Szegedi Uj Nemzedék, 1921. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1921-10-02 / 223. szám

1921 október 2., vasárnap. SZEGEDI UJ NEMZEDEK radalmi időkben indokolt és a for­radalmat korlátozó intézkedéseket, vissza kell adni a polgárok tulaj­doni szabadságát és a nemzetben rejlő magas gazdasági erők le fogr ják tudni győzni még a mai leküzd- tietetlennek látszó akadályokat is. A sokat hangoztatott konszolidáció­nak a gazdasági fejlődés szabaddá tételével is tért kell hóditani. Még koránt sem veszett el minden, a pénzügyi kibontakozás még a mai helyzetből is lehetséges; _______✓ «a4a-»4acHKi:-KE hc«cc-kchhx«<^z<kc í Ma megnyílt a Dugonics-téri Ä I MOVE pavilion | V Bel- és külföldi napi- és heti- ^ V lapok, folyóiratok, szépirodalmi 1^ újdonságok, egyetemi tan- ^ V könyvek, jegyzetek, ^ V kompendiumok, zene- ^ V müvek, füzetek, levélpapírok, 2^ Ij! Írószerek, stb. I w' Olcsó árak! 'vg ^ M»»»X+X4>X4^X+3D»»X4-X»Z» ÉME hir Ébredő nagygyűlés Hódmezővásár­helyen. Budavary László, Hegedűs ü\ örgy nemzetgyűlési képviselők és dr. Harsa Eörs mav. felügyelő szombaton délután Hódmezővásárhelyre utazlak, ahol részt- vesznek az Ébredő Magyarok nagygyű­lésén. Az ÉME szegedi csoportja szeptem­ber 18-ra hirdetett nagygyűlését november 6-án tartja meg. Ezen az impozáns nagy­gyűlésen a fentieken kivül részivesz Prohászka Ottokár és Kmosko Mihály egyetemi tanár is. Ausztria lefegyverezése A „Politische Correspodenz“ az ausztriai lefegyverezés mostani hely­zetéről a kővetkezőket írja: 1920 április havában három szö­vetségesközi katonai ellenőrző bizott­ság érkezett Bécsbe, amelynek fel­adata a saint-germaini szerződés határozatai alapján az volt, hogy Ausztria lefegyverezését keresztül­vigye és ellenőrizze. Több esetben, amikor a jogi helyzet kétes volt, a követelt anyag kiszolgáltatását rövid lejáratú uliimátumokkal kényszeri- tették és a tiadianyagkiszolgáltatás, illetőleg visszaszolgáltatása még a mai napig is tart. A katonai raktárakból ez év jur nius 1-ig a következő anyagokat szolgáltatták ki. 3222 különböző ka­liberű ágyucsövet, 1180 akna és gránátvelöt, 74,594 puskát, 6427 gép­puskát, 18,303 pisztolyt és revolvert, 14,466 optikai eszközt, 51,912 opri- kai eszközalkatrészt, 1046 telefon és távirókészüléket, 1380 kilométer hosszú drótvezetéket, 175 repülő­gépet, 116 repülőgépmotort, 285 személy és vonatautót. Rövid külföldi hirek Belgrádi jelentés szerint Magyarország 500 milliót követel azokért a károkért, melyeket a vandál szerbek Baranyában okoztak. A görög kormány hajlandó az Anglia által kezdeményezett békelárgyalások meg­kezdésére. Németország belement abba hogy (Jláhország haborns jóvátételi számlájar.i javára elektromos ipari anyagokat szál­lítson A belgrádi egyetemnek 1300 orosz hallgatója van, majdnem kivétel nélkül leclinikusok. Az oláh közoktatásügyi miniszter be­szüntette a kolozsvári református tanár­képző működését. Triesztben általános sztrájk tört ki. Az újságok sem jelentek meg. Nincs liszt Szegeden - a kniföldnek kell! Le kell foglalni a kivitelre váró készleteket A Szegedi Uj Nemzedék már több­ször rámutatott arra a káros jelenségre, hogy amióta a kormány az export engedélyeket meghosszabbiídlta, az­óta a lisztárak tetemesen emelked­tek. A gabonának és a lisztnek im­már aggasztó mértékű drágulása te­hát feltétlenül összefügg a kiviteli manipulációkkal. Tisztviselőink nem kapják meg kellő időben lisztadagjaikat s amit kapnak, az is élvezhetetlen, addig a gyárak, malmok, nagyvállalkozók vagonszámia szállítják külföldre a jóminöségü kenyér- és nullásliszlet. A szegedi vámhivatal elmúlt heti jelentése szerint nem kevesebb, mint 4110 métermázsa búzalisztet szál­lítottak ki ' Szegedről külföldre, még pedig a Back-, Rózsa-, Mährer-, a makói üellért-, Strasser- és König stb, malmaiból. A szeptember hónap végössze­gezése szerint pedig 16.^5 mm. búzaliszt vándorolt ki Szegedről Ausztriába, Délszláviába és Cseh­szlovákiába. A kivitel, mint azt meg­tudtuk, állandóan emelkedőben van. E szomorú számsorhoz nincs sok hozzáfűzni valónk. Hogy a lisztel­látás mai keserves helyzetén változ­tassunk, szigorú rendszabályokat kell életbe léptetni arra vonatkozólag, hogy a malmok csak akkor kapja-, nak szállítási engedélyt, ha a vállalt kötelezettségeiket, a közellátás szem­pontjából. minden tekintetben telje- siiik. Helyrehozhatatlan vétek a köz szempontjából a jelenlegi helyzet, midőn a bőséges jó gabonatermés dacára, ínségnek nézünk a tél elébe, mert malmaink jó üzletet bonyolíta­nak le a kivitt magyar verejtékkel öntözött gabonátal. Még nem késő! Mentsük meg, ami még megment­hető, mert azzal csak kizsákmányolt országunkon segítünk. Naói hirek Ma: Naptár: 1921. oktöber2, vasár­nap Róm. Katii. Őrangyal és prot. Petra. Időjárás: Derült, száraz. Somogyi könyvtár: Zatva. Muzeum: Nyitva délelőtt 10—1 óráig Városi Sziiiház: Délután Luxemburg grc fja operett, este Casanova, operett. Katonai futballversery a körlet sport­pályáján délután 3 órakor. A nyomdai és a délutáni szerkesztőségi tel efon szám 17 19. Az én gyermekeim!. . . Mennyi gyermeked van jó méltóságos urain, szeretett professzorunk s hogy szere­tünk téged. Felkaraltad Erdély minden fiát, fiaddá fogadtad, fájdalmunk a te fájdal­mad, éhezésünk téged gyötör és kínoz s rongyos ruhátlansúgát apai szívvel te érzed s segíteni akarsz ezen. Évek óta dolgozol rajta, mint az Orszá­gos Menekült Hivatal Diákjóléti Osztályá­nak vezetője s soha egy szó el nem hang­zott, amit — meg ne halgattál volna. Reggeltől estig dolgozol nekik s olyan kedves voltál, úgy szerettelek volna az egész székelység nevében megcsókolni munkás kezed, az apánk kezét, amikor fáradtan, minden embert törekvő munka ellenére is közvetlenül rendelkezésemre állottál s még több munkát vállaltát ezzel magadra. Mosolygós, kedves, fiatalos arcod nemes vonásain fáradság ül, de a lelked oly fiatal, annyi energiával, agy velünk érez, annyira a mienk. „De gyerekek, még borotválkozni sem hagytok"! S mosolyogva simítod végig arcodat. Én, aki látlak, aki végig kisértem figye­lemmel mindenen keresztül érettünk dolgozó küzdelmeidet, mély tisztelettel s fiúi szerep- tettei kiáltom feléd az összes otthoni apák s anyáink áldását, ezer meg ezer áldó szeretetét bocsátom feléd. Te feléd, aki most is elvállaltad itt, Szeged városában az ifjúság nyomorának enyhítését s gondozását s kérem a székelyek hatalmas Istenét, ne engedje a tollat kiesni kezemből, mellyel érettünk harcolsz s ne törjön téged össze ez a rettenetes munka, mely a te gyermekeidért folyik. Arcod lehet érettünk borostás, de a lelked sima, a szeretet finom lágysága ömlik végig rajta. Dr. Szandtner Pál professzorunk, szere­teti vezetőnk. Isten áldását kérik rád A SZÉKELY FIUK. Előléptetések és kinevezések az igazságügyi tisztviselők körében. Kineveztettek: Ktilir Rezső dr., Krcnisz Gyula dr., Haberl Pál dr. törvényszéki jegyzők bírósági titkárokká ; előléptek Velzer Alajos, Bayer Miklós főtisztek a Vili. fizetési osztályba ; öűrcs Sándor őrsparancsnok, Fekhmann Géza, Gam­mel István tiszt és Ugi Géza kath. börtön lelkész a IX. fizetési osztályba; Komlóssy György, Horváth Gyula telekkönyvezetők a Vili. osztályba; Hacker Károly, Mészáros f'erenc, Vaál Antal, Müller Lajos, Szittner Gyula, Ohlbaiim \a.kdib, Jiinászka Isván, Uyenes Boldizsár, Wéber József, Nagy Lajos, Veret) Mihály, Noszián Lajos címzetes igazgatók irodaigazgatókká; Hegedűs Antal, Jobst Ádám, Berndt János, Varga Ferenc, Stamecz Dezső iroda főtisztekké; Kopasz Ferenc, Csűri József, Neuner István, Mezei Ferenc, Péter István, Horváth Kálmán, Gábris here telekkönyvvezetökké és Györkey Lajos kezelővé. A Pázmány Péter tudomány- egyetem névavató közgyűlése. A budapesti m. kir. Pázmány Péter tudományegyetem, mint már emli- tetlük, csütörtökön tartotta névavató közgyűlését .a kormányzó jelenlété­ben. A közgyűlésnek legkiemelke­dőbb pontja volt Angyal Pál dr., a jogikar dékánjának beszéde. A nagy- tudásu professzor, ki európai hirü büszkesége a magyar tudománynak, beszédében többek között a követ­kezőket mondotta: — Hogy idáig jutottunk, — annak legfőbb oka, hogy a nemzeti szellem elhalványult nálunk s ezt főképpen a hozzánk betolakodott idegen faj idézte elő, amelynek az ország nem haza, csak terület volt. Gosset ezredes nincs Szegeden. A tegnap délutáni lapok azt a hirt hozták, hogy Gosset ezredes Szegedre’ érkezett. A hir nem felel meg a való­ságnak, mert mint köztudomású. Gosset felmentést kapott megbízása alól. A hir téves kolportálására valószínűleg az a misszió adott okot, mely tegnap­előtt érkezett a városba valószínűleg azzal a feladattal, hogy határviszonyain­kat rendezze. A bizottság tagjái Com- pana olasz ezredes, Robertson angol és Laboreaux francia őrnagyok. A misszió a Kassban szállt meg. A Herületi főkapitányság Új­szegedre költözik át. Az ujszegedi szerb konviktus épületével, mint is­meretes, messzemenő tervei voltak a városnak. Legutóbb az a terv me­rült fel, hogy az épületet átalakítás­sal lakóháznak teszik alkalmassá s benne a még lakás nélkül maradt egyetemi tanárokat helyezik bele. A varosnak ezen tervét azonban ke­resztül húzta egy. belügyminiszteri rendelet, mely a legszigorúbban meg­tiltotta, hogy az épületet bármilyen célokra is lefoglalják. A belügymi­niszter, mint ahogy az ma kiderült, a kerületi főkapitányságot óhajtja el­helyezni a szerb konviktus üressé vált épületében. — Eljegyzés. Tóth Gizuska és Szakáll László jegyesek. 1593 A szociáldemokraták nem szavaznak A belügyminiszter rövidesen visz- sza fogja állítani a politikai agitá- ciót Baranyában és igy a délvidéken nemsokára ki fognak bontakozni a választási mozgalmak. A szociál­demokrata párt nem váltja be a külügyminiszter ilyen irányú rendel­kezéseit, hanem arra való hivatko- ^ssal, hogy Baranyában politikai gyűlések tartása tilos, elhatározta, hogy a baranyai választásokon se fog résztvenni és ott jelölteket nem állít. Az országos evangélikus szövet­ség szegedi csoportja október 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor az ág. ev. templomban nyilvános ülést tart serre úgy a szövetség tagjait, mint az érdek­lődőket ezúton hívja meg az elnökség. Az ülésen Kiss Ferenc miniszteri taná­csos, Kuncz Henrik tábori lelkész, Szántóné Ladányi Mariska, dr. Benkö István tanár és Thomay József lelkész szerepelnek. Olvassa el a Színházi Újság leg­újabb számát. 12 oldal terjedelemben 3 korona. Nemeslelkü adomány. Kovács Kálmán volt algyői plébános, aki évekkel ezelőtt Amerikába vándorolt, 67 ezer koronát küldött az algyői templom ktjavi'ására. A Szegedi Gyorsírók Egyesületé­nek felügyelő-bizottsága 1921. évi október 2-an, vasárnap "d. e. 11 órakor az egyesületnek Földváry-u. 2. számú helyiségében ülést tart. Tárgy: Az 1920—1921. évi számadások átvizsgá­lása és a jelentés elkészítése. Tekin­tettel arra, hogy rövidesen a közgyűlést egybehívni óhajtanánk és ezt megelő­zőleg választmányi ülést tartunk, a t. felügyelé-bizotfság tagjainak okvetlen megjelenését kéri az elnökség. A Délvidéki Hontátsaklioz. Szeged város testületéi és egyesületei az idén is megünneplik október 6-át. Délelőtt 10 órakor ünnepélyes gyászmise lesz a rckusi templomban, utána az ünneplő kö­zönség a honvéd emlékhez vonul és meg­koszorúzza azt. A Délvidéki Otthon is részt vesz az ünnepségen. Elnöke dr. Széchenyi István az összes délvidékiek nevében beszéd kíséretében koszorút he­lyez az emlékre. Felhívjuk a délvidéki hontársakat, gyülekezzenek minél nagyobb számban délelőtt fél 10 órára a „Kansz“- éttermében, ahonnan az Otthon elnökségé­nek vezetése alatt a rókusi templomba mennek és onnan a többi ünneplőkkel együtt a honvédemlékhez vonulnak, Házasság. Weigand Mihály, a magyar fém- és lámpaárugyár főmérnöke szeptember 29-én ve­zette oltárhoz a kőbányai plébá­nia templomban Méray Eugéniát. Tanuk voltak a menyasszony részéről dr. Szilágyi Lajos nem­zetgyűlési képviselő, a vőle­gény részéről Végh István, az uj Szent Jáno s-kórház főfel­ügyelője. Kicserélik a Levente-per elítélt­jeit. Nagyváradról jelentik: A temes­vári Levente-per elitéltjeit a napokban Nagyváradra szálli ották, ahol rövid időn belül meg fog történni az elitéltek kicserélése Magyarországon elitéit oláh politikai foglyokkal. A kicserélendők száma hatvan, akik közt van dr. Márton Albert temesvári ügyvéd is, aki a dél­vidéki magyarság vezetője -és szellemi irányitója volt. Rácz György és neje Szabó Julianna fájdalmas szívvel tudat­ják, hogy szeretett Juliskájuk 5 heti szenvedés után folyó hó 1-én reggel 6 órakor az Urban elhunyt. Temetése f. hó 3-án délután 3 órakor a Sándor-u. 28. sz. gyász­házból. Engesztelő istentisztelet f. hó 3-án délelőtt 10 órakor a felső­városi templomban fog bemutat- tatni az egek Urának. Béke hamvaira!

Next

/
Thumbnails
Contents