Szegedi Uj Nemzedék, 1921. június (3. évfolyam, 121-145. szám)

1921-06-01 / 121. szám

Szeged, 1921 Junius 1., szerda. Ara 2 korona. Ill'ik évfolyam, 121 szám. re<?ztény politikai napilap. Flfifizelési ára az évre . évre , . yed évre hónapra 48( 24< I2t 4( 'es szám ára i Nem Szerkesztőség és kiadó- hii'atal: Sze WN^VN/V [-Utca 10. szám. n 153. :erkesztó íJÁNOS ja: i Nemzedék Részv -Társ. Neu >oha! lés A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 kor nyitotta meg Rakovszky István elnök. A költségvetés vitájának Griger Miklós az első móka. Külföldi képviseletünket ezután magyar llemben és magyar anyagból kell felépíteni. Az íztokráciát nem kell kizárni, de a kvalifikációt n szabad ranghoz és cimhez kötni. Külpolitikai ékesség, hogy Japán Konstantinápolyban követ- ;et állított fel a turáni fajok megmentésére. A gyár falu kultúráját emelnünk kell. A színházak óságos kulturlebujokká váltak, ahol a magyar iszinmüvek és drámák szerepelnek. A népjóléti liszter által rendezett ankéton a szociáldemok- 1 párt kiküldöttje kétségbevonta a nemzetgyülés- í azt S jogát, hogy a munkásbiztositó ügyét el­őzhesse. Ezt a vádat visszautasítja. Hogy a dáldemokrata párt vezetői nincsenek itt a lamentben, ezt a munkásság vezetőinek kö- nheti. A szociáldemokráciát nem értjük félre, nt ahogy állítják; nagyon jól értjük, hogy egyet ;nt a kommunizmussal, amint ezt a Népszava 18 december 20-iki száma megálhpitja. A mun- ibiztositó nem lehet a forradalom tűzfészke. A nkanélküliség mind veszedelmesebb arányokat A kapitalizmus csúnya játékot űzött a mun- isággal. A nagyipar keresett a háborún és most esni akar a konszolidáción. Rendelettel kell ;bályozni a munkanélküliség esetére való biz- itást. Sándor Pál beszél ezután. A forradalom a Dotu természetes fejleménye volt. Nem a zsidók ne, hanem a magyar nép buta becsületessége e áldozattá ezt az országot. (Zaj.) Budavár}’ László közbekiált: A zsidók, a dók, a zsidók! Sándor Pä\: 1915 május 4-én egy angol I megírta, hogy a német kormány elismeri a :h önálló államot. Mindezek azt bizonyítják, gy nem a defetisták okozták a hadsereg szét- lesztését, Tisza és Andrássy harca végzetes it a háborúra. Andrássy Gyula gróf: Kikérem magamnak ! Ereky Károly: Sándor Pál rosszul tanulta !g a leckéjét. Huber János: Zsidó mosakodás az egész! Sándor Pál kéri, hogy beszédét az idő előre- ladott voltára való tekintettel délután foly­tassa. Az elnök az ülést háromnegyed 2 órakor rekeszti. Délután 4 órakor folytatja a nemzet­ülés tanácskozását. A nemzetgyűlés délutáni ülését fél 5-kor ltja meg Rakovszky István elnök. Sándor Pál folytatja a beszédét. Támadja sztria diplo:iiáciáját és magyargyülöletét. Majd s szavakkal kikel Windischgrätz herceg és drássy Gyula ellen, akiket felelősségre kiván nni.. Végül támadást intéz Haller István ellen (Ugylá^szik, szerinte mindenki bűnös az >zág Katasztrófájának előidézésében, csupán a dók olyan ártatlanok, mint a ma született bá- lyok.) Az ülés folyik. \z ausztriai csatlakozási mozgalom és az antant Az ausztriai csatlakozási mozgalom tovább t. A legutóbb megejtett salzburgi népszavazás következő eredménnyel végződött: Összesen 4.000 szavazatot adlak le, ebből 103 ezer jen“ és 800 „nem" szavazott. 200 szavazat ér- nytelen volt. Ezzel kapcsolatban, Páiisból a kö- tkezőket jelentik: Ha a csatlakozási mozgalom tov bb tart, az antant egész Ausztria katonai meg- szá lását fogja elhatározni. Olaszország Tirolt és Sál '.burgot, Jugoszlávia Karinthia és Stájerorszá- got Csehország pedig Ausztria többi területét szá laná meg: egyúttal beszüntetik Ausztria- pénz- üg i talpraállitására irányuló segélyakciót és az éle mezési támogatást is. Prágából érkezeti hirek szerint a cseh had­ve? 2tőség lázas intézkedéseket tesz a hadsereg eg) nagy megmozditására, amelynek célja Felső- és Álsóausztria megszállása. Benesék Parisban azt akarják kieszközölni, hogy Nyugatmagyaror- szá jot is megszállhassák. „Zadravecz püspök a Lüw-úgyröl“ He gyan dolgozik a destrukció. — Mi igaz a Sz ígtdi Napló cikkeiből. — István püspök ny íatkozata a TESZ megbízottja előtt. — A SZÍ gedi keresztény alakulatok egyöntetű til- tal ozása a destruktív sajtó céltudatos mun­kája ellen A támadás Érthető felháborodást keltett Szegeden a Szi <gedi Napló déli kiadásának egyik cikke, mely álli ólag a „Múlt és jövő“ c. zsidólapból került vol la a nevezett szegedi lapba s amely elég mé­rés en az ország közszeretetben és közbecsülésben áll( főpapját: István püspököt vette tollára. Nem- csa c hogy tollára vette, de úgy állította be a fő- pa; ot, mint aki meghitt „baráti“ bizonyt folytatott Lő' r rabbival, sőt a kinek ő többször „atyai“ tan icsát is kikérte. Természetesen ez a cikk nem ma adhatott viszhang nélkül s nemcsak azért, me t hogy szegedi lapból indult a támadás, de ani i sroros és belső kapocsnál fogva is, mely Sz( gedet István püspök magas személyéhez fűzi: ind )kolt és érthető, ha Szeged keresztény társa­dat na sorompóba áll s a legelszántabban véde- kej k a keresztény gondolat zászlóvivőjének: Ist- vár püspöknek meggyanusitása és nyilatkozatai­nál elferdítése ellen. István püspök ügye ma az egész keresztény ma :yar társadalom ügye is és úgy érthető, ha a Szt ífdi Napló cikkére az egész keresztény magyar tárí adalom feljajdul, mert érzi, az uj képrombolás cél atát. A szegedi „TESZ“ folyó hó 24-iki ülésén Szt kszárdy Ede, az Érne központi kiküldöttje is­me tetve az ügyet s arról a következőket adja elő: Szekszárdy Ede központi kiküldött tolmácsolja István püspök nyilat­kozatát. A TESZ megbízásából mai napon kihallga­tást n volt a Püspök Ur Öméltóságánál, közölte veit az esetet és kérte az ügyre vonatkozó felvilágo- sitá 4­A Püspök Ur Öméltósága meghallgatván és eloi fösván a szóban forgó sajtóközleményt, megerő- site te a 3'ESZ-ben képviselt társadalmi alakulatok kik Idötteinek ama megállapitását, hogy e közlemény tén leg nem egyéb, mint a zsidó sajtó tudatos és céli ányos ferdítése, inely a ferdítésen kívül határo­zol valótlanságot is tartalmaz. Ezek után a Püspök Ur ismertette a várpalotai zsidóküldöttség fogadtatá­sai: ak körülményeit és a küldöttség előtt tett nyilat- koi itait a következőkben : „Várpalotán sorban járultak elém tisztelgésre az jgyesületek, majd a különböző felekezetek képvi­sel: 1. E tisztelgések befejeztével a városban látoga­tási kát tettem, melyekről visszatérve, az ott állomá- soz ) tisztek jelentették nekem, hogy a zsidó hit- kö? lég kiküldöttei tisztelgő látogatást óhajtanak ná- lan tenni. A küldöttséget titkárom jelenlétében fo- gac tani. E küldöttség mintegy ß 7 zsidóból állott. A : zónokuk szép beszédébe szőtte be a Lőw-ügyet aki ént, amint az a cikkben tárgyalva van. Én a be- szé Ire válaszolva kijelentettem, hogy 0 évig tartóz- ko( ván Szegeden, ismerem az öreg rabbinust. Mikor az isetről hallottam, frappirozva voltam annál in­kább, mert éppen Löw r; több ízben ellenforradalmi beszédein Szegeden töltött 6 év alatt a rabbi ..üldötte meg nekem, amit én az öreg ..rtól mint ked­ves figyelmességet köszönet ,^gc»utam. A küldött­séget megnyugtattam, hogy Magyarországon nem akasztanak fel minden zsidót. Tehát bízzák nyu­godtan Lőw Immánuel sorsát a független és pártatlan magyar bíróságra. Ezzel a küldöttség fogadása vé­get ért. Hogy én ez ügyben a Nagy Urnái szót emel­tem volna, az merő koholmány. A kérdéses hírlapi közleményben foglalt azon kijelentés, melyet szájamba adnak, hogy Low rabbi „atyai tanácsait“ még mindig szívesen fogadtam, nem felel meg a valóságnak, mert vele bizalmasabb érintkezést nem tartottam fenn és szegedi működé­sem alatt bár minden felekezet lelkészénél látogatási tettem, rabbinusnál nem voltam. A rabbinus taná­csaira soha szükségem nem volt, eszembe sem jut­hatott ilyest tőle kérni, de ö maga sem terhelt meg engem soha ilyesfélével.“ A Püspök Ur Öméltóságának a való tényállást megvilágító eme előadásából kitűnik, hogy a szóban- forgó sajtóközlemény tényleg az, aminek a TESZ-ben képviselt alakulatok kiküldöttei minősítették; szemen- szedett valótlanságok, ráfogások, célirányos ferdítések és célzatos beállitásolc. Az ÉME határozata Az ÉME választmánya folyó hó 29-én tartott választmányi ülésén már ez ügyben határozatot is hozott, amely a következőképen szól: ® A Szegedi Napló Déli Kiadásának fentebb idé­zett cikke a valóságot nem fedi, amiért nemcsak Zadravecz István tábori püspök Urra nézve sértő, hanem mivel a Püspök Ur egyszersmind a Keresztény Magyar Társadalom egyik legkimagaslóbb vezér­alakja, a tudatos ferdítéssel és valótlansággal telitett közlemény magát a keresztény nemzeti társadalmat is sérti s Így annak megtorlása az egész keresztény társadalom kötelessége. A m^torlás foganatosítása végett a csoport megkeresi a TESZ-t, hogy a benne képviselt alakulatok tegyék magukévá s e körülményt folyó évi junius hó 5-iki nagygyűlésünkön hozzák nyilvánosságra. Egyúttal sürgősen intézkedjenek, hogy a megtorlás országos foganatosítása céljából a Fővárosi TESZ-t is keressék meg állásfoglalás végett. A hozott határozatok feliratként közlendők a Kor­mányzó Ur öfőméltóságával, a Kormánnyal és a Nemzetgyűlés összes politikai pártjával. A bírói el­járás megindítását a keresztény alakulatok együtte­sen kérjék. A mozgalmat országossá teszik Mivel a határozatot minden egyes keresztény alakulatnak megküldik, remélhetőleg az ÉME sze­gedi csoportjának junius hó 5-iki nagygyűlésén már mint a szegedi TESZ elfogadott határozatát továbbíthatják Budapest és az ország többi része felé. Kétség sem fér hozzá, hogy ez a mozgalom olyan fényes elégtételt adand István püspökünk­nek, minőt ő a magyarság talpraállitásában ki­fejtett tevékenységéért méltán megérdemel. A magyarság ez elégtétel adással csak ön­magát tiszteli meg, mert hiszen Zadravecz püspök személye olyan in.'ig.s piedesztálon áll, melyhez a destruktiv sajtó hullámai sohasem érhetnek fel. Svájci újságírók Szegeden. Péntek reggel 21 svájci újságíró érkezik Budapestről Szegedre, hogy a tanyavilágot és a város nevezetességeit megtekint­sék. Az újságírók Szatymazon szállnak le a vonat­ról, megtekintik a szőllömüvelést s a város kocsi­jain jönnek be Szegedre, a Fehér-tó mellett, amely­nek, éppen úgy, mint a többi medence lecsapolásá- nak is a megoldását, megszállott területen keli keres­nünk. A városban megtekintik a kultúrpalotát, a szín­házat, délután pedig Alsóvárost járják be. Megnézik a paprikainalmokat és a Mátyás-templomot, a város évszázados müépitészeti emlékét. Mivel kétséges, hogy gróf Teleki Pál, aki az újságírók kalauzolását megígérte, péntekig visszaérkezik Párisbóí, az újság­írók valószínűleg gróf Csáky Imre kíséretében érkez­nek. A szegedi kirándulás egy napra van tervezve. A Széchenyí-mozíban ma kát szenzációs sláger egy műsoron. Az arany kígyó. Főszereiillt Helene Makowska. Ezonklvűl „90 nait“ amerikai dráma 5 felvonásban. Előadások 5, 7 és 9 órakor. Telefon 16-33.

Next

/
Thumbnails
Contents