letartóztatását íoga- natosítdtta. A nyomozás érdekeire való tekintettel az államvédelmi osz­tály csak az egész összeesküvő front felgöngyölítése után ad ki hivatalos Jelentést. — A honvédség igazolóbizottsága közhírré teszi, bo^ alább megneve­zett tagjainak igazolási tárgyalását a kerületi parancsnokság épületéhcu (Tisza Lajos-körút 97 fsz.) január 16-án, 16 órakor. Imhoff Lajos ht íötörm., Takik Szivárvány-utca 51.' és Horváth Fereue bt alhdgy., lakiü Szeiitháromság-utca 38 szám alatti la­kosok igazolási ügyeit fogja tárgyal­ni ÓRA^ ékszer legolcsóbban BERTA ékszerésznél Kiss-utca 3. Párisi mel­lett. Arany ékszert ezüstöt veszek. 600 Hiányos konyháját felszereiem Zománcedény, háztartási cikkek, Berniíoríi evőeszközök Tisza Lajos-kSput 55. Teféför s GS3. — Fiirdöbercndezéseket CZÉGÉI-Y- töl, Tisza Lajos-körút Sí sz^pi. 39ű — Ügyészségi hitek. Az ügyészség őrizetbe vette Schmidt Mária, újsze­ged! lakost lopás bűntettéért. SchinicU tíattoiiyára utazott egy rokonáboA Előadása szerint azonban pillanatnyi elinuzavai'ában egyszerűen bement egy ismeretlen házba s mikor senki sem vette észre nyitott pblakon bemászott. A szobába ahova bejutott három télikabátof taláJti Ezeket ma­gához vette kimászott és már Szeged felé utazott, amikor igazoltatták éa őrizetbe vették, ügy látszik a bolon­doknak valóban a szerencséjük is bo­lond, mert egy normális ember nein tudott volna kirámolni egy lakást,. Tettét beismerte, őrizetbe vették éa’ rövidesen letárgyalják ügyét — Bau- tic Ferenc Medgyesegybázi lakosi megbízták ismerősei, hogy lovat vá­sároljon. Az e célra kapott 1200 fo­rintot elköltötte, egy lovat po« dig elzálogosított 500 lorintért és aai árát elitta. A törvényszék sikkasztá­sért vonja fielelösségre. — ‘Szűcamnnkákat CZÉGÉLY-lőL Sándor-utca 13. 809 — Az újév kimagasló zenei ese­ménye minden bizonnyal Cserfalvy; Eiiz begedűestje lesz Műsorán a be« gedüirodalom remekei (Bach, Paga­nini stb.) szerepelneL Kísér:. Hajdú István, akit Herz Ottó méltó utódjai ként em regeinek. — Hadifogoly msénél A moszkvai rádió útján az alábbi magyar hadi­fogoly üzeni, hogy egész^géa, jól érzi magát, szeretettel köszönti hoz­zátartozóit és kéri mielőbb írjanak a következő címre: Moszkva, KraszníJ Kreszt Pocstovij Jascsik 58-Z Mészá­ros László Mészáros Lászlónének, «Új­szeged, Kállai fasor 15. — Szemüveget jót és olcsón Wéhw­töl, Széchenyi-tér 5. szám. 39J — Asztalo-ok! Fontos adóügyben, január 2-án gyűlés délután 5-kor. Rien- des' szakoszUilyi ülés január 9-én. Pontos megjelenést kér az Elnök. 80 — Uj tanfolyamok kezdődnek Dr, Rosenbergné, Grünwald Klára-gyors­író- és gépiróiskolájában, Dózsa György-atca 2 szám. 90 — Angol nyelvtanfolyam kezdők ős haladók részére. Jelentkezés délután 4—5-ig a Klauzál gimnázium igazga­tó-irodájában. Heti két óra, havi f* forint. m BOLDOG ÚJÉVET KIVAN kedyes vetvöinek. ipbarátainak és ismerőseinek FráftMó Ferenc; mészáros és hentes Pusztaszeri-utca 19. szí. Sí BOLDOG. ÚJÉVET KÍVÁNOK a T. vevőimnek. TÚR Zó FERENIÜ, fűszer és csemegekereskedo Szeged, Kálvaria-eor 8,

Next

/
Thumbnails
Contents