Szegedi Uj Nemzedék, 1921. május (3. évfolyam, 98-120. szám)

1921-05-01 / 98. szám

1921 május 1, vasárnap. SZEttEPI UJ NEMZEDÉK 3 problémája a magyarságnak a keresztény Magyar- ország kiépítése. Mert annyi tény, liogy nincs munka. amitől a Nagyasszony tartózkodnék. Iia a közjóról van szó s az is bizonyos, liogv a család erszénye mindig nyitva áll minden jogos magy. r óhajnak és kívánságnak. Amilyen szerető anyja tud lenni a Novédő árvái­nak a Nagyasszony, oly szeretettel karol fel mindent, a mi jó, ami nemes. Az igazi lelki arisztokráciá­nak tuszkulánuma lett a kis Kórház-utcai magán- lak, tele magyaros érzéssel, megértő és embersé­ges szivekkel. Sok sok ilyen magyar ttizhdy — sok sok ilyen Nagyasszony, sok sok ilyen tiszta, becsületes életfelfogás, sok sok ilyen ernyedellen munka-szeretet és Magyarországon a pokol kapui sem vehetnek erőt. Napi^irek Mai Naptár: 1921. május t. Vasárnap. Kate. Fül. Jakab és prot, Fülüp. Napkelte 5 óra 47 perc. Nap- nyu!>i!i 6 óra 1 perc. I U öj á I as; Változó. Somogyi kftnyvJár: Zárva. Muxeum: Nyitva d. e. 10-1 óráig. Városi Színház: D.'lután . Debrecenbe kéne menni, este: Ingyenélők, népszínmű. Belvárosi-Mozi: Az erők királya, S z é c h e y i- M o 7 i: Xa-Xa, III. ré.sV. Rekviem Rónay Jenőért. A megboldogult Rónay Jenő lelkiüdvéérf szombaton délelőtt isteni tisztelet volt a rókusi templomban. A rekviemen, melyet Breisach Béla plébános celebrált, a gyá­szoló családon és rokonságon kívül nagy számú közönség veit részt. A város hatósága nevében dr. Somogyi Szilveszter polgármester jelent meg a gyász istenitiszteleten. Az a szép eszme, melyet Szende Pálné a Keresztény Szocialista Párt nőcsoportjának agilis elnöke óhajt magyaros ruhába öltöztetni, mind na­gyobb és nagyobb teret hódit a lielyes gondolkodású, nemes érzésű keresztény magyar nők között; igyek­szik mitidenki abban a lelkes táborlían csoportosulni, mely tábornak az az elhatározott kedves szándéka, hogy a legnagyobb magyar Nagyasszony tiszteletére olyan ünnepélji rendez, mely minden tekintetben a magyar érzésnek, a magyar gondolkodásnak lesz legmarkánsabb kifejezője. Sok szép és fenséges dolog kapcsolódik a kedvesen kigondolt eszméhez; egyik legszebb, legoetikusabb mozzanat lesz a magyar ruhás nők képekben való megörökítése. Az eszme magasztossága arra indította Till Viktor fényképész urat, hogy mindazokat a magyarruhás nőket, kik nála május 5-étöl május 26-áig jelentkezni fognak, erre a célra ingyen fogja lefényképezni az album számára. Ez a nemes tett nem szorul elismerésre. Azt hisszük, hogy ez a cselekedet másokat is hasonló nemes lettre fog indítani, hogy a célt Így fényesen elérjük és szentesítsük. Az intéző-bizottság. Esküdtek összeírása. Az esküdtképes egyének összeírása szombaton délelőtt befejeződött. Összesen 1163 esküdtet Írtak össze, ami a legutolsó összeírás­sal szemben 360 egyénnel mutat emelkedést. A név­jegyzék közszemlére lesz kitéve és utána átkükiik a törvényszék elnökének. A Baross Szövetség Ünnepe. Kedves és meleg megemlékezéssel óhajija megünnepelni a Baross Szövetség szegedi csoportja, nagy magyar mi­niszter, Baross Gábor halálának évfordulóját május 8-án. Az ünnepet, melyre' Budapestről is számos kiküldött érkezik, este tartják meg a Próféla ét­termében. A változatos és értékes piogránui ünne­pen résztvesz Aigner Káról dr. főispán és So­mogyi Szilveszter dr. polgármester is. Jóvátétel! bizottság Szegeden. Az oláhok által okozott károk megállapitása végett egy törzs­tisztekből álló antant bizottság tartózkodik Kecs­keméten. A bizottságot, melynek elnöke Noseda olasz tábornok, az ottani főispán és polgármester fogadta. A kár megállapítására vonatkozó tárgya­lásokat pénteken kezdették meg. Értesülésünk szerint a bizottság hasonló ügyben Szegedre is leérkezik. Aranylakodalom. Árvay Sándor, Szeged iparos világának egyik legrégibb és legelőkelőbb reprezentánsa ma tartotta házasságának ötven éves évfordulóját. A becsülésben, boldogságban megöregedett házaspárra a belvárosi templomban Várhelyi József prépost újból áldást adott. Az egyházi szertartás után pedig a rokonok és isme­rősök nagy csapata kereste fel a jubiláns házas­párt szerencsekivánataikat tolmácsolva a magas életkor határán elért ünnepség alkalmából. A Katholikus Kör választmánya f. hó 3-án délután 6 órakor a kör társalgó szobájában választmányai ülést tart, melyre a választmány tagjait a fontos ügyek tárgyalására meghívja az elnökség. Adoiiiány. 0. A. 1(X) koronát adományozott a fogadalmi templom harangjai javára. — Eljegyzés. Vitye S.ándor eljegyezte Kiss Erzsikét. 791 Szent István Társulat közgyűlése. A Szent István Társulat pénteken taitolta 66-ik rendes közgyűlését. A közgyűlést Cser noch János dr. her- cegprimás magas száinyalápai beszéddel nyitotta meg. Cseirioch hercegprímás be.szédében meg­emlékezett Daiilérúl, aki a katholikus egyháznak egyik legnagyobb büszkesége volt, A modem kor átélte a dantei pokot kinjait — mondotta Cser- noch. iszonyúan lakoltunk tévedéseinkért, de meg­jött a föleszmélé.s. a magábatérés, a lelki meg­újulás korszaka. A hercegprímás beszéde után Qiessvein Sándor távozásával megüresedett alel­nöki tisztség betöltésére került a sor. A közgyűlés Mihályty Ákos és Túri Bélát egyhangúan a Tár­sulat alelnökeivé választotta meg. Túri Béla meg­választásával a keresztény és nemzeti publicisztika egyik legrégibb és legkiválóbb művelője került a Szent István Társulat vezetőségébe. Minden remé­nyünk meg lehet arra, hogy a Társulat tovább is lankadatlan hittel és buzgalommal fog dolgozni Magyarország keresztény társadalmáért. Értesítés. K. A. N. Sz. sz^edi államvasuti csoportja május hó 3-án délután 5 órai kezdettel propaganda gy'ülést tart a Tevéi Mozi Kálvária-utca 10. szám alatti helyiségében esetleg az udvarban. A gyűlésen megjelenik Weisz Konrád nemzetgyűlési képviselő, kíséretében a nemzeti eszme több lelkes harcosa is. A nem vasutas közalkalmazottakat is szívesen látja, a Rendezőség. Országos állatvásár. Az országos állatvásár első napja felhajtás tekintetében kedvező volt. Fel­hajtásra került összesen: 2411 sovány sertés,40hízó, 24 ló, 58 borjú, 2 tehén, 40 birka, 5 kecske és 60 bárány. A vételkedv a magas árak miatt igen tartóz­kodó volt. Leginkább keresték a hónapos malacot, a lovat és tehenei, e két utóbbiban azonban olyan kevés volt a felhajtás, hogy a keresletet félig sem clégitetfe ki. A hízott sertés kilója 50- 60 korona között ingadozott, a többi árak magasak. Kereskedők panaszkodtak, hogy az elmúlt szentesi vásáron fele olyan olcsón vehettek jószágot, mint most Szegeden. A gazdák az árakat rendületlenül kitartották s Így igen sok állatot hajtottak vissza. — Pályázati hirdettniény. A .jTevél“ Szededi Testgyakorlók Köre pályázatot hirdet Szegeden a Hunyadi téren létesítendő sporttelep általános tervei­nek és általános költségvetésének elkészítésére. Pá­lyázat titkos. I. dij; 10,000, II. dij: 5000 korona. — Pályázati feltételek a kör elnökségétől Szeged posta­hók 139 kérendök. A „Tevéi Sz'Ik Elnöksége. 792 Gyorshajójárat Bécs—Budapest—Belgrád között. Május 2-án, hétfőn megindul a Belgrád—Buda­pest—Bécs gyorshajójárat. Kigyulladt villamos. Érdekes látványban volt tegnap délelőtt része az állatvásár közönségének. A villamos vasút vezetéke a végállomásnál leszakadt s amint a villamos kocsi hozzáért, a kocsi egész te- teteje szikrát fogott, sürü füstöt bocsájtva a megijedt lovak közé. A drótot sélabotok kampójával iparkod­tak elvenni a kocsitól, a keménydrót azonban mind­untalan visszaugrott, miáltal a kocsi réz alkotrészein hatalmas elektromos szikrák sültek ki. A kocsit végre is eltolták a földre lógó vezeték közeléből, melynek őrizetével csendőrt bíztak meg, liogy a bámészkodók közül valaki meg ne tapasztalja a dróton szaladgáló villanyt. Rokkantiiap. A hadirokkantak-, özvegyek és árvák nemzeti szövetségének szegedi csoportja május hó 8-án d. e. 9 órától fél t óráig a repülő­téren rokkkantnapot rendez a szegedi tanulóifjúság részvételével a következő programmal: 1.) 9 órakor tábori mise a repülőtéren a teljes katonai zenekar közreműködésével. 2.) Szentbeszéd. 3.) Repülőgép bemutatása és ismertetése. — Repülés. 4.) önkéntes tüzoltótestület által bemutatandó gyakorlat. 5.) Pi­henő és étkezés. Élelemről kiki maga gondoskodik. G.) F£gyéb szórakozás (ének, torna, játék stb.). Hideg és mele« ételek a helyszínen felállított buffetben kap­hatók. Szeged város egyetemes polgársága bizonyára örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy a hazáért, a társadalomért életet és vért áldozott glóriás hősök, a haza mártírjaival szemben háláját megjelenésével és önkéntes adományával kiki tehetségéhez mérten e napon lerója. Adományok leadhatók a helyszínen felállítandó urnák illetve asztaloknál, önmagát tisz­teli meg és lelkiismeretét nyugtatja meg az, aki a nyomorgó hadirokkant, az éhező és fázó hadiözvegy- és árva szomorú helyzetének némi enyhítéséhez bármely csekély, tőle telhető adakozással is hozzájá­rul. A rokkantnapon való memelenés erkölcsi köte­lesség, becsületbeli tartozás, begyünk ott mindnyájan I Kérelem. Kurunczi György kubikus mun­kás, aki a tatabányai kőszén bányában április 26-án szerencsétlenül járt s munkaképtelen lett: hazaérkezve kéri a jószivü embereket, hogy ado­mányaikkal segítsék öt és családját. Fele.sége is ágyban fekvő beteg. Az adományok a Szegedi Uj Nemzedék szerkesztőségében adandók le. A kecskeméti föidmives-iskola meg­nyitása. A kecskeméti kisgazdaképzö földmives- iskola'október 1-én nyílik meg. Az iskolába leg­alább négy elemi osztállyal, a betöltött 15 ik évtől 17-ik évig terjedő korú ifjakat, vesznek fel. Felvételre júniustól kezdve lehet jelentkezni. • A Move Közművelődési Kör ezidei befe­jező irodalmi előadása május 3-án, kedden délu­tán 6 órakor lesz a városháza közgyűlési termé­ben. Az estélyen Tuzár Béla titkár beszámol a Kör ezidei működéséről, Bucsi Islváa eszlhetikai tanulmányt olvas fel, Márky Imre dr. és Borcsiczky Imre szavalnak, Fodor László két irredenta dalt énekel és Böhm Antal a polgári iskola énekkarát mutatja be két hazafias énekszámmal. Szikratáviró-állomés Miskolcon. A magyar posta-igazgatóság régóta foglalkozik azzal a terv­vel, hogy valamely vidéki városban szikratáviró- állomást állít fel. A választás Miskolcra esett. Az állomás felszerelése folyamatban van. 40 millió facsemetét osztanak ki éven- kint az AlfOldOn. Az erdőségeitől megfosztott ország alföldi részének befásitására indított moz­galom nagy lépésben halad előre. A szakkörök véleménye szerint rövid időn belül az állami csemete-kertekből, előreláthatóan körülbelül 40 millió „átiskolázott“ facsemete kerül kiosztásra. A keresztény mozgókép-színház részvényei­nek visszafizetése. Értesítjük, a keresztény mozgó­kép-színház részvényjegyzőit, hogy nyugtáik bemuta­tására a jegyzett összeget vissza fizetjük. A harmad- ,szor meghosszabbított határidő május hó 15-ike. A visszafizetés a „Szegedi Uj Nemzedék“ szerkesztő­ségében (Kálvária-u. 10. alatt) történik. A részvény­jegyzőket figyelmeztetjük, hogy a harmadszor is meghosszabBitott határidőn túl a visszafizetést nem eszközöljük, hanem az ö.sszeget bírói letétbe helyezzük. A keresztény szocialista párt május l-től kezdödőleg Irodáját Kálvária-utca 1 szám alól Tisza L. körút JJ szám alá (Református palota) helyezi át. Az iroda 1-sö lépcső I. emelet 5 ajtó szám alatt l^z, a párt tagjai ezentúl ügyes bajos dolgaikat itt infez- hetik el és pedig d. e. 9—12 óráig d. u. 3—G óráig, A pártnapok pedig Kálvária-utca 10 szám alatt a Tevéi mozi helyiségében fognak tartatni most már d. u. 6 órakor, a le^özelebbi pártnap május 2-án hétfőn d. u. 6 órakor tartatik meg, előadó: dr. Sze­les József lesz. Érdekes adat Vízhányó Péter múltjából. Lapunk legutóbbi száma részletesen foglalkozott Vízhányó Péter szegedi detektív szerb területen elkö­vetett iizelmeivel. Miként emlitetiük, a nyomozás során gyanú merült fel arra is, hogy a tíolt detektív kémszolgálatott teljesített a szerbeknek. Erre nézve igen érdekes adat, hogy 1920-ban már figyelmeztették a katonaságot, hogy vízhányó az ellenség részére kémkedik. A levél alapján, melyben a feljelentés ér­kezett, a katonaság el is rendelte Vízhányó Péter letartóztatását, vizsgálati fogságban hosszabb időt töltött, a kémkedés gyanúja azonban nem bizonyult rá s Így szabadlábra kerü t. Nincs kizárva, hogy a mostani vizsgálat során a régi gyanúsítások bizonyí­tást fognak nyerni. Hajsza egy autó után. 1916-ban az Iván Testvérek szöregi téglagyára autóját kölcsön adta a szegedi repülő pótszázadnak. Pár hónapra rá történt, hogy a repülőtéren tűz ütött ki, melynek az autó eléghető része is áldozatul esett. A motor és az autó vasrésze megmaradt, azonban a repülő térről eltűnt úgy, hogy feljelentés alapján a rendőrség kezdett utána nyomozni. Az alkatrészeket hosszas nyomozás után egy szegedi autógarázsban találta meg a rendőrség. A motor már másik kocsira volt szerelve. A garázs tulajdonosa a rendőrségen azt vallotta, hogy az alkatrészeket, melyek igen nagy értéket képviselnek, fizetés fejében kapta az egyik polgári hatóságtól amelynek motorjavitásokat eszkö­zölt. A nyomozás a kínos ügyben még nincs befe­jezve, azonban már is valószínűnek látszik, hogy jóhiszemű tévedés van a dologban. A Lloyd Társulat közgyűlése. A Szegedi Lloyd Társulat évi rendes közgyűlését május í-én délelőtt 10 órakor a társulat helyiségében tartja meg, melyre az elnökség kéri a tagok megjelenéséi. 787 — Gummár Tolnäss hétfőtől ismét fellép a Belvárosi Moziban „A modern Fauszl“-ban, azon kivü! A csavargó amerikai 5 felv. színmű is műsoron. E gazdag műsort mindenki megnézi. •5í6 — Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó féri, apa és testvér, Tóth Nándor folyó hó 29-én d. u, 4 órakor 52 éves korában Kiskundorozsmán váiatlanul elhunyt. Kiskundorozsma, 1921. április hó 30. Özv, Tóth Nándorné és gyermekei, Tóth Ilona özv. Abranovics Alajosné testvére.- Dr. Fehér István urológiai rendelőjét Polgár-utca 2. szám alatt (Tisza Lajos-körut sarkán) megnyitotta. Rendel d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig. Vasárnap és ünnepnapokon d. e. 11—12-ig. 786

Next

/
Thumbnails
Contents