Szegedi Napló, 1890. január (13. évfolyam, 2-30. szám)

1890-01-02 / 2. szám

2. sz Szeged, csütijrtök. Szegedi Napló. Január 2. 1890. szőnie a városi tisztikar s a többi tisztelgő küldöttségek rokonszenvét és figyelmét. A restauráczióról azonban nem szólt. Igazán köveseit beszél. * Szí uh a is megkapta a magáét a tes­tületi szerencse-ki vánatokból. Fölvonulta sze­retett rendőrfőnök elé az egész rendőrségi tisztikar, moly zsinóros, magyaros gálájában, ogészen jól festett. A jó Bérczy nász vol a jóságos szónok, aki mindannyiok nevében sokféle földi és égi javakat kívánt a főkapitánynak. Na, az már igaz, bogy ba valamelyik főnök megérdemli az alantas közegei ré­széről hálát és a ragaszkodást, az bizony­nyal a főkapitány, aki különben ma, mint nagy szatirikus mutatta be magát, midőn úgy szólt rendőrségéhez : — Én is kívánok az uj esztendőre — jobb szerencsét. — Az első nap. Gyönyörű, napsugaras téli nap volt az 1890. első napja. A levegő lágy, szinte tavaszias volt. Az uj esztendő szokásos láza, élénksége nyilvánult az ut- czákon. Ugyancsak kilincseltek a gra- tulánsok a társadalom minden osztályából. Még az ember átsietett egy-egy forgalma­sabb utczán, százszor is megütötte a füle dobját: Boldog újévet! Az üzletek valósá­gos ostrom alatt voltak. De sajna, nem any- nyira a vevők, mint inkább az uj eszten­dőt köszöntök voltak a visszariaszthatlan ostromlók. Az aranyos napsugár szinte föl­derítette a város kedvét. Csak a korcsolyá­zók duzzogtak ellene, hogy a jegüket el­rontotta néhány órára. Azt mondják, ha első nap az esztendőben szép, napsugaras: jó tennésre van kilátás. Adja az isten, hogy oz a babona valóra váljon. — Az uj Csanádi püspök. Temesvárra az a hir érkezett, hogy a Csanádi püspök­ségre az irányadó körök jelöltje, aki a leg­nagyobb valósziüség szerint ki is fog neveztetni, Dessewffy Sándor kassai kanonok, a főrangú Des sSv f f y-család tagja és B e r z e V i e z y közoktatási miniszteri államtitkár nag.y bátyja. Meglepő ez a hir, daczára a Dessevft'y név kitűnő hangzá­sának. B 0 n n a z Sándor püspök halála után az egész Csanádi egyházmegye egyetlen ne­vet hangoztatott, melynek birtokosát a püspöki székre méltónak és érdemesnek ismerte. E név: Németh Józof f ö 1 s z e n t e 1 t püspök neve. Nem is kételkdett az egyházházme- gye közönsége egy perczig sem azon, hogy Németh .József lesz Bonnaz udóda: mert Németh József föpásztor, a szó nemos éle­teimében, kitűnő liazaíi, tudományosan mü­veit ember, és ismeri az egyházmegyét, melyet több éven át kormányoz és ezen egyházmegye minden zugában, minden hive és minden fele­kezet tisztelni és becsülni tanulta őt. Németh József népszerű a Csanádi egyházmegyében s alig csalódunk, az állítva, hogy egy egyházi fejedelemnek, hogy magas hivatását betölt­hesse, egyházmegyéjét ismernie kell, ogyház- megyéjében népszerűnek kell lennie. Főleg figyelembe kell vennie ezen elvet egy oly püspöki szék betöltésénél, minő a Csanádi, mert a Csanádi egyházmegye nemzetiségek által lakott területekre terjed ki. Deisewfíy Sándor kassai kanonok püspökké való ki- neveztetése tehát aligha bevégzett tény, mert vele szemben Németh József püspök, áll, ki már érdemeket szerzett a Csanádi egy­házmegyében 8 kinek püspökké kinevezése a Csanádi egyházmegye közönségének hő óhaja. — Az államkölcsönös háziurak figyel­mébe. Elkésve, teljes félévi gondolkozás után, végre kibocsátotta a pénzügyminiszter azt a rendeletet, melynek azonnali kiadá­sára** öt a még áprili sban megszavazott 1889. évi 31-ik (szegdi) törvényezikk utasította. És a késedelemnek az a követ­kezése, hogy a szegedi háztulajdonosoknak már most nem a törvényben enge­dett félesztendei határidejük van a jelent­kezésre, ha terhelt házaikat meg akarják tartani, hanem mindössze fél havi termi­nusuk, mely január 15-ig tart. Erre vo­natkozólag P á 1 f y Feroncz polgármester hirdetményt bocsátott ki, melyet az ügy kiváló fontosságára való tekintet­tel itt is közlünk, hogy az érdekeltek fi- gyelme föl legyen hiva a lépésekre, melyeket tenniük kell. A polgármester által kiadott hirdetmény igy szól : „Az 1889-ik évi XXXI. t.-cz. 8. §-ában foglalt intézkedés által fölhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a törvény hatályba- léptétöl számítandó egy év alatt, azon kár­vallott szegedi lakosok házait, melyek befe­jezve nincsenek, vagy melyek az azokat terhelő kölcsön évi járulékainak füdözésére elégséges jövedelmet egyáltalán nem hajta­nak, az állam tulajdonába átmenő tartalék- alap erejéig az azokat terhelő kölcsön s ennek hátralékos járulékai fejében, az ál­lamkincstár tulajdonába átvehesse és jöve­delmezőségüknek s illetőleg értéküknek meg­felelő áron eladhassa, vagy ha a jelenlegi tu­lajdonosok, a törvény hatálybaléptétöl szá­mítandó fél éven belül ez iránt jelentkeznek, a tartozások behajthatlan ré­szének törlése után, a jelenlegi tulajdonosok kezén hagyhassa. A nagyméltóságu pénzügyminiszter ur­nák f. évi deczember 28-án 58,413. sz. a. kelt s a törvény ezen intézkedésének vég­rehajtására vonatkozó rendelete folytán, föl­hivatnak mindazon államkölcsünös háztulaj­donosok, kik behajthatlan hátralékaik tör­lése után házaikat megtartani s illetve a hivatkozott törvény által biztosított kedvezményt igénybe venni kí­vánják, hogy erre vonatkozó s 50 k r o s bélyeggel ellátandó kérvényeiket 1890. évi január 15-éig bezárólag, a törvény végrehajtására elsőfokú közve- titő hatóság gyanánt megbízott helybeli kir. pénzügyigazgatóságlioz nyújt­sák be. Az érdekelt háztulajdonosok eljárásának megkönnyitése végett, a tanács részéről in­tézkedés tétetett, hogy a városi tiszti ügyészségnél kész folyamodvá­nyok álljanak rendelkezésre; a kedvezményben részesülni óhajtó háztulaj­donosok tehát a kérvény kiállításánál, a vo­natkozó telekkönyvi és helyrajzi számok és az államkölcsön befizetési könyvecske föl­mutatása mellett, az érintett határidőn be­lül, a városi tiszti ügyészség közvetitését is díjtalanul igénybe vehetik.“ — Tűzoltók Szilveszter-estéje. Az ön­kény tes tűzoltók ez évben is megünnepel­ték Szilveszter estéjét. Az estélyt Arányi Pál örparancsnok nyitotta meg, fölolvasván M ó c s Zsigond „Konstantinápolyi tűzoltók“ czimü költeményét, mely után társasvaesora következett. Az első folköszöntést I; á n g Ferencz kir. tanácsos főparancsnok mondta ö felségére a királyra, majd József főher- czeg országos tűzoltó-szövetségi elnökre. Éj­félkor a toronyból telefon utján tüzet jelez­tek, melyre csakhamar az egész őrség ki­vonult, próbát téve a gyors kivonulásból és leszerelésből. És mivel nem volt igazi tűz, aztán annál nagyobb tűzzel folyt a tánez, mely hajnalig tartott. — Fölcserélt kalapok. Azon tisztelt urak, kik a keresk. ifjak Szilveszter - esté­lyén kalapjaikat kicserélték, kéretnek, hogy e miatt a társulat gondnokánál d. u. 1—2 óráig jelentkezni szíveskedjenek. — A népkör mulat. A népköreink is kiveszik a részeket a téli mulatságból. A farsangot köszönti a rókusi népkör f. hó 5-én, amikor Brankó János vendéglőjében (pacsirta-uteza) könyvtára javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti-jegy szemé- lyenkint 50 kr. Páronkint 80 kr. Család­jegy 3 személyre 1 frt. Belépti-jegyek előre válthatók a meghívó előmutatása mellett: a kör szolgájánál és a kör helyiségében. — Kezdete esti 8 órakor. Vegyesek. — Nagy sikkasztás Pozsonymegyében. Pozsonyból sürgönyzik: A sikkasztás ügye általánosan kinos feltűnést kelt. A még csak most kiderült részletek azt sejtetik, hogy a megyénél hallatlan gazdálkodás folyt. A vizsgálat kiderítette, hogy a de­czember 21-én végbement rovancsolás 8 frt hiányt konstatált. Továbbá, hogy a fő­könyvben vakarások és javítá­sok voltak. Még eddig nem tudták meg­állapítani, hogy az eddig sikkasztott összeg szerint hiányzó 60—70 ezer frtot, las- san-lassan vagy egyszerre lopta-e a sikkasztó. Kraschenics ellenőr, előadja, ho;<y őt szombaton délelőtt, alkalmasint Éittónak valami furfangja következtében elhívták a ! hivatalból. Bittó egy negyedóráig volt a nyitott pénztár mellett és ekkor hajthatta végre a lopást. Különösen feltűnő, hogy a pénztárból 700 ezüstforintos és 1300 drb négy krajezáros is hiányzik. A kasszá­ban csak 28 kr. készpénz maradt vissza és vagy egy félmilliónyi értékpa­pír. A tegnap megkezdett házkutatást ma szakadatlanul folytatták s ez alkalommal igen sok, még kitöltetlen megyei utalványt találtak Bittó lakásán. A rendőrség kiderítette, hogy Bittó az utóbbi időkben kis lebujokban hamis játé­kot űzött, azonkívül uzsorával is foglalko­zott. Adósságai moglialadják a 12,000 frtot. Bittó beteg nejének az állapota aggasztó for­dulatot vett. A sikkasztó óvadéka 3000 frtra rúg. Kraschenics ellenőr egész 4000 frtnyi vagyonát lefoglalták. Délután a Kra- schenics-család lUOO frt jutalmat tűzött ki annak a számára, aki Bittót elfogja. Z*i c h y főispán holnap ideérkezik. További ki­nos leleplezésektől tartanak. A hivatalnokoknak eddig még nem tudták ki­adni a fizetéseket. A sikkasztó pénz­tárnoknak már nyomában van a rendőrség. Pfeiffer vasúti pénztár­nok közölte a rendőrséggel, hogy Bittó vasárnap éjjel Budapest felé váltott jegyet. Ursziny rendortisztviselö a szökevény nyo. mozása végett a fővárosba küldetett. L o jí u j a b b. Újévi tiq^teig'és Tisza Káimtnnál (Sürgöny ludösitás.) Budapest, január 1. (A „Szegedi Napló“ eredeti távirata.) A kormánypárt mai újévi gratulácziója előre hiresztolt tüntetés volt Tisza Kálmán mellett. A párt tagjai a főispá­nokkal együtt mentek a miniszterelnöki pa­lotába, hol Tisza Kálmán fogadta őket. H u- s z á r Károly báró üdvözölte, magasztalva Tisza Kálmán miniszterelnök rendkívüli ér­demeit, beszélt a külügyi helyzetről a béké­ről és a szövetség megerősödéséről, Tisza Kál­mán iránti bizalomról, különösen kihegyezve egy nyilatkozatot tett, melyben Tisza Kálmánt a párt hűségéről biztosította : a múltjáért, a jelöniért és a jövőjébe vetett bizalmánál fogva. Tisza Kálmán miniszterelnök válaszát általában az ellenzékkel szemben használt erős, szokatlan bátor hang jellemzi. Tisza Kálmán miniszterelnök reflek­tálva a Huszár beszédére, szólott ugyanazok-

Next

/
Thumbnails
Contents