Szegedi Uj Nemzedék, 1921. június (3. évfolyam, 121-145. szám)

1921-06-01 / 121. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1921 junius 1., szerda. Az Ébredő Magyarok napja Szegeden Nagygyűlés Az Ébredő Magyarok Egyesületének szegedi csoportja junius hó 5-én d. u. fél 5 órakor a Kálvária­utca 10 sz. alatti helyiségében tartja IV. nagygyűlé­sét. A gyűlésen beszélni fognak: Hegedűs György és Hir György országgyűlési képviselők, Lukacsovich Lajos az ÉME központja vidéki főosztályának veze­tője és Héjjas Iván. Hangverseny Este 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében magas színvonalú müvészestélyt rendez, melynek keretében a m. kir. Operaház, a Magyar Nemzeti Színház, a Fővárosi Orfeum elsőrangit művészei és művésznői fognak szerepelni. Az estély műsora a következő: 1. Dr. Kmoskó Mihály egyetemi tanár előadása a „Zsidókérdésről.“ 2. Pilinszky Zsigmond, a m. kir. Operaház tagja énekli: „Rákóczi búcsúja“ Pilinszky G.-tól és „Nem bánat az ... “ Lavottától. 3. Kruyswick Annie, a m. kir. Operaház tagja énekli Gilda-áriát Rigolettóból és Ádel-áriát De­nevérből. , 4. Ónódy Ákos, a Magy. Nemzeti Színház tagja Végvári és Gyula diákverseiből szaval. 5. Kuné Teréz, hangversenyénekesnő ének­számai. 6. Géczy Barnabás, a m. kir. Operaház prim- hegedüse hegedűn játsza Lavotta : Legendája, Sint Säens: Rondó Capriccioso. 7. Ferenczy Károly, a Fővárosi Orfeum művé­szének legújabb mókái, aki egyúttal az egész estét konferálja. 8. Karácsonyi István, a m. kir. Operaház kar­nagya kiséri az összes zene- és énekszámokat. Helyárak: Állóhely 20 kor., földszinti ülőhely 40 kor., páholyülés 50 korona és 20 százalék vi­galmiadó. Jegyek kaphatók az Ébredők irodájában (Kálvária-utca 10.) és az összes keresztérry alakula­toknál. Ismerkedési vacsora Fővárosi vendégeink tiszteletére a müvészes- tély befejeztével, a Stefánia-kioszkban ismerkedési vacsora. Bittó halásznrester által főzött halpaprik^ sál. A vacsora alatt a Belvárosi-mozi zenekara han^ versenyez. A vacsorára, mely itallal együtt 85 korona, elő­jegyzéseket korlátolt számban az Ébredők irodájá­ban, (Kálvária-irtca 10.) csütörtök esti 6 óráig foga­dunk el. Az É. M. E. szegedi csoportja. Napi hírek Mn: NaptAr: 1921 junius 1, szerda Kati,. P.amfil vt. és prof. Patnfil. Időjárás: Meleg, elvétve zivatarok Soniogyi könyvtár: Nyitva d. e. 10-12, d. u. 4—7 óráig. M ti 7, e ti ni; Zárva. Városi S z i n ii a 7 ; Hattyú. :i 7 é c h e n y i-M o z i: Arany kígyó. Nyilatkozat Ezennel kijelentem, hogy a „Szegedi Uj Nemzedék“ folyó hó 26-án megjelent 117. szá­mában közölt vezércikkem „Főispánkérdés“ rneg- irásánál csupán a közűgyek érdeke vezetett. Aig­ner főispán ur magánszemélyét és önérzetét sér­teni szándékomban egyáltalán nem volt, csupán mint ujságiró akartam azon téves hitben, hogy ö még most is szabadkőműves, szerintem nem eléggé erélyes keresztény irányú politikája felett jogos kritikát gyakorolni. Ha a cikk egyes kitételei mégis azt a lát­szatot keltenék, hogy az egyént támadtam, úgy e felett őszinte sajnálkozásomat fejezem ki és bo­csánatot kérek. Miután felvilágosítást nyertem, hogy Aigner főispán ur a szabadkőműves páholyból már évek­kel ezelőtt kilépett, ezen téves beállítást és a személyét érintő kitételeket visszavonom, viszont a cikknek egyéb politikai vonatkozásáért vállalom a felelősséget és azt fenntartom. Szeged, 1921. évi május hó 31-én. Zsirkay János. Kinevezés. A Nagyur Salac Gyula Csanád- megye főispánját Aradvármegye meg nem szállóit területeinek főispánjává nevezte ki. Szent Szív ájtatosságok sorrendje a rókusi templomban: I. Júniusban mindennap este 7 óra­kor szentbeszéd és áldás. 2. Junius 3-án, jézus szent- séges Szivének ünnepén reggel 6 órakor szentség­kitétel 9 óráig. (Előtte való este 5 órakor gyóntatás.) Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában Amen I 3. Junius 5-én, mint a hó első vasárnapján szentség­kitétel és imádás reggel 6 órától este 7 óráig. 10 órakor ünnepélyes nagymise. 4. Junius 19-én Alacogue sz. Margitnak a szentséges Szív apostola szentté­avatásának emlékünnepe. 10 órakor ünnepélyes nagy mise. E hetet megelőzőleg 13-tó4 19-ig az előkészítő szentbeszédek e tárggyal foglalkoznak. 5. Junius 26-án a nagybucsuk napja. Ezen a napon megnyilik az ég kincstára a rókusi templomban és a hívek részesül­hetnek a porcionkula búcsúkban. Este 6 órakor sz. beszéd és nagy Szív kör menet. A kisebb bankjegyek kicserélése. A 100 ko­ronás és kisebb bankjegyek becserélése junius 5-én fog megkezdődni. „Jön a jóvátételi.“ A Pesti Napló irjaj Be­avatott helyről közlik, hogy a jóvátétel bizottság csak junius végén, vagy julius első napjaiban érkezik meg, azonbau csak egy kisebb számú úgynevezett „Kontrol-kommission.“ Tárgyalások az egyetemi épikezésekről. A magát megnevezni nem akaró, úgyneve­zett traktusépitö társaság, mint köztudomású, ajánlatot tett a városnak, hogy az egyetem Sze­gedre helyezésével fokozatosan előálló lakáshiány megszüntetése végett emeletet épit a házakra. Az ajánlatot eleinte bizalmatlanul fogadták, most azonban a társaság ajánlatának komoly jelét adta az által, hogy szegedre küldte egyik megbizottját, Strichler Béla mérnököt, aki azonnal tárgyalásba lépett a városi mérnökséggel, tiogy mi legyen az az alap, amiből ki lehet indulni. Halálozás. Amint már hirt adott a Szegedi Uj Nemzedék, Répás Margitka kézimunka tanítónő, a keresztényszocialista párt lelkes tagja hétfőn hirte- lenűl meghalt. A keresztényszocialista párt lelkes tagjának temetésén testületileg vesz részt. A temetés a Párisi-körűt 37. sz. alattb gyászházból junius hó 1-én d. u. 5 órakor lesz. Az elhunytat a rókusi te­metőben teszik nyugalomra. Felhívás. Szeged város közönségének tudo­mása van arról, hogy milyen szomorú sorsra jutot­tak a világháborúban példátlan hős katonatisztjeink, azok özvegyei és árvái a háború és az azt követő gazdasági válság, de különösen az időelőtti, sok­szor kényszer nyugdíjaztatás következtében. Vagyo- nilag leromolva, egészségileg megtörve a város kö­zönségének áldozatkészségéhez fordulnak és a Nyug­díjas Katonák Országos Szövetség elnökségének ut­ján kérik mindazokat, akik vidéken hajlandók mér­sékelt díjazás mellett nyaraltatás céljaira magukhoz venni ilyen üdülésre szoruló nyugdíjas tiszteket, tiszti özvegyeket és árvákat, szíveskedjenek a nemesszivü ajánlatokat tartalmazó leveleiket a Nyugdíjas Katona­tisztek Országos Szövetség Elnökség címére Buda­pest, IV., Egyetem-u. 1. sz., II. em. beküldeni. Sze­ged, 1921. május 24. Dr. Somogyi Szilveszter, pol­gármester. Motorjáratok a Tiszán. Benkóczy és Gyu- lay szegedi cég mótorcsónak járatot fog megindí­tani a Tiszán, mely felfelé egészen Szentesig közlekedik. A cégnek terve, hogy a motorokkal lehervontatást is végez. A csónakok a Maroson is fognak közlekedni egészen Makóig, ha a nemzet­közi Dunabizottság megadja az engedélyt, amely nélkül gőz- és motorüzemü jármüvek nem közle­kedhetnek, csak azokon a folyókon, amelyeknek mindkél pontja magyar terület. Nagy előnye lesz a vállalkozásnak, hogy a csónakok olyan közsé­geknél is megállhatnak, ahol gőzhajó nem köt­het ki. Nem érkezett meg a júniusi liszt. Bár junius elseje küszöbön van, az ellátatlan lakosság részére kiutalt 32 vagon liszt még mindig nem érkezett meg Szegedre, sőt a közélelmezési hiva­tal még a kiutalás helyét sem tudja. A helyzet elég válságos, mert inaskor már elseje elölt meg­jött a liszt, most pedig még semmiféle utasítást nem adott a kormány, hogy hol vegyék fel a lisztet. Nagy aggodalomra nincsen ok, mert ha a kiutalás késedelmet is fog szenvedni, ez a rende­zetlen állapot az uj termésnél tovább nem fog tartani. Vi re engedték a „Szamos“-!. A kotrás- vezetőség lápéi javiiótelepán szombaton történt meg a „Szamos“ vizreboc-sajtása,'amelyet 1919-ben az oláhok több uszállyal együtt a tokaji vasúti hid alatt felrobbantottak. Á hajót a szegedi telep emelte ki a Tisza-hulláinaiból, tápéi javító-műhelyébe hozta, ahol alapos munkát kellett végezni, inig a hajótestet valamennyire rendbehozták. A vizre- bocsájtás a szokásos ünnepség mellőzésével történt meg. A hajótestet szánkókon a vízbe csúsztatták, mely akkora hullámot vert, hogy a túlsó pari futott. A gépeket már a vizen szerelik rá a hajói Az árvizsgáló bizottságból. Az árvizsgá bizottság hétfői ülésén elhatározta, hogy a piac ellenőrzése végett átiratot intéz a polgármesterh és a rendőrséghez. Felszólítja a husiparosok hogy a húsárakat büntetés terhe alatt jelentsék nála. Több kereskedő kérelmét, akik a burgon árának felemelését kérték, elvetette. A központ i tál megállapitott zöldségárakat elfogadta s igy sárgarépa 10, gyökér 30 korona kilogramonkii Megalakult a tanyai tejszövetkezet. V várnap alakult meg az első tanyai tejszövelke; Alsótanyán. A szö^tk'ezet a tej- és termékein gyűjtésével, valamint elárusitásával iparszerül foglalkozik. A szövetkezet működése jó hatáss lesz a város tejellátására, amely olcsó, legalább a makszimális árnál nem nagyobb, tisztán kéz tejet kap a szövetkezet utján. Elnök lett: Bá Lajos gazdálkodó, jegyző ; Szilágyi Károly tani Ezeken kívül három igazgató.sági tagot válás tottak. A szövetkezet ügyvezető igazgatója tegn felkereste a polgármestert, akinek a gazdaközöns köszönetét tolmácsolta azért a támogatásért, mel ben a polgármester a tejszövetkezetet megalakul sában segítette. A Tisza-pör mai tárgyalásán a birós Gärtner Marcellt renitens magaviseleté miatt s: goritott fogsággal sújtja, mire Gärtner a követke kihívó kijelentést teszi: Én is kifordítom a hat rozaíomat, holnaptól fogva nem jelenek meg tárgyaláson. Az elnök botrányos magatrtseleté Gärtnert kivezetteti. A mai tárgyaláson csak 1 nyegtelen tanúvallomások voltak. A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzi Szövetségének elnöki bizottsága szombaté junius hó 4-én délután 6 órakor a Move Kálvár utca 10. sz. alatti helyiségében fontos tárg ülést tart, amelyre pontos megjelenést kér Elnökség. Szegedi Torna Egylet folyó hó 4 én e: fél 8 órai kezdettel a Gedóba zártkörű társí vacsorát rendez, mikor is kiosztásra kerülnek március 12-iki verseny Lövész emlék érmei, vezetőség kéri a tagokat, hogy részvételül junius 2-ig a tornaórákon bejelenteni szivt kedjék. i Köszönet. A mai napon az alsóvárosi hely tes kántori állásomról egyedül a békés megoldás c jából önként lemondtam és rendelkezésére bocs tottam az özvegynek az újabb helyettes megjelö sét, aki a választásig Komarek Imre, a szegedi sz ház volt lelkes kóristáját bízta meg a teendők elve zésével. Most, amikor állásomtól megváltam, kös; netemet fejezem ki mindazon alsóvárosi hivőkn akik helyettes kántorságom ideje alatt igaz ragaszl dással könnyítették munkámat. Szeged, 1921. jul hó 1-én. Csóti Mihály, áll. tanitó-kántor. { A keresztényszocialista párt rendes havi ' lasztmányi ülését nem pénteken, hanem a közbei akadályok miatt junius 2-án, csütörtök délutái órakor tartja meg. Ezután a választmányi ülések m dig a hónap első csütörtökén délután 5 órakor f( nak megtartatni. Pontos megjelenést kérazElnöks Az uzsorabiróságról. Molnár Antalné id. ifj. Báló jánosné több hónapon át 10—14 koroní árulták a tejet. A bíróság 1 hónapi elzárásra 2000 korona pénzbüntetésre Ítélte fejenként a vádi takat. Kószó István gazda a saját termelésű kocsiszámra hordta a szegedi piacra. Egy kocsi kományt 1600 2(XX) koronáért adott, mely alig többet 500 koronánál. A bíróság 2 havi fogházra 6000 korona pénzbüntetésre ítélte. Tűzifa árzuhanás. A keresztény alakula és családok a városban mindenkinél olcsóbfc elsőrendű kemény tűzifát kapnak. Kiosztás Ah tiszaparton a vasúti hid alatt. Moíorüzem beálli által kívánatra legolcsóbb felfürészelés elvitel e! történhet. |A legolcsóbb házhoz fuvarozásról gondoskodás történt. Legolcsóbb kőszén kaphí Keresztény Gazdasági Szövetség. Telefon 15— Az önzetlen államférfin. Kerenszky Ven légionárius őrnagy Rokitzánban egy legionár gyűlésen hevesen megtámadta Benes külü| minisztert. Benesnek a háború előtt, ugymoi egy jó nadrágja se volt, ma pedig milliomos felesége négyszázezer koronás nyakláncot hoi gyárai és birtokai vannak a külföldön, melye minisztersége alatt vásárolt és lopott össze, francia idegen légió részére cseh legionaritiso szállított f jenkint 800 fiánk jutalom ellenéb Benes becsületsérté.s miatt feljelentést adott Kerenszky ellen, akit a bíróság egy havi foghá Ítélt, mert nem látja a vádat eléggé bizonyít Kerenszky fellebbezett, mert nem hallgatták azon tanúit, akik becses számláit látták.

Next

/
Thumbnails
Contents