Szegedi Uj Nemzedék, 1921. november (3. évfolyam, 249-271. szám)

1921-11-01 / 249. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDEK 1921 november 1., kedd. nagyhatalmakat azonnal értesítette és ezt a választ a cseh köztársaság, az SHS. és az oláh királyság budapesti képviselőjével is még a mai nap folyamán közölte. Minthogy az antant nagyhatalmak kívánságuknak a törvényhozás által való elfogadására záros határidőt szabtak, á kormány a nemzetgyűlés sürgős összehívására a szükséges intézkedéseket megteszi. __________ Folyik a választási kűzdeleai a felszabadult területeken Vasárnap kezdődtek meg a fel­szabadult területek 11 kerületében a képviselőválasztások, amelyek közül valószínű csak Pécs város II. kerü­letében lesi kész a küzdelem a hétfői napra. Általában mindenütt nagyon nyugodt a hangulat. A je­löltek száma a legtöbb .kerületben szokatlanul nagy, amelynek az az oka, hogy a legtöbb kerületben nem respektálják a központi jelölteket, hanem felvonultatják a helyi jelöl­teket és pedig komoly reményekkel. Bizonyos, hogy a szavazatok nagyon meg fognak osztani és igy azt mond­ják, hogy 3—6 kerületben lesz pót­választás. A törökszentmiklósi (kiszombori) kerületben tegnap kezdődtek meg a választások, amelyek ma fejeződnek be, becslés szerint dr. Kiss Meny­hért pártonkivüli jelölt, aki az Ébredő Magyarok programjával lépett fel, már az első napon ezren felüli sza­vazatot kapott. Tekintve, hogy a tö­rökszentmiklósi kerületben összesen 2223 szavazó van, akik közül sokan távol vannak, dr. Kiss Menyhértnek abszolút többséggel való megválasz­tása biztosra vehető. Báró Petrichevich Horváth Emil pártja mintegy 3—400 szavazatot fog elérhetni, mig a többi jelöltek el­enyészően csekély szavazatszámot kaptak. Bodó János nyugalmazott száza­dos és Szeless József dr. között szí­vós küzdelem folyik, melynek ered­ményét még a szavazatok mos­tani állásából tudni —nem lehet. Mándy Samut kisgazdapárti prog­rammal a dárdai választókerületben 37 szótöbbséggel képviselővé vá­lasztották. — Aranyért, brlllláns-ékszerért magas árat fizet Fischer ékszerész, Korzó-káíéház mellett. Visszaélés a forgaleil adóknál A jószágvásárlások alkalmával rendesen ügynökök járnak el a ke­reskedők és iparosok megbízásából és midőn az ügyletet megkötik, azonnal megnevezik, hogy kinek a részére vásárolnak. így az élőjószá­goknál a járlat kiállítása alkalmával Írásban kifejezésre jut a vevő sze­mélye. Ennek dacára Hódmezővá­sárhelyen a város jártatokat állító közegei mellett lévő pénzügyőri ki­küldöttek kétszeresen szedik a for­galmi adót, mert azt mondják, az ügynök vagy bevásárló saját sze­mélyében tekintetik vevőnek és az­után uj vásárlónak tekintik azt, kinek részére ez vásárolt. Ha Ilyen visszaélések történnek a pénzügyi közegek részéről, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a piac elviselhetetlenül drága. A szegedi királyi pénzügyigaz­gatóság figyelmét felhívjuk ezen visszaélésre, melyet sürgősen be kell szüntetni, mert elég megterhel- tetés az egyenes forgalmi adó is, mi végeredményben csak a fogyasz­tás terhére esik. Az iparosoktól és kereskedőktől kérjen megbízást a bevásárló és ez esetben nem történhet visszaélés. Az Ébredő Magyarok napja Szegeden Prohászka Ottokár dr. püspök, Kmoskó Mihály dr. egyetemi tanár, Budaváry László és György dr. nemzetgyűlési' jjt^vwelök Szegeden Az Ébredő Magyarok Egyesületé­nek szegedi csoportja az uj alap­szabályok értelmében november 5-én, szombaton és november 6-án tartja meg újjászervező taggyűlését és nagygyűlését, melyeken a központ is résztvesz. A tisztújító taggyűlés szombaton d. u. 5 órakor lesz a Kálvária-utca 10 szám alatti föld­szinti nagyteremben Mádl J. Géza és Csap Ferenc központi vezetők közreműködésével. Prúhászka Ottokár dr. székesfe­hérvári megyéspüspök, Kmoskó Mi­hály dr. egyetemi tanár. Hegedűs György dr. és Budaváry László nem­zetgyűlési képviselők szombaton este a gyorsvonattal érkeznek. A pálya­udvaron ünnepélyes fogadtatás, me­lyen a keresztény alakulatok tagjai is megjelennek. Találkozás este 8 óra 30 perckor Szeged állomáson. November 6-án, vasárnap d. e. 10 órakor a városháza közgyűlési termében nagygyűlés, melynek napi­rendje : 1. Elnöki megnyitó. 2. Hegedűs György dr. országos al- elnök, nemzetgyűlési képviselő, 3. Budaváry László közp. int. tag, nemzetgyűlési képviselő, 4. Mádl J. Géza, a vidéki főosz­tály vezetője, 5. Csap Ferenc, a vasutas csoport ügyvezetője, propaganda beszédeket tartanak, 6. Záróbeszéd és Himnusz. Este fél 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében propaganda kultures­tély, melynek műsora a következő: í. Ünnepi beszéd: Mondja Pro­hászka Ottókár dr. székesfehérvári megyéspüspök. 2. Hangverseny mü 1-ső tétele, előadják: Belle Ferenc dr. és Ficht­ner Sándor karnagy. 3. La Grange, ária a Hanyady László operából, énekli: Bernáth Margit operaénekesnő, zongorán kí­séri Radio Rezső karnagy, 4. Liszt II. rapszódlájá, előadják: Kovács Gábor és Mihalik Kálmán székely egyetemi hallgatók. 5 Káldy, Csalogánydal, müdal, énekli: S. Nagy Katinka opera­énekesnő, zongorán kiséri Radio Rezső karnagy. 6. Kmoskó Mihály dr. budapesti egyetemi tanár előadása. 7. Müdalok, Brahms, Tchajkovszky és Fichtnertől, énekli: K. Thuray Emma operaénekesnő, zongorán ki­séri Fichtner Sándor karnagy. 8. Kiss Menyhért dr,, Miatyánk 1921-ben, szavalja: Sz. Tóvölgyi Margit színművésznő. Az előadás pont félnyolc órakor kezdődik. Az előadás megkezdése után csakis a műsor egyes számai befejeztével lehet a nagyterembe be­lépni. A hölgyeket kérjük, hogy lehető­leg magyar ruhábaij jelenjenek meg. Jegyek kaphatók a keresztény alakulatoknál és naponkint délután fél 4-től fél 5-ig a Kálvária-utca 10. szám alatti irodában. Gyászünnep Tisza István gráf emlékére Szeged város hazafias közönsége a magyarság nagy halottja, az ok­tóberi forradalom vértanúja,, gróf Tisza Istvánnak emlékére szentelt gyászistentiszteletet ma délelőtt 10 órakor tartotta meg a 'református templomban. Az ünnepélyt a Himnusz nyitotta meg, amely után az egyházi ének­kar a „Te benned bíztunk eleitől“ kezdetű zsoltárt énekelte. Majd Be- reczk Sándor református lelkész ma­gasan szárnyaló beszédében emlé­kezett meg a magyar nemzet nagy fiáról. Kiemelte férfiasságát, hazafiassá­gát, erős nemzeti érzését, mély val­lásosságát, ritka kötelességérzetét. Az evangélium áldásairól szólott, amelyek gazdagon gyümölcsöztek. Ilyen áldás volt a magyar nemzetre gróf Tisza István, akit mig élt, meg nem értettük, akit a nemzet, mint tékozló fiú a kincseket, eltékozolt, de nyugodjunk meg — mondotta — abban, amiben gróf Tisza István is megnyugodott halála órájában, hogy ennek igy kellett lennie. Ezt nem az öt meg nem értő gonoszság akarata hozta, hanem az Isten akarata, aki halálában ismertette meg velünk nagynak és igaznak; azt, akit még köztünk járt, meg nem értettünk. De ha az ő erényeit követjük, akkor fel­építjük Magyarországot és hihetünk Magyarország feltámadásában, mert ez is az Isten akarata, mert ennek is úgy kell lennie. Á nagyhatású gyászbeszéd után az énekkar rázendített az „Áld meg Isten a népünket akik a magyar hazában találták meg nyugvó helyü­ket“ kezdetű zsoltárra. Ezzel az istentisztelet befejeződött. A gyászistentiszteleten megjelen­tek Szeged város hatósága képvise­letében dr. Somogyi Szilveszter pol­gármester, dr. Gaál Endre, Rack Lipót tanácsnok, képviseltette magát a királyi törvényszék és járásbíróság, a pénzügyigazgatóság, az állampénz­tár, az ágostai evangélikus hitköz­ség, a katonai körletparancsnokság, a református egyházközség, dr. Széli Cyula főgondnokkal az élén. A Tisxá*dmléktábla lelapieiése Budapesten Tisza István gróf tragikus halálá­nak mai harmadik évfordulója nap­ján megkapó ünnepség keretében leplezte le a miniszterelnökség tiszt­viselői kara azt az emléktáblát, amelyet gróf Tisza István emlékére a miniszterelnökség épületében el­helyezett. A tábla kisfalud! Stróbl Zsigmond mester sikerült alkotása. Karmai között kardot tartó Turul madárt ábrázol, alatta az egyesitett nagy magyar címerrel. A leleplezé­sen előkelő meghívott közönség vett részt, melynek soraiban a polgári, egyházi és katonai hatóságok ve­zetői, valamint a politikai és társa­dalmi világ számos előkelősége volt jelen. Résztvett az ünnepségen Jó­zsef királyi főherceg is a család­jával együtt. Az ünnepi beszédet Bárczy István dr. miniszterelnökségi miniszteri ta­nácsos mondotta. Beszédét a tragikus véget ért államférfiu halálára való visszaemlékezéssel kezdette, majd a széthúzásnak következményeit a bol­sevista uralmat ecsetelte. Beszéde végén, midőn a lepel lehullott, összetartásra és a Tisza szellemében való munkára buzdított, mert csak igy lehet visszaszerezni az egységes Magyarországot. Az ajszegedi bérföldek ügye A múlt héten a városi földek új­szeged! bérlői küldöttségileg kérték a főispánt és polgármestert, hogy a vegyvizsgáló intézetnek engedett ! bérföldek kisajátítása kapcsán fel­merült egzisztenciális sérelmeiket a "város tanácsa orvosolja. Ez ügyben ma délután egy bi­zottság szállott ki a helyszínre, hogy ■megvizsgálja a bérlők méltánylásra érdemes kéréseit. Jakabffy mérnök és Várkonyi vá­rosi gazdász referádója és az érde­keltek meghallgatása után Bokor Pál helyettes polgármester megálla­podott Juhász igazgatóval abban, hogy azokat a régi bérlőket, akik a bérföldékbe nagyobb beruházásokat e.Szközöltek, (ház, gyümölcs, SzSÍS) továbbrajis háborittatlanul meghagyja birtokukban, de a kendergyártól délkeletre húzódó szántóföldeket a belügyminiszterileg jóváhagyott köz­gyűlési határozat értelmében a vegy­vizsgáló intézet és az egyetemi fü- vészkert céljaira átengedi. Lázongás Csehországban Pozsony, a Cseh Sajtóiroda je­lenti: 1920 júliusban a Felvidék egyes kerületeiben ostromállapotot hirdettek ki, amelyet azóta sem von­lak vissza. Most újra kihirdették a statáriumot és azt kiterjesztették az egész Felvidékre. Bécs, október 31. MTI. Értesülé­sünk szerint az egész csehországi Egervidék Valósággal lángokban áll. A német lakosság mindenütt lázong a mozgósítás miatt. A Felvidéken úgy a német, magyar lakosság, valamint a tót lakosság is a legna­gyobb mértékben el van keseredve. A hatóságok nap-nap után tartóz­tatják le a városokban az embereket. Az elkeseredettség egyre fokozódik, A Cseh néppárti képviselők tilta­koznak a csehországi német katonák behívása ellen és azt hangoztatják, hogy a német lakosságnak nincs oka cseh imperialista érdekekért harcolni. A Deutsch-Österreichische Tageszeitung felhívja valamennyi német katonát, hogy kövessék azt a példát, ameljet a cseh légionáriusok adtak a világháború során és pár­toljanak át a magyarokhoz. Sándor király félelme Párisbói jelentik: Sándor király, aki a nyáron nyomban az ellene megkísérelt merénylet után eluta­zott Belgrádból és azóta az idő egy- részéf betegen töltötte, Párisbói szombat este elutazott. Állitólag visszautazott Belgrádba, ez azoríbarf nem bizonyos. Sándor ugyanis be­tegsége felöl már régebben haza­utazhatott volna, de nem mert Pá­risbói kimozdulni, mert bátyja, a trónkövetelő (^örgy herceg miatt félt visszatérni Belgrádba. György herceg hivei ugyanis elhatározták, hogy akár Sdndor király élete árán is megszerzik Györgynek a délszláv állam trónját. Maga Pasics minisz­terelnök is óvta eddig a királyt a visszatéréstől, most azonban mégis ő ajánlotta neki, hogy Párisbói min­denesetre utazzék el. Nem lehetetlen, hogy Sándor király mégis visszatér Belgrádba, mert a koronázás tovább halogatásával veszélyeztetné trónját. A nagyhatalmak aliogadják a ma« gyár hadsereg leszereiésAre wo« natkoió Javaslatokat A Petit Párisién írja: A magyar hadsereg ügyében a nagyköveti ér­tekezletnek az az álláspontja, hogy nemcsak őrködni kíván a magyar hadsereg létszámának csökkentésén, de e tekintetben elfogadja a kisan- tant utasításait és javaslatait.

Next

/
Thumbnails
Contents