Szegedi Uj Nemzedék, 1922. október (4. évfolyam, 224-256. szám)

1922-10-01 / 224. szám

SZEGEDI UJ NEMZEDÉK 1922'ol^tőber 1 , vasárnap. Napi hirek Mai Naptár: 1922 október 1., vasár­nap rőin. kath. Rózsafüzér és prot. Margit. utó járás: Változó, hűvös. Somogyi könyvtár: Zárva. Muzeum: Nyitva délelőtt 10—1 óráig. Városi Színház: Délután Lotti ezredesei, este Vigyen el az ördög. A nyomdai és az éjjeli szerkesztőségi teleforiszám 17—19. Előfizetőinkhez Amint már vezető helyen is jelentettük, az országos papirhiány okozta, több mint 200 százalékos papírár emelkedés, továbbá az összes többi költségek növekedése foly­tán kényszerítve vagyunk az előfizetési dijakat fölemelni. Áldozatot kell kérnünk a keresztény, magyar nemzeti sajtó érdekében, hogy az erkölcstelen és destruktiv sajtó mérgező munkáját ellensúlyozhassuk, különösen most, amikor a bécsi szökevények vissza­térése érdekében dolgoznak s mikor a kommunizmust újra be akarják csempészni­ük, sajtójuk érdekében minden áldozatot meghoznak, mi csak a fenntartáshoz a leg­szükségesebbet kérjük. Éppen ezért meg vagyunk győződve, hogy előfizetőink a kényszerű emelést belátó megértéssel tudomásul veszik és fontos nemzeti hiva­tásunkban továbbra is támogatni fognak. Vidéki előfizetőinket kérjük az előfizetési dijak és esetleges hátralékaik postán leendő beküldésére, mert a fennforgó viszonyok miatt csakis ez esetben továbbíthatjuk elmükre lapunkat. Előfizetési dij a mai naptól helyben és vidéken egy hónapra 150 K, negyedévre 450 K. Egyes lappéldány ára 7 K. A SZEGEDI UJ NEMZEDÉK kiadóhivatala. Ors':»gos Katholikus Ifjúsági Szövet: .;g ma délután 3 órakor tartja az alsóvárosi plébánia Legényegylet helyiségében második értekezletét, az összes helyi katholikus ifjúsági egye­sülések bevonásával. Az értekezlet tárgya a szövetség megszervezésének módja, valamint az alapszabálytervezet részletes megbeszélése lesz. Tanügyi hír. Lippay György dr. tan­kerületi kir. főigazgató a Magyar Közép­iskolai Tanárok Országos Nemzeti Szövet­ségének közgyűlésére mai napon Buda­pestre utazik. Távolléte alatt Kaufmann György dr. állami főgimnáziumi igazgató helyettesiti. A Szent Vince Egyesület ma dél­után 3 órakor gyűlést tart. A Magyar Sport hétfő reggeli száma bőséges tartalommal számol be a vasárnapi helyi és fővárosi ered­ményekről, A vegyvizsgáló állomás figyel­mezteti a paprika érdekeltségeket, hogy az utóbbi időben, mind többen követnek el visszaéléseket az államilag ólomzárral ellátott paprikával. Neveze­tesen az ólomzárral ellátott paprikás zsákokról levágják a cimkét s abba silány minőségű paprikát helyeznek el. Ezen hamisítás nemcsak a kereskede­lemre háros, hanem veszélyezteti a szegedi paprika jó hírnevét is. X Orvosi hír. Dr. Szarnék Sándor gyermekorvosi lanulmányutjáról kül­földről visszaérkezve újból rendel. (Jókai-ulca 7. szám, délután 2—4-ig Telefon: 990. sz.) 1579 Csonka Magyarorssiflnam orssiii loAsx MaoyarorHia nwnyorssio. Nemecskay István igazgató-tanitó ünneplése: A Szegedi Tanító Egyesü­let és Szeged város közönsége azon alkalomból, hogy Nemecskay István szeged-rókusvárosrészi igazgató-tanitó félszázadot meghaladó eredménydus munkásság után a nevelői pályától megválva nyugalomba vonul, 8-án dél­előtt 10 órakor városháza közgyűlési termében díszközgyűlés keretében kí­ván istenhozádot mondani az ország­ban legkiválóbbnak ismert iró-tan hó­nak, aki 53 éven át igazi nevelője volt a népnek s ezen idő alatt minden tudását, egész erejét a köznek szentelve az egész város minden polgárának nagyrabecsülését, mély tiszteletét és igaz szeietetét vívta ki magának s szerzett becsülést a tanító névnek. X Hoffer képkeret asztalosmühely és kép­kereskedés, Iskola-utca 18. 1024 Ékszeripar I Takaréktár-u, Gróf-palota Hivatalos Lapból. A Budapesti Közlöny szombati száma közli a búza októberi árál (méfermázsánkint 9000 K) vagyojiváltság kivetése szempontjából, a malmok által szeptember és október havában őrlési adó fejében beadott vámgabona árát, az idegen pénznemek fényűzés! és forgalmi adó szempontjából való átszámitását. X Tűrt aranyát, ezüstjét adja el Téttmil. 67S X Kerékpár, varrógép és gramofon alkat­részét Zavagyilnál vásárolja, Iskolá-utca 3. X Kraus Imre tánctanár „Kass“ szálló nagytermében tanfolyamait október l én, vasárnap este 8 órakor megkezdi. Tanítás felnőtteknek: Kedd, csütörtök, szombat, vasárnap este 8—10-ig. Külön tanfolyam diákoknak hétfő, szerda, péntek 6—8-ig 1566 Mit hirdet a város. A népjóléti miniszter rendeletét az iialmérési és italelárusitási üzletekre kötelező tisztaságára. Aziziaeliia Chevra Kadischa-Egyletek kötelező ellen­őrzését, a tanítók és óvónők államsegélyére vonatkozó rendeletét, az árvizsgáló­bizottság újabb ármegállapításait, a föld­haszonbérek fölemelése és búzával való fizetésére kiadott rendelkezéseket, a köz- épitészeti telkek haszonból beadását, továbbá pályázatot 10 kisegítő fogyasztási adó­biztosi állásra és közli a főkapitány ren­deletét a sörös hordók, palackok és egyéb tartályoknak a tulajdonosok részére való visszaadási kötelezettséget illetőleg. X ••Ékszeripar" vásárolj alakit, javít arany és ezüst ékszereket. 455 X A kertgazdaségi szövetkezet rendkívüli közgyűlése. A Szegedi Tisztviselők Otthonának Kertgazda­sági Szövetkezete 1922. október 4-én délután 5 órakor, határozatképtelen­ség esetén pedig ugyanaznap délután 6 órakor, amikor a közgyűlés tekintet nélkül a megjelent tagok számára, határozni fog, a Szegedi Tisztviselők Otthonában, az alapszabályok módo­sítása tárgyában rendkívüli közgyűlést tart, amelyre a szövetkezet tagjait ezúton hivja meg az Elnökség. 1577 X Abonoma-rendszerét Horváih Hági Étterme október hó 1-töl ismét megkezdi a legolcsóbb napi áron. Este finom zónák. Újfajta salonsör. Édes must. if,62 Állást, foglalkozást kaphatnak a hatósági munkaközvetitö utján Tem­plom-tér 8. sz. I. em. Telefon: 9—73. A munkaközvetítés teljesen ingyenes. Asztalos, ács, cipész, csizmadia, mézes- kalácsos, faesztergályos, famegmunkáló, borbély, fonó, kalaposnő, kádár, kály­hás, kaptafakészitő, kárpitos, kazán­kovács, kefekötő, kerékgyártó, kosár­Ismét magas árakat fizetek brllliáins tárgyakért, arany, estist éksxerekért Fischer K. ékszerész KAráti*utca 14. szám, (Korsé'kávéháa mellett). Teieionsxám 15-38. fonó, kovács, könyvelönő, kőműves, köszörűs, fémcsiszoló, kötélgyártó, köt- szövő, lakatos, műkő modell munkás, órás, fölmivelő munkás, gyári munkás, kalauz, éttermes, konyhalegény, ujság- elárusitó, utcaseprő, ujságkihordónő, kőcsiszolónő, napszámosok, szolgák, kifutók, kocsisok, lóápoló, szabó, var­rónők, angol szabásznő, francia varrónő, motoreke gépész, szíjgyártó, szűcs, vas- és fémesztergályos. Ä női osztályon mindennemű háztartási alkalmazott. Tanonchelyek: Lakatos, villanyszerelő, faesztergályos, asztalos, kárpitos, szabó, cipész, kalapos, borbély, kötszövőnő, varróleány. A múlt héten elhelyezett a hivatal: 56 szakmunkást, 89 segéd- mukást, 105 háztartási alkalmazottat, 12 napszámosnőt, 2 tanoncot. A dol­gozni akaró állásnélküli munkakeresök összeírása a hatósági munkaközvetítő­ben történik, naponta szombat déli 12 óráig. Játék a szinházügireletes rendllrl díjak áelízetése körül A széptember havi szinházügyelefi dijak 58 ezer koronára rúgtak, mely összeget a színháznak, a szombati nappal kellett volna kifizetni az államrendőrség pénztárába. A szín­ház azonban számilva a beígért kormunyintézkedésre, mely a vigalmi és a rendőri vezénylési dijak eltör­lését célozná, vonakodott eleget tenni az írásos rendőrhatósági vég­zésnek, mely bahajthatatlanság ese­tén elárverezné a színház ingóságait. A rendőrség és a színház közötti kiélesedett helyzet niár-már azt eredményezte, hogy a vasárnapi bucsuelöadást a rendőrség betiltja az ügyeletes rendőri dijak be nem fizetése miatt. Azonban Palágyi igazgatónak a kapitányság vezetőjé­vel sikerült úgy elintézni a vitás ügyet, hogy a rendőrség türelmesen bevárja a 15 nap múlását, mig a káltuszkormánytól valamilyen hatá­rozat nem érkezik az ügyeleti dijak további befizetésére. Sxinház-Művészet MŰSOR: Vasárnap délután : Lotty ezredesei, operett. Vasárnap este: Vigyen el az ördög, operett. A mozik műsora: Széchenyi-Mozi. Vasárnap A bizánci halál, filmdráma 7 fel­vonásban. Azonkívül'Aíűn a nevelő­ben, vígjáték 2 felvonásban és „Ö“ szerelmei, burleszk. Belvárosi-Mozi. Vasárnap Ludas Matyi, néprege 5 felvonásban és Vén diák, regényes diáktörfénel 5 felvonásban. Korzó-Mozi. Vasárnap A Borgiák hatalma, történelmi dráma 7 felv. és A tolonc, népszínmű 4 felv. aginwwnNiinwfii iBMWMiMMaBiMaaaBaMawMMwa» Közgazdaság A Baross-Szövetség szegedi fiókjának közleményei i 'Rovatvezető: Vidacs Aladár főtitkár Telefonja: 15-52, délután 2—6-ig. ilnök telefonja: 2—28. Ügyvezető igazgatí telefonja: 14—84. NAPTAR: SsalioszUlyi aiésakt 1. Fémipari szakosztály : Később meg- állapitantló időpontban, 2. Szabó szakosztály: Később megál­lapítandó időpontban. 3. Festő szakosztály: Minden hó !. és 3-ik csütörtökjén, este 6 órakor. 4. Rőfös és rövidáru szakosztály: Később megállapítandó időpontban. 5. Börpari szakosztály; Később meg- állapítandó időpontban. 6. Élelmi szakosztály: Minden hó első csütörtökjén este tart gyűlést. 7. Fűszer szakosztály: Később megál­lapítandó időpontban. 8. Építő szakosztály: az élelmi szak­osztállyal egy napon, de este 7 órai kezdettel. A szombat mindig közös nap. Ünnepnap szakosztályi ülés nincs. Az ügyvezető igazgató naponta (va­sárnap és ünnepnap kivételével) déliiián 3—4-ig hivatalos órái tart a fiók Kárász utca 11. sz. alatti (Kézmüvesbank I. em.) irodájában. Telefon ekkor 2—28. Csak a Baross Szövetség tagjai­nál rendeljünk és vásároljunk I Szakosztályi üléseinket a szövet­ségnek az Építő R. T. által átengedett helyiségben (Kárász-utca 11. szám 1. emelet, Kézmüvesbanképület) tartjuk meg. Az általános kereseti adó E hó 26 án kihirdelietctt és 1923. évi január 1-én életbe fog lépni az általános kereseti adóról szóló 1922. XXIII. törvénycikk. Ennek folytán ez év végén meg fognak szűnni a jelenlegi 1., II., 111. és IV. osztályú kereseti-, a bánya-, a tőkekamat- és járadék-, az általános jövedelmi pót- és az országos beteg­ápolási pótadó. E megszűnés ugyan csak névleges, mert a helyükbe lépő általános kereseti adó legalább is ugyanannyival nagyobb lesz, mégis az adófizetőkre, de különösen az adókivető hatóságokra nagy meg­könnyebbülés lesz, hogy nem kell majd olyan sokféle adóval bajlódni. Á Italános kereseti adó alá tartozik 1. Mindaz a jövedelem, ami az ipari, kereskedelmi üzletből, a szel­lemi és bármi más haszonhajtó fog­lalkozásból származik, feltéve, hogy ezt csak egyes egyén, vagy egyéni cég folytatja. (Társascég a magasabb társulati adót lesz köteles fizetni.) 2. A szolgálati és munkabér­viszonyokból származó jövedelem. A heti 1500 koronát meg nem haladó és a közönséges napszámos-kereset adómentes. (A tantiémek társulati adó alá nem esnek.) 3. A járadékok, továbbá az ipar­üzletek, gyógyszertárak, bányák és egyéb jogok használatáért járó bérek. (A házbér és haszonbér nem, mert ezek a ház-, illetve földadó alá esnek.) 4. Az egyes egyén által folytatott bányászatból eredő jövedelem. Az. adó alapja hl általános kereseti adó alapja az előző évben elért tiszta jövedelem; vagyis a nyers bevételnek az annak megszerzésére fordítóit költségek és kiadások levonása után mutatkozó maradványa. Ha az adózó szabályszerű könyve­ket vezet és hitelesifett nyereség- és veszteségszámlát mulat be, az adót ennek alapján kell megállapítani. I Ifj. Metzger Péter "uttnf Cipői szépek, elsőranpnak, olcsdk. Szeged, SzenthároinsáB-ntca 54. 1 Menyasszonyi kelengyéhez Csonká-nál, Iskola-n. 29.

Next

/
Thumbnails
Contents