Szegedi Napló, 1922. április (45. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-01 / 75. szám

Szombat. 1922 április 1 SZEGEDI NAPLÓ Rehabilitált szlnésznfi. Cierényi Adélt fölmenUtie a stinésf- egyesület. Cserényi Adél évekig kómikája volt a szegedi sziuháznak, tagja Tolt a ízintáisulatnak a proletár­diktatúra idej'ében is. A szegedi nemzeti kormány megalakulása ide­jén történt, hogy díszelőadást ren­deztek a színházban. Az előadás megkezdése előtt a színpadon a társulat tagjai elénekelték a Him­nuszt. A nemzeti imádság elének- lésében a színház valamennyi tagja résztvett, kivéve Cserényi Adélt, akit xöbbeti azzal vádoltak meg. hogy szándékosan maradt el az flnnepségröl, mert nem akarta éne­kelni a Himnuszt. A kómikát egyes kollégái följe­lentették az Országos Szinészegye- sUletuél és a rendőrség is megin­dította ellene a nyomozást, állító­lagos kommunista kijelentései miatt. Helyzete a színháznál tarthatatlanná vált, elbocsátották és sokan a tár­sadalmi érintkezést is megszakítot­ták vele. Hosszú hónapokig volt kenyér- kereset nélkül Cserényi Adél, el­adogatta a holmijait, a színpadi ruhák után sorra kerültek a házi- bútorok, mert élni valamiből mégis csak kellett. Végre mégis talált elhelyezést, leszerzddtette a győri színház igazgatója. Közben a Szinészegyesület ta­nácsa a följelentés alapján Cserényi ellen elrendelte a viisgálatot. A tanuk ahányan voltak, annyiféleké- pen vallottak. Az elnökség a sze­gedi rendőrséghez fordult, hogy megállapíthassa, megfelel-e a való Ságnak a súlyos vád. A detektívek el is jártak az ügyben és jelenté­sük szerint Cserényi Adél büszke természetű, erősen szociális ér­zelmű, de a kommün alatt kifogás­talanul viselkedett, legalább is nincs ellene semmi bizonyíték. A Szinészegyesület; akkori tanácsa mégis elmarasztalta a .vádlottat* és a legszigorúbb büntetéssel súj­totta, hnárta a tagok soráhól, ami egyet jelent kenyerének elveszté­sével. A színésznő megfölebbezte az ítéletet és igy került most az ügy a Szinészegyesület közgyűlése elé. A fegyelmi bizottság, amelynek Balta Kálmán színigazgató volt az előadója, fólmentétt javasolt, tekin­tettel arra, hogy a kómika ellen nincs bizonyíték és anélkül föl sem tételezhető az egy magyar szioésznőröl, hogy megtagadná a Himnusz éneklését. Szilagyi Vilmos elnök ezzel szemben újabb nyo­mozást indítványozott. Erre fölállt Somogyi Károly győri színigazgató, aki kijelentette, hogy Cserényi minden tekintetben kifogástalan viselkedésű, becsületes magyarérzel- mü színésznő, akit az üldözés valóság­gal beteggé tett. Somogyi elmondta, bogy egy szegedi kurzuslap közle­ményéből a győri ébredők is érte­sültek a kómika szegedi esetéről és azonnali elbocsátását követelték, különben ők távolitják el a szín pádról. A színigazgatónak nagy fá­radtságába került, amíg le tudta szerelni az ébredőket. Itt az ideje — mondta Somogyi —, hogy most már teljesen rehabilitálják a sze­rencsétlen, üldözött színésznőt. A közgyűlés erre egyhangúlag fölmenteUe Cserényi Adélt, akit ezzel visszafogadtak a magyar szi- mészet mostoha kebelébe. Sappho Pola Negri. — Már megint nincsen ciga­retta. Hosszú doh-inyinség után fölemelték a doháiiynemüek árát. Bz aztán meghozta a kívánatos bő­séget. Újabban azonban megint nem lehet Szegeden cigarettát, vagy cigarettadohányt kapni a trafikok­ban. A dohányosok aggódnak, hogy talán megint áremelés készül, ez­úttal csak részleges, csupán a ci­garettára szorítkozó. Masokoskodók azt hiszik, hogy a cigaretta vissza­tartásával a pipadohánynak meg a szivarnak akarnak nagyobb kelen­dőséget szerezni. De ha igy volna, akkor nem volna helyes a számítás, mert a cigarettás úgy sem fanya­lodik a pipára, inkább a mozi-sarki uteagyereknél vásárol dupla áron. Sokan úgy tudják pedig, hogy a szegedi dohánygyárnak nagy ciga­retta-készlete van raktáron. Azt mondta c-gy napszámosember az egyik trafikban, „mit akar ugyan avval a cigaretlival az álom? ‘ Hát hogy az állam, vagy a dohányigaz­gatóság mit akar vele, azt igazán nem lehet tudni; de ma dohány- főzsdében nem lehet szerezni Sze­geden. Villamossági anyagok, szere­lői árakon legolcsóbban beszerez­hetők Fottyó Soma világítási üzle­tében, Kölcsey utca 4. X Partfördőrészvónyek Farkas-! féle virágüzletben, Takaréktár-utca 8. sz alatt naponta délelőt 9—11-ig ; jegyezhetők. Régi részvényesek elő- i vételi jogukat 1922 április 15 ig gyakorolhatják. Részvényeseknek 300 korona, uj tagoknak 350 korona | árban. 30981 X A mindinkább emelkedő általános drágaságra való tekintet­tel a borbélyipari szakosztály árait április 1-től 25 «/»-al fölemeli. j — A borbélyok áremelése A szegedi ipartestület borbélyipari szakosztálya legutóbbi ülésén el­határozta, hogy a borbelyraühelyi árakat 25 százalékkal fölemeli. Ezt részint a növekvő drágasággal, ré­szint a segédek legutóbbi béreme- : lésével okolja meg. Az uj árszabás szombaton, áprlis 1 én lép életbe. | X Mérték szerint készítjük a | legújabb férfi fehérneműket, a leg- izlesesebb kivitelben. Lám pel és Hegyi Püspöktéri áruháza. *io7 — A beköltözést tiltó rende­let hatályát meghosszabbították A Budapesti Közlöny szombati száma rendeletét közöl, mely szerint Ma> gyarországba való beköltözés ideig­lenes betiltása tárgyában kiadott kormányrendelet tárgyát 1932 jú­lius hó 3i-ig meghosszabbitja. A meghosszabbított batáridő letelte előtt a határszéli beköltözési ellen­őrző bizottságok beköltözésí en­gedélyt nem adhatnak ki. X Világ, Az Újság, Az Est, Pesti Napló, Magyarország ,és Bu­dapesti Hírlapra előfizetést az ere­deti előfizetési árakon felvesz és vonatérkezés után Iákására kézbe­síti (vasár és ünnepnap is) saját kihordóival Szalay hirlapiroda. Te­lefon 437. Újdonság! Szabályozhátó iz zókörte kis és nagy lánggal ég, kapható Fonyó Soma világítási üzle­tében, Kölcsey-utca 4. X Méhészeti tanfolyam nyílik április 3 án, hétfőn. Részvételi dlj személyenkint 200 korona. Jelent­kezni lehet: Mézértókesitő Szövet­kezetben, Szent latván-tér 5. sz. X Fuchs Ervin zongoratanár kizárólag magyar szerzők müveiből növendékhangversenyt rendez ápri­lis 4-én este fél 7-kor a Tiszában. Jegyek Bartosnál. — Bérmozgalmak sima utón. Avas- Ó3 fémmunkások szolidaritást vállaltak a sztrájkoló kendergyári vasasokkal. A aütőmunkások, a férfi és katonaszabó munkások, vé­gül a famunkások BoUka Sándor dr főkapitány közvetítésétől várják a megegyezés kieszközlését. Villamas főzők, vasaló és vízmelegítők egy évi szavatosság mellett legolcsóbban Fonyó Soma világítási üzletében kaphatók, Köl­csey-utca 4. X A szókimondó asszonyság-ot egy nagyszerű Fridolin vígjáték ke­retében még ma és holnap mutatja be a Belvárosi-mozi, mely a tegnapi bemutatón oly hatalmas sikert aratott. 5 «Im áráéi nagy szobából és egy SlTdlöOl teremből álló földszinti telephonos helyiség május 1-re átadó. Választ .Irodának“ jeligére a kiadóba. Harisnyáit! Battancanál szerezze be, ahol legolcsóbb, legjobb és legnagyobb választékban talál: Belyem-, flór-, selyemfátyol harisnyát as ösBses cipö'ssinekben. soes Irodai munkákban jártas perfekt német-magyar gyors- és gépíró V. kisasszony felvétetik: Szikra Gpfagyár. BcWároii jUatszertár Kiss D,-paIota. Tóth Péterrel szemben. TELEFON 706. Valódi Houbigant, Coty, D’Orsay, Gueldy-parfümök eredeti üvegekben és kimérve a legolcsóbb árban. Legfinomabb fogkefék, fogkrémek, szappanok, eredeti Kölni-vizek, 4711-es Johann Maria Farina, Julichplatz és Rudolfplatz stb. Valódi Odol-szájvlz kis é* nagy üve­gekben­Manikűr-kazetták csinos kivitelben. Arc- és kézápolőszerek. Púderek dús választékban. 3020 ísgolcsóbb tavaszi ruhaárak! Férfi-ruha. . . . 3000 — Oyermek-rnha . . 800 — Fin-rnfaa .... 2200 — Felöltő ...................... 3000 — Nadrág..................... 500 — Szövetekés bélésáruk ol- ]TX|fl0e Kéllay Albert (Hid)-utci csón, nagy választékban. ywlüKi fcUllllll g, azám. 2878 Pákánkét az ^ell nmnkasznnetril. Á pékek az eddigi négy órai kezdet mellett, — Ki korán kel — nem kap kiflit. Csak nemrég szabályozta a ke­reskedelmi miniszter a pékek éjjeli munkáját olyanformán, hogy elvi­leg naeghagyta a régi állapotot, a 4 órai kezdést, részleteiben pedig preoizirozta, — mint azt annakide- jéa megírtuk —, mikor meliőzbető a négy órás kezdet, milyen és hány munkaerő alkalmazható a munka- kezdeten innen és zárórán tuI, A minisztérium törvényesen szán­dékozik rendezni ezt az ügyet és a következő nemzetgyűlésre terveze­tet készít elő. Ezt a tervezetet áp­rilis 20 án terjeszti az érdekeltek elé a miniszter, hogy szakvólemé- nvüket meghallgassa. Ezt megelő­zőleg a vidéki érdekeltségek véle­ményét is tudni akarta és ezért felhívta a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy tartson ez ügy­ben ankétot. Pénteken délután volt a megbe­szélés a kereskedelmi és iparkama­rában, hal Tonelli Sándor dr titkár ismertette a tárgyat. A pékmesterek véleménye az volt, hogy lehetőleg a régi állapot, a négy órai munkakezdés mellett kell megmaradni, mert ez közérdek, azért mivel későbbi kezdés mellett nem lehet ellátni a nyolc óra tájban már munkára, Iskolába, hivatalba menő közönséget, mert a kifli öt, pláne még későbbi kezdés mellett nyolc órára nem sül ki. Munkásér­dek és a pékek érdeke azért, mivel az említett oknál fogva kisebb lenne a fogyasztás, a forgalom s a későbbi kezdés mellett és a pékek kénytelenek volnának a munkások egyrészét elbocsátani. Ezért az ankét azt hozta javas­latba, hogy maradjon meg az ed­digi négy órai kezdet és hogy az előmunkálatokat — mint eddig — már három órakor meglehessen kez­deni. Szóbakerült az ankéton, hogy téves felfogás az, hogy a lisztkész­letek záros határidőn belül való be­jelentésére vonatkozó rendelet a pékekre is vonatkozna. Csak olya­nokra vonatkozik, akik a liszt­eladással Üzletszerűen foglalkoznak. Az általános forgalmi adónak egy összegben való lerovására lépése­ket tesznek a pékek és a pénzügy- igazgatóság az egyesületek ilyen irányú kérelmeit — ha a kívánság a pékek túlnyomó részéből nyilat­kozik meg — előrelátha.ólag ked­vező elbánásban részesíti. Végül — és ez a közönséget is érdekli — egy rendelet szerint min­den egyes kenyéren külön-külön kell jelezni azt, hogy milyen liszt­ből, illetőleg milyen lisztfajtákkól összeállítva készült. Evégből a pékek nyomtatványokat készíttetnek, amelyek a kenyerekre ragasztva ezentúl csalhatatlan jelzése lesz a kenyér minőségének. Nem lesz ezentúl barna, félbarna, vagy fehér kenyér, hanem csak .főzőlisztből, kenyérlisztből és rozslisztbőlvaló kenyér, vagy ezeknek keverékébőf előállított minőség. A pékek — úgy halljuk — maguk fogják en­nek a rendeletnek végrehajtását a legszigorúbban ellenőrizni, ha már újabb kiadásba verték őket: leg­alább kihasználják majd alaposan a tisztességtelen verseny letörésére. Forgalmi adókönyuét Engel Lajos cégnél szerezze be.

Next

/
Thumbnails
Contents