Szegedi Népszava, 1948. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

531S1DI 5ÍSPSZATJ! IfUS. Bprili« 2„. kS A Szociáldemokrata Párt és a Szociálíiesnokrata Part hzemh^ romság-u. 5. szám alatti Székhazában MagTar Ko^oinnhta Part kisiparos csoportja április l-én, csütörtökön délután 6 órakor Előadók: ííovacs Zoltan (;VIKP) (Budapest) és Simon Béla (^zDP) elvtársak. közös aktivöt tart. Szegfed továbbra is vezet a beszolgfáltatási verseeyben N«s7 iá«» erest éa egf péket kixirtak m köie«il».tíi.»béi‘ . A szerdai közellátási éiickezlet íSzabó' Mihály pélcel, toválvbá Tóíh Gyula, ,Súri tóroíy Pál, Hampil (Mária és Hsy^düs Jánosné füszer- Ikei'eskedőket kizárta a közeUátáa- ybói- A legutóbbi ellenőrzésnél ugyanis nem íudtak a kienyér^gyek- kci elszámolni, bizonyos tehát, hogy ia kßnjnerel feketén adták el. Mind- uiyájuk ügyét tgyl/sn áttették o gazt- tíasdgi rendőrséghez. Áprilisra egyébként 6320 mázsa ^bonál utallak ki Szegednek a la­kosság kenyérellátására, Érkezett 60 fcnázsa szappan, ebből a, testimun­kásokra 20 deka, a nehéztestir toiunkásokra, csecsemős és szopta‘- tós anyákra fejenként 10 deka jut. Megjelent a köMjlkczö gazdasági jéAT3 vonatkozó beszól gáltatási rea- jdelet. A beszolgáltatás alapja a dzánlóföld után fizetendő buzaföld- fadó. Az öt holdon aluli törpebirtok feofoknak buzaföldadójukon kivül i Uj igazgató a szegedi á»iami egyetemi koiségium, élén A szegedi egyetemi ifjiiság csucssWF.vezeté. a SzE!Sz-ne!< sit'Tiiii kihareoliiia, hogy a dsíkjóléli bizottságba a diákság képvise­lőit álianüóan bevonják. A kari szeívczetck Szociális vezetői ezehjiil állandó tagként vesz­nek részt egj’^n'.ö sr.'nijbaa s profesozorokK,ii ía meglieszéiéseken és a diákjóléti hivatal­ban áüandó.an szoigálatot tart » SzEISz WcgbizoUja. KlapiI Sándor joghallggtó- A bizotlsíig szerdai ö'ésín, amelyen már Bz ifjnság képviselői is réztveltet, dr. Pnr- |esz h(5!a professzor, a bizottság elnöke be­jelentette, hogy az állami cgjetenii kollé- gjnm eddigi igazgatója lemondott. -A SzEISe javaslatára Székely Lajost, a KfKOSz dél- raagyarországi megjrizotiját java'io'jálc n tail. lusziTiiniszléihirnIja az igazgatói állás belöl- Usífc. Az nj igazgató rövidesen elfoglalja hivatalát és renié'helő. hogy vezetésével az állami kollégiumban is megindul a demo­kratizálási folyamat, de kialakul « népi kol­légiumok kózössé'gi szelleme Is. ötüiics más Lsszolgáltaláol kőliclezeU’- pégük, öt lioldon felíil progrcssi'iv’en növeksitik a beszolgáltatandó meny- 'nyiség. Búzából, rozsból és 'napra­forgómagból a bdrmelő csak liáz- öarlási "és gazdasági szükségletét tarthatja meg, a többit be 1x11 hd- nia. Az áriiatennós 10, a, zabtermés 15 s-zázalékát kell beszolgáltatui. A beszólgáílátási kölelezcltségen felül megmaradó kenyérgabona- és napraforgómagkészleiévcl, \-alamint egyéb terményeivel a gazda szaba­don gcndolkezik. A lieszolgállatási köLelezetLségct bab, tökmag, burgo>- Jiya, hagyma, kukoriog köles és hizoll sertés Leszolgáll.alásával is le lehet róni. A ixndclct Julius 1-éti lép éleibe. ___ Az országos fejadagdézsma bc- BzolgáItatási verseny harmadik he- tébéü Szeged továbbra is meglah- tolta vezető helyét, teljesítménye már 76-8 százalék. Csongrádmegyc is a harmadik helyix nyomult fel. az aüieríkaí monapiiikaiiliatizinus ellenzi az aiomfegyyerek idküszöiJöleset Groaiiito uniyos az afiofoetd bizetöségr elöti N'jwyork, márciu.? 31. Az atomr fcrő hizolíSágban Gromiko .szovjet kiküldött mcgállapiloUa, hogy a bi* kollság azért nem julolt el odíüg, hogy megfelelő javaslatot dolgoz- bon\ki a Bizlonsági Tanács számára, mert az EgyCsülL Államok kikül­döttei,eleve íéhelell. nné b itek min­den nemzetközi megegwzésl. Ezzí I szemben megkiscrellék, hogy keresz­tülvigyék bizonyos jicnzügyi és üparl körök önző számitásaií. Bizo­nyos amerikai körök nyíltan Iiirde- Uk, ho.gy vagy elfogadják'az alom- t'rö ellenőrzésre benvnjlolt ameri­kai javaslatol, vagy Amerika annyi atonibonibál gyárt, amennyit k^dve tartja. Az amerikai kiküldöttek ál- iásfógíalása a legli.szlábbaii akkor világion ki, amikor ellcnezlék azt a szovjet "javaslatot.' amefy az atom- fegy\T?ixloél nemzetközi nvegállapo»- dással lörvénj'en kivüí aláírta hc- J^•e/ni. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Égj-esült "Államok ellenzi az atom­Szeged dolgOEÓI példás összefogással sietnek a íiiunkanelkuiiek segitsegere Hol maradtak a munk^ndók ? I Szerdán délben Ggólai István elvtárs, szahszervezeti ütKái- einőtielé’.'ei «jra ér- Ickczlciet tartottak c szakszcrv-eztiik, (izemj bizotlságok és é!'dckképvisete(t'k vezetői, hogy )• mcgl>eszéljék n tnunkanélkü'i ég B k 'rCs ie- kúzdéséntk módjál. Ezidőszerint ug.vaul5 61)00 munkanélkű i, közó'lük 2300 nő várja mun­kába áUitásá!. Dénes Leó cl\-Lir8, polgár- jnw-ler múltbeli Javasla ára az fizímek, vúj- ialatok, cégek, hivatalok fizikai és gzcUerm dolgozói fizetésük hiányos B áza'éAái 'egy­hangúlag felajánlották n munkonéjicflliség csökkentésére. egész pénzt tehát a munkabérek klfiretéséro fordilják. A munkák te.vét a mérnöki hi­vatal már elkészi ctle, összegN-üiüK .a város­ban szétszórt építkezési anyagokat, lebont­ják a rornházukat, chüntc ik a szciuéllerako- dótó.vekei.j. megkezdik a városi partfűrdő épi'ését. ■ Dr. Demény Alajos kamarfei fölilHár Rür. levélben szöülotta fei a kiskercekcdőkei és kisiparosokat, liogy jövedelmük két siáralé- kát szintén ajánlják lel. Sajnálatln. kjns- t.atálhatjuk. hogy az .érickezietrői a munka­adók hiányoztak, akiknek — úgy gondol­A NEVETŐ SZEGED Toto A szegedi ismert bohém, mavésztöl meg­kérdik ; — Mit csinálsz, ha Uzenketlől találs» a Tüton? — Adósságot: — válaszolta habozás nélkül k s.-'Inész. Mi a kü'önbsés, — Mi a különbség az üres zseb és az üi-es fej közölt? — Az üres zsebbe rengeteget íthet hé- tenni, az üres fejbe scnunil. Színház, ólt ! . . . Ccskay Kornél, n szíuliáz fölitKárJa így elruélkeriik: — Furcsa üzlet a .'Zinhaz. E;>ssz idöltcn nem jön a közönség, mert fé'ti az egészségét és ruháját, szép ilőbcn nem jön. mert iu- tább a szabad természet ö'ébo vágyik. Ün­nep előtt nem jön, tnCrl a pénz az ünnep­hez kell, ünnep után nem jön. inCrl n ár Bíncs pénze. Marad összesen két naj), .ami­kor nem fizet rí a színház; karácsony este és nagypénteken ... . Gyerekszáj A íanitónéni magyaráz; .— Nem szabad clkószálni, gyoi-mökek. l.'ám, a báránj-t. amely olthagylm családját és iársail, megct'ék a farkasok. Mire a kicsi Marika; — Ha nem kószált volna ef, mi tdtük volna meg!... Aa ailáalakttaCt PALÓCÉ PENSI6 • szei^sdiek bodapegti otthoRa. Sxehák 14.— loiiattól, VIL, Somo)(yi 8éi«-»r It«. ÍKéroly-körut.) Teltion; 220-088. A begjült összegböi a város olyun ttV- f jnk — szintén nem esn® nehezére, hi jó- mészetü közhaszuu munkákat végeztet, t sedelnmk egy töredék részéről nlValmazol- ,'unclyckhez ncm kell anyagot beszerelni, nz I tajk példájára lemondanának. Megiwilt a KIS mShll ESPtESlOJl! Etrécz aap fiaeahen. — A seiiét; VI R Á N Y1—K A C Z tíui szoigaltada —O­A iaemtidernehb gépiiéi készül a es&saliwos babkBvi I | wmimmmmmmmxmmmmm 414 mandátumból 405 futott a Népi Demokrata Arcvonalnak a román választásokon bombának törvónron kivül h«fyp- {résél ds ennek kövelkeztvlicn «z htoinerő ellenőrzéséi is. lía elttea h kérdésijén megeg^xzésre akarunk Jutni, el kell vetni az clfogadhalaU^ íaii amerikai javaslatokat — mon­dotta Gromiko. A nemzetközi alomerő ellenői«ö iroda kutató munkájával kapcsor latban Gromiko ’ kijeienlctle, bogr az Idevonatkozó amerikai java»- üat is elfo.cíadhalallan, mórt általa az Egyesült .államok más államok J',clüg.>^i'DC akarna,k Ijcavalkozni. Végeseiül kijeleiitefíc, az atomerlí l)izollság csak akkor jut előre mua- kájában, ha ^■alamennyi tagja rá­eszmél arra, hogy a Ijékóórl és nem különliöző államok önző érdekében kell fciadalaít megvalósilánia. :^.MTÍf — MA ESTE az Odnopo-soff hangversany után az Ujságiróolthcnbaii kiiibvacsora. tsm lasztási győzelem alkalmából. Kz n győzelem, amely uj korszakot nyit a román nép lörténeimébcn és to­vábbi hatalmas Jéjjősscl viszi elő»- a román népet a szocializmus meg­valósulása, a haladó szociális rel- formok további kiépítése felé, mia- den bizonnyal hozzájárul majd.a ixmán és a magyar nép közólti ba- Tálság még fokozottabb elméíyitét séhez s Így a dunavölgyi ,s ézHil az egész európai tiéke és együll- müködés biztos zálogát jelenti,« Pénteken délután 5 óra lO-Kor mindenki a rádióban hallgatja a munkaverseny feité’eiett Bti^apra', március 31. -A SzakST.ecvessa Tanács péiilckcn dé'utáu .S óra 10-kor a rli- tiióbau Budapest I- Imllámh »-s-án köeli az országos munkaverseny feltéieicu h ^ o*- z«l kapcsolatos ludnlvalókat és leendőké!. A Sza'KEZcrvcielj Tanács fe'.liivja az üzCful hizoUságokat s üzemi vers ;nybizz)ttsá(^- kat; ahol lehet, szervezzék meg n csopB!'- tos iucghaligatást. Almi ez nem lehetfié^)*, ott hívják fel p dolgozók figycimfl si k*z- lemény meghallgatására, (MTI; A román választások légeredmé- inye a köi’etkező: 414 mand'átum közül 405 a Népi Demokrata Arc­vonalban egyesült demokratik-us pártok blokkjának jutott, hetet Petr Bejam liberális pártja, liettőt pe­dig a demokrata paraszt párt Irar poít. Az eredmény a népi demof krácia erőinek megsemmisilo gj*ő- izelmót jelenti. A inagysr képviselők , A Népi Demokrata Arcvonal Jis- táin indult Magyar Népi Szövets^' jelöltek szintén mandátumhoz jup toltak. így a Magvar Népi Szövet- jség elnöto Kacsóh Sándor l'dvari- licly megyéljen kajjott raandátiimot lés wie együtt a megjx másik két jeIöU,ie: Csíki János és Fülöp János fs. Fejér megyében Nagp Lajos, 'Arad megyében Csákány Béla és Csapós Ferenc. Bacau megyt‘ben a (csángók jclöUje: Duma G.vörgy. Bi­har megyében Mogyorós Sándor, Baranyai l ászló, Czikd Lőrinc, //u- ^zár Sándor éi5 Vas György. Csik- jmegyében Korkó Gyárfás (a Má' gyár Népi Szövetség volt cfnöke), Bál Márton, Nagy György és Koszti István, Kolos megyéiben 'dr. Takács Lajos nemzetiségi alminiszter, Nagy i ístváii és Nyitás Hona. Maro.s me- ) !gj’'ébeii or. Csögör Dvzsö, a mag^-ar i légyclcm rektora szcrzelí mand.'itu" mól. Szilágy megyében Balogh Ed- (gái% a news iróés ár- SoCymos Iván. Temes megyében Juhász Lajos és Szabó Elei." Háromszék megyélxMi íaz összes magyar jelöllek mamlá- íumhoz jutottak éspedig; Czilcú 'Nándor, Tóth Géza, Nagy Bhrtók !és Szabó Elemér. Az SzDP távirata a'troinán munkáspárthoz SzriltasUs .\rpád elvtárs, főtilkár az alábbi üdvözletei küldle a Szo­ciáldemokrata Párt nevéljen a ro­mán munkáspártnak; ;A munkásegys^' megvaló:iulásá- 'nak küszöbén álló magyar Szociál- (lemökrala Párt a magyar .szociái- niemokrata dolgö-zók lialolmas tábora hevében forró testvéri üdvözletét és j őszinte szertncsekivánatail küldi a .íromán munkáspártnak a jjompás vá­Vértes István tüzelő- és épitöanyagkcreskedő Boldogassrofiy sugárul 17. Telefon: 3—65 BIsdas fogvssstók részáíc mfndcH ménnvis-gben. KISKERESKEDŐ Piiici kölött-, .szóvolt-, rövid- és bAÄir- árukeroskcdíít ápii is 2-án, péuUken délei«!! 9 órakor a Lcchner-léii szókházbaii értrk»- Ictet tartanak. — Pénteken déUitán 5 érs- kor a nöszervezö bizottság és a szocKii,s jóléti bizottság egyu.tcs- értekezletet lart n Széchen\i-líri székházban. — f.rtesitjöí a kartársakat, hog,v az ápri'is 4-ére hirdettlt íiagjgyiilésünk a felszabadulás ünnepe mi- íitl, áprj'ii 11-én, vasárnap .Its' megtartva. Az érdekképvi.clet a ruházati s/akrUoportba tartozó, továbbá vas-, műszaki s akcsoport- ba tartozó szakosztályok tagjai B-ámárB a keiesbedcinii és iparkamara közgyűlési ítr- mében szombaton tíékuán 5 órára tagö-- tckezletei hirdet, amelynek tárgysoroRaü pontján szcnepel a kCi-eskedelmi könyvve­zetésről szóló rendelet, az adóközösségetz« vonatkozó legújabb inlízkcdésck es aktuális kérdé-ek ismertelése, pelhivja .v. érdekképviselet a tagokat, tiogy Czen az értekezleten minél nagyobb számban meg­jelenni szíveskedjenek. CsütörtököiL pénteken: Sebő Miklós. Capriban rádió l<Ap,:edvell dalénekes TÁNC! CITY-JAZZ I

Next

/
Thumbnails
Contents