Szegedi Uj Nemzedék, 1921. február (3. évfolyam, 26-47. szám)

1921-02-02 / 26. szám

19 1 február 2-,­SZEGEIM Uj NEMZEDÉK Máw ssafeadjegye«. A közalkalmazottak vasúti »zabadjegyeit az igazgatóság február hó 15-íg meghosz- szabbitotta, kivéve a családtagok időleges és arcképes jegyeit. Négy «raiefieSő* í>af®*a s Rákócsy-üérem. A váré i mérnökség — mint értesülünk nagyszabású tervvel lép a tanács elé. A mérnökség ugyanis azt a ja­vaslatot fogja tenni a városnak, hogy a Rákóczy-téren építsen egy .égy emeletes bérpalotát, melyben 30 lakás és 10 üzlethelyiség legyen kiadható. A mérnökség. a pa­lota felépítésének költségeit 20 millió koronában irányozta elő, mely természetesen csak kö csőn utján volna#be* szerézhető. Emelni akarnak a kéményseprők. A sze­gedi kéményseprők Rack Lipót városi tanácsnok­hoz beadványt intéztek, melyben r . leérik, hogy a kéményseprési dijakat mag ibbra állapítsa meg a város. Átlag véve mintegy 200 százalékba emelést kérnek az eddig érvényben levő árak helyett. Kérelmüket az általános drágasággal in­dokolják, amint ez már szokás ilyen esetekben. Az áremelés persze elsősorban a háztulajdonoso­kat fogja érinteni. Rach Lipót tanácsnoknak az a véleménye, hogy a kívánságot, ha nem is teljesen, de legalább részben méltányolni kell. A tanács­nak prre vonatkozó javaslatát ilyen értelemben is fogja a februári közgyűlés elé terjeszteni. Ä vetések állása. Várkonyi Jenő gazdasági intéző a napokban külterületen járt. hosy megszemlélje a városi gazdasagokban a vetések állásai! Szemléje közben azt tapasztalta-, hogy a műit heti szélvihar egy kicsit ártott a vetéseknek, amennyiben á szét vastagabb réteg homokot elsöpört a növényzetről, úgy, hogy a gyökérzet nem jut­hatott.elég nedvességhez. Az a par napos eső azonban, amely a szélvihart követte, helyrehozta az igy támadt kárt. Persze jobb lett volna, ha az eső helyett hó esik, ami biztosította volna a vetést a fagy eilen, mely ezideig kárt. még nem okozott, Píóbaszántás a városi motorekével. Megírtuk már,, hogy a város egyik budapesti gép - gyártól 600 ezer koronáért motorekét vásárolt, mellyel elsősorban a házikezeiésben levő földeket, maid a városi bértó!dek szántását fogják elvé ­gezni. A motoreke már meg is érkezett Szegedre és csütörtökön délelőtt 9 órakor végzik vele az első prőbaszántást a tápéi kapu mellett, a kör­töltésen kívül. A próbaszántáson, ahol szívesen látnak minden érdeklődőt, részt fog venni a pol­gármesteren kívül Bokor Pál helyettes polgármes­ter, a gazdakörök és gazdasági egyesületek kép­viselői. Äs oláh fs®r«8á*iy ihletei. Az oláh kormány egv részvénytársaságnak Oesszarábiában százezer hektár földet adott el. A vételárát a kormány fel is vette. Az ellenzéki politikusok szerint a kormány az üzletet azért kötötte meg, mert számit arra, hogy a bolsevikiek úgyis visszafoglalták Besszarábiát s igy a'vételár, mint a veszett -fejszének a nyele, megmarad fis ébredéi magyar* vasutasok hangver* senye. Január hó 2-án délután 5 órakor a*, szegedi ébredő magyar vasutasok a ííalvária-uccai „Tevél-Mozi“ helyiségeben jnagas színvonalú, magyar szellemtől átita­tott műsorra! fiangversenyt rendeznek. Dr Krämer Tamás •előadása, Kops Ernőné művészi zongora játéka, Szent- Tamássy Tessy költeményei, Nagy Kát ka és Domokos Ferenc duettje, Fichtner karnagy kísérete, Radványi Irén és Nagy Marjska zongora kettőse, dr Belle Ferenc mű­vészete, Adametz Má ia és Beyer Béla közreműködése a legteljesebben biztosítják a sikert A művészi hangversenyt Báló János tárogatója fejezi be. A terem fűtve lesz — ©rák és*ékszerek javítását mérsékelt áron vállalom. Órák es ékszerek nagy vá asztékban. Fischer József ékszerész, Kárász-utca 14, Korzó-kávéház melleit értessük a t. közönsége?, hegy előadásaink kezdete h&tköznap féí S, léi 7 és 8, vasár- és ünnepnap©k©« pedig téS 3, fé( 5, fél 7 és 8 órakor változásiam*! megmaradnak. Belvárosi Mosi igazgatósága. — Fízessan - elő Szeged legelső és legnagyobb kölcsönkönyvtáraban Sxalaynil, Kigyó-u. 1, — Egy egyszerű lelkű, de melegszívű piaci árust alakit a Barabásban Mrs. Biscot aki ezidőszerint Páris legkitűnőbb komikusa. A sötét gonosztettek izgalmas sorozataiban ez az eredeti humort és sok kacagtató mókát produkáló színész megjelenése úgy hat, mint borongós, kóválygó felhők foszlányai között feltűnő szivárvány. A Széchenyi Mozi közönsége minden jelenetét zajos kacajokkal kiséri, úgy Biscotnak, mint Max Lin- dernek, aki a Maxi és a nadrágtartó cimü bohó­zatban szintén fellép. Tekintettel az óriási érdek­lődésre ajánlatos, hogy a t. közönség jegyeit elő­vételben biztosítsa. Elővét pénztár d. e. 10-től fél 1-ig. d. u. 3-tól 7 óráig. Telefon 16—33. /SAAAAWVAVVVW7V^Wn/wVv%AA/Vn/wVNA^wVVS Gyáva Magyarország elpusztul, Bátor Magyarország felvirul! — Hoffer és Társa képkereskedés Kelemen­utca 7. Kepkeretmühely Iskola-u. 18 * — Denaiuráil siesira az iparosok utalványt kaphatnak az ipartesíüleí titkári hivatalában. Minthogy hosszabb ideig nem várható újabb száiiiímány, ajánlatos, hogy szükségletét minden iparos most biztosítsa. Az Ébredő Gazdasági Szövetség közle­ményei. A keresztény alakulatok és intézmények részére ligni barna szenet oszt ki. Legközelebb salgótarjáni darabos szén is érkezik. Denaturált szesz és háztartási rum szintén kosztás alá kerül. A vasiparosok második kovácsszén szállítmánya mielőbb megjön; a nem csatlakozott iparosok érdekében áll mielőbb előjegyezni, miután a szál­lítmány megérkezte után uj jelentkezőknek már ebből nem osztatik ki. Telefon 15—66. — Töri aranyat, ezüstöt, régi arany- és ezüstpánzt napi áron vesz Tóth órás Kölcsey- ucca 7. — A keresztény színpad ma tartja meg egyetlen színi és táncestélyét. — Ma utoljára pereg le az Arany korona cimü filmszenzáció a Belvárosi-Mozi publikuma előtt. A film nagyszerűségét mi sem igazolja jobban, mint az az állandó zsúfolás, mely már 2 nap óta minden előadáson megtölti a Belvárosi Mozi hatalmas nézőterét. De a legnagyobb meg­elégedésre szolgál a kisérő 4 felvonásos Märy falusi kalandja cimü vigjáiék és Märy Osborrfflal a főszerepben, mellyel felújítottuk a még minden­kinek élénken emlékezetében lévő Märy Osbornt és a kis néger gyereket. — ÁrleszóUitá-T 1921. évre szóló MOVE heti előjegyzési naptár, mig a készlet tart,, dara- bonkint 20 korona helyett 15 koronáért kapható a MOVE sajtóvállalatnál, Klauzá'-tér 5. Telefon 250 SIlvfiEffad vasárnap este a Hági előtt egy filWSaftSll öt köves brittiánsgyiirű’. A megtaláló nagy jutalomban részesül, ha a, gyűrűt kiadó­hivatalunkban átadja. Dupla maláta gyógy sör csapsz: H&ruáSfo ,, Mfgi" $öresarn&3*áS»an>. — Hamis csontfogaltért, arany- és bril- liáns ékszerekért legtöbbet fizet Gáspár, Kölcsey- utca 2. Óra- és ékszerjavtiás olcsón. Színház — Művészet Heti műsor. » \ Szerda d, u : Cigánybáró, operett, Szerda este: Az ezüst sirálf, operett. Bérletszünet, Csütörtök : Az ezüst sirály, operett. Bérletszünet. Péntek : Az ezüst" sirály, operett. Bérletszünet. Szombat: 100 százalékkal felemelt helyárakkal a menekültek javára,-először: Mikes, színmű Bérletszünet Vasárnap d. u : Piros bugvellárís, nép-*inmü. Vasárnap este : Mikes, színmű. Bérletszünet. Ren­des helyárakkal. Hétfő d. u.: Debrecenbe kéne menni, dalosjáték. Hétfő este : Kis király, operett. Premierbérlet A. 37. sz. Kedd d u.: Cornevillei harangok, operett. Kedd este: Kis király, operett. Premierbérlet B. 37. sz. Előadások kezdete ,este félnyolc órakor, Színházi iroda telefon száma : 690. Ezüst sirály ' A darab, mely már külföldi sikerrel is di­csekedhet s amely szemzőinek sok tapsot s még több pénzt szerzett, nem igen üt el a közepes operettek szintjétől. A mese ^em halad uj*csapá­sokon s tele van ama figurák sokaságával, melyek a külső hatást bár feltétlenül, biztosítják, de a da­rabhoz voltaképen kevés közük van. De mindegy. Nem a kritikus szemével kell ezt néznünk, hanem a ma közönségével, mely az élet tengernyi küz­delmében kifáradt. Nem azért megy színházba, hogy ott uj küzdelmek folytatását lássa, hanem hogy megpihenjen és szórakozzék. E szempont­ból az Ezüst sirály igazán megfelel a kívánság­nak: szórakoztat és mulattat. Különben ahol Kisházy Sári, Déri Rózsi és Barna viszik a sze­repet, ott a siker már is biztosítva van. Kitűnő volt Radócz is — akinek tegnap este igazán szép sikere volt. Fodor táncai tetszettek s ezúttal játéka is mentes volt szélsőségeitől,* amit készséggel szegezünk le. Öltözékek, kiállítás igazán fényes. A színház zsúfolásig tel! — s a tapsnak se eleje, se vége. Azt hisszük, a darab igazi pénztár­darabja lesz a színháznak. — Baranyi János II. zongora-estélye február 12-én este 6 órakor a Tiszában. Jegyek Tháliánál. Az éiweietl adó alien Az iparkamara jelentést tesz a kormánynál. A háború után támadt nyomasztó gazdasági helyzet a legkülönfélébb adókkal és illetékekkel lepte meg az adófizetéstől irtózó polgárságot. A város, hogy milliókkal megszaporodott kiadásait ellensúlyozza, adókat hozott be, melyekből költ­ségeit fedezni vélte. Vám alá került a selyem, a pártám, mely őnagysága ruháján diszkrét érdek­lődést keltett, a hercig mignonok édes habját szintén megkeserítette a »luxus adó s ha valaki megivott egy feketét a kávéház márvány asztalán, — a babkávé szürcsölgetése szabályrendeletileg élvezetnek miriősitíetvéu — kénytelen volt fillérei­vel a közköltségek fedezéséhez hozzájárulni. A tanácsnak ez az eljárása mozgolódást keltett az érdekeltek körében. A cukrászok és kávésok többet deputációztak a toron/'alatt, mint a jó világban a kortes vezérek, -végül pedig fel­lebbezésben is megtámadták a tanács intézkedé­sét. A tanács a kávésok fellebbezésére határozatot hozott, 'melyben kifejtette »álláspontját s kimon­dotta, hogy a kártya, billiárd és a kávéházi italok után fizetendő élvezeti illetékek szedéséhez tovább is ragaszkodik. A tanács ezen határozatában* a támadásokat azzal védte ki, hogy a szabályren­deletet a belügyminisztériumban bemutatta, ahonnan 40 nap leforgása * alatt nem érkezvén válasz, a szabályrendelet a megerősítésig végre­hajtható lett. A kávésok és vendéglősök a tanács határo­zatát újból sérelmesnek találták s indokaikat, melyekkel a tanács álláspontját megdönteni vélték, pontokba foglalva benyújtották az ipar és keres­kedelmi kamarához,v kerve az elnökséget, hogy érdekükben határozza el magát a közbelépésre. A beadvánnyal kapcsolatban felkerestük dr. Landesberg Jenő kamarai titkárt, aki a kamara állásfoglalásáról a következőket mondotta: A ka­mara a kávésok sérelmét magáévá teszi. Az eset­ről jelentést teszünk a bel- és pénzügyi kormány­hoz. A tanácsot nem fogjuk értesíteni, egyrészt, mivel újra elutasításban ienne részünk, másrészt pedig a tanács már több ízben kifejtette állás­pontját s igy a vele való tárgyalások előrelátható­lag csak újra elodáznák a sérelmek orvoslását. Fájdalomtól megtört szívvel jelentem, hogy felejtheíetlen jó feleségem Hbraltám tadrásrté szül. Kiszely Franciska életének 45-ik évében Szegeden az Úrban elszen- derült. * Temetése februájr 2-án lesz a Rőna-úcca 29 számú gyászházbnl, a Gyevi temetőben. HSZSlSdáS ^ls^városon' Füzes~ucca 20. szám a. ház i szabadkézből eladó. Vevő 2 szobás lakást azonnal átvehet. Tudakozódni ugyanott a tulajdonosnál? Belvárosi-Mozi z\ ll ll r\ Ma móljára AZ ARANYKORONA Henny Portennel a főszerepben. Azonkívül: \ Märy falusi kaiandia. jj 4 felvonásban. Ja H legfőbb szórakozás megnézni az U 0 I ■■ i lt! □ ti I I Í á I! | a BeSvárosi Roziban, pénteken, szombaton, vasárnap.

Next

/
Thumbnails
Contents