Szegedi Uj Nemzedék, 1922. szeptember (4. évfolyam, 219. szám)

1922-09-26 / 219. szám

Szeged, 1922 szeptcmker 26.. kedd. Előfizetési ára belybea és Tidékan: Egy hónapra Negyed évre . . Egyes szám ára hétköznap • kor. vasárnap 7 kor. Ura D korptMu PjlwadrarM 6^50 itofMa. IV>ik évfolyam, 219. saáai. Szerkesztöseg és kiadó* hivatal: Szegeii. Kilviria>utci Ht. il Telefon: 153. Főszerkesztő: OOBAY GYULA DR. Szerkesztésért telelös: GALLYAS István. Felelős kiadó: A Szegedi U1 Nemzedék Labvállalat Részv.-TAra. Keresztény politikai napilap ^ A „Magyar Nemzeti Szövetség** és a „Baross-Szövetség** szegedi fiókjának hivatalos lapja Nem! Nem! Soha! Elfifizetölnkliez Az országos ujságpapirhiány okozta újabb 200 százalékos papiráretnel- kedés az összes vidéki lapok kíadé- hivatalait arra kényszeríti, hogy az egyes lappéldányok árát és az elő­fizetési dijakat annyival emeljék, hogy a többkiadás legalább részben födözetet nyerjen. Ha figyelembe vesszük, hogy a búza a tavalyi 800 koronás árral szemben ma több mint 12-szeresé- vel drágább, akkor nyilvánvaló, hogy a hírlapok árának ugyanezen idő alatt történt 2—3-szoros emel­kedésével aránylag a legkevesebb áldozatot kérjük az olvasó közön- s^töl. Az áldozatot nem a magunk ré­szére kérjük, akik napról-napra a legnagyobb aggodalommal küzdünk a keresztény sajtó fenntartása érde­kében, hanem kérjük azon keresz­tény társadalom részére, melynek részese olvasótáborunk. Ez a ke­resztény társadalom csakis a meg­alkuvás nélküli, intranzigens keresz­tény sajtóval védhető meg ama, csakis saját faji érdekeit szolgáló sajtó mérgezéseivel szemben, amely bécsi szökevényeit akarja ismét nya­kunkra ültetni s amelynek a kül­földi pénzen hazánkban újabban munkába lépett kommunista sejtek­kel szemben elítélő szava nincsen, mert azokkal rokonszenvezik. Óriási erkölcsi és anyagi kár szár­maznék, ha ez a tölünk idegen sajtó a keresztény sajtó elvérzése folytán ismét felülkerekednék s saját erkölcs­telen, destruktiv munkájával hamis közvéleményt alkotva, kizárólagosan irányítaná azt a keresztény társadal­mat, amely — sajnos — olyan ha­mar felejt és megalkuszik. Bár ezúttal nagyobb áldozatot kell addig is kérnünk, míg a kormány a nagy újságpapír ínséget megszün­tetheti, mégis meg vagyunk arról győződve, hogy az a hűséges ol­vasótáborunk, mely az eddigi eme­lések dacára nemcsak szilárdan ki­tartott mellettünk, hanem folyton szaporodott is, az előfizetési dijak­nak kényszerűségből történt újabb emelését megértő belátással veszi tudomásul. Ezért és a keresztény magyar irányzat híveinek most folyamatban ^ lévő egységesítése és tömörítése ér­dekében is kérünk támogatást min­den keresztény és igaz magyar ha­zafitól, hogy a nagyobb táborral ama fontos nemzeti hivatásunknak aka­dálytalanul továbbra is megfelelhes­sünk, melyre a mai nehéz idökbetf különösen szükség van. Október 1-töl kezdve előfizetési dij helyben és vidéken 1 hónapra 150 K negyedévre ...... 450 K Az egyes példány ára hétközna­pokon és vasárnap 7 korona. Szegedi Uj Nemzedék Lapvállalat. Hiszek égy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Ntagyarország feltámadásában. Amen la. antant Tráciát hallandó vissza­adni Törökországnak A Irancia—olasz álláspont gyözalmévol wtgsödStt a párisi tanácskozás Kamat basa szamályason vass röszl a bákekonlaranclán — dörög- ország védeni akarja Tráciát A keleti konferencia a francia— olasz álláspont győzelmével befeje­ződött. Curson lord elhagyta Párist. Elutazása előtt az északi pálya­udvaron, hol Harding lord párisi angol nagykövet megjelent, ezeket mondotta az újságíróknak: — Igen meg vagyok elégedve a párisi konferencia eredményével. A nyilvánosság számára azt mondom, hogy az európai békét sikerült meg­lehetősen biztosítani és a háború veszedelmét elkerültük. Az angol újságírókat külön fogadta és előttük is hangoztatta, hogy a konferencia eredménye kedvezőbb, mint várta volna. As antant Jagyzáka a lörököhhös London. A törökökhöz elküldött közös jegyzék felhívja Keraai basát, hogy késedelem nélkül küldjön teljes meghatalmazással ellátott képviselőt Velencébe vagy máshová, hogy ott a Törökország, Göiögország és a Szövetséges hatalmak közt meg­kötendő végleges békéről tárgyaljon. A jegyzék hangoztatja, hogy a szövetségesek kedvezően fogadják Török­országnak «zt a kívánságát, hogy Tráciát a Marica- vonalig Drinápollyal egye­temben ismét visszakapják, de kikötik, hogy a tárgyalás alatt a török hadseregnek nem szabad át­lépnie azt a zónát, amelyet a szö­vetséges kormányok ideiglenesen semlegesnek nyilvánítottak. A béke fenntartása érdekében közös megállapodással rendelkezni fognak bizonyos zónák demilitari- zálásáról. A Dardanellák, a Márvány­tenger és a Boszporusz szabadságának kérdését, valamint a nemzeti és vallási kisebb­ségek védelmének ügyét a nép- szövetség védelme alatt fogják ki­elégítően biztosítani. A iagyiAk és ac angoral kerminy Páris. Angorai jelentés szerint a szövetséges hatalmak jegyzéke kedvező benyomá«t keltett a kemalista kormánynál. A jegyzék néhány pontját azonban kifogásolja ' az angorai kormány, különösen azokat a homályos rész­leteket, amelyek a tengerszorosok szabadságáról és az erre vonatkozó garanciákról szólnak. Ennek ellenére az angorai kormány a jegy­zéket megfelelő alapnak tartja a tárgyalás meg­kezdésére. A tárgyalás színhelyére vonatko­zóan még nem alakult ki a véle­mény Angorában, lehetséges azon­ban, hogy Velencét elfogadják. Eb­ben az esetben maga Kemal basa utazik el Velencébe. Angorában is úgy véleked- ' nek, hogy a háború vesze­delmét sikerült elkerülni. Oroexorsaig réuvAtPl* a kenierencifcii Berlin. MTI. Konstantinápolyi je­lentés szerint, Kemal basa ragasz­kodik ahhoz, hogy a békeértekez­leten Oroszország is résztvegyen. Ezt az Oroszországgal kötött szerző­dés értelmében kívánja, azért is, hogy Szerbia és Románia részvételét ellensúlyozza. KIcássIÉban tartják mag a kóla- randát I Rádió-ügynökség megerősíti azt a hirt, amely szerint Kemal basa nem fog delegátust küldeni a közel Kelet kérdésében meginduló béke- konferenciára, hanem személyesen vesz azon részt. Minthogy pedig a török generalisszizmus nem hagy­hatja el Ázsiát és csapatállását, való­színű, hogy a keleti békekonferen­cia székhelye Kisázsiában lesz. A tdrfikSk ágyuxták Chlosx *x Nytilána xxigataket A Newyoík Herald tudósítója jelenti Konstantinápolyból: Kemal basa csapatai a kisázsiai harctérről ágyuzták az Égei-tengeren levő Chiosz és Mytiléne szigeteket, ahol görög csapatok vannak. Kinox PnnyQmáx Qórttgerxxágban Athén. MTI. A francia követ átnyújtotta Kaloferopulos miniszter- elnöknek a Kemal basához intézett meghívó szövegét. A kormány ma éjszaka ülést tart, a helyzet megvi­tatására. A miniszterelnök megbe­szélést folytatott a királlyal. A lapok minden kommentár nélkül közük a párisi értekezlet határozatát, amely legszélesebb körökben kínos benyo­mást keltett. A nemzetgyűlés, amely­nek első ülését oklóber 2-ra tűzték ki, állítólag korábban összeül. Q&rögorxxág védeni fogja Tráciát Milánói lapok jelentik Athénből. A görög kormány el van határdzva, hogy Tráciának és Drinápolynak török kézre jutását nem ismeri el, hanem Tráciában ez ellen minden eszközzel küzdeni fog. Görögország 150 ezer főnyi hadsereget fog Trá­ciában felvonultatni, ha a törökök a szövetségesek hozzájárulásával vagy annélkül átkelnének a Boszporuson. London, MTI. A Reuter jelenti Konstantinápolyból: Shuttleworth tá­bornok és a török parancsnok talál­kozása barátságos volt. A török pa­rancsnok rögtön beleegyezett abba, hogy a lovasságot a semleges zóna mögé visszavonják és kijelentette, hogy a kemalisták semmi szín alatt nem szándékoznak Angliával hábo­rúba keveredni. Politikai helyzet A politika eseménytelensége vál­tozásán. A keresztény koncehtráció szervezkedésében újabb fázisról nem lehet beszámolni. A kormány­párt szerda esti értkezlefén szóba kerül a keresztény koncentráció ügye és politikai körökben ezen értekez­leten nagyarányú csatlakozásra szá­mítanak. Az egyik esti lap egy uj agrár demokrata párt alakulásáról ir, amelynek megalakítására már napok óta folynak a tanácskozások a fő­városban időző politikusok között. Ez az uj párt elsősorban a párton- kivüli elemek csatlakozására számit. Politikai körökben ennek a mozga­lomnak semmi jelentőséget nem tu­lajdonítanak, Általános az a véle­mény, hogy a magyar közönséget ma már semmiféle uj pártalakulás nem érdekli, csak a gazdasági problémák iránt érdeklődik s gazda­sági téren eredményes keresztény politikát akar látni, ezt pedig uj pártalakulásokkal elérni nem lehet Csak tiaagalatkeltis... A Matin belgrádi jelentése szerint a jugoszláv minisztertanács ülésének arra a felszólítására, hogy Jugosz­lávia csapatokat küldjön Konstanti­nápoly és Trácia védelmére, elhatá­rozta, hogy erre csak az esetben hajlandó, ha Bulgária és Magyar- ország lefegyverezése teljesen végre- hajtatik. Ha a két állam megtagadná ezt, úgy Jugoszlávia a magyar és bolgár határon stratégiai kiigazítást kapna. Illetékes helyen a Matin belgrádi jelentésében foglaltakat nem tartják valószínűnek, elsősorban azért, mert a minisztertanácsról nem szoktak kommünikét közzétenni, másod­szor azért, kell kételkedni, mert ha igaz volna, azt jelentené, hogy Jugoszlávia, amely eddig körömsza­kadtáig ragaszkodott a trianoni békeszerződésnek szószerinti értel­mezéséhez maga tenné meg az első lépést, hogy a szerződés komolysá­gát vitássá tegye, hivatalos körökben a legvalószínűbbnek tartják, hogy ez csak arra való, hogy a népszövet­ségi tárgyaláson hangulatot keltsen Jugoszlávia érdekei mellett. Ezt a hirt valószínűleg a jugoszláv sajtó­iroda röpítette nagyon átlátszó céllal világgá. Sémi dolguk, mégis itt tanyézoak Az antant katonai ellenőrző bizott­ságnak még mindig 10 tagja időzik Budapesten, Guzzoni olasz ezredes vezetésével. Ez a tiz tagú antant bizoiság a segédszemélyzettel együtt 30 főre rúg, akik 30 millió koroná­jába kerülnek a magyar államnak. A bizottság tagjai a múlt hónap­ban kijelentették, hogy Magyaror­szágon már nincs többé semmi keresnivalójuk és ennek dacára a legfelsőbb tanács még mindig itt tartja őket. Á bizottság most a kisantantnak teljesít bizonyos szolgálatot, főképen Jugoszláviának és Csehországnak és

Next

/
Thumbnails
Contents