Szegedi Uj Nemzedék, 1921. október (3. évfolyam, 223-248. szám)

1921-10-02 / 223. szám

SZEGED! UJ NEMZEDÉK 1921 október 2., vasárnap. Még most is ... Budapest, MTI jelenti: Friedrich Istvánnak egy neuilly gyűlésen mon­dott nyilatkozata alapján bécsi lapok még mindig Nyugatmagyarország függetlenségének kikiáltásával fog­lalkoznak. Az MTI utal az erre vonat­kozólag kiadott cáfolatára és újból le­szögezi, hogy csak rosszakaratú ko­holmány hozhatja Friedrichet a leg­szélsőségesebb ellenzéki vezért va^ annak bármely nyilatkozatát a ma­gyar kormány ténykedésével kap­csolatba. Folytatólagos burgoiwaosztás a köztisztviselők részére. Október 2-án d. e. 8-12-ig 801—1150, d. u. 2—5 óráig 1151—1450, október 4-én d. e. 8-12-ig 1451—1850, d. u. 2—5-ig 1851—2100-ig. A megállapitott sorrend­hez a legszigorúbban ragaszkodunk. A kiosztás a szeptember havi ellátási­jegy 10. sz. számszelvényére történik. A befizetés alkalmával közük a t. ta­gokkal a burgonyakiosztás idejét és helyét. Az innsbrucki keresztények a zsidó virtschaft ellen. Az innsbrucki gáz és villamüzemi munkások elhatá­rozták, hogy mindazon zsidó uzsorás kereskedőket, kik a szükségleti cikkek árát túllépik, egyszerűen kizárják a villamosáram használatából. A kosárkötők panasza. A kosárfonó mesterek panaszolják, hogy a kontárok ellepik a piacot, melyen rájuk nézve káros versenyt idéznek elő olcsóbb áruikkal. A kontárok a most felszaba­dult községekből jönnek be, ahol tudvalevőleg majdnem házilag foglal­koznak a kosárkötéssel. Dr. Pálfy József ipartestületi titkár, akinek a kosárfonó mesterek küldöttsége előadta panaszát, megígérte, , hogy a kamara utján a rendőrségnél oda fog hatni, hogy a kontárok a piacokon ne érté­kesíthessék áruikat, hanem csakis a szövetkezetekben. Állást, foglalkozást kaphatnak a hatósági munkaközvetítő .utján Tem­plom-tér 8. sz. I. emelet. Ács, asztalos, bognár, borbély, zsindelkészitö, bádo­gos, cipész, csizmadia, cipöragasztó, faesztergályos, fazekas, fakitermelő, gépkötönö, gazdasági mindenes, gép- irónő, (levelező) német gép és gyors- irónő, kifutó, lakatos, molnár, kazán­fűtő, szobafestő, szabó (férfi, női stb.,) kalapos, kőfaragó, kádár, kovára, kocsi- főnyező, kosárfonó, kefekötönő, kubi­kos, varróleányok, szijgyártó, seprű- kötő, talicskakészitö. Tanoncok: Aszta­los, borbély, bognár, kovács, lakatos, fényképész. A női osztályon minden­nemű háztartási alkalmazott. A múlt héten elközvetitett a hivatal 87 szak­munkást, 145 segédmunkást, 96 ház­tartási alkalmazottat. Belvárosi* Hozi Telefon; Irodai 2-58, pénztári 5-82. Ma utoljára A stambuli szűz. Keleti regény 7 felvonásban. Főszereplő Priscilla Oaan. Azonkívül A címeres gazember Kitűnő vígjáték 2 felvonásban. A főszerepben 2 csodamajom. Előadások kexdete vasárnap V 3, 5,6,/ 7, / 9*kor, hátkösnap Vü9 örakor. Halálos kimenetelű szerencsétlenség. Sári György 68 éves cipészsegéd Hélvezér- utcai lakásán favágás közben oly szeren­csétlenül vágta meg ballába fejét, hogy amikor már rátaláltak, elvérzett. Ismét emelkedett a hatósági fa ára. A hatósági fa ára a tegnapi napon ismét 20 koronával emelke­dett. Alig két hét alatt a fa ára te­hát' 60 koronát szökött — beszára- dás címén, amivel az első emelést indokolták, mert a fa már tavasz óta raktáron van. A beszáradás folytán beállott nyolc-tiz százalékos veszte­ség már az első emelés állal meg­térült s így teljesen érthetetlen a ha­tóság intézkedése, mellyel az árakat napról-napra felfelé hajtja. — Tört aranyát, ezüstjét adja el Tóltinál. M odellek után köpenyek, kosz» tUmök stb. átalakítása^ meglepő olcsón készülnek N. Mucsy Ida divattermében — Armentano Ede vivótanfo- lyamára beiratkozni lehet Korona­utca 1. sz. alatt délután 4—5-ig. — Horváth Hági étterme újon­nan renoválva. Kedvezményes ebéd­vacsora jegyek! Vajda Jancsi 14 tag­gal muzsikál. 1588 — Legszebb, legjobb és legele­gánsabb a Korondi-cipö. Kapható: Abonyi Mihálynál, Kölcsey-utca 1. (Royal-épület.) 1355 — Megjelent az egyetemi Út­mutató joghatigatók, szigorlók és ügyvédi vizsgára készülők részére. Külön Útmutató orvostanhallgatóknak. A szegedi egyetem pontos tankönyv- jegyzéke. Minden egyetemi hallga­tónak ingyen adja a kiadó: Bartos könykereskedés, Klauzál-tér és Kárász-utca sarok. Könyvek az egye­tem minden fakultására kaphatók már. Elfogták a Magyar-Olasz Bank csalóit Budapest. A főkapitányság csa­lásokat nyomozó osztálya tegnap délután teljes eredménnyel kiderí­tette a Magyar-Olasz Bank kárára elkövetett csalást. A tettest sikerült elfogni. Rólh bankár elmondta a rendőrségnek, hogy e hó 25-én egy kopott külsejű fiatalember látogatott el a bankba és Kamarás Béla néven mutatkozott be. Azt mondotta l(X) drb. Forresta részvényt akar eladni. A bankárnak gyanús volt a fiatal­ember, a részvényt ott tartotta és azt mondta, hogy jöjjön másnap a pénzért, de a fiatalember nem je­lentkezett. Tudatta a rendőrséggel Róth bankár azt is, hogy mintegy két hónap múlva jelentkezett a bankházban egy Josnovics László nevű fiatalember egyenruhában, aki azt mondotta, hogy ő karhatalmi liszt, megszállott területről jött és megvette Kamarástól a 100 drb. Forresta részvényt s kérte a rész­vények kiadását Róth bankár nem adta ki a részvényeket, később jos­novics egy Balogh nevű ember utján tett kísérletet arra, hogy a íészvényeket megkaphassa. A bank megint nem adta ki a részvényeket. Az előbb már gyanúba veit Josno­vics József, a Magyar-Olasz Bank tisztviselője hosszú tagadás után bevallotta, hogy ismeri Kamarást és az ö bátyja volt, aki a bankház­nál járt. Josnovics a ^embesilésnél be­ismerte, hogy ok követték el a csalást. A részvények közül 100 da­rabot a Róth bankháznál, 700 da­rabot 7 különböző bankháznak adtak el 900.000 korona értékben. A szainojód asszony és magyar hadifogoly szerelme Prémmel bélelt kabátban, karján kis csecsemővel egy sápadt arcú asszony vonta magára a figyelmet a főkapi­tány előszobájában. Anna Tuszijá-nak hívják az asszonyt. A végtelen szibé­riai mezők gyermeke. Néhány évvel ezelőtt összekerült az ochmarovi kor­mányzóságban Sulik János magyar hadifogollyal. Az idők folyamán meg­szerették egymást. Házasságot is kö­töttek. Sőt a romantikus szerelmet egy gyönyörű kis poronty is megpecsé­telte. A honvágy Sulik János szivét a kietlen hómezökről Bácska termő ró­nái felé vonzotta s csak egy kedvező alkalomra várt, hogy szamojéd nőjé­vel és gyermekével hazajöjjön Ma­gyarországra. Budapesten azonban Suliknak eszébe jutott Kiszomborban élő hites felesége és két kis gyermeke. Egy merészet gondolt és a Keleti-pályaudvar jegy­váltó fülkéjénél angolosan meglógott a kellemetlen követke2ményekkel jár­ható szamojéd-frigy elöl. A mitsem sejtő asszony még aznap Szegedre jött s Sulik szegedi rokonai­nál akarta bevárni férjét, hol tudtul adták neki, hogy Suliknak Kiszombor­ban van már egy felesége s neki itt semmi keresni valója nincsen, menjen vissza a hómezőkre. Az összetört szivü szamojéd nő hi­hetetlenkedve fogadta az elmondotta­kat. Most nem tudja, mitévő legyen ? 200 korona magyarpénz és 60.000 szovjet rubel van a kosarában. Papír érték nélkül! A rendőkTségen a szamojéd nőt kény- szerutlevéllel Kiszomborba utalták, hol a csalódott asszony mégegyszer meg­próbálja visszaszerezni hűtlen urát,, az áldott magyar föld asszonyától. Mi sok szerencsét kívánunk a sápadtarcu sza­mojéd nőnek, de nem hisszük, hogy nagy vállalkozása sikerülni fog. A legragyogóbb alakítása Priscilla Deannek A sztambuli szűzben a Belvárosi-Moziban. Szinház-Müiréf let Műsor: Vasárnap délután: Luxemburg grófja, operett. Vasárnap este: Casanova, operett, Bérlet- szünet. Hétfő : Casanova, operett Premierbérlet A. 8, sz. Kedd: Szép H.;léna, operett Bérlet­szünet. Szerda: Pacsirta, operett. Premierbérlet A 9. sz. Csütörtök: Bánk bán, szomorüjáték Dis zelőadás. bérletszUnef. ' Péntek: Hallgasson meg Adrienne, víg­játék. Preniierbérlet B. 10. sz. Bemutató előadás. Szombat; Hallgasson meg Adrienne, vígjáték. Preniierbérlet A. 10. sz. Vasárnap délután; A papa kedvence, énekes bohózat. Vasárnap este: Falu ro-ssza, népszínmű. Bérl'-fs/.ünet. Az előadás kezdete fél 8 órakor. Casanova Könnyű s nem épen túlságosan tar­talmas zenéjü Operette a múltból. Keresi a fülcsiklandó motívumokat s mégis vagy épen ezért valóságos csemegeként Ízlik benne Boccherini nienuetto-betét- jének néhány üteme. Casanova a sok kaland után tényleg megöregszik. Koronkay vitte a darabot mint Mario, Pompadour, Lia. Legkedvesebb a Pom­padour felvonásban s bár a szerző Csonka Nagyarorsskg nem orsság Eg<hss Hagyarorsság menyorssig Október hó 1-től az előadások \5, \7,1>9 órakor kezdődnek a BelvdrosMRoziban kényes jelenetbe kényszeríti, ezen is elég Ízlésesen csúszik át. Barna külö­nösen mint öreg Casanova^ volt jó. Falud! a francia felvonásban akár csak Menelaust játszotta volna. Sikerük volt Dalnokynak és Kissnek, valamint Latabárnak táncaikkal. Egyébként e darabban furcsa szembeállitás van a keresztény nő és zsidó nő között emen - nek javára. Nem mondjuk, hogy ez tendencia, de furcsa, igen furcsa. A színházi iroda hírei. A jövő hét újdonsága egy gyorsan népszerűvé vált francia szerzőnek, Verneuill-nek vigjáféka, a Hallgasson meg Adrienne, lesz. Elmés és derűs darab ez, csupa ^frisseség. A szerzőnek kisujjában van a színpadi tech­nika minden művészete, játszva siklik át súlyos és kényes helyzeteken, de mindig szeretetreméltóan, bántó hang nélkül. Adri­enne Kónya Gizi, egy öreg építésznek fSoós) a felesége a darabban s Gáspár László a parinera, aki három felvonáson át intézi hozzá a címben foglalt kérelmet. Jó szerephez jutnak még Kálmán Sári, Gáspár Margit, Czeglédy és Soós Mihály is. — A hét műsorán szerepel Szép Helénán zenekarral és az oklóber 6-án díszelő­adásban menő Bánk bánon kívül Lehár gyönyörű zenéjü Pacsirta operettje Vég­helyi Izával a címszerepben. Ebben sze­rették meg tavaszi vendégszereplésekor a szegediek, ebben ragyogtatja minden, sokra hivatott képességét. Az énekes személyzet szine-java játszik vele együtt. Vasárnap délután a nagy sikert ért Papa kedvence van a műsoron, este a legjobb népszínmű, a Falu rossza. Régi erdélyi lakadalotn. A Pusz­taszeri Árpád-Egyesület a Szegedre át­ültetett kolozsvári tudományegyetem megnyitásának napján, — amelyet leg­újabban október hó 30-ra terveznek — a szegedi társadalom szine-javából toborzott műkedvelőkkel a Városi Szín­házban előadja Szádeczky Lajos dr., egyetemi tanár „Régi erdélyi lakada-.,^^ ^ lom“ cimü ékes rigmusokkal átszőtt^, w történeti korrajzát. A palotással a sü- í- ^ vég és egérfogó tánccal tarkított elő­adás előtt maga a szerző mond len­dületes „Beköszöntö“-t. A „Theat- rumba invitáló levél“, amelynek szö^ vegén az egykorú erdélyi magyar nyelv ódon patinája csillog, már csak szét­küldésre vár. A tiszta jövedelmet az egyetemi menza és a Pusztaszeri Ár­pád-Templom építési alapja között fe­lezik meg. A színházi előadást fényes bál követi a Tiszában, amely Szeged társadalmát és az egyetemi ifjúságot egymás rokonszenves megismeréséhez előnyösen fogja hozzásegíteni. Ti» 'f Belvárosi- Moii Telefon; Irodai 2-58, pénztári 5-82. Hétfő Kadd Sxerda A kék róka. Herczegh Ferenc világhírű müve 5 felv. A stockholmi Svenska gyár kitűnő fel­dolgozása. Szereplők: Tora Teja, Andars Wahl Lars Hanson. Azonkívül Walewska grófnő. Regény Napoleon téli hadjáratából 6 f Főszereplő. Holla Hója. Előadások '/a5, Va? és i/29 órakor. Péntek Szombat Vasárnap 1001 éjszaka. A keleti mesevilág tökéletes tükre, a kelet misztikumainak, pompás életké­peinek hü megelevenitése 7 felvonás­ban. A színes kinematográfia legmU- vésziebb filmje. Azonkívül Fridolin mint gentlemann. Burleszk vígjáték 2 felvonásban.

Next

/
Thumbnails
Contents