Szegedi Uj Nemzedék, 1921. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1921-08-02 / 173. szám

1921 augusztus 2, kedd. SZEüEDI UJ NEMZEDÉK Eisner: Méltóságos Tábornok ur, Tekintetes Haditörvényszék! Dettre segédtisztje volt Tábódy- nak, a kettőt egymástól nem lehet elválasztani. Ma e teremben senki sincsen, aki megtudná mondani, hogy később mi lesz fontos az adatok közül. Nem fogadhatom el a tárgyalásvezető urnák azt a kijelentését, hogy Tabódy ezredes ur pótvédöjeként állítson be. Belefáradtam már abba, hogy a perrendtar­tásban biztosított jogaimért állandó harcot foly­tassak. Nem terhelhetem meg életemet azzal az erkölcsi felelősséggel, hogy egy embert, aki a vádlottak padján ül, csonka védelemben részesí­tek, Így inkább visszalépek. Kérek tizperc szüne- netet, hogy védettemmel értekezhessek. Az elnök szünetet rendel el. Szünet után Eisner bejelenti, hogy védettje nyomós kérésére marad, fentartja azonban a jogot, hogy bármikor leköszönhessen. Elnök: A választ tudomásul veszi. Halm József főhadnagy a következő tanú. Dettre a szervezett katonák vezetője volt. Ezt az állást, azt hiszi, maga Dettre kreálta. Eisner: Tud valamit a főhadnagy ur arról, hogy kiállitotta fel a szakszervezetet. Tana: Annyit tudok, hogy Soós tábornok kénytelen volt hozzájárulni. Eisner: Azt sem tudja^ hogy ki volt a kez­deményező ? Tana: Annyit mondok, arnennyit tudok. Eisner: Ez nem válasz. Ön tartozik az én kérdésemre felelni. Tanú: Nem tudom. A'tanú megesketése után elnök a tárgyalást felfüggeszti. Ha nem látta még Hew-York reitelmeit, úgy siessen a Belvárosi-Moziba. Rövid belföldi hirek A nemzetgyűlés mai ülésén az igazságügyi mi­niszter ismertetni fogja a hadifoglyok ügyében az orosz kormánnyal kötött egyezményt A felvidéki határmegállapitó bizottság a napok­ban tartotta első ülését Brünben. A bizottság magyar tagja ragaszkodott az etnagrafiai határokhoz, mig a csehek po- liiikai szempontokra fektetik a fősulyt. ______________________ A polgármester amerikai vendége. Somogyi Szilveszter dr. pojgármestert hétfőn délelőtt egy amerikai Egyesült-Államok beli ur tisztelte meg láto­gatásával. A távoli világrészből jött látogató neve Mr. George W. Files newyorki ü^véd, kinek felesége szegedi leány és rokonai látogatására érkezett Szegedre. Mr. George Files magyarországi útja na­gyobb kereskedelmi megbízatásokkal is összefüggés­ben van, amennyiben itt tartózkodása alkalmával különböző fémipari tárgyak behozatala és paprika kivitele iránt is érdeklődött. Az üzleteket azonban ezúttal még nem kötötte meg, mert táviratilag visz- szahivták Newyorkba. Mintegy öt-hat hét múlva azonban ismét Szegedre érkezik, hogy kereskedelmi megbízatásának végleg eleget tegyen. Belvárosi-Mozi \ Iroda . . a-ao. T6l0ton. Pénitir . 5*82. 2>S8. Kedden 1 napig A hóhér leánya. (Rolland mester.) Középkori legenda 6 felvonásban. Főszerepben Mia May leánya Éva Hay. Azonkívül Az ui kisérő műsor. Előadások 6 órakor a télihelyiségben, háromnegyed 8 és fél 10 órakor a nyárihelyiségben. ___1______________________ Napijjiirek Ma: Naptár- 1921. augusztus 2, kedd Róm. Ka>h. Lig. Alfonz és prof. Gusztáv. Időjárás: Száraz, meleg, helyenkint zivatarok. Somogyi könyvtár: Nyitva d. e. 10—12-ig. Muzeum: Zárva. A nyomdai és a délutáni szerkesztőségi telefon­nám 17-19. Figyelmeztetés. Lapunk szerkesztőségének és kiadóhivatalának tudomására jutott, hogy egy most megindult lap számára felelős vagy felelőtlen szemé­lyek olyan módon igyekeznek hangulatot és előfize­tőket szerezni, amely a sajtóterjesztés szempontjából éppen nem a legdicséretesebb rekord és teljesen tűr­hetetlen. Afféle állításokkal, hogy lapunk beszünteté­sére fogunk kényszerülni, előfizetőinkben és a keresz­tény társadalom széles rétegeiben meg akarják rendí­teni azt a bizalmat, amivel eddig nagy mértékben megtiszteltek bennünket. Sőt egy másik még meg sem jelent, csak megindulandó lapra olyan módon szeretnének gyűjteni a mi előfizetőinkből tábort ma­guknak, amely a keresztény felfogással merőben ellenkezik. Mi a keresztény nemzeti eszmét tartjuk tisztára szem előtt s ezen erőnkbe bízva teljes önzet­lenséggel előfizetőink és olvasóink érdekének aka­runk szolgálni, amikor arra kérjük őket, hogy ilyen gyerekes, de határozottan megrovandó mende­mondáknak ne üljenek fel, ha ilyen kirívó eset közvet­lenül tudomásukra jut, azt velünk közölni szívesked­jenek, hogy az illetővel szemben, bárki is legyen az, a törvények keretén belül hatásosan fölléphes­sünk. Természetes dolog, hogy ezt a4ehetőségig foko­zottabb mértékben megtesszük akkor is, ha szerkesz­tőségünknek vagy kiadóhivatalunknak vagy alkalma­zottainknak közvetlenül jut ez tudomására. Lapunk eddigi iránya azt muthtja, hogy eszméink szolgála­tában nem szoktuk meg a gerinctelen ingadozáso­kat, ígérjük közönségünknek, hogy ettől azok kedvé­ért sem fogunk eltérni, akik vagy már nem, vagy még nem dicsekedhetnek evvel. Apponyi Albert gróf köszöneté. Május 28-án, mint ismeretes, az egész magyar társada­lom országos ünneplésben részesítette a legna­gyobb élő magyart, gróf Apponyi Albertet, állam- ferfiui működésének ötvenedik évfordulóján. A fő­városban rendezett nagyszabású ünnepen Szeged város is képviseltette magát és üdvözlő feliratban hajtotta meg az elismerés zászlaját Apponyi ál­lamférfiul nagysága előtt. A nagy aggastyán Sze­ged üdvözlő feliratára, a város közönségéhez me­leghangú köszönő levelet intézett, mely a múlt hét péntekjén érkezett le a városhoz. A köszönő levél szövege a következő: „Közéleti működésem félszázados évfordulója alkalmából a város közönsége meleg szavakkal emlékezett meg a nemzet érdekében kifejtett igénytelen munkásságomról. Büszkeséggel és meg­nyugvással lölt el az a tudat, hogy közpályámon osztályrészül jutott nehéz küzdelmekben a nemzet és alkotmányvédő municipiumok erejében találtam meg mindenkor a leghatalmasabb támasztékot. Amidőn a közönségnek irányomban nyilvánított igen becses megemlékezését mélyen meghatva, hálás szívvel megköszönöm, ama törhetetlen hi­temnek adok kifejezést, hogy romba dőlt hazánk újjáépítését szintén az a csüggedetlen nemzeti munka fogja valóra váltani, amely municipiumok ősi hagyományainak korszerű (.ápolásában gyö­kerezik.“ « A Máv északi főműhely munkásdalár­dája szerenádot adott a Nagyurnak. A Máv. északi főműhely munkásainak dalárdái vasárnap este Gödöllőn a kormányzónak szerenádot adott. A Himnusz után több dalt énekeitek el, amelyeket a kormányzó és családja a kastély erkélyéről hal- gatott végig. A szerenád után a kormányzó ma­gához kérette a dalárda karmesterét és két tagját, akiknek köszönetét fejezte ki és hosszasabban elbeszélgetett velük. A közalkalmazottak rendkívüli segélye. Az 1921/1922. költségvetési év augusztus 1-töl december végéig viselendő közterhekről és fede­zendő állami kiadásokról szóló 1921 XXXIV. t.-c. 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján a kormány a közszolgálatában álló tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak rendkívüli segélyben való része­sítése tárgyában 1921. április 1-én kiadott rende­let hatályát 3 hónappal, vagyis ez év julius, augusztus és szeptember hónapjaira meghosszab­bította. ! Pearl White. New-York rejtelmei. Belvárosi-Hoii. Sierda. Betiltott magyar lap. AI GömÖrmegyei Magyar Kalász cimü hetilap megjelenését bizony­talan időre betiltották, mert egyebek között be­bizonyította, hogy az agrárius érdekeket Magyaror­szágon jobban védik, mint a cseh kOittársaságban. Tiltakozás az elszakitás ellen. Csajta, Inczed és Szentpéterfa horvát lakosságú községek sürgönyileg bejelentették legerélyesebb tiltakozásu­kat az ellen, hogy édes magyar hazájuktól elsza- kitassanak és a rájuk nézve idegen nyelvű és fajú Ausztriához csatóltassanak. Kísérletezés szikrabló növény tenyésztésével. Az alföldi szikes területek termőfölddé való varázso­lása egyik régi problémája a talajjavító és mezőgaz­dasági kutatásoknak. A szikes területeket mint isme­retes a többféle módok között, különböző növények termesztésével is iparkodnak elérni, melyek a talaj sziktartalmát magukba szívják. Ilyen már nagy szám­ban van elültetve az Alföldön. Tóth Ede kin vegyész- mérnök a szegedi mezőgazdasági kísérleti telep veze­tője most egy újfajta ilyen megnevezett szikrabló növény meghonosításával kísérletezik. Az újfajta nö­vény neve Mezembriantenum, melynek eredeti hazája Közép-Afrika, de igen jól tenyészik Spanyolország­ban is. Az afrikai növény a jelek szerint valószínül^ életképes marad az Alföldön is, ahol a nagykiterje- désü szikes földek termővé alakításának Wzonnyal nagy szolgálatokat tesz. Ismét üres a város kasszája. Több alka­lommal említettük már, hogy Szeged város pénz­ügyi helyzete nem a legrózsásabb. A város ható­sága megnövekedett kiadásainak fedezésére lépten- nyomon kölcsönöket kénytelen felvenni. A kölcsö­nök dacára azonban lépten-nyomon mutatkoznak kisebb-nagyobb pénzzavarok. Ez azonban hem jelenti azt, mintha a város pénzügyi háztartását csőd fenyegetné. A pénzzavarokat inkább az idézi elő, hogy a városnak kevés az „élőpénze“ azaz a bevételei nem folynak be arányosan. Ha két millió korona készpénz van is a város fő­pénztárába, ez a készlet is páraként eloszlik és talán nincs is az az összeg, amit egy nap alatt szét nem osztana. Kaszó Elek városi főpénztárnok, aki ki boszorkányos ügyességgel tudja számolni a bankjegyeket. A szabadságon levő Balogh Ká­roly tanácsnok helyett ma Gera József dr. osztály­jegyző jelentette a tanácsban, hogy a város kasz- szájában ezidőszerint nincs annyi készpénz, hogy a nyugdíjasokat kifizessék. A bejelentés a tanács­ban neih keltett valami nagy konsterációt, annál is inkább, mert ez rövid idő alatt már másodszor történik meg. A nyugdíjasoknak mindazáltal nem kell megijedniök, mert a város kasszájának ez a hirtelen támadt folytonossági hiánya egészen múló természetű, melyet futó kölcsön utján azonnal orvosolnak. Belvárosi«Mozi. Tol off nn* >9»zgat6sigi 2*58 leieron. pénstán ... 9.82 N SzerdEföl Magyarországon Itt Szagodon olössör: New-York rejtelmei. A New-York Herald pályadíjnyertes regénye 6 rész­ben, 44 felvonásban. Fősierepben Pearl White. Azonkívül a nagy boxmérkőzés a világbajnokságért Campentier és Dempsey között. Rendes helyárak. Előadások 6 órakor a télihelyiségben, háromnegyed 8 és fél 10 órakor a télihelyiségben. I

Next

/
Thumbnails
Contents