Szegedi Népszava, 1946. április-június (2. évfolyam, 75-144. szám)

1946-04-02 / 75. szám

SZEGEDI NÉPSZAVA Szeged, 1946 április 2. való ellátását. Állatállományunk nagyon leromlott. Máris tárgyalásokat folytatunk külföldi tenyészanyag előteremtéséről. A rendes évi állami költségvetés előkészítésére a kormány negyedévenként adépengöben költségvetéstflliit össze. Köte­lezni fogjuk az önkormányzatokat, valamint állami üzemeket, hogy saját erejükből te­remtsék meg a pénzügyi egyensúlyt. Az államháztartás kiadásainak csökkentésére a kormány a köztisztviselők és közületi alkalmazottak létszámát az 19á8-as lét­szám alá fogja apasztani. Minden tőle tel­hetőt megtesz, hogy elősegítse és bizto­sítsa az elboaájtandó köztisztviselők és alkalmazottak elhelyezkedését a termelő- munkában. Ugyancsak felül fogjuk vizs­gálni az állami és közszolgálati nyudija- sokat és csökkenteni fogjuk a nyugdijat, vagy megvonjuk a nyugdijat azoktól, akiknek egészben, vagy részben biztosított megélheté­sük van. Kénytelenek leszünk revízió alá venni a kényszernyugtlijazásra Ítéltek és a demo­krácia ellenségeinek nyugdijkérdését is. A Magyar Nemzeti Bankot a pénzügyi kor­mányzat ellenőrzése alá rendeljük és ez év első felében éleíbeláp a bankok állami ellenőrzése A pénzüayminiszier rövidesen olyan adórendszert doigoz ki, amelv a nagy és könnyen szerzett jövedelmeket és a háborús vagyonokat fogja megadóz­tatni. Szigorúan fogjuk sújtani a valutá­val és az arannyal való üzérkedést is. A kormány szilárd elhatározása, hogy mielőbb értékálló pénzt ad­jon az országnak, ehhez ikonban az kell, hogy az állam- háztartás egyensúlyát biztosítsuk és a ter­melést növeljük. Ennek a gazdasági programnak végrehajtásához tiszta köz­élet kell elsősorban. Hadifoglyaink és deportáltjaink hazaho­zatalara a kormány minden lehetőt el­követ. Vigyáznunk kell arra — fejezte be a miniszterelnök nagyhatású beszédét —, ho y a dolgozók egysége biztosítéka le­gyen a belső magyar bekének és fejlő­désnek. Á magvar nép be fogja tölteni azt a hivatását, amelv az európai népek békés együttélésében reá hárul. A miniszterelnök és kísérete vasárnap délután felutazott á fővárosba. ^Tsrheiá fanuvallomósolc dr. Seiiar Tivadar igozolási tárgyalásán A Szegedi Népszava jelentette már, hogy dr. Seiler Tivadar orvos alezredest, a szegedi honvédkórház volt parancsno­kát, akit a budaoesti igazoló bizottság an­nakidején igazolt, a honvédelmi miniszté­rium törzstiszti igazoló bizottsága^ Szege­den fogja ismét igazol *s alá vonni. A bu­dapesti bizottság ßarffta Aibert ny. ve­zérezredes, volt honvédelmi miniszter el­nökletével hétfőn a kereskedelmi és ipar­kamara termében hallgatta ki a tanukat. Több mentőlanu után Kalmár Bálint őr­mester azt vallotta, hogy Seiler fegyveres örökkel akadályozta meg a beteg munka­szolgálatosokat abban, hogy légiriadók alkal ával óvóhelyekre menjenek. Hasonló értelemben vallott Görgényl Gyula egye­temi ianá'segéd is, aki előtt az orvosal­ezredes kijelentette, hogy a beteg munka­szolgálatosok nem érdeklik. Lapzártakor a tanuk kihallgaíása még tart. özv. Lantos Béláné szül, Buzáth Margit, gyermekei iMargit, férjezett dr. Rák Kálmánná, Mária, férjezett Miksa Jenöné a legmélyebb fájda­lommal tudatják, hogy forrón szere­tett férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon Lantos Béla nyttg. néplsk. felügyelő-igazgató március 31-én délelőtt 11 órakor életének 74. évében, boldog házassá- .gának 48 évében elhunyt. A megbol­dogult földi maradványait ápr. 2-án délután 4 órakor a Szeged-belvárosi temető kupolacsarnokából fogjuk a rk. egyház szertartása szerint a csa­ládi sírhelyen elhelyezni. Az engesztelő szentmise áldozat április 3-an délelőtt fél 9 órakor fog a fogadalmi templomban az Egek Urának bemutattatni. Külön villamos indul a Dugonics- térról délután fél 4 órakor. Szeged, 1946 április 1. Minden külön értesítés helyett. A Szegedi Népszava rendezésében a munkásopera ciklusban I. előadás 1946 április 6-án d. u. 3 órakor ŐO "/o-os CARMEN Bevezetőt mond: GÁBOR ARNOLD kedvezmény a Szociáldemokrata Párt igazolt tagjainak és'a Szegedi Népszava előfizetőinek. Jegyek kaphatók a Szegedi Népszava kiadóhivatalában (Kárász-u. II) reggelfél9-től2-ig. Jcevváltásnál a pitflags.-ígt ieazolvlnyr vagy a legutolsö előfizetési dijnyugtáí tei kell mutatni. A szociáldemokrata Van Acker alakította meg az uj belga kormányt Brüsszel, április 1. Deveze, a belga síabadelvii párt vezére kijelentette vasárnap’ hogy Van Acker, Belgium volt szociáldemokrata minisztereiaöke megalakította az uj kormányt a balszárny koaliciójából. Deveze hozzátette, hogy a^zabadelvü párt 6 tár­cát kap az uj kormányban. Ó maga miniszterelnök-helyettes lesz, (MTI) A Béiistára került tisztviselőket elhelyozi a szakszervezeti tanács A Béiistára került tisztviselőket a szakszervezeti tanács fogji elhelyezni. Az elv az lesz, hogy minden dolgozó arra a helyre kerüljön, ahová való. A szakszervezeti tanács munkaalkalmat fog nyújtani azoknak a tisztviselőknek, akik a demokrácia és a szakszerűség szempontjából megfelelnek a követelményeknek, mig a többieket meg­felelő átképzés után az iparban es egyéb munkanelyeken helyezik el. BeTin Bármi történik is, nem használunk fegyvert vitáink elintézésére Bristol április 1." (Reuter). Bevin kül­ügyminiszter szombaton este Bristolban beszédet mondott és ebben utalt a nem­zetek között felmerült nézeteltérésekre — Olyan megállapodást és nyilatkozatot akarunk, amely leszögezi, hogy bármi tör­ténjék is, nem használunk fegyvert vitáink elintézésére. Hiszem, hogy mindannyiunk­nak szakítanunk kell azzal a tárgyalási móddal, amely kényszerrel akar hatni. Ha az életbevágó fontosságú nyersanyapk fo­koznák a nagyhatalmak közötti viszályt, akkor jobb gépezetet kell létrehozni a réq módszereknél, hogy elintézhessük ezt az életbevágó gazdasági kérdést. Mi Nagy- brifanniaban mindent megtettünk, amit te­hettünk. Előbbre kel! vinnünk a megálla­podást a kőolaj kérdésben. Ez a megálla­podás, ha majd az Egyesült Államok jó­váhagyják, gondoskodik a kőolaj kihasz­nálás és a fogyasztás nagyhatalmi ellenőr­zéséről. A többi nyersanyag körül támadt valamenyi nehézségeket sem lehet egy­szerre kiküszöbölni Ez akkor történhetik majd, ha a bizalmat kifejlesztettük a nem­zetek között. A Newyorki biztonsági tanács elé került kérdésekről szólva kiemelte azt a megálla­pított alapelvet, hogy nem tisztességes do­log, a nagyhatalmak részéről a kishatal- makkal engedmények szerzése céljából olyan módon tárgyalni, hogy azt az or­szágot katonai erővel megszállják. Ez a XIX századbeli imperializmus Erről iga­zan le kell mondani. Azt _ niszem, hogy találunk más megoldást. Kitért az éhínség borzalmaira is, amellyel a világ egyes ré­szein kénytelenek szembenézni. Megáilapi- fotta, ha nem sikerül ezt a veszedelmet megfékezni ebben az évben, ez jórészt értéktelenné teszi az eddig végzett mun­kát (MTI) Az osztrogorszici halálszázad paroncsnoka és keretlegénysí a népbiróság előtt Nem első eset, hogy munkaszolgálatos század volt paracsnoka és keretlegénysége áll vádlottként a szegedi népbiróság előtt, de a fasiszta korszak szörnyű bü.iei ilyen éles megviiáüifásban még nem kerültek a nyilvánosság elé. A 34 éves Veszprémi De­zső, úgynevezett „jócsaládból“ való fiatal­ember, akinek édesapja Szegeden egyetemi tanár volt Maga a vádlott budapesti bank­hivatalnok, aki hadnagyként vonult be, munkásszázad parancsnoka lett és mint ilyen lépett elő főhadnaggyá. Kassáról in­dult el munkásszázadával, amely közel 200 emberből állt, megjárta Osztrogorszkot, Judinót és más orosz községeket, keretle­génységével együtt épen került haza, azu­tán mintha semmi sem történt volna, szé­pen visszaült a maga bankjába. A szeged' katonapolitikai osztály egy véletlen folytán jött rá arra, hogy Veszprémi századából csupán hírmondónak maradt meg néhány ember, magát a 105/11. munkásszázad sze­rencsétlen legénységét két Ízben is megti­zedelték, a többi pedig részint aknamezőn halt meg, részint élelem és megfelelő ru­házat hiányában pusztult el. A századpa­rancsnok főhadnagyon kívül Veréb János, Kánál József, Hegedűs Mihály, Fülöp And­rás, Börcsök József és Börcsők Imre ke­retlegények azok, akik ellen dr. Pártos Imre többrendbeli cselekményeik miatt há­borús bűntett címen vadat emelt es dr. Bózsó Ferenc, a népbiróság vezetője sor­jában hallgatja ki a vádlottakat. A lakkcipös Veszprémi Dezső ötől-hatol, bőbeszédüen magyarázza a nehéz orosz terepet, ere zz elnök, a népbirák és nép­ügyész kérdéseire mégis kénytelen beis­merni, hagy a munkaszolgálatosokat bán­talmaztak, az élelmezésükre szolgáló táp­anyagokat ellopták es amikor a pusztulásra Ítélt emberek közül egy feltételezhetően az oroszokhoz szökött, kétszer megtizedelték őket, ő.sszesen 29 munkaszolpálátost vé­geztek ki. Az aknamezőn, ahova ezeket a leromlott szervezetű áldozatokat hajszol­ták, 8 halt meg, 23 halálos sérüléssel állí­tólag kórházba került, nap-nap után halt meg munkaszolgálatos a munkahelyén, amikor pedig jöttek mát az orosz seregek és Veszprémi keretlegényeivel együtt szá­non menekült, a nagy hidegben gyalog menetelő, még megmaradt munkaszolgá­latosok a 30 fokos hidegben lemaradtak és soha többel hirt nem hallottak róluk. Hasonló vallomást tesznek a keretlegé­nyek is, akik beismerik, hogy néha bizony meg-raegütöttek egy-egy ilyen szerencsét­len védtelen mbert, de természetesen igen terhelőén vallanak azok ellen az altisztek ellen, akik a főtárgyalásra nem voltak elö- állll hatók. A hétfői tárgyaláson csak Lőtvy Sándort hallgatták ki, aki egyike a haláiszézad életbemaradottainak. A tanú előadta, hogy Veszprémi csikorgó hidegben, lábbeli nél­kül zavarta ki munkára egyik munkaszol­gálatos társát, aki útközben eltűnt. Az esetet szökésnek nyilvánítva terjesztette fel felettes hatóságéhoz és annak ellenére, hogy időközben a szerencsétlen ember hulláját megtalálták, Veszprémi maga kérte büntetésként a század megtizedelesét. Ez meg is történt, néhány nap múlva egy hasonló eset miatt újból megtizedelték a századot, ez alkalommal a beteg, járni sem tudókat támogatva, vagy szánokon von­szolták ki a tizedelés színhelyére. Pénteken perbeszédek, szombaton Ítélet Széchenyi István bünperében A népbiróság TdfA-tanácsa Széchenyi István bünperében hétfőn Ligeti Jenöt hall­gatta ki tanúként, aki arról vallott, hogy a vádlott jobboldaliságában mérsékelt volt és zentai földijeit támogatta. Az életfogy­tiglani fegyházra nem jogerősen elitéit dr. Tukats Sa.'dor volt főispán tanuvallomá- sáoan kijelentette, hogy közötte és Szé­chenyi között politikai ellentét nem volt. Lipói Gyula és a bünpör utolsó tanúja, Berey Gézáné megerősítette korábbi vallo­mását. A tanúkihallgatások befejezése után az elnök néhány okiratot ismertetett, majd az újabb tárg/alást pénteken reggel 9 órára tűzte ki, amikor a népügyész es politikai ügyész vádbeszédére és a védő beszédére kerül a sor. Az ítéletet szombaton hirdeti ki a népbiróság. Súlyosan terhelő vallomások Antal István, Kassoi Schaiímoyer és Ferenci csendőrolezredeselc ellen Szakvóri Emilt tíz évi fsgyházra Ítélték Budapest, április 1. A népbiróság Szaír- vári Emilt, Szálasi iparügyi miniszterét lO évi /egyházra éa vagyonelkobzásra Ítélte. Kolozsvári-Borcsa Mihá'y és társai bün- perének folytatólagos tárgyalásán Kassák Lajos író azt vallotta, hogy Kassai Schal- mayer Ferencet annakidején azért zártak ki a Szociáldemokrata Partból, mert rend- örspicli volt. Antal István híborus bűnös tárgyalásán Eszterházi Móric es Arnóthy Jungerth Mihály súlyosan terhelő vallomást tett a volt miniszter és sajtódikiátor ellen. Hétfőn kezdte meg a népbiróság a tár­gyalást Ferenci La«zló csendöralezrede’, a zsidó ügyek hírhedt teljhatalmú in­tézője bűnügyében A vádlott természete­sen nem érzi magát bűnösnek, szerírte mindent parancsra tett. Dr. Hullám László tartalékos csendőrszázados ezzel szemben tanúvallomásában előadta, hogy Ferenci ezt mondotta: „Mint a heríngeket kell a vagonokba rakni a zsidókat, aki nem bírja ki az utat, jobb ha útközben hal meg, mert úgysem lesz megfelelő mun­kaerő kint.“ A tanú vallomása szerint a légitámadások alkalmával a nagyszájú Ferenci olyan gyáván viselkedett, hogy ktnvtelen volt rászólni; „Alezredes ur, i e szaladjon úgy, mert leesik az aranyérem!“ — Itt a tizmiillös. A Magyar Nemzeti Bank az 1945 november 16-i keltezéssel ellátott tiz millió pengő című bankjegyek kibocsátását április 2-án megkezdi. Tito marsall: Rokonszenwel nézzük Magyarország közeledését Tito tábornagy a jugoszláv képviselöház hétfői ülésén nagy beszédet tartott, amely­ben részletesen foglalkozott Jugoszlávia külpolitikai helyzetével is Jugoszlávia jo­gos követeléseinek kielégiiés*'fe törekszik, igényt tart kártérítésre is Ní leíor.izággal, Olaszországgal és Magvaror ’.ággal szera- ben. Magyarországtól 70 mi Uö dollár az igénye, a napokban már sot is került az összeg kifizetési módjának megállapitá- sára. — Sajnálattal kell megállapítanunk -= mondotta a marsall —, hogy a békés együttműködést maguk a szövet-ségesek veszélyeztetik a fasi'zták terrorisztikus cselekedetnek eltűrésével. Az egyes szomszedáriamokkal Jugoszlá­via barátságos viszonyt kíván fenntartani. Rokonszcnvvel nézzük — mondotta — Magyarorsrág felénk irányuló közeledését, mi is óhajtiuk, hogy a két ország között minél szorosabb barátság és megértés fej­lődjön ki. ( 1 « t I f ( f 1 1 1 1 1 s 1 !

Next

/
Thumbnails
Contents